Nevo.co.il

תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), תשע"ב-2011

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – דלק – תחנות דלק

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת מכירה באמצעות התקן כללי

Go

2

סעיף 3

מפרט

Go

2

סעיף 4

קידוד וצריבה

Go

3

סעיף 5

תעריפים

Go

3

סעיף 6

דיווח חודשי ללקוח

Go

3

סעיף 7

העברת מידע למנהל

Go

3

סעיף 8

החזר עלויות

Go

3

סעיף 9

עונשין

Go

3

סעיף 10

תחילה והוראות מעבר

Go

3


תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), תשע"ב-2011*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-9 לחוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בעל מפרט" – מי שהוא בעל זכויות קניין רוחני במפרט;

          "בעל תחנת תדלוק" – כהגדרתו בסעיף 7א לחוק;

          "המנהל" – מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות (להלן – המשרד);

          "הסכם תדלוק" – הסכם עם חברת דלק או מי מטעמה למכירת דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי;

          "התקן תדלוק אוטומטי" – כהגדרתו בסעיף 7(א) לחוק;

          "התקן תדלוק אוטומטי כללי" – כהגדרתו בסעיף 7(א) לחוק;

          "התקן תדלוק ברכב" – רכיבי התקן תדלוק אוטומטי, המותקנים בכלי הרכב;

          "התקן תדלוק משויך" – התקן תדלוק אוטומטי המאפשר רכישת דלק מחברת דלק מסוימת בלבד, או בהסכמתה;

          "חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג-1953;

          "מידע" – זיהוי הלקוח, כלי הרכב, סוג הדלק שרכש, הכמות, מקום הרכישה ומועד הרכישה;

          "מעבדה מוסמכת" – כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997;

          "מפרט" – מסמך, העומד לרשות הציבור בתנאים שאישר המנהל לפי תקנה 3, והמגדיר דרישות טכניות ופונקציונליות שעל התקן תדלוק אוטומטי כללי לעמוד בהן, ובכלל זה יכול שיכלול דרישות חומרה, תוכנה ותקשורת, וכן תהליכי הצפנה ופענוח, הנדרשים לשם הבטחת האפשרות לרכוש דלק מכל חברת דלק המוכרת דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי, בין אם ההתקן שייך לאותה חברת דלק או הותקן על ידה ובין אם לאו;

          "פרוטוקול" – מבנה נתונים ודרך התקשרות אלקטרונית, המשמשים להעברת מידע בין רכיבים של התקן תדלוק אוטומטי;

          "לקוח" – מי שבכלי הרכב שלו מותקן התקן תדלוק אוטומטי כללי;

          "קורא" – רכיבי התקן תדלוק אוטומטי, המותקנים בתחנת התדלוק;

          "קורא כללי" – קורא של התקן תדלוק אוטומטי כללי;

          "תקן" – כמשמעותו בחוק התקנים.

חובת מכירה באמצעות התקן כללי

2.       (א)  לא תמכור חברת דלק דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי אלא אם כן זהו התקן תדלוק אוטומטי כללי, ולא תמכור או תספק התקן תדלוק אוטומטי או רכיב מרכיביו אלא אם כן זהו התקן תדלוק אוטומטי כללי או רכיב שלו.

          (ב)  לא תסרב חברת דלק או מי מטעמה, סירוב בלתי סביר, להתקשר עם לקוח בהסכם לרכישת דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי; לעניין זה, סירוב להתקשר עם לקוח כאמור בשל העדר יכולת תשלום, קיומו של ניסיון עסקי קודם עם הלקוח או אי-העמדת ביטחונות סבירים על ידי הלקוח לא ייחשב כסירוב בלתי סביר, ויראו מסירה של פרטי כרטיס אשראי על ידי הלקוח כהעמדת ביטחון סביר; בתקנת משנה זו, "כרטיס אשראי" – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.

          (ג)   חברת דלק או מי מטעמה, המוכרת דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי לא תסרב סירוב בלתי סביר למכור דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי למי שקשור עמה בהסכם תדלוק.

מפרט

3.       (א)  לא תספק ולא תתקין חברת דלק או מי מטעמה התקן תדלוק אוטומטי כללי, או כל רכיב שלו, ולא תמכרם לשם אספקה או התקנה ברכב בארץ אלא אם כן הם תואמים את המפרט שאישר המנהל.

          (ב)  המנהל יאשר מפרט להתקן תדלוק אוטומטי כללי לפי הוראות תקנה זו, ויפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות הודעה בדבר אישורו של מפרט ומועד תחילת תוקף האישור, אשר לא יקדם למועד הפרסום; המפרט יעמוד לעיון הציבור במינהל הדלק, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

          (ג)   נקבע תקן המסדיר את נושאי המפרט, כולם או חלקם, יהווה התקן את המפרט לעניין תקנות אלה, והמנהל יפרסם כאמור בתקנת משנה (ב) את דבר היות התקן מפרט לעניין תקנות אלה; לא נקבע תקן כאמור או לא פורסמה טיוטת תקן לפני תום המועדים הקבועים בתקנת משנה (ה), יאשר המנהל מפרט שאיננו תקן, במועדים הקבועים בתקנת משנה (ה).

          (ד)  מפרט להתקן תדלוק אוטומטי כללי יכלול פרטים הדרושים ליצירת תקשורת בין כל התקן תדלוק ברכב העומד בדרישותיו לבין כל קורא העומד בדרישותיו, וכן יכלול דרישות הצפנה, ופרטים נוספים הכרחיים שיבטיחו כי כל ההתקנים העומדים בדרישותיו הם התקני תדלוק כלליים, ויעמוד, בין השאר, בדרישות אלה:

(1)   ניתן לבצע על פיו קידוד, הצפנה וצריבה של נתונים בהתקן תדלוק אוטומטי כללי ברכב באופן שיבטיח כי לכל רכב ניתן קוד מזהה ייחודי, תוך אבטחת המידע באופן המיטבי, לשם מניעת העתקה בכל דרך, מניעת ביצוע צריבה חוזרת על ההתקן, ומניעת העברה, העתקה או דליפה של המידע המוצפן או כל מדיע אחר על אודות הלקוח;

(2)   ניתן לייצר על פיו התקני תדלוק אוטומטיים כלליים הרכב התואמים את דרישותיו ונקראים על ידי קורא שלו, משני סוגים אלה:

(א)   הכולל רכיב המאפשר לקבל נתונים מתוך מחשב הרכב הנדרשים לצורך ניהול צי רכב, אך אינו מחייב קבלת הנתונים (להלן – רכיב מידע);

(ב)   שאינו כולל רכיב מידע;

(3)   הוא כולל פרוטוקול המאפשר העברת מידע מהקורא הכללי ללקוח או לגורם שהלקוח יורה עליו, ומונע את העברתו של המידע לגורמים אחרים;

(4)   הוא מאפשר לאבטח את המידע המצוי בכל רכיבי התקן התדלוק האוטומטי הכללי הנדרשים לעמוד בדרישותיו;

(5)   הוא מבטיח כי השימוש בכל אחד מרכיבי התקן התדלוק האוטומטי הכללי העומד בדרישותיו אינו משבש פעולה של מערכת רכב כלשהי בכלי רכב המיובאים כדין לישראל ונמצאים בשימוש בארץ;

(6)   הוא מאפשר להפסיק התקשרות בין לקוח לבין חברת דלק, או לבצע התקשרות עם חברת דלק נוספת או אחרת, בלי להחליף את התקן התדלוק העומד בדרישותיו, ובלי לצרוב בהתקן נתונים חדשים.

          (ה)  לא נקבע תקן לפי תקנת משנה (א) בתוך שנה ושלושה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה, או לא פורסמה טיוטת תקן לעיון הציבור בתוך שנה מיום הפרסום האמור, יאשר המנהל מפרט אשר ייבחר בהליך תחרותי ושוויוני בין בעלי מפרטים, או מי שהורשו לכך על ידם, ובלבד שאם נבחר מפרט בהליך תחרותי ושוויוני כאמור יאשר המנהל את המפרט לא יאוחר מתום 90 ימים מיום שנבחר הזוכה, זולת אם בית המשפט הורה אחרת, בהליך בעניינו של המכרז, או אם קיימת מניעה אחרת על פי דין; המנלה רשאי לאשר כמפרט תקן הנוהג במדינה אחרת או תקן הנוהג בארגון בין-לאומי, המסדיר את נושאי המפרט, כולם או חלקם.

          (ו)   החל המנהל בהליך תחרותי לבחירת מפרט לפני שחלפו המועדים הקבועים בתקנת משנה (ה), יישמרו ההצעות שהוגשו בכספת מינהל הדלק במעטפות החתומות שבהן הוגשו, עד לתום המועדים האמורים בתקנת המשנה האמורה, ואם יפורסם תקן – יבוטל המכרז והמעטפות יוחזרו למציעים כשהן חתומות; המנהל רשאי, בתום המועדים האמורים, לאפשר לצדדים להודיע לו על שיפורים מוצעים במפרט, בשל התפתחויות שחלו בתקופה שמיום שהופקדו המעטפות, וכן רשאי הוא להודיע על ביטול המכרז.

          (ז)   בהליך תחרותי לאישור מפרט רשאי המנהל להתחשב בין השאר במדדים אלה, כולם או מקצתם:

(1)   ישימות טכנית והוכחת יכולת ביצוע, לרבות ידע וניסיון מוכח עקב שימוש קודם בטכנולוגיה המוצעת המקיימת את דרישות המפרט;

(2)   רמת אבטחת המידע;

(3)   נוחות, פשטות ויעילות השימוש בטכנולוגיה המוצעת;

(4)   עלות ללקוח;

(5)   התנאים, לרבות מחיר, למתן רשות לייצר לפי המפרט;

(6)   עלות למשק;

(7)   מידת הבטיחות של השימוש בכל אחד מרכיבי התקן התדלוק האוטומטי העומדים בדרישותיו, מידת ההבטחה מפני גניבת התקן התדלוק האוטומטי העומד בדרישותיו ואמינותו;

(8)   קיומה של התחייבות של בעל המפרט לתקן ולשדרג את המפרט בכל מקרה של כשל בהתקנים העומדים בדרישותיו, ובכלל זה דליפה של מידע, העברה לא תקינה של מידע, מניעת תדלוק וכיוצא באלה;

(9)   אופן ביצוע הקידוד והצריבה;

(10) אפשרות התאמה לדרישת כל דין.

          (ח)  לא יאושר מפרט אלא אם כן התחייב בעל המפרט להעמיד את המפרט לשימוש בהתאם להוראות תקנות אלה ובהתאם לתנאי השימוש שהורה לו המנהל.

          (ט)  אישר המנהל מפרט, אשר אינו תקן, יפרט באישורו את התנאים לשימוש במפרט על ידי הציבור, ורשאי הוא להורות, בין השאר, כי מתן רשות לייצר לפי תקנות אלה תהיה לשם ייצור התקני תדלוק המיועדים לשימוש בארץ בלבד, וכי השימוש במפרט יותנה בתנאים המבטיחים הגנה מתאימה על זכויות הקניין הרוחני של בעל המפרט; בעל המפרט שאושר יאפשר לכל אדם העומד בתנאים כאמור להשתמש במפרט; אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות חוק התקנים.

          (י)   אישר המנהל מפרט שאינו תקן, ובעל המפרט מייצר התקן תדלוק אוטומטי העומד בדרישותיו, יעביר בעל המפרט למנהל, יחד עם המפרט, מידע מלא הנדרש לייצור מוצר זהה לשלו, ובכלל זה במדדי בטיחות, הגנה מפני גניבה ואמינות; בעל המפרט ייתן רשות לייצר לפי המפרט, לכל המבקש לייצר התקני תדלוק כלליים לשם שימוש בארץ בלבד, בתנאים ובתמורה שאישר לו המנהל; המבקש לייצר התקן תדלוק אוטומטי כללי רשאי לייצר התקן זהה להתקן שמיוצר בידי בעל המפרט, על פי רשות מאת בעל המפרט, וכן רשאי הוא לייצרו באופן שונה, אם מעבדה מוסמכת אישרה כי רמת הבטיחות של המוצר שהוא מייצר, ההגנה מפני גניבה ואמינות המוצר זהה לזו של המוצר הקיים או עולה עליו, אלא אם כן אישר המנהל אחרת.

          (יא) בהליך לאישור מפרט יהיה המנהל רשאי להגביל את תקופת התוקף של המפרט שיאושר (להלן – תקופת המפרט), או להגביל את התקופה שבה יותנה השימוש במפרט בתשלום לבעל המפרט, ובלבד שאם היו לבעל המפרט זכויות קניין רוחני במפרט קודם זכייתו במכרז, לא תפחת תקופת התשלום בעד המפרט מן התקופה שבה מתקיימות זכויות הקניין הרוחני האמורות.

          (יב) ראה המנהל במהלך תקופת המפרט, כי המפרט אינו מאפשר שימוש יעיל בהתקן תדלוק אוטומטי כללי העומד בדרישותיו, בין לנוכח התפתחויות טכנולוגיות שחלו בתחום ובין מטעמים אחרים, רשאי הוא, לאחר שניתנה לבעל המפרט הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לבטל את אישור המפרט או לקצר את תקופתו, וכן רשאי הוא להחליפו במפרט אחר, שיאושר בהתאם לתקנות אלה.

קידוד וצריבה

4.       (א)  לא יבצע אדם קידוד או צריכה של התקן תדלוק אוטומטי כללי אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת המנהל, ובתנאים שהורה לו המנהל; ורשאי המנהל, אם שוכנע כי אבטחת המידע מחייבת זאת, להורות כי כל התקני התדלוק האוטומטי הכלליים יקודדו או ייצרבו, בתנאים ולתקופות שיורה, בידי אדם אחד או בידי מספר מצומצם של בני אדם, אשר ייבחרו בהליך תחרותי ושוויוני שיתקיים לעניין זה.

          (ב)  המנהל רשאי להורות, אם שוכנע כי הדבר מתחייב לשם אבטחת המידע, כי הקידוד או הצריבה ייעשו בידי בעל המפרט, ורשאי הוא להורות כן לתקופה מסוימת בלבד; לשם הבטחת אפשרות זו, רשאי המנהל לדרוש במסגרת הליכי בחירת המפרט, כי מציע מפרט ייתן מידע בדבר יכולתו לבצע הצפנה וקידוד של כל התקני התדלוק או חלקם, וכן לבצע צריבה של הנתונים על כל התקני התדלוק, או לספק את המכשור המתאים לביצוע הצריכה כאמור.

          (ג)   לא יאשר המנהל את ביצועו של קידוד בידי אדם, אלא אם כן שוכנע כי אותו אדם נקט אמצעים המבטיחים כי במקרה שבו יחדל מפעולת הקידוד, מכל סיבה שהיא, יוכל המנהל, או מי שהוא הסמיך לכך, להמשיך בעבודת הקידוד, באופן שיאפשר תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים כלליים שיקודדו על ידו, ובאופן שימנע חזרה על קוד קיים; ובכלל זה הבטיח כי אם יחדל מכל סיבה שהיא בפעולת הקידוד, יהיו בידי המדינה, סמוך לאחר שחדל לבצע קידוד כאמור, ובלא צורך בפעולה נוספת שלו, זכויות מתאימות בתוכנה, בחומרה ובכל ידע המאפשר את ביצוע הקידוד, לרבות באמצעות רישום הזכויות הנדרשות על שם המדינה בפני כל רשות המנהל רישום של זכויות אלה.

          (ד)  לא תספק ולא תתקין חברת דלק התקן תדלוק אוטומטי כללי אלא אם כן ההתקן קודד ונצרב בידי מי שקיבל אישור לכך כאמור בתקנה זו, ובתנאים שאושר בהם.

תעריפים

5.       היה מחירו של מצרך או שירות הנמכרים לפי תקנות אלה, אחד מן המדדים לבחירת מפרט שאישר המנהל, לא ימכור בעל המפרט שאושר את המצרך או השירות במחיר העולה על הצעתו במכרז.

דיווח חודשי ללקוח

6.       מי שהתקשר בהסכם תדלוק עם לקוח ימסור ללקוח או למי מטעמו של הלקוח, אם ביקש זאת, מראש ובכתב, דיווח חודשי לגבי מידע הנוגע אליו, וכן נתונים נוספים הנוגעים לאותו לקוח, ככל שאלה מצויים בידו, ובכלל זה כל מידע שהתקן התדלוק מאפשר להעביר, אלא אם כן הלקוח הורה אחרת מראש ובכתב.

העברת מידע למנהל

7.       בעל מפרט, וכל אדם המייצר התקן תדלוק אוטומטי כללי או אחד מרכיביו, או מעניק שירות בקשר עם התקני תדלוק אוטומטיים כלליים, לפי תקנות אלה, ימציא למנהל כל מידע שיבקש המנהל, ושדרוש לו להבטחת ביצוע הוראות סעיף 7 לחוק וביצוע תקנות אלה, ולהבטחת התחרות וטובת הלקוחות; בלי לגרוע מהוראות כל דין, מידע שנמסר לפי תקנה זו בלבד לא יימסר לאחר, אלא לשם ביצוע מטרות מסירתו לפי תקנה זו.

החזר עלויות

8.       בהסכם תדלוק לא ייכלל סעיף הקובע שעל הלקוח לשלם בשל הפסקת ההתקשרות עם חברת דלק, ואולם אם התקינה חברת הדלק התקן תדלוק אוטומטי כללי בכלי רכב של לקוח, רשאית היא לגבות מן הלקוח את החזר עלות התקן התדלוק האמור שהוקתן ברכבו, לרבות עלות התקנתו, ובלבד שלא תגבה כל תשלום כאמור אם חלפה למעלה משנה וחצי ממועד התקנת התקן התדלוק ברכב.

עונשין

9.       המוכר דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי שאיננו התקן תדלוק אוטומטי כללי או מוכר או מספק התקן תדלוק אוטומטי שאיננו התקן תדלוק אוטומטי כללי, בניגוד לתקנה 2(א), דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

תחילה והוראות מעבר

10.    (א)  תחילתן של תקנות 2(א) ו-8 – 36 חודשים מיום שאושר מפרט לפי תקנה 3 (להלן – תקופת המעבר).

תק' תשע"ה-2015

          (ב)  מיום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016), לא תמכור חברת דלק דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי, אלא אם כן בתחנה שבה מתבצע התדלוק קיימת פיית תדלוק אחת לפחות לכל מוצר דלק, שבה ניתן לרכוש דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי (להלן – פיית תדלוק כללי), ומיום כ"ו באלול התשע"ו (29 בספטמבר 2016) עד תום תקופת המעבר – לפחות שלוש פיות תדלוק כללי לכל מוצר דלק, או שני שלישים מפיות התדלוק לכל מוצר דלק הקיימות בתחנה, ואשר ניתן לתדלק בהן באמצעות התקן תדלוק אוטומטי – הנמוך מביניהם; לא יראו תחנה כעומדת בדרישות תקנת משנה זו, כל זמן שמתקיים בה אחד מאלה:

(1)   פיית התדלוק הכללי אינה פועלת, או שמסיבה כלשהי לא ניתן לתדלוק באמצעותה וחברת הדלק לא הוכיחה כי עשתה כל שניתן כדי להבטיח את פעילותה התקינה של הפייה בכל עת;

(2)   אין בתחנה שלט המכוון את הנכנסים באופן ברור ובולט לעין מן הכניסה אל פיית התדלוק הכללי;

(3)   פיית התדלוק הכללי אינה מסומנת באופן שמאפשר לנהג לזהות בקלות כי ניתן לתדלק בה באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי.

          (ג)   בתקופת המעבר –

(1)   לא ימכור ולא יספק אדם התקן תדלוק משויך ברכב או בתחנת תדלוק, באופן המונע את התקנתו של התקן תדלוק אוטומטי כללי העומד בדרישות המפרט, או משבש את פעולתו, לא ינקוט פעולות אחרות המונעות התקנה של התקן תדלוק אוטומטי כללי העומד בדרישות המפרט או משבשות את פעולתו, ויבטל פעולות כאמור שביצע לפני תחילת תקופת המעבר ויסיר כל מכשור שהתקין לפני תחילת תקופת המעבר שיש בו כדי למנוע או לשבש את פעילותו של התקן תדלוק אוטומטי כללי;

(2)   חברת דלק או מפעיל תחנת תדלוק, לפי העניין, יוודאו כי התקן התדלוק האוטומטי הכללי תקין, ולא ישבש את פעולתו או מעבר של מידע לפי הוראות הלקוח; בכל מקרה של תקלה יפעל בעל התחנה מיידית לטיפול בתקלה;

(3)   חברת דלק המתקשרת בהסכם תדלוק עם לקוח, תאפשר ללקוח לרכוש דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי או באמצעות התקן תדלוק אוטומטי שאיננו כללי, בהתאם לבחירתו, במחיר ובתנאי אשראי זהים.

          (ד)  העושה אחת מאלה בתקופת המעבר, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)   מוכר דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי, בתחנה שבה לא קיים המספר המזערי של פיות תדלוק שבהן ניתן לרכוש דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי, בניגוד לתקנת משנה (ב);

(2)   מוכר או מספק התקן תדלוק משויך, באופן המונע את התקנתו של התקן תדלוק אוטומטי כללי, או משבש את פעולתו, או נוקט פעולות אחרות המונעות התקנה של התקן תדלוק אוטומטי כללי או משבשות את פעולתו או שאינו מבטל פעולות כאמור שביצע לפני תחילת תקופת המעבר, או שאיננו מסיר כל מכשור שהתקין לפני תחילת תקופת המעבר שיש בו כדי למנוע או לשבש את פעילותו של התקן תדלוק אוטומטי כללי, בניגוד לתקנת משנה (ג)(1);

(3)   לא מוודא כי התקן התדלוק הכללי תקין, משבש את פעולתו או שאינו פועל לטיפול בתקלה בו, בניגוד לתקנת משנה (ג)(2).

מיום 7.9.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7551 מיום 7.9.2015 עמ' 1886

(ב) מתום שנה מיום שאושר מפרט כאמור מיום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016), לא תמכור חברת דלק דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי, אלא אם כן בתחנה שבה מתבצע התדלוק קיימת פיית תדלוק אחת לפחות לכל מוצר דלק, שבה ניתן לרכוש דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי (להלן – פיית תדלוק כללי), ומתום שנה וחצי ומיום כ"ו באלול התשע"ו (29 בספטמבר 2016) עד תום תקופת המעבר – לפחות שלוש פיות תדלוק כללי לכל מוצר דלק, או שני שלישים מפיות התדלוק לכל מוצר דלק הקיימות בתחנה, ואשר ניתן לתדלק בהן באמצעות התקן תדלוק אוטומטי – הנמוך מביניהם; לא יראו תחנה כעומדת בדרישות תקנת משנה זו, כל זמן שמתקיים בה אחד מאלה:

כ"ט באב התשע"א (29 באוגוסט 2011)                              עוזי לנדאו

                                                                                                     שר התשתיות הלאומיות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7042 מיום 23.10.2011 עמ' 50.

תוקנו ק"ת תשע"ה מס' 7551 מיום 7.9.2015 עמ' 1886 – תק' תשע"ה-2015.