תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת התלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער), תשע"ב-2011

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חינוך

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תנאי כשירות למנהל יחידת נוער

Go

2

סעיף 3

קורס הכשרה למנהל יחידת נוער

Go

2


תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת התלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער), תשע"ב-2011*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3) ו-10 לחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א-2011 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "המינהל" – מינהל חברה ונוער במשרד החינוך;

          "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של משרד החינוך;

          "תואר אקדמי מוכר" – תואר של מוסד מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה), או תואר שהוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שניתן לגביו אישור שקילות מאת האגף להערכת תארים ודיפלומות מחוץ לארץ שבמשרד החינוך.

תנאי כשירות למנהל יחידת נוער

2.       (א)  לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל יחידת נוער כאמור בסעיף 4(א)(3) לחוק אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה:

(1)   הוא בעל תואר אקדמי מוכר;

(2)   הוא בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי, או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה;

(3)   הוא בעל ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות, בתפקיד ניהולי, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמלי, או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה;

תק' תשע"ד-2014

(4)   הציג אישור כתוב מהמינהל ולפיו עבר קורס הכשרה למנהל יחידת נוער, כמשמעותו בתקנה 3, ואולם מי שלא התקיים בו האמור בפסקה זו, רשאי להתמנות למנהל יחידת הנוער ולכהן בתפקיד זה במשך 18 חודשים או עד להשלמת קורס ההכשרה, לפי המוקדם.

          (ב)  בתקנה זו, "ניסיון מקצועי" – ניסיון מקצועי שצבר האדם בעת היותו בגיר.

מיום 23.5.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7370 מיום 23.4.2014 עמ' 1081

(4) הציג אישור כתוב מהמינהל ולפיו עבר קורס הכשרה למנהל יחידת נוער, כמשמעותו בתקנה 3, ואולם מי שלא התקיים בו האמור בפסקה זו, רשאי להתמנות למנהל יחידת הנוער ולכהן בתפקיד זה במשך 18 חודשים או עד להשלמת קורס ההכשרה, לפי המוקדם.

קורס הכשרה למנהל יחידת נוער

3.       (א)  המינהל או מי מטעמו יארגן, אחת לשנה לפחות, קורס הכשרה למנהל יחידת נוער, בהיקף של 188 שעות לכל הפחות, ורשאי המינהל לכלול בתכנית הקורס הכשרה מעשית.

          (ב)  לקורס יתקבל מי שעבר תהליך מיון, שיבצע המינהל או מי מטעמו, לפי נהלים שיכין ויפרסם המנהל הכללי.

כ"ה בתשרי התשע"ב (23 באוקטובר 2011)                           גדעון סער

                                                                                                               שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7047 מיום 13.11.2011 עמ' 97.

תוקנו ק"ת תשע"ד מס' 7370 מיום 23.4.2014 עמ' 1081 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.