Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), תשע"ב-2011

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בקשה לאישור

Go

2

סעיף 3

סמכויות נותן האישור

Go

2

סעיף 4

החלת הוראות תקנות הקייטנות רישוי ופיקוח על קייטנה פטורה

Go

2

סעיף 5

החלת הוראות תקנות התברואה על קייטנה פטורה

Go

2

סעיף 6

פעילות בלא אישור

Go

3

סעיף 7

תחילה

Go

3

סעיף 8

הוראת שעה

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

5

סעיף 2

כללי

Go

5

סעיף 3

אספקת מים

Go

5

סעיף 4

מערכת אספקת מים

Go

5

סעיף 5

תאי שירותים

Go

6

סעיף 6

מקלחות

Go

6

סעיף 7

חומרי ניקוי וחיטוי

Go

6

סעיף 8

טיפול בפסולת

Go

6

סעיף 9

איסור הכנסת בעלי חיים

Go

6

סעיף 10

פנקס חיסונים

Go

6

סעיף 11

מקומות רחצה מותרים

Go

6

סעיף 12

גילוי סימני מחלה

Go

6

סעיף 14

הטיפול במזון

Go

6

סעיף 15

שמירת דגימות מזון

Go

6

סעיף 16

הכנסת סוגי מזון

Go

7

סעיף 17

שטח פתוח

Go

7

סעיף 18

הנחיות בדבר ציוד וטיפול רפואי ומתן עזרה ראשונה

Go

7


תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), תשע"ב-2011*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "מנהל קייטנה פטורה" – מי שמנהל קייטנה פטורה;

          "נותן האישור" – מי ששר החינוך הסמיכו לתת אישור לפי תקנות אלה[1];

          "קייטנה פטורה" – קייטנה שפטורה מרישיון לפי צו שניתן מכוח סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

          "רשות הבריאות" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

          "שטח פתוח" – שטח פתוח, בתחום אתר הקבע או בתחום מבנה הקבע של קייטנה פטורה;

          "תקנות הקייטנות רישוי ופיקוח" – תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994;

          "תקנות התברואה" – תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל"ו-1975.

בקשה לאישור

2.       (א)  ניהול קייטנה פטורה חייב באישור לפי תקנות אלה.

          (ב)  אדם המבקש לנהל קייטנה פטורה (להלן – המבקש) יגיש בקשה לניהול קייטנה פטורה לנותן האישור ויצרף אליה –

(1)   תכנית של הפעילות החינוכית בקייטנה הפטורה לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן – תכנית הקייטנה הפטורה), לתכנית יצורף ציור, דגם, דוגמה או כתב, לפי העניין, של סמל הקייטנה, דגל הקייטנה, התלבושת האחידה של הקייטנה והמנון הקייטנה, ככל שישנם (להלן – מסמכי התוספת הראשונה);

(2)   טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה הפטורה, לפי התוספת השנייה, כשהוא ממולא וחתום ביד המבקש, בשלושה עותקים;

(3)   טופס מערך ביקורת בטיחות לפי התוספת השלישית או אישור בטיחות מבנה חינוך בר-תוקף של יועץ בטיחות למוסדות חינוך – אם הקייטנה מתקיימת במוסד חינוך ולא חל שינוי במבנה המוסד החינוכי לטובת פעילות הקייטנה הפטורה, בשלושה עותקים.

סמכויות נותן האישור

3.       (א)  נותן האישור יבדוק אם תכנית הקייטנה הפטורה ומסמכי התוספת הראשונה אינם סותרים מטרה ממטרות החינוך הממלכתי, במשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 (להלן – חוק חינוך ממלכתי).

          (ב)  נותן האישור יעביר את העתק הבקשה לידיעת מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית שבתחומה מבקשת הקייטנה הפטורה לפעול.

          (ג)   נותן האישור יחליט בבקשה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום שנמסרה לו הבקשה וכל המסמכים המצורפים אליה לפי תקנה 2(ב) לבדיקה, ויעביר את העתק ההחלטה לידיעת מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית שבה מבקשת לפעול הקייטנה הפטורה.

          (ד)  נותן האישור רשאי לתת למנהל קייטנה פטורה הוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח כי הפעילות בקייטנה הפטורה אינה סותרת מטרה ממטרות החינוך הממלכתי כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, או כי לא תסתור כל דין.

          (ה)  נותן האישור רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש ממנהל קייטנה פטורה, לתקן בתוך מועד סביר כל ליקוי בעניין הנוגע לקייטנה הפטורה אם נראה לו כי התיקון דרוש כדי לקיים את הוראות החוק, תקנות אלה או תקנות התברואה; מנהל קייטנה פטורה חייב למלא אחרי דרישה כאמור בתוך המועד הנקוב בה.

          (ו)   נותן האישור רשאי לתת למנהל קייטנה פטורה אישור, אישור בתנאים או לסרב לתת אישור.

          (ז)   נוכח נותן האישור כי המבקש לא קיים הוראה מהוראות תקנות אלה או כי לא נתקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילוים הותנה האישור, רשאי נותן האישור לבטל את האישור, לאחר שנתן למנהל הקייטנה הפטורה הזדמנות לטעון את טענותיו, אלא אם כן מצא כי ישנה אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומם של הילדים.

          (ח)  לא ניתן אישור או בוטל האישור, יודיע על כך נותן האישור למנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית בלא דיחוי.

          (ט)  אישור יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה.

          (י)   נותן האישור לא יאשר ניהול קייטנה פטורה שיש בה הגשת מזון, אלא אם כן ניתן אישור רשות הבריאות.

          (יא) נותן האישור לא יאשר ניהול קייטנה פטורה, אלא אם כן ניתן אישור רשות הבריאות, במקרים אלה:

(1)   הוקמה בה מערכת אספקת מים לטובת פעילות הקייטנה הפטורה;

(2)   הוקמו בה תאי שירותים לטובת פעילות הקייטנה הפטורה;

(3)   הוקמו בה מקלחות לטובת פעילות הקייטנה הפטורה;

(4)   הקייטנה הפטורה מתקיימת בשטח פתוח;

(5)   הוקם בה מטבח.

החלת הוראות תקנות הקייטנות רישוי ופיקוח על קייטנה פטורה

4.       הוראות פרקים ב' עד ה' לתקנות הקייטנות רישוי ופיקוח יחולו על קייטנה פטורה.

החלת הוראות תקנות התברואה על קייטנה פטורה

5.       תקנות התברואה יחולו בשינויים האלה:

(1)  במקום ההגדרה "ילד" יקראו ""ילד" – מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;";

(2)  במקום ההגדרה "מנהל קייטנה" יקראו ""מנהל קייטנה" – מי שמנהל קייטנה פטורה;";

(3)  במקום ההגדרה "קייטנה" יקראו ""קייטנה" – קייטנה שפטורה מרישיון לפי צו שניתן מכוח סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;".

פעילות בלא אישור

6.       מי שניהל או קיים קייטנה פטורה בלא אישור, דינו – מאסר שישה חודשים.

תחילה

7.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

הוראת שעה

8.       על אף האמור בתקנה 5, בתקופה של חמש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה, במקום תקנות התברואה, תחול התוספת הרביעית.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(ב)(1) ו-3(א))

תכנית הקייטנה

(נספח א' לבקשה לאישור ניהול קייטנה פטורה מרישיון עסק)

הקייטנה בתחום הרשות המקומית      

הקייטנה בתחום המועצה האזורית       שם היישוב שבו מצויה הקייטנה      

שם הקייטנה      

כתובת הקייטנה      

מספר הטלפון      

מספר הפקסימילה      

שם מבקש האישור (מנהל הקייטנה)      

מספר תעודת זהות של מנהל הקייטנה      

כתובת מנהל הקייטנה      

מספר הטלפון הנייד      

מספר הטלפון בבית      

מספר הפקסימילה בבית      

דואר אלקטרוני      

בעלות הקייטנה      

כתובת הבעלים של הקייטנה      

מספר הטלפון      

מספר הטלפון הנייד      

להלן פרטים לגבי התכנית החינוכית של הקייטנה:

(1)      מספר החניכים המשוער      

(2)      גיל החניכים      

(3)      משך פעילות הקייטנה: מיום       עד יום      

(4)      שעות הפעילות בקייטנה      

(5)      השטח שבו אמורה הקייטנה לפעול      

(6)      הנושא או הנושאים העיקריים של הקייטנה      

(7)      מצורפת תכנית חינוכית מפורטת של הקייטנה (פירוט כולל של שעות, ימים ונושאים);

(8)      פרטים על אודות עובדי הקייטנה ותפקידיהם, שמותיהם, מספר תעודת זהות, השכלה, גיל, מין;

(9)      פרטים על אודות רכז התברואה ורכז הבטיחות, שמותיהם, מספר תעודת זהות, גיל;

(10)    רשימת עובדי הקייטנה שקיבלו אישור ממשטרת ישראל לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001;

(11)    יש לצרף את סמל הקייטנה, דגל הקייטנה, תלבושת חובה בקייטנה והמנון הקייטנה, אם ישנם כאלה, בכתב, בציור, בדגם או בדוגמה, לפי המתאים;

(12)    אני מצהיר כי הפרטים הכלולים בתכנית הקייטנה הם מלאים ומדויקים; אם יהיו שינויים בתכנית או שהקייטנה תבוטל, אני מתחייב להודיע על כך מבעוד מועד, בטלפון ובכתב, למפקח המחוזי על הקייטנות;

(13)    אני מצהיר בזה שקראתי והבנתי את הוראות חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך בנושא קייטנות;

(14)    אני מצהיר בזה  (מצורף אישור מטעם משרד הבריאות);

(15)    אני מצהיר בזה שבקייטנה  מערכת לאספקת מים לטובת פעילות הקייטנה (מצורף אישור מטעם משרד הבריאות);

(16)    אני מצהיר בזה שבקייטנה  תאי שירותים לטובת פעילות הקייטנה (מצורף אישור מטעם משרד הבריאות);

(17)    אני מצהיר בזה שבקייטנה  מקלחות לטובת פעילות הקייטנה (מצורף אישור מטעם משרד הבריאות);

(18)    אני מצהיר בזה שהקייטנה  בשטח פתוח (מצורף אישור מטעם משרד הבריאות).

תאריך שם מבקש האישור                                      ___________________

                                                                                                      חתימת מבקש האישור

תוספת שנייה

(תקנה 2(ב)(2))

טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה

(נספח ב' לבקשה לאישור ניהול קייטנה פטורה מרישיון עסק)

(יוגש בשלושה עותקים)

חלק א' (ימולא ביד מבקש האישור):

שם הקייטנה      

מען הקייטנה      

שם מנהל הקייטנה      

מספר תעודת הזהות של מנהל הקייטנה      

(1)      הקייטנה תתקיים בין התאריכים: מיום       עד יום      

(2)      שם אחראי הביטחון בקייטנה      

(3)      התכנית לאבטחת המקום היא      

(4)      מספר השומרים החמושים בקייטנה      

(5)      מפגש בין האחראי לביטחון בקייטנה ובין משטרת ישראל התקיים ביום       ומולאו כל דרישות המשטרה;

(6)      מצורפת תכנית לאבטחת המקום שבו תפעל הקייטנה.

אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל מלאים ומדויקים, ואני מבקש כי יינתן אישור להפעלת הקייטנה.

תאריך שם החותם ותפקידו                                        ________________

                                                                                                                 חתימה

חלק ב' (ימולא בידי קצין הביטחון ברשות המקומית או בידי קצין הביטחון המחוזי במשרד החינוך והתרבות):

(1)      פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות

(2)      דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות

(3)      דרישות מיוחדות לביטחון בקייטנה

(4)      חוות הדעת -

נימוקים לסירוב      

תאריך שם החותם ותפקידו                                         _______________

                                                                                                                 חתימה

חלק ג' (ימולא ביד נותן האישור):

      לאור חוות הדעת של קצין הביטחון – אני מאשר כי סידורי הביטחון בקייטנה עומדים בתקנים הדרושים ולפיכך אין מניעה להנפיק לה רישיון מבחינה זו.

      לאור חוות הדעת של קצין הביטחון יש לתת תשובה שלילית לבקשה למתן רישיון.

                                                                           __________________

                                                                                                        חתימת נותן האישור

תפוצה:      לרשות המקומית

                 לקצין הביטחון המחוזי, משרד החינוך

                 למבקש הרישיון

תוספת שלישית

(תקנה 2(ב)(3))

טופס מערך ביקורת לקייטנה

(נספח ג' לבקשה לאישור לניהול קייטנה פטורה מרישיון עסק)

חלק א' (ימולא בידי מבקש הרשיון):

שם הקייטנה      

כתובת הקייטנה      

המקום שבו מתקיימת הקייטנה      

מספר הילדים בקייטנה      

תאריך פתיחת הקייטנה      

תאריך סיום פעילות הקייטנה      

שם מנהל הקייטנה      

מספר תעודת הזהות של מנהל הקייטנה      

שם האחראי לבטיחות בקייטנה      

מספר תעודת הזהות של האחראי לבטיחות בקייטנה      

תאריך הגשת הבקשה לאישור      

חלק ב' (ימולא בידי יועץ בטיחות מוסמך):

אני מאשר כי ערכתי מבדק בטיחות בשטח הקייטנה ובכלל זה המבנים והמיתקנים, ולאחר שבדקתו כי טופלו הליקויים והמפגעים, ככל שהיו, ושהמדריכים קיבלו הדרכה בנושא הבטיחות ולאור הוראות המנהל הכללי של משרד החינוך לעניין בטיחות, אין מניעה לאשר כי התשתית מתאימה להפעלת קייטנה.

סיכום כללי:

תאריך שם יועץ הבטיחות המוסמך                            _________________

                                                                                                  חתימת יועץ בטיחות מוסמך

תוספת רביעית

(תקנה 8)

הגדרות

1.        בתוספת זו, "המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לעניין תקנות אלה.

כללי

2.        (א)  לא ינהל אדם קייטנה פטורה, אלא אם כן הוא ממלא אחר תוספת זו, להנחת דעתו של המנהל.

(ב)  ביקש מנהל קייטנה פטורה לקיים את הקייטנה בשטח פתוח על מנהל קייטנה פטורה לפנות ללשכת הבריאות האזורית ולתאם סיור מוקדם באתר המיועד חודש ימים לפני המועד לקיום קייטנה פטורה, לפחות.

אספקת מים

3.        לגבי אספקת מים, יחולו ההוראות האלה:

(1)  בשטח קייטנה פטורה יימצאו מים לשתייה בכמות בלתי מוגבלת בכל עת;

(2)  בקייטנה פטורה שממוקמת בשטח פתוח יותקנו ברזים למים לשתייה;

(3)  המדריכים יסבירו לילדים על חשיבות השתייה.

מערכת אספקת מים

4.        בקייטנה פטורה שמקימה מערכת מים לטובת פעילות הקייטנה יתקיימו הוראות אלה:

(1)  אין להשתמש בציוד למי שתייה ששימש לפני כן למטרה אחרת כלשהי;

(2)  על מקור המים ומערכת אספקת המים, יחולו הוראות תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), התשל"ד-1974 (להלן – תקנות מי שתייה);

(3)  רשות הבריאות תאשר את מקור המים;

(4)  רשות הבריאות תאשר את מערכת אספקת המים; ניקוי וחיטוי של מערכת המים יבוצעו בנוכחות נציג משרד הבריאות ולפי הנחיותיו;

(5)  יהיה ניתן לחבר את מקור המים למערכת אספקת המים של הקייטנה רק לאחר אישור מקור המים ואישור מערכת אספקת המים לפי פסקאות (3) ו-(4);

(6)  מעבדה מוכרת כהגדרתה בתקנות מי שתייה תערוך בדיקה של איכות המים במועדים האלה:

(א)   שבוע לפני פתיחת הקייטנה;

(ב)   יומיים לפני פתיחת הקייטנה;

(ג)    בשבוע הראשון לפעילות הקייטנה;

(7)  החיבורים בין קווי המים יהיו אטומים, למניעת נזילות וחדירת זיהום אל מי השתייה במקרה של היווצרות לחץ שלילי;

(8)  ככל שהדבר ניתן, הצנרת תהיה טמונה באדמה כדי למנוע התחממות המים וגיעה בצנרת;

(9)  לא יעשו חיבורי כלאיים בין צנרת מי שתייה לבין צנרת שאינה מיועדת לשתייה;

(10) בקייטנה שיש בה מכלי מים, המכלים יהיו חלק בלתי נפרד ממערכת המים, כך שיתאפשר רענון של המים;

(11) המכלים והאבזרים לאספקת מים יהיו עשויים מחומר שלם אטום ועמיד שאישר משרד הבריאות;

(12) המכלים יוצבו באזור מוגן בפני פגיעות וחבלה, מגודרים, סגורים ונעולים.

תאי שירותים

5.        (א)  במבנה מוסד חינוכי, מספר תאי השירותים ותנאי אחזקתם יהיה לפי האישור שנתנה לשכת הבריאות למוסד החינוכי, ובהתאם למספר התלמידים המאושר.

(ב)  בקייטנה פטורה שאינה מתקיימת במבנה מוסד חינוכי יתקיימו הוראות אלה:

(1)   מספר תאי השירותים יהיה תא אחד לכל 50 נפש לפחות – אלא אם כן אישר המנהל הסדר אחר; אם יוקמו שירותים כימיים, אלה יוצבו במקום מוצל, ינוקו ותוכנם יישאב פעמים ביום לפחות;

(2)   סמוך לשירותים יותקנו ברזים לשטיפת ידיים; לידם יימצא תמיד סבון.

מקלחות

6.        בקייטנה פטורה שבה קיימת לינה יוקמו מקלחות ויתקיימו לגביהם הוראות אלה:

(1)  יוקצו מקלחות נפרדות לשני המינים;

(2)  תוקם מקלחת אחת לכל 50 נפש לפחות;

(3)  ניקוז המקלחות יהיה למערכת ביוב מרכזית, באין מערכת ביוב מרכזית לבור סופג, מכוסה באבנים או חצץ לספיגת הדלוחין, או פתרון אחר להנחת דעתו של המנהל;

(4)  רצפת המקלחת תהיה בנויה מבטון או מאריחים, עם שיפוע לכיוון הניקוז, ותישטף מדי בוקר במברשת ובמים עם חומר מחטא.

חומרי ניקוי וחיטוי

7.        בקייטנה פטורה יימצא תמיד מלאי מספיק של חומרי ניקוי וחיטוי, נייר טואלט וסבון; חומרי החיטוי יוחסנו במקום המיועד למטרה זו בלבד שיהיה נעול בכל עת והמפתח יימצא בידי מנהל הקייטנה.

טיפול בפסולת

8.        (1)  הפסולת בקייטנה פטורה תוחזק במכלים מתאימים ותפונה שלוש פעמים ביום לפחות למיתקן האשפה המרכזי שקבעה הרשות המקומית;

(2)  שטח קייטנה פטורה, לרבות השטח שמסביב למכלי האשפה ומתחתם יהיה נקי בכל עת.

איסור הכנסת בעלי חיים

9.        אין להכניס בעלי חיים לשטח קייטנה פטורה אלא באישור רופא וטרינר עירוני כהגדרתו בפקודת הכלבת.

פנקס חיסונים

10.      (1)  לא יתקבל ילד לקייטנה פטורה אלא אם כן הביא עמו את פנקס החיסונים שלו או אישור של רופא שהילד מחוסן בהתאם לגילו;

(2)  העתק הפנקס או אישור הרופא יימסר למנהל קייטנה פטורה ויוחזר לילד עם עזיבתו את הקייטנה.

מקומות רחצה מותרים

11.      לא ירחצו ילדי קייטנה פטורה אלא במקום רחצה מוסדר לפי צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004, או בבריכת שחייה שניתן לגביה רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968; הרחצה במקום הרחצה תותר רק לילדים שהביאו אישור בכתב מאת הוריהם על הסכמתם; האישור יינתן על גבי דף הסבר בכתב שיחולק להורים ובו פירוט מדויק של המקום והמועדים המיועדים לרחצה.

גילוי סימני מחלה

12.      (א)  נתגלו אצל ילד סימני מחלה, הוא יופנה לרופא, בליווי הוריו או אפוטרופסו.

(ב)  נודע למנהל קייטנה פטורה על גילוי סימני מחלה מידבקת, יודיע מנהל הקייטנה על כך ללשכת הבריאות הקרובה ולנותן האישור בתוך 12 שעות.

כללים להתנהגות בקייטנה פטורה

13.      (א)  מנהל קייטנה פטורה יקפיד לקיים פעילות שתמעט ככל האפשר בשהייה בשמש.

(ב)  מנהל קייטנה פטורה לא יאפשר לשהות בשמש בלא חולצה וכיסוי ראש.

(ג)   מנהל קייטנה פטורה לא יאפשר ללכת יחף בטיולים או בשטח הקייטנה, וכן לא יאפשר ללכת בלא נעליים מתאימות לסוג הטיול או לשטח הקייטנה.

(ד)  לילדי קייטנה פטורה שמתקיימת בה לינה תהיה מנוחת לילה שלא תפחת משמונה שעות רצופות.

הטיפול במזון

14.      טיפול במזון ייעשה לפי הוראות אלה:

(1)  לא יוחזקו ולא יוגשו לאכילה שאריות מזון או מאכלים מארוחה קודמת;

(2)  המאכלים יוכנו סמוך ככל האפשר לשעת הצריכה;

(3)  יש להימנע ככל האפשר מנגיעת ידיים מיותרת במצרכי המזון;

(4)  אחסנת המזון תהיה בכלים נקיים וסגורים, על מדפים בגובה של 30 סנטימטרים לפחות מהרצפה; הובלת המאכלים תיעשה במכלים נקיים וסגורים;

(5)  מאכלים הנאכלים חמים יוחזקו במיתקן מיוחד ובחימום פעיל בטמפרטורה של cº70 לפחות עד להגשתם; מאכלים הנאכלים קרים, יוחזקו בקירור פעיל, בטמפרטורה של עד cº4;

(6)  פירות וירקות יש לרחוץ באופן יסודי, בתמיסת דטרגנט ולשטוף היטב במים זורמים;

(7)  העובדים שעוסקים בהכנת המזון ובהגשתו ירחצו את ידיהם במים וסבון באופן יסודי לפני תחילת העבודה, לאחר הפסקה בעבודה, בין טיפול בסוגי מזון שונים ולאחר ביקור בשירותים או לאחר עבודה שאינה קשורה במזון.

שמירת דגימות מזון

15.      יישמרו בקירור דגימות מזון מכל מנה בכל ארוחה במשך 48 שעות.

הכנסת סוגי מזון

16.      לשטח קייטנה פטורה לא יכניס מנהל הקייטנה מצרכי מזון אלה, אלא באישור המנהל:

(1)  קרמים, קצפות ורטבים;

(2)  מיונז;

(3)  בשר, עוף, דגים או מוצריהם, בין אם הם מבושלים או בלתי מבושלים, טחונים או בלתי טחונים, קפואים או בלתי קפואים, אלא אם כן הם משומרים וארוזים בקופסאות סגורות הרמטית;

(4)  חלב שאינו מפוסטר או מעוקר.

שטח פתוח

17.      (א)  ביחס לשטח קייטנה פטורה הממוקמת בשטח פתוח, יחולו הוראות אלה:

(1)   לעניין מרחקים, השטח ימוקם –

(א)   במרחק סביר מאזור מגורים ואזור תעשייה, מביצות, שלוליות ומקומות לסילוק אשפה ושפכים;

(ב)   100 מטרים משדות חקלאיים מושקים בקולחין או מרוססים לפחות;

(ג)    50 מטרים מקו מתח גבוה לפחות;

(ד)   100 מטרים מעורק תחבורה ראשי לפחות;

(ה)   150 מטרים ממאגרי מי שתייה לפחות ובמרחק סביר ממקווי מים פתוחים;

(2)   לעניין הקרקע או השטח –

(א)   השטח יהיה יבש ונקי; השטח ינוקה מעשבי בר ומקוצים עד מרחק של 10 מטרים לפחות ממבני הקייטנה הפטורה;

(ב)   הקרקע תהיה בעלת כושר ספיגה גבוה;

(ג)    הקרקע תהיה בעלת שיפוע מתון;

(ד)   בחודשי הקיץ השטח יהיה מוצל; בחודשי החורף השטח יהיה שטוף שמש;

(ה)   השטח לא ימוקם באזור הנגוע בתהלוכן האורן או בתהלוכן האלון.

הנחיות בדבר ציוד וטיפול רפואי ומתן עזרה ראשונה

18.      לעניין החזקת ציוד רפואי וציוד עזרה ראשונה, ליווי ומתן עזרה ראשונה או טיפול רפואי בקייטנה פטורה, יפעל מנהל קייטנה פטורה כפי שינחה אותו המנהל הכללי של משרד החינוך.

י"א בתשרי התשע"ב (9 באוקטובר 2011)                              גדעון סער

                                                                                                               שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7051 מיום 21.11.2011 עמ' 178.

[1] ר' י"פ תשע"ב מס' 6351 מיום 29.12.2011 עמ' 1727.