תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ב-2011

בטחון – שירותי שמירה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – הסדרת השמירה

רשויות ומשפט מנהלי – בטיחות  – במקומות ציבוריים

תוכן ענינים

סעיף 1

נושאים

Go

2


תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ב-2011*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיף 249(33) לפקודת העיריות, וסעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות, ובהסכמת שר המשפטים, אנו מתקינים תקנות אלה:

נושאים

1.       רשות מקומית מוסמכת להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחום שיפוטה בנושאים אלה:

(1)  שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמיתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת;

(2)  סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים;

(3)  מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית.

כ"ז בחשוון התשע"ב (24 בנובמבר 2011)          אליהו ישי          יצחק אהרונוביץ

                                                                                        שר הפנים              השר לביטחון הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7059 מיום 13.12.2011 עמ' 276.