נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), תשע"ב-2011

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – אזרחים ותיקים

תוכן ענינים

סעיף 1

הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה

Go

2

סעיף 2

תנאים למתן הטבה

Go

2

סעיף 3

מניעת כפל הטבות

Go

2

סעיף 4

הפקת אישור על קבלת קצבת זקנה לנכה

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2

סעיף 6

תחולה

Go

2


תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), תשע"ב-2011*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13א(א1) ו-17 לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 (להלן – החוק), באישור שר האוצר, שר הבריאות, שר הרווחה והשירותים החברתיים, שר התקשורת ושר הפנים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה

1.       אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), יהיה זכאי להטבות הניתנות לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה), המפורטות להלן:

ת"ט תשע"ב-2012

(1)  הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף 9 לחוק;

מיום 3.1.2012

ת"ט תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7073 מיום 3.1.2012 עמ' 534

(1) הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף 9 לחוק העיקרי לחוק;

(2)  הנחה בתשלומי חברים בקופות חולים, אם ניתנה לפי סעיף 8(א1)(2)(ג) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי);

(3)  הנחה בתשלום בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף 8(ז)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;

(4)  מענק חימום כאמור בסעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה;

(5)  הנחה בתשלום הקבוע כאמור בתקנה 4(ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007, ובפרט 1(א) בחלק ב' בתוספת הראשונה לתקנות האמורות.

תנאים למתן הטבה

2.       התנאים החלים על אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה לקבלת הטבה מן ההטבות המפורטות בתקנה 1 או התנאים החלים עליו לקבלת הטבה כאמור שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, יחולו בהתאמה על אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה.

מניעת כפל הטבות

3.       אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה הזכאי להטבה לפי תקנות אלה, ובאותו עניין שבתחומי ההטבה זכאי גם להטבה לפי כל דין או להטבה שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.

הפקת אישור על קבלת קצבת זקנה לנכה

4.       המוסד לביטוח לאומי יפיק, לבקשת אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה, אישור על קבלת הקצבה האמורה.

תחילה

5.       (א)  תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ב-1 בחודש שלאחר פרסומן.

          (ב)  תחילתה של תקנה 1(1) ביום כ"ח באייר התשע"א (1 ביוני 2011).

          (ג)   תחילתה של תקנה 1(4) ביום ג' בתשרי התשע"ב (1 באוקטובר 2011).

תחולה

6.       תקנות אלה יחולו על כל הטבה המפורטת בתקנה 1 הניתנת בעד יום התחילה של התקנה שבה מצוינת ההטבה, ואילך.

א' בטבת התשע"ב (27 בדצמבר 2011)                      בנימין נתניהו

                                                                                ראש הממשלה והשר לארחים ותיקים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7068 מיום 29.12.2011 עמ' 496.

ת"ט ק"ת תשע"ב מס' 7073 מיום 3.1.2012 עמ' 534.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות