נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה לצורך הקמת מיתקן שהייה למסתננים ותנאיו) (הוראת שעה), תשע"ב-2012

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

בטחון – כניסה לישראל

בטחון – מיתקנים בטחוניים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור מהיתר

Go

2

סעיף 3

עריכת מפה

Go

3

סעיף 3א

עריכת מפה בתחום מרכז שהייה נחל רביב

Go

3

סעיף 4

מתן הפטור

Go

3

סעיף 5

שמירת מפה ומסמכים נוספים

Go

3

סעיף 6

אישור התאמה

Go

3

סעיף 7

תוקפו של הפטור

Go

4

סעיף 8

תחולה

Go

4


תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה לצורך הקמת מיתקן שהייה למסתננים ותנאיו) (הוראת שעה), תשע"ב-2012*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 266 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשע"ב-2012

          "אגף ההנדסה והבינוי" – אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, המוסמך לתכנן ולבנות בתחום מחנות צבא ההגנה לישראל, לפי פקודות הצבא;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

הוספת הגדרת "אגף ההנדסה והבינוי"

          "אזור כפרי" – אזור הכלול בתחום המועצה האזורית רמת נגב;

תק' תשע"ב-2012

          "הגורם המוסמך" – המנהל הכללי של משרד הביטחון או מי שהוא מינה לשם כך או המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או מי שהוא מינה לשם כך או המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לשם כך;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

"הגורם המוסמך" – המנהל הכללי של משרד הביטחון או מי שהוא מינה לשם כך או המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או מי שהוא מינה לשם כך או המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לשם כך;

          "היתר" – היתר לפי פרק ה' לחוק;

          "המהנדס" – מהנדס הוועדה המקומית רמת נגב;

תק' תשע"ב-2012

          "המהנדס הצבאי" – הסגן הצבאי לראש אגף ההנדסה והבינוי;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

הוספת הגדרת "המהנדס הצבאי"

          "ועדת ערר" – ועדת ערר לפי סעיף 12א לחוק שבמחוז הדרום;

          "מבנה זמני" – מבנה מגורים זמני או מבנה ציבורי זמני;

תק' תשע"ב-2012

          "מבנה מגורים זמני" – מבנה לצורכי מגורים זמניים של מסתננים הנמצאים במרכז השהייה, או של העובדים במרכז השהייה ובלבד שמשקלו ומידותיו מאפשרים את העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו, ולרבות אוהל;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

"מבנה מגורים זמני" – מבנה לצורכי מגורים זמניים של מסתננים הנמצאים במרכז השהייה, או של העובדים במרכז השהייה ובלבד שמשקלו ומידותיו מאפשרים את העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו, ולרבות אוהל;

תק' תשע"ב-2012

          "מבנה ציבורי זמני" – מבנה זמני לצורכי ציבור המיועד לשימוש המסתננים הנמצאים במרכז השהייה או לשימוש העובדים במיתקן במרכז השהייה, ובלבד שמשקלו ומידותיו מאפשרים את העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו, ולרבות אוהל;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

"מבנה ציבורי זמני" – מבנה זמני לצורכי ציבור המיועד לשימוש המסתננים הנמצאים במרכז השהייה או לשימוש העובדים במיתקן במרכז השהייה, ובלבד שמשקלו ומידותיו מאפשרים את העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו, ולרבות אוהל;

          "מבקש" – מבקש פטור מהיתר לפי תקנות אלה;

          "המועצה הארצית" – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, לרבות ועדות המשנה שלה;

תק' תשע"ב-2012

          "מסתנן" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

החלפת הגדרת "מסתנן"

הנוסח הקודם:

"מסתנן" – מי שנכנס לישראל בלא רשות כדין, שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

תק' תשע"ב-2012

          "מפה" – מפה שהוכנה לפי תקנה 3 או לפי תקנה 3א, לפי העניין;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

"מפה" – מפה שהוכנה לפי תקנה 3 או לפי תקנה 3א, לפי העניין;

          "מתכנן המחוז" – מתכנן מחוז הדרום, כמשמעותו בסעיף 8 לחוק;

          "מרכז שהייה" – מיתקן המשמש לקליטה ולמשמורת של מסתננים, לרבות מבני מגורים, מבנים לשימושים ציבוריים, מיתקנים הנדסיים, חניה, שטחי ספורט ומיתקני ספורט ושטחים ציבוריים פתוחים;

תק' תשע"ב-2012

          "מרכז שהייה נחל רביב" – מרכז שהייה הנמצא בתחומי מחנה צבאי בנקודת ציון מרכזית 150540/533880;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

הוספת הגדרת "מרכז שהייה נחל רביב"

          "עבודה לצורך הקמת מרכז שהייה" – הקמה או הצבה של מבנה זמני, גדרות שערים ועמדות שמירה, הקמת משטחי בטון, עבודת עפר ויישור הקרקע, התוויית דרכים ושבילים, וכן הקמת תשתית הנדרשים במישרין להקמת מרכז השהייה;

תק' תשע"ב-2012

          "תכנית למרכז שהייה" – תכנית המייעדת שטח למרכז שהייה לרבות תכנית או תיקון לתכנית כאמור, שטרם אושרו, ובלבד שהמועצה הארצית החליטה על הכנסתם לפי סעיף 51 לחוק או על העברתם להערות לפי סעיף 52 לחוק;

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

החלפת הגדרת "תכנית למרכז שהייה"

הנוסח הקודם:

"תכנית למרכז שהייה" – תכנית המייעדת שטח למרכז שהייה, לרבות תכנית כאמור ככל שטרם אושרה ובלבד שהמועצה הארצית החליטה להעביר אותה להערות לפי סעיף 52 לחוק;

          "תשתית" – מיתקנים וקווים לצורך אספקת גז, חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכיוצא באלה, מעל פני הקרקע או מתחתיה.

פטור מהיתר תק' תשע"ב-2012

2.       (א)  עבודה לצורך הקמת מרכז שהייה באזור כפרי, פטורה מהיתר ובלבד שרשות הרישוי אישרה את הבקשה למתן פטור שהתקיימו בה תנאים אלה:

(1)   התקבל אישור הגורם המוסמך כי העבודה דרושה במישרין לצורך הקמת מרכז השהייה;

תק' תשע"ב-2012

(2)   העבודה תבוצע בתחום תכנית למרכז שהייה, ותתאם את הוראותיה; טרם אישורה, תבוצע העבודה לפי החלטות המועצה הארצית בעניינה;

תק' תשע"ב-2012

(3)   המבנה הזמני יוצב בשטח המיועד לבינוי בתחום תכנית למרכז שהייה;

תק' תשע"ב-2012

(4)   השטח הכולל המותר לבניה של כל מבנה מגורים זמני אינו עולה על 180 מטרים מרובעים; המהנדס, ובמרכז שהייה נחל רביב – המהנדס הצבאי, רשאים להתיר חיבור ואיחוד של מספר מבנים כאמור וכן רשאים הם להתיר את הצבתו של מבנה מגורים זמני גדול יותר בהתחשב בכמות המסתננים שיתגוררו במבנה;

תק' תשע"ב-2012

(5)   (נמחקה);

(6)   הוכנה מפה לפי תקנה 3, שבה מתוארים המבנים והעבודות הנדרשים והתקבל לגביה אישור של רשות הרישוי המקומית או ועדת הערר, כאמור בתקנה 4;

תק' תשע"ב-2012

(7)   ניתנה התחייבות של המבקש, או של הגורם המוסמך, לפרק, להרוס ולפנות את המבנה שהקים או הציב בתחום תקופת הפטור לפי תקנה 7(ב), וככל שנתקיימו התנאים הנוספים האמורים באותה תקנה;

(8)   צורפה הודעה של האחראי לתכנון כי המבנה מתאים לשימוש מבחינת הבטיחות, האוורור, היציבות, התאורה, הקירות, החלונות והדלתות וכן כי הוא אישר את אופן חיבורו לתשתיות.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), עבודה במרכז שהייה נחל רביב שמבצע צבא הגנה לישראל או אגף ההנדסה והבינוי, או שימוש במבנים קיימים למטרת מרכז שהייה פטורים מהיתר, ובלבד שהתקיימו בהם התנאים הקבועים בתקנות משנה (א)(1) עד (4), ו-(7) עד (8), ונערכה מפה לפי הוראות תקנה 3א.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ב), עבודה במרכז שהייה שמבצע צבא הגנה לישראל או אגף ההנדסה והבינוי אינן טעונות אישור רשות הרישוי.

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254

2. (א) עבודה לצורך הקמת מרכז שהייה באזור כפרי, פטורה מהיתר ובלבד שרשות הרישוי אישרה את הבקשה למתן פטור שהתקיימו בה תנאים אלה:

(1) התקבל אישור הגורם המוסמך כי העבודה דרושה במישרין לצורך הקמת מרכז השהייה;

(2) העבודה תבוצע בתחום התכנית למרכז השהייה, ותתאם את הוראותיה; טרם אישור התכנית, תבוצע העבודה לפי החלטות המועצה הארצית בעניינה;

(2) העבודה תבוצע בתחום תכנית למרכז שהייה, ותתאם את הוראותיה; טרם אישורה, תבוצע העבודה לפי החלטות המועצה הארצית בעניינה;

(3) המבנה הזמני יוצב בשטח המיועד לבינוי בתחום התכנית תכנית למרכז השהייה שהייה;

(4) השטח הכולל המותר לבנייה של כל מבנה מגורים זמני אינו עולה על 180 מטרים מרובעים; המהנדס רשאי להתיר חיבור ואיחוד של כמה מבנים כאמור וכן רשאי הוא להתיר את הצבתו של מבנה מגורים זמני גדול יותר בהתחשב בכמות המסתננים שיתגוררו במבנה;

(4) השטח הכולל המותר לבניה של כל מבנה מגורים זמני אינו עולה על 180 מטרים מרובעים; המהנדס, ובמרכז שהייה נחל רביב – המהנדס הצבאי, רשאים להתיר חיבור ואיחוד של מספר מבנים כאמור וכן רשאים הם להתיר את הצבתו של מבנה מגורים זמני גדול יותר בהתחשב בכמות המסתננים שיתגוררו במבנה;

(5) השטח הכולל המותר לבנייה של כל מבנה ציבורי זמני אינו עולה על 200 מטרים מרובעים; המהנדס רשאי להתיר את הצבתו של מבנה ציבורי זמני גדול יותר בהתחשב בשימוש הציבורי במבנה;

(6) הוכנה מפה לפי תקנה 3, שבה מתוארים המבנים והעבודות הנדרשים והתקבל לגביה אישור של רשות הרישוי המקומית או ועדת הערר, כאמור בתקנה 4;

(7) צורפה התחייבות של המבקש, או של הגורם המוסמך, לפרק, להרוס ולפנות את המבנה שהקים או הציב בתום תקופת הפטור לפי תקנה 7, זולת אם קיבל היתר לפי פרק ה' לחוק;

(7) ניתנה התחייבות של המבקש, או של הגורם המוסמך, לפרק, להרוס ולפנות את המבנה שהקים או הציב בתחום תקופת הפטור לפי תקנה 7(ב), וככל שנתקיימו התנאים הנוספים האמורים באותה תקנה;

(8) צורפה הודעה של האחראי לתכנון כי המבנה מתאים לשימוש מבחינת הבטיחות, האוורור, היציבות, התאורה, הקירות, החלונות והדלתות וכן כי הוא אישר את אופן חיבורו לתשתיות.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), עבודה במרכז שהייה נחל רביב שמבצע צבא הגנה לישראל או אגף ההנדסה והבינוי, או שימוש במבנים קיימים למטרת מרכז שהייה פטורים מהיתר, ובלבד שהתקיימו בהם התנאים הקבועים בתקנות משנה (א)(1) עד (4), ו-(7) עד (8), ונערכה מפה לפי הוראות תקנה 3א.

(ג) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ב), עבודה במרכז שהייה שמבצע צבא הגנה לישראל או אגף ההנדסה והבינוי אינן טעונות אישור רשות הרישוי.

עריכת מפה תק' תשע"ב-2012

3.       (א)  המפה תיערך בקנה מידה של 1:500 לפחות וייכללו בה כל אלה:

(1)   פרטי המבקש;

(2)   מספרי הגוש והחלקה של הנכס וכן פרטי זיהוי ברשת קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה; בנכס שאינו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 – פרטי זיהוי לפי רשת קואורדינטות בלבד;

(3)   שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בפנקסי המקרקעין;

(4)   הדרכים הגובלות עם הנכס ותשתיות בתחום הנכס ובגבולותיו;

(5)   קווי גובה;

(6)   השימושים המותרים בנכס לפי התכניות החלות עליו;

(7)   חץ הצפון;

(8)   קנה המידה שלפיו נערכה המפה;

(9)   תרשים סביבה המפרט את מיקום הנכס;

(10)  תיאור וסימון של העבודה לצורכי הצבת המבנה כמבוקש בפטור, לרבות אופן חיבורו לתשתיות ולמערכת לסילוק שפכים;

(11)  תרשים המבנה, גודלו המדויק, חלוקה פנימית ותפקודית, ופרטים.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מפה לביצוע עבודות עפר תיערך בקנה מידה של 1:1250.

          (ג)   המפה תיחתם בידי –

(1)   המבקש;

(2)   בעלי הזכויות בנכס שחתימתם דרושה על בקשה להיתר לפי תקנה 2א לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(2)[1]  הגורם המוסמך;

תק' תשע"ב-2012

(3)   מתכנן המחוז או מי מטעמו, לאחר שבחן כי הפרטים המופיעים במפה תואמים את השלב הקבוע בתכנית או בהחלטת המועצה הארצית באותה עת כאמור בתקנה 2(2), לרבות לעניין הקמת המבנים הציבוריים הזמניים;

תק' תשע"ב-2012

(4)   המהנדס או מי מטעמו או המהנדס הצבאי – אם צבא ההגנה לישראל או אגף ההנדסה והבינוי מבצעים את העבודות, לאחר ששוכנע כי המבנה המוקם או המוצב מתאים לייעודו מבחינת בטיחותו, יציבותו, רצפתו, קירותיו, חלונותיו ודלתותיו, אישר את אופן חיבורו לרשתות המים, הביוב, הניקוז, התקשורת והחשמל.

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1255

3. (א) המפה תיערך בקנה מידה של 1:250 1:500 לפחות וייכללו בה כל אלה:

(1) פרטי המבקש;

(2) מספרי הגוש והחלקה של הנכס וכן פרטי זיהוי ברשת קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה; בנכס שאינו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 – פרטי זיהוי לפי רשת קואורדינטות בלבד;

(3) שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בפנקסי המקרקעין;

(4) הדרכים הגובלות עם הנכס ותשתיות בתחום הנכס ובגבולותיו;

(5) קווי גובה;

(6) השימושים המותרים בנכס לפי התכניות החלות עליו;

(7) חץ הצפון;

(8) קנה המידה שלפיו נערכה המפה;

(9) תרשים סביבה המפרט את מיקום הנכס;

(10) תיאור וסימון של העבודה לצורכי הצבת המבנה כמבוקש בפטור, לרבות אופן חיבורו לתשתיות ולמערכת לסילוק שפכים;

(11) תרשים המבנה, גודלו המדויק, חלוקה פנימית ותפקודית, ופרטים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מפה לביצוע עבודות עפר תיערך בקנה מידה של 1:1250.

(ג) המפה תיחתם בידי –

(1) המבקש;

(2) בעלי הזכויות בנכס שחתימתם דרושה על בקשה להיתר לפי תקנה 2א לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(2) הגורם המוסמך;

(3) מתכנן המחוז או מי מטעמו, לאחר שבחן כי הביצוע הוא לפי השלב הקבוע בתכנית או בהחלטת המועצה הארצית באותה עת כאמור בתקנה 2(2), לרבות לעניין הקמת המבנים הציבוריים;

(3) מתכנן המחוז או מי מטעמו, לאחר שבחן כי הפרטים המופיעים במפה תואמים את השלב הקבוע בתכנית או בהחלטת המועצה הארצית באותה עת כאמור בתקנה 2(2), לרבות לעניין הקמת המבנים הציבוריים הזמניים;

(4) המהנדס או מי מטעמו או המהנדס הצבאי – אם צבא ההגנה לישראל או אגף ההנדסה והבינוי מבצעים את העבודות, לאחר ששוכנע כי המבנה המוקם או המוצב מתאים לייעודו מבחינת בטיחותו, יציבותו, רצפתו, קירותיו, חלונותיו ודלתותיו, אישר את אופן חיבורו לרשתות המים, הביוב, הניקוז, התקשורת והחשמל.

עריכת מפה בתחום מרכז שהייה נחל רביב תק' תשע"ב-2012

3א.     (א)  מפה במרכז שהייה נחל רביב תיערך בקנה מידה 1:2,500 וייכללו בה העניינים המפורטים בתקנה 3(א)(1) עד (9); כמו כן יסומנו בה באופן סכמתי מיקומם המשוער של אגפים ומתחמים, וככל האפשר מיקומם הסכמתי של אזור מבני המגורים הזמניים ואזור מבני הציבור הזמניים.

          (ב)  המבקש, מתכנן המחוז והמהנדס הצבאי יחתמו על מפה כאמור בתקנת משנה (א), כמפורט בתקנה 3(ג)(1), (3) ו-(4).

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1255

הוספת תקנה 3א

מתן הפטור

4.       (א)  רשות הרישוי תאשר את הבקשה ותחתום על המפה בתנאי שקוימו לגביה התנאים בתקנות אלה.

          (ב)  לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א) בתוך חמישה עשר ימים מיום קבלת המפה במשרדי הרשות או סירבה לאשרה כאמור, תועבר הבקשה והמפה לוועדת הערר; ועדת הערר תאשר את הבקשה ותחתום על המפה בתנאי שקוימו לגביה התנאים בתקנות אלה.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   תקנה זו לא תחול על עבודה לצורך הקמת מרכז שהייה שמבצע צבא ההגנה לישראל או אגף ההנדסה והבינוי.

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1255

הוספת תקנת משנה 4(ג)

שמירת מפה ומסמכים נוספים תק' תשע"ב-2012

5.       לאחר קבלת אישור הבקשה כאמור בתקנה 4, ואם לא נדרש אישור כאמור – לאחר החתימה על המפה כאמור בתקנה 3 או כאמור בתקנה 3א(ב), לפי העניין, יעביר המבקש עותקים מהמפה, מההתחייבות ומההודעה כאמור בתקנה 2(א)(7) עד (8) לוועדה המחוזית, לוועדה המקומית ולרשות מקרקעי ישראל, אשר ישמרו על אותם עותקים.

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1256

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

שמירת המפה

5. לאחר קבלת אישור הבקשה כאמור בתקנה 4 יעביר המבקש עותקים מהמפה לוועדה המחוזית, לוועדה המקומית ולרשות מקרקעי ישראל, והם ישמרו על העותקים.

אישור התאמה

6.       (א)  לאחר השלמת העבודה יאשר האחראי לביצוע כי המבנה מתאים לשימוש מבחינת הבטיחות, האוורור, היציבות, התאורה, הקירות, החלונות והדלתות ואופן החיבור לתשתיות.

          (ב)  לאחר השלמת העבודות יאשר המהנדס, לפי פניית המבקש, כי העבודה בוצעה בהתאם לפטור שניתן לפי תקנה 4 (להלן – אישור התאמה).

          (ג)   העתק אישור התאמה יישמר במשרדי הוועדה המקומית.

תק' תשע"ב-2012

          (ד)  תקנות משנה (ב) ו-(ג) לא יחולו לעניין עבודה במרכז שהייה שמבצע צבא ההגנה לישראל או אגף ההנדסה והבינוי.

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1256

הוספת תקנת משנה 6(ד)

תוקפו של הפטור תק' תשע"ב-2012

7.       (א)  עבודה לצורך הקמת מרכז שהייה פטורה מהיתר כל עוד היא מבוצעת לפי תקנות אלה; השימוש במבנה זמני מותר אם ניתן אישור התאמה ובכפוף לקבוע בתקנת משנה (ב).

          (ב)  בתום חמש שנים מיום אישור הבקשה לבנייתו, או מיום חתימת המפה כאמור בתקנה 3 או תקנה 3א, לפי העניין, יפורק, ייהרס ויפונה מבנה זמני שהוקם או הוצב לפי תקנות אלה בידי מי שהתחייב לכך, זולת אם התקבל לגביו היתר לפי פרק ה' לחוק; נהרס או פורק המבנה, תפונה כל פסולת מן המקום ופני השטח יחזרו למצבם ערב ביצוע העבודה לצורך הקמת מרכז השהייה; הוראה זו לא תחול על שטח מרכז שהייה נחל רביב, ככל שבשטח זה ישתמש צבא הגנה לישראל, שימושים צבאיים בלבד.

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1256

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

תוקפו של הפטור

7. (א) עבודה לצורך הקמת מרכז שהייה פטורה מהיתר כל עוד היא מבוצעת לפי הפטור שניתן לפי תקנה 4 והשימוש במבנה זמני מותר אם ניתן אישור התאמה ובכפוף לקבוע בתקנת משנה (ב).

(ב) בתום חמש שנים מיום מתן הפטור לפי תקנות אלה יפורק, ייהרס ויפונה מבנה זמני שהוקם או הוצב לפי תקנות אלה בידי מי שהתחייב לכך, זולת אם הוא קיבל לגביו היתר לפי פרק ה' לחוק; נהרס או פורק המבנה, תפונה כל פסולת מן המקום ופני השטח יחזרו למצבם ערב ביצוע העבודה לצורך הקמת מרכז השהייה.

תחולה תק' תשע"ב-2012

8.       תקנות אלה יחולו לגבי בקשות שהוגשו או עבודות שבוצעו בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד תום שישה חודשים מיום אישור תכנית למרכז שהייה שבהתאם לה מבוצעות העבודות או עד יום כ"ח באדר א' התשע"ד (28 בפברואר 2014), המוקדם מביניהם.

מיום 19.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1256

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

תחולה

8. תקנות אלה יחולו לגבי בקשות שהוגשו בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד תום שישה חודשים מיום אישור תכנית מיתאר ארצית למרכז שהייה או עד יום כ"ח באדר א' התשע"ד (28 בפברואר 2014), המוקדם מביניהם.

ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012)                         אליהו ישי

                                                                                                   שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7080 מיום 18.1.2012 עמ' 660.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7130 מיום 19.6.2012 עמ' 1254 – תק' תשע"ב-2012.

[1] הכפילות במספור במקור.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות