Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות עידוד השקעות הון (תנאים למתן אישור שעניינם שמירה על איכות הסביבה), תשע"ב-2012

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תנאי למתן אישור

Go

2

סעיף 3

מסירת מידע מהמשרד להגנת הסביבה

Go

2

סעיף 4

תחולה

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

3

תוספת ראשונה

Go

3

תוספת שנייה

Go

3


תקנות עידוד השקעות הון (תנאים למתן אישור שעניינם שמירה על איכות הסביבה), תשע"ב-2012*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ב)(1) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "המבקש" – המבקש אישור לתכנית לפי סעיף 17 לחוק או מי שהוא בעל שליטה במבקש אישור כאמור;

           "חיקוק סביבה" – הוראה לפי חיקוק המנוי בתוספת הראשונה;

           "מינהלת מרכז ההשקעות" – מינהלת מרכז ההשקעות שהוקמה לפי סעיף 6 לחוק.

תנאי למתן אישור

2.       (א)  מינהלת מרכז ההשקעות תאשר תכנית רק אם המבקש לא ביצע, בארבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשה לאישור התכנית, 8 או יותר יחידות הפרה; מספר יחידות ההפרה שביצע המבקש ייקבע לפי המפורט להלן:

(1)   המבקש הורשע בביצוע עבירה על חיקוק סביבה שעונשה המרבי הוא –

(א)   מעל לשנת מאסר – 6 יחידות הפרה;

(ב)   מאסר שאינו עולה על שנה – 3 יחידות הפרה;

(ג)    קנס בלבד – 2 יחידות הפרה;

ואולם אם הורשע המבקש בביצוע כמה עבירות בשל אותו מעשה, יראו אותו כמי שהורשע בעבירה החמורה שבהן;

(2)   על המבקש הוטל עיצום כספי בשל הפרת הוראות חיקוק סביבה – 2 יחידות הפרה, ואולם אם הוטלו כמה עיצומים כספיים על המבקש בשל אותו מעשה, יראו אותו כמי שהוטל עליו עיצום כספי אחד;

(3)   על המבקש הוטל קנס בשל עבירת קנס כמשמעותה בסעיף 221(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, או עבירת ברירת משפט כמשמעותה בסעיף 228(א) לחוק האמור, שהן עבירות על חיקוק סביבה – יחידת הפרה אחת.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), אם כלל יחידות ההפרה שביצע המבקש כאמור בסעיף קטן (א), הן בעקבות המפורט להלן, מינהלת מרכז ההשקעות תאשר תכנית רק אם המבקש לא ביצע, בארבע השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לאישור התכנית, 12 או יותר יחידות הפרה:

(1)   הטלת עיצום כספי;

(2)   הטלת קנס, כאמור בסעיף קטן (א)(3).

           (ג)   המבקש וכל אחד מבעלי השליטה במבקש ימציאו בבקשה לאישור התכנית, נוסף על כל מסמך אחר, הצהרה ולפיה המבקש ובעלי השליטה בו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת חיקוקי הסביבה וכי הם מתחייבים להמשיך ולשמור על חיקוקי הסביבה במשך כל תקופת האישור; הצהרה כאמור תהיה ערוכה לפי הנוסח שבתוספת השנייה.

מסירת מידע מהמשרד להגנת הסביבה

3.       לצורך בדיקה אם מתקיים התנאי הקבוע בתקנה 2(א) ו-(ב) יעביר המשרד להגנת הסביבה למרכז השקעות נתונים על אודות העבירה על חיקוק הסביבה לפי נוהל שעליו יסכימו הצדדים בדבר העברת מידע, מועד ההעברה ותנאיה, ובלבד שהמשרד להגנת הסביבה לא יעביר נתונים על מידע פלילי הנמסר לפי הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

תחולה

4.       לעניין תקנה 2 יילקחו בחשבון הרשעה בעבירה שנעברה מהיום הקובע ואילך, ועיצום כספי בשל הפרה שבוצעה מהיום הקובע ואילך, ובלבד שלפחות אחת מן העבירות או ההפרות נעברה או בוצעה לאחר יום תחילתן של תקנות אלה; בתקנה זו, "היום הקובע" – ג' בטבת התשס"ו (3 בינואר 2006).

תחילה

5.       (א)  תחילתן של תקנות אלה למעט האמור בתקנת משנה (ב), 30 ימים לאחר פרסומן.

           (ב)  תחילתו של פרט (11) לתוספת הראשונה, ביום כ"ג בסיוון התשע"ג (1 ביוני 2013).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

(1)      חלקים ה' ו-ו' לפקודת בריאות העם, 1940;

(2)      סימן א1 בפרק השני לחוק המים, התשי"ט-1959;

(3)      חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961;

(4)      חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לגבי עסק הטעון אישור של השר להגנת הסביבה, מכוח סעיף 6 ומכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;

(5)      חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983;

(6)      חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984;

(7)      חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988;

(8)      חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;

(9)      חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007;

(10)     חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;

(11)     חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.

תוספת שנייה

(תקנה 2)

[תצהיר בדבר קיום חיקוקי סביבה]

י"ז באב התשע"ב (5 באוגוסט 2012)                          שלום שמחון

                                                                                        שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7160 מיום 30.8.2012 עמ' 1656.