תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), תשע"ב-2012

משפט פרטי וכלכלה – כספים – עיצום כספי

עבודה – עובדים – תנאי עבודה

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות

תוכן ענינים

סעיף 1

הפחתת סכומי העיצום הכספי

Go

2

סעיף 1א

הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

Go

2

סעיף 2

הפחתת סכומי העיצום הכספי למזמין שירות

Go

3

סעיף 3

הפחתת סכומי העיצום הכספי למנהל הכללי בתאגיד

Go

4


תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), תשע"ב-2012*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם הארגונים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הפחתת סכומי העיצום הכספי

1.       (א)  הממונה רשאי להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1)   המעסיק לא הפר כל הוראה מהוראות התוספת השנייה לחוק בחמש השנים שקדמו להפרה – 40%; לא הפר את אותה הוראה בחמש השנים שקדמו להפרה – 25%;

(2)   המעסיק, עוד בטרם פנה אליו מפקח העבודה באותו עניין, הפסיק את ההפרה – 40%;

(3)   המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה, להנחת דעת הממונה והיועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – 20%;

(4)   המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה – 30%;

(5)   המעסיק הוא יחיד המעסיק פחות מ-10 עובדים, והממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המעסיק – 25%.

          (ב)  התקיימו לגבי מעסיק כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי בשיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

          (ג)   לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן המציא המעסיק אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

מיום 27.9.2012

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7166 מיום 27.9.2012 עמ' 28

(ג) לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן המציא המעביד אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מול מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

מיום 2.8.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7696 מיום 2.8.2016 עמ' 1707

1. (א) הממונה רשאי להפחית למעביד למעסיק את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1) המעביד המעסיק לא הפר כל הוראה מהוראות התוספת השנייה לחוק בחמש השנים שקדמו להפרה – 40%; לא הפר את אותה הוראה בחמש השנים שקדמו להפרה – 25%;

(2) המעביד המעסיק, עוד בטרם פנה אליו מפקח העבודה באותו עניין, הפסיק את ההפרה – 40%;

(3) המעביד המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה, להנחת דעת הממונה והיועץ המשפטי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה – 20%;

(4) המעביד המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה – 30%;

(5) המעביד המעסיק הוא יחיד המעסיק פחות מ-10 עובדים, והממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המעביד המעסיק – 25%.

(ב) התקיימו לגבי מעביד מעסיק כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להפחית למעביד למעסיק את סכום העיצום הכספי בשיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

(ג) לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן המציא המעביד המעסיק אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 804

(א) הממונה רשאי להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1) המעסיק לא הפר כל הוראה מהוראות התוספת השנייה לחוק בחמש השנים שקדמו להפרה – 40%; לא הפר את אותה הוראה בחמש השנים שקדמו להפרה – 25%;

(2) המעסיק, עוד בטרם פנה אליו מפקח העבודה באותו עניין, הפסיק את ההפרה – 40%;

(3) המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה, להנחת דעת הממונה והיועץ המשפטי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – 20%;

(4) המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה – 30%;

(5) המעסיק הוא יחיד המעסיק פחות מ-10 עובדים, והממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המעסיק – 25%.

הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

1א.     (א)  הממונה רשאי להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי, לפי השיעורים שלהלן:

(1)   לגבי מעסיק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסכום שלא יעלה על 2.5% ממחזור העסקאות שלו;

(2)   לגבי מעסיק שמחזור העסקאות שלו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסכום שלא יעלה על 4.5% ממחזור העסקאות שלו, ואינו עולה על סכומים כלהלן:

(א)   למעסיק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2 מיליון שקלים חדשים;

(ב)   למעסיק שמחזור העסקאות שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2.5 מיליון שקלים חדשים.

          (ב)  תקנת משנה (א) תחול בין אם כבר הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 1 ובין אם לאו.

          (ג)   מעסיק המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור בדבר גובה מחזור העסקאות שלו בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; חלפה שנת כספים נוספת בטרם שלח הממונה דרישת תשלום לפי סעיף 7 לחוק, רשאי המעסיק להגיש אישור עדכני לפי תקנת משנה זו לגבי שנת הכספים הנוספת, לצורכי הפחתה לפי תקנה זו.

          (ד)  לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן המציא המעסיק אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

          (ה)  לעניין תקנה זו –

          "אישור" – כל אחד מאלה:

(1)   לעניין מי שחייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 – אישור שנתן רואה החשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;

(2)   לעניין מי שהוא אגודה שיתופית – אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;

(3)   לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) או (2) – אישור שנתן רואה חשבון או אישור תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ מס;

          "מחזור עסקאות" –

(1)   לעניין יחיד שמעסיק עובד שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית – הכנסה כהגדרתה בפקודת מס הכנסה;

(2)   לעניין מלכ"ר כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 – מחזור כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש"ם-1980;

(3)   לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) ו-(2) – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

מיום 2.8.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7696 מיום 2.8.2016 עמ' 1707

הוספת תקנה 1א

הפחתת סכומי העיצום הכספי למזמין שירות

2.       (א)  הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי בשיעור של 50%, אם מצא כי מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידי המעסיק החובה שהופרה.

          (ב)  הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי, לפי השיעורים שלהלן:

(1)   לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסך שלא יעלה על 2.5% ממחזור העסקאות שלו;

(2)   לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסך שלא יעלה על 4.5% ממחזור העסקאות שלו, ואינו עולה על סכומים כלהלן:

(א)   למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2 מיליון שקלים חדשים;

(ב)   למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2.5 מיליון שקלים חדשים.

          (ג)   תקנת משנה (ב) תחול בין אם כבר הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א) ובין אם לאו.

          (ד)  מזמין שירות המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (ב), יגיש לממונה אישור בדבר גובה מחזור העסקאות שלו בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; חלפה שנת כספים נוספת וזאת בטרם שלח הממונה דרישת תשלום לפי סעיף 7 לחוק, רשאי מזמין השירות להגיש אישור עדכני לגבי שנת הכספים הנוספת, לצורכי הפחתה לפי תקנת משנה זו.

          (ה)  בתקנה זו, "אישור" ו"מחזור עסקאות" – כהגדרתם בתקנה 1א, בשינויים המחויבים.

מיום 2.8.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7696 מיום 2.8.2016 עמ' 1707, 1708

2. (א) הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי בשיעור של 50%, אם מצא כי מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידי המעביד המעסיק החובה שהופרה.

(ב) הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי, לפי השיעורים שלהלן:

(1) לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסך שלא יעלה על 2.5% ממחזור העסקאות שלו;

(2) לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסך שלא יעלה על 4.5% ממחזור העסקאות שלו, ואינו עולה על סכומים כלהלן:

(א) למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2 מיליון שקלים חדשים;

(ב) למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2.5 מיליון שקלים חדשים.

(ג) תקנת משנה (ב) תחול בין אם כבר הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א) ובין אם לאו.

(ד) מזמין שירות המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (ב), יגיש לממונה אישור בדבר גובה מחזור העסקאות שלו בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; חלפה שנת כספים נוספת וזאת בטרם שלח הממונה דרישת תשלום לפי סעיף 7 לחוק, רשאי מזמין השירות להגיש אישור עדכני לגבי שנת הכספים הנוספת, לצורכי הפחתה לפי תקנת משנה זו.

(ה) בתקנה זו, "אישור" ו"מחזור עסקאות" – כהגדרתם בתקנה 1א, בשינויים המחויבים.

הפחתת סכומי העיצום הכספי למנהל הכללי בתאגיד

3.       (א)  הממונה רשאי להפחית למנהל הכללי של תאגיד את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1)   הממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות עמו את הדין – 25%;

(2)   הממונה שוכנע שהמנהל הכללי נקט אמצעים להפסקת ביצוע ההפרה על ידי התאגיד או למניעת הישנותה – 20%.

          (ב)  התקיימו לגבי מנהל כללי של תאגיד שתי הנסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להפחית למנהל הכללי של התאגיד את סכום העיצום הכספי בשיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 804

3. (א) הממונה רשאי להפחית למנהל הכללי של תאגיד את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1) הממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות עמו את הדין – 25%;

4.       (פקעה).

מיום 1.1.2018 עד יום 1.7.2018

תק' תשע"ח-2018 הוראת שעה

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 804

הוספת תקנה 4

הנוסח:

תחולת התקנות על הפרת הוראות שעניינן בטיחות בעבודה

4. (א) הוראות תקנות 1, 1א ו-3 יחולו על עיצומים כספיים המוטלים בשל הפרת הוראות סימן ב' בחלק ב' וסימן ב' בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בתקנה 1 –

(א) תקנת משנה (א)(4) – לא תיקרא;

(ב) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג) לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן שוכנע הממונה כי המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.";

(2) בתקנה 1א(ד), במקום האמור בה יבוא "לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן שוכנע הממונה כי המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.".

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), הוראות תקנה 1(א)(1) עד (3) לא יחולו על הפרת הוראות בעניינים אלה:

(1) קיום הוראות צו בטיחות, צו הפסקת עבודה וצו שיפור לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

(2) שימוש בכלים טעוני בדיקה לאחר תסקיר בדיקה של בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970.

ח' באלול התשע"ב (26 באוגוסט 2012)                     שלום שמחון

                                                                                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7161 מיום 30.8.2012 עמ' 1669.

ת"ט ק"ת תשע"ג מס' 7166 מיום 27.9.2012 עמ' 28.

ק"ת תשע"ו מס' 7696 מיום 2.8.2016 עמ' 1707 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 804 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן ביום 1.1.2018 ור' תקנה 3 לענין הוראת שעה.