תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר), תשע"ב-2012

ביטוח – ביטוח בריאות ממלכתי – דמי ביטוח ותשלומים

בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – דמי ביטוח ותשלומים

בריאות – השתלת איברים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות

Go

2

סעיף 3

העברת רשימת התורמים למוסד לביטוח לאומי

Go

2

סעיף 4

תחולה

Go

2

סעיף 5

הוראות שעה

Go

2


תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר), תשע"ב-2012*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ז1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה, "המרכז להשתלות", "נתרם" ו"תורם" – כהגדרתם בחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008.

פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות

2.       תורם שתרם בישראל, בחייו, איבר לנתרם שהוא תושב ישראל, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי כמשמעותם בסעיף 14 לחוק, לתקופה של 36 חודשים שתחילתה בתחילת השנה הראשונה שלאחר השנה שעבר בה את הניתוח לנטילת האיבר.

העברת רשימת התורמים למוסד לביטוח לאומי

3.       (א)  המרכז להשתלות יעביר למוסד ב-31 בדצמבר של כל שנה, את רשימת התורמים כאמור בתקנה 2, אשר תרמו איבר בחייהם לנתרם ישראלי במהלך אותה שנה.

          (ב)  העברת המידע תיעשה בדרך שמתבצעת העברת מידע בין גופים ציבוריים לפי פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

תחולה

4.       תקנות אלה יחולו גם על כל מי שתרם איבר מאבריו, בחייו, לנתרם שהוא תושב ישראל, למן יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).

הוראות שעה

5.       (א)  על אף האמור בתקנה 2, תחל תקופת הפטור מדמי ביטוח בריאות ל-36 חודשים, ביחס לתורמים שתרמו איבר מגופם בשנים 2010 ו-2011, ביום ט"ז בחשוון התשע"ב (1 באוקטובר 2012).

          (ב)  על אף האמור בתקנה 3, ייעשה הדיווח של מרכז ההשתלות למוסד בשנת 2012 בשני מועדים:

(1)   בתוך 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה – לעניין רשימת התורמים אשר תרמו איבר בכל אחת מן השנים 2010 ו-2011;

(2)   ביום 31 בדצמבר 2012 – לענין רשימת התורמים אשר תרמו איבר בשנת 2012.

ב' באלול התשע"ב (20 באוגוסט 2012)                     בנימין נתניהו

                                                                                      ראש הממשלה ושר הבריאות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7164 מיום 13.9.2012 עמ' 1705.