נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים), תשע"ג-2012

בריאות – חומרים מסוכנים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בקשה לרישיון קבלן אסבסט ומפעיל אתר פסולת אסבסט

Go

2

סעיף 3

בקשה לרישיון מפקח אסבסט פריך

Go

2

סעיף 4

בקשה לרישיון למעבדת אנליזה, למעבדה דוגמת ולדוגם אסבסט

Go

2

סעיף 5

בקשה לרישיון סוקר אסבסט

Go

3

סעיף 6

אישור עובד נוסף בתקופת הרישיון

Go

3

סעיף 7

אופן הגשת בקשה לרישיון

Go

3

סעיף 8

בדיקת בקשה

Go

3

סעיף 9

בקשת הכרה בקורס הכשרה

Go

3

סעיף 10

תנאים להכרה בקורס

Go

3

סעיף 11

עריכת בחינות

Go

4

תוספת

Go

4


תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים), תשע"ג-2012*

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים), תשע"ג-2012

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ג) ו-78(א)(1) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בקשה" – בקשה לרישיון לעוסק באסבסט או לחידושו, לפי תקנות 2 עד 5, לפי העניין;

          "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" – כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997;

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128

הוספת הגדרת "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"

          "טופס" – טופס מן הטפסים שבתוספת;

          "כתב הסכמה" – הסכמה למסירת מידע למנהל מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, על אודות המברש, ערוך וחתום בידי המבקש לפי טופס 4, ואם המבקש הוא תאגיד – של נושאי משרה בו;

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128

הוספת הגדרת "כתב הסכמה"

          "תצהיר מבקש" – תצהיר של המבקש ערוך ומאומת לפי טופס 3, ואם הוא תאגיד – של נושאי משרה בו;

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128

הוספת הגדרת "תצהיר מבקש"

          "תקן HSG 248" – נספח 2 של תקן מספר 248 של מנהלת הבריאות והבטיחות באנגליה, בעניין דיגום וזיהוי של אסבסט בדגימת צובר על ידי מיקרוסקופ אור מקוטב, מתוך המדריך לאנליזה של דיגום אסבסט והליכי ניקיון, שאושר בשנת 2006, בנוסחו המעודכן מזמן לזמן והעומד לעיון הציבור במשרד המנהל בשעות העבודה, וכן באתר האינטרנט של המשרד;

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128

הוספת הגדרת "תקן HSG 248"

          "תקן VDI 3492" – תקן מספר 3492 של ארגון המהנדסים הגרמני בעניין מדידת אוויר תוך-מבנית, מדידת אוויר בסביבה, מדידת חלקיקי סיבים אנאורגניים, באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, לצורך דיגום ואנליזה של סיבי אסבסט בסביבה, שאושר ביוני 2013, בנוסחו המעודכן מזמן לזמן והעומד לעיון הציבור במשרד המנהל בשעות העבודה;

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128

הוספת הגדרת "תקן VDI 3492"

          "תקן VDI 3866" – חלק 5 של תקן מספר 3866 של ארגון המהנדסים הגרמני, בעניין זיהוי אסבסט באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק לקביעת תכולת אסבסט במוצרים טכניים, שאושר באוקטובר 2004, בנוסחו המעודכן מזמן לזמן והעומד לעיון הציבור במשרד המנהל בשעות העבודה.

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128

הוספת הגדרת "תקן VDI 3866"

בקשה לרישיון קבלן אסבסט ומפעיל אתר פסולת אסבסט

2.    (א)  המבקש לקבל רישיון קבלן אסבסט לפי סעיף 16 לחוק, או רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט לפי סעיף 22 לחוק, יגיש למנהל בקשה על כך לפי טופס 1, ממולא לכל פרטיו.

          (ב)  בקשה כאמור בתקנת משנה (א) תכיל את פרטי המבקש ואם הוא תאגיד – את פרטי נושאי המשרה בו, ולעניין מבקש רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט – פרטים גם על רישיונות והיתרים שבידו.

          (ג)   לבקשה לפי תקנה זו יצורפו כל אלה:

(1)   בקשה לאישור עובד אחראי לפי סעיף 17 לחוק, לגבי כל עובד אחראי של המבקש, ערוכה וחתומה לפי טופס 2, שפורטו בו פרטי העובד, הכשרתו וניסיונו; מבקש רישיון כאמור בתקנה זו המבקש גם אישור לפי סעיף 17(ג) לחוק, יגיש למנהל טופס בקשה כאמור גם בעד עצמו;

(2)   תעודות ומסמכים לאימות פרטים המופיעים בבקשה לפי טופס 1 או 2;

(3)   תצהיר של המבקש ושל כל עובד אחראי שהוא מעסיק;

(4)   כתב הסכמה של המבקש ושל כל עובד אחראי שהוא מעסיק.

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128

(3) תצהיר של המבקש ושל כל עובד אחראי שהוא מעסיק, ואם הוא תאגיד – גם של נושאי משרה בו, ערוך ומאומת לפי טופס 3 (להלן – תצהיר מבקש);

(4) הסכמת המבקש וכל עובד אחראי שהוא מעסיק, ואם הוא מבקש אישיון קבלן אסבסט שהוא תאגיד – גם של כל מנהל בו, למסירת מידע על אודותיו למנהל, מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, ערוך וחתום לפי טופס 4 (להלן – כתב הסכמה).

(4) כתב הסכמה של המבקש ושל כל עובד אחראי שהוא מעסיק.

בקשה לרישיון מפקח אסבסט פריך

3.    (א)  המבקש לקבל רישיון מפקח אסבסט פריך לפי סעיף 18 לחוק יגיש למנהל בקשה על כך לפי טופס 5, ממולא לכל פרטיו, ובהם פרטי המבקש, השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

          (ב)  לבקשה לפי תקנת משנה (א) יצורפו תעודות ומסמכים הנדרשים לאימות הפרטים שבה, תצהיר המבקש, וכן כתב הסכמה.

בקשה לרישיון למעבדת אנליזה, למעבדה דוגמת ולדוגם אסבסט

4.    (א)  המבקש לקבל רישיון למעבדת אנליזה לפי סעיף 19 לחוק, יגיש למנהל בקשה לפי טופס 6, ממולא על כל פרטיו, ובהם פרטי המבקש ופרטי נושא המשרה של המבקש, ואם הוא תאגיד – פרטי נושאי המשרה בו וכן פרטי המעבדה, מיקומה, האמצעים והמכשור המשמשים אותה ופרטי ההסמכות שניתנו לה; לבקשה כאמור יצורפו כל אלה:

(1)   העתק כתב הסמכה בתוקף מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאחד מאלה:

(א)   אנליזה של סיבי אסבסט בדגימת אוויר לפי תקן VDI 3492, או לפי שיטה אחרת שאישר המנהל;

(ב)   אנליזה של סיבי אסבסט בדגימת צובר לפי תקן VDI 3866, או לפי שיטה אחרת שאישר המנהל; ואולם אם המעבדה מבקשת לבצע אנליזה גם לפי תקן HSG 248, לא יינתן רישיון למבקש אם אין בידו כתב הסמכה לפי תקן HSG 248;

(2)   טופס הסכמה למסירת מידע מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ערוך לפי טופס 6א (להלן – טופס הסכמה), ולפיו ניתנת רשות לרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לעובדיה או לנציגיה –

(א)   למסור למנהל או לממונה, לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף 48 לחוק –

(1)   פרטים על ההסמכה האמורה בפסקה (1) ועל עובדי המעבדה ובלבד שהפרטים הם לגבי עניין מקצועי הקשור בהסמכה;

(2)   כל מסמך הקשור בהסמכה בתחום האנליזה, באופן שהוא ידרוש, ובכלל זה דוחות המבדקים, הממצאים ואי-ההתאמות, הפעולות המתקנות או הרישומים;

(ב)   לאפשר השתתפות המנהל או הממונה בפעולות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בעניין ההסמכה, לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף 48 לחוק;

(3)   פרטי עובדי מעבדת אנליזה שיבצעו את בדיקות המעבדה כאמור בסעיף 9 לטופס 6, שמתקיימים לגביהם כל אלה:

(א)   השכלה כאמור בתקנת משנה (ג)(1);

(ב)   ניסיון מעשי של שלושה חודשים לפחות בביצוע בדיקות אנליטיות במעבדה באמצעות ציוד ומכשירים; ניסיון מעשי כאמור יכול שיירכש, כולו או חלקו, במתכונת של הכשרה מעשית; לעניין פסקת משנה זו, "ציוד ומכשירים" – ציוד ומכשירים הנדרשים לפי התקן או השיטה המנויים בפסקת משנה (1), לפי העניין;

(4)   תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טופס 6;

(5)   תצהיר המבקש;

(6)   כתב הסכמה של המבקש.

          (ב)  המבקש לקבל רישיון למעבדה דוגמת לפי סעיף 20(א) לחוק, יגיש למנהל בקשה לפי טופס 6, ממולא לכל פרטיו, ובהם פרטי נושאי המשרה של המבקש ואם הוא תאגיד – פרטי נושאי המשרה בו וכן פרטי המעבדה, מיקומה, האמצעים והמכשור המשמשים אותה ופרטי ההסמכות שניתנו לה; לבקשה כאמור יצורפו כל אלה:

(1)   טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי סעיף 20(ב) לחוק, לכל דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה, ערוך וחתום לפי טופס 7;

(2)   העתק כתב הסמכה בתוקף מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע דגימת אוויר לפי תקן VDI 3492, או לפי שיטה אחרת שאישר המנהל;

(3)   טופס הסכמה ולפיו ניתנת רשות לרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לעובדיה או לנציגיה –

(א)   למסור למנהל או לממונה, לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף 48 לחוק –

(1)   פרטים על ההסמכה האמורה בפסקה (2) ועל כל דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה ובלבד שהפרטים הם לגבי עניין מקצועי הקשור בהסמכה;

(2)   כל מסמך הקשור בהסמכה בתחום הדיגום, באופן שהוא ידרוש, ובכלל זה דוחות המבדקים, הממצאים ואי-ההתאמות, הפעולות המתקנות או הרישומים;

(ב)   לאפשר השתתפות המנהל או הממונה בפעולות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בעניין הסמכת המעבדה או דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה, לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף 48 לחוק;

(4)   תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טופס 6;

(5)   תצהיר המבקש;

(6)   כתב הסכמה של המבקש.

          (ג)   המבקש לקבל רישיון דוגם אסבסט לפי סעיף 20(ב) לחוק יגיש למנהל טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי טופס 7, ממולא על כל פרטיו, ובהם פרטי המבקש, השכלתו והכשרתו, וכן שם המעבדה הדוגמת שהוא עובד שלה, ויצרף לבקשה את כל אלה:

(1)   תעודת המעידה על כך שהוא אחד מאלה:

(א)   בעל תואר אקדמי שניתן מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, באחד מהתחומים האלה:

הנדסה, מדעי הטבע, מדעי הסביבה, בריאות תעסוקתית, גיהות, בריאות סביבתית או מדעי הרפואה;

(ב)   בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים האמורים בפסקת משנה (א) מאת מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל שהמנהל הכיר בו כשווה ערך לתואר אקדמי כאמור בפסקת משנה (א) וכן אישור מאת הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך על כך שהתואר שבידו שווה ערך לתואר כאמור;

(ג)    הנדסאי או טכנאי מוסמך הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, במדור המקנה השכלה בתחומים האמורים בפסקת משנה (א), להנחת דעתו של המנהל;

(1א) תעודה המעידה על השתתפותו בקורס הכשרה לדיגום שהמנהל הכיר בו ובסיומו עמד בהצלחה בבחינה שאישר המנהל;

(2)   תעודות ומסמכים לאימות הפרטים שבבקשה;

(3)   תצהיר המבקש;

(4)   כתב הסכמה של המבקש.

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 129

4. (א) המבקש לקבל רישיון למעבדת אנליזה לפי סעיף 19 לחוק או רישיון למעבדה דוגמת לפי סעיף 20(א) לחוק, יגיש למנהל בקשה לפי טופס 6, ממולא לכל פרטיו, ובהם פרטי המבקש ופרטי נושאי המשרה של המבקש ואם הוא תאגיד – פרטי נושאי המשרה בו.

(א) המבקש לקבל רישיון למעבדת אנליזה לפי סעיף 19 לחוק, יגיש למנהל בקשה לפי טופס 6, ממולא על כל פרטיו, ובהם פרטי המבקש ופרטי נושא המשרה של המבקש, ואם הוא תאגיד – פרטי נושאי המשרה בו וכן פרטי המעבדה, מיקומה, האמצעים והמכשור המשמשים אותה ופרטי ההסמכות שניתנו לה; לבקשה כאמור יצורפו כל אלה:

(1) העתק כתב הסמכה בתוקף מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאחד מאלה:

(א) אנליזה של סיבי אסבסט בדגימת אוויר לפי תקן VDI 3492, או לפי שיטה אחרת שאישר המנהל;

(ב) אנליזה של סיבי אסבסט בדגימת צובר לפי תקן VDI 3866, או לפי שיטה אחרת שאישר המנהל; ואולם אם המעבדה מבקשת לבצע אנליזה גם לפי תקן HSG 248, לא יינתן רישיון למבקש אם אין בידו כתב הסמכה לפי תקן HSG 248;

(2) טופס הסכמה למסירת מידע מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ערוך לפי טופס 6א (להלן – טופס הסכמה), ולפיו ניתנת רשות לרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לעובדיה או לנציגיה –

(א) למסור למנהל או לממונה, לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף 48 לחוק –

(1) פרטים על ההסמכה האמורה בפסקה (1) ועל עובדי המעבדה ובלבד שהפרטים הם לגבי עניין מקצועי הקשור בהסמכה;

(2) כל מסמך הקשור בהסמכה בתחום האנליזה, באופן שהוא ידרוש, ובכלל זה דוחות המבדקים, הממצאים ואי-ההתאמות, הפעולות המתקנות או הרישומים;

(ב) לאפשר השתתפות המנהל או הממונה בפעולות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בעניין ההסמכה, לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף 48 לחוק;

(3) פרטי עובדי מעבדת אנליזה שיבצעו את בדיקות המעבדה כאמור בסעיף 9 לטופס 6, שמתקיימים לגביהם כל אלה:

(א) השכלה כאמור בתקנת משנה (ג)(1);

(ב) ניסיון מעשי של שלושה חודשים לפחות בביצוע בדיקות אנליטיות במעבדה באמצעות ציוד ומכשירים; ניסיון מעשי כאמור יכול שיירכש, כולו או חלקו, במתכונת של הכשרה מעשית; לעניין פסקת משנה זו, "ציוד ומכשירים" – ציוד ומכשירים הנדרשים לפי התקן או השיטה המנויים בפסקת משנה (1), לפי העניין;

(4) תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טופס 6;

(5) תצהיר המבקש;

(6) כתב הסכמה של המבקש.

(ב) לבקשה לפי תקנה זו יצורפו כל אלה:

(1) אם היא בקשה לרישיון למעבדה דוגמת – טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי סעיף 20(ב) לחוק, לכל דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה, ערוך וחתום לפי טופס 7, שפורטו בו פרטי העובד, השכלתו, הכשרתו וניסיונו, וכן הסמכה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לדיגום סיבי אסבסט בסביבת העבודה לפי שיטת NIOSH 7400 או שיטה אחרת שאישר המנהל לדיגום סביבתי של סיבי אסבסט, וכן תעודת מעבדה מוסמכת מאת מפקח העבודה הראשי במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן – מפקח העבודה הראשי), לביצוע דגימות סביבתיות-תעסוקתיות לפי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן – תקנות הניטור);

(2) תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טפסים 6 או7;

(3) תצהיר המבקש, ולעניין מעבדה דוגמת – גם של כל דוגם אסבסט שהוא מעסיק, ואם הוא תאגיד – גם של נושאי משרה בו;

(4) כתב הסכמה של המבקש, ולעניין מעבדה דוגמת – גם של כל דוגם אסבסט שהיא מעסיקה, ואם המבקש תאגיד – גם של נושאי משרה בו.

(ב) המבקש לקבל רישיון למעבדה דוגמת לפי סעיף 20(א) לחוק, יגיש למנהל בקשה לפי טופס 6, ממולא לכל פרטיו, ובהם פרטי נושאי המשרה של המבקש ואם הוא תאגיד – פרטי נושאי המשרה בו וכן פרטי המעבדה, מיקומה, האמצעים והמכשור המשמשים אותה ופרטי ההסמכות שניתנו לה; לבקשה כאמור יצורפו כל אלה:

(1) טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי סעיף 20(ב) לחוק, לכל דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה, ערוך וחתום לפי טופס 7;

(2) העתק כתב הסמכה בתוקף מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע דגימת אוויר לפי תקן VDI 3492, או לפי שיטה אחרת שאישר המנהל;

(3) טופס הסכמה ולפיו ניתנת רשות לרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לעובדיה או לנציגיה –

(א) למסור למנהל או לממונה, לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף 48 לחוק –

(1) פרטים על ההסמכה האמורה בפסקה (2) ועל כל דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה ובלבד שהפרטים הם לגבי עניין מקצועי הקשור בהסמכה;

(2) כל מסמך הקשור בהסמכה בתחום הדיגום, באופן שהוא ידרוש, ובכלל זה דוחות המבדקים, הממצאים ואי-ההתאמות, הפעולות המתקנות או הרישומים;

(ב) לאפשר השתתפות המנהל או הממונה בפעולות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בעניין הסמכת המעבדה או דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה, לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף 48 לחוק;

(4) תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טופס 6;

(5) תצהיר המבקש;

(6) כתב הסכמה של המבקש.

(ג) המבקש לקבל רישיון דוגם אסבסט לפי סעיף 20(ב) לחוק יגיש למנהל טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי טופס 7, ממולא לכל פרטיו, שפורטו בו פרטי המבקש, השכלתו, הכשרתו וניסיונו ממולא על כל פרטיו, ובהם פרטי המבקש, השכלתו והכשרתו, וכן שם המעבדה הדוגמת שהוא עובד שלה, ויצרף לבקשה את כל אלה:

(1) תעודת בודק מעבדה מוסמך או מעבדה מוסמכת שנתן מפקח העבודה הראשי לביצוע דגימות סביבתיות-תעסוקתיות לפי תקנות הניטור;

(1) תעודת המעידה על כך שהוא אחד מאלה:

(א) בעל תואר אקדמי שניתן מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, באחד מהתחומים האלה:

הנדסה, מדעי הטבע, מדעי הסביבה, בריאות תעסוקתית, גיהות, בריאות סביבתית או מדעי הרפואה;

(ב) בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים האמורים בפסקת משנה (א) מאת מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל שהמנהל הכיר בו כשווה ערך לתואר אקדמי כאמור בפסקת משנה (א) וכן אישור מאת הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך על כך שהתואר שבידו שווה ערך לתואר כאמור;

(ג) הנדסאי או טכנאי מוסמך הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, במדור המקנה השכלה בתחומים האמורים בפסקת משנה (א), להנחת דעתו של המנהל;

(1א) תעודה המעידה על השתתפותו בקורס הכשרה לדיגום שהמנהל הכיר בו ובסיומו עמד בהצלחה בבחינה שאישר המנהל;

(2) תעודות ומסמכים לאימות הפרטים שבבקשה;

(3) תצהיר המבקש;

(4) כתב הסכמה של המבקש.

בקשה לרישיון סוקר אסבסט

5.    המבקש לקבל רישיון סוקר אסבסט לפי סעיף 21 לחוק, יגיש למנהל בקשה לפי טופס 8, ממולא לכל פרטיו, ובהם פרטי המבקש והכשרתו, שצורפו אליו תעודות ומסמכים הנדרשים לאימות הפרטים שבבקשה וכן תצהיר המבקש.

אישור עובד נוסף בתקופת הרישיון

6.    (א)  בעל רישיון עוסק באסבסט המותנה בהעסקת עובד אחראי, עובד מעבדה או דוגם אסבסט (בתקנה זו – עובד), המבקש להעסיק עובד נוסף על המנויים ברישיונו, או שרישיונו הותלה לפי סעיף 32(ו) לחוק לאחר שחדל להעסיק עובד כאמור, אינו חייב בהגשת בקשה לרישיון אלא אם כן חל שינוי בפרטים שהופיעו בבקשתו האחרונה או אם דרש זאת המנהל, ואולם יהיה עליו להגיש למנהל את כל אלה:

(1)   תצהיר המבקש;

(2)   בקשה להוספת עובד נוסף לפי טופס 9, הממולא על כל פרטיו, ובהם פרטי העובד והגדרת תפקידו, היקף המשרה, פרטים על העסקת העובד על ידי עוסק אסבסט אחר, וכן הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה האחרונה שהגיש;

(3)   לעניין בקשה להעסקת עובד אחראי – טופס בקשה לאישור העובד האחראי, ערוך וחתום לפי טופס 2, שבו פרטי העובד, הכשרתו וניסיונו, תצהיר העובד ערוך ומאומת לפי טופס 3 וכן כתב הסכמה של העובד;

(4)   לעניין בקשה להעסקת דוגם אסבסט – בקשה לרישיון דוגם אסבסט, לפי טופס 7, שבו פרטי העובד, הכשרתו וניסיונו, תצהיר העובד ערוך ומאומת לפי טופס 3, וכן כתב הסכמה של העובד.

          (ב)  בתקנה זו, "בקשה אחרונה" – בקשה לרישיון לפי תקנות אלה שעל יסוד הנתונים המפורטים בה הוצא לעוסק באסבסט רישיון לאותו עיסוק באסבסט.

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 131

(1) הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה האחרונה שהגיש וכן תצהיר המבקש;

(2) פרטי העובד שהוא מבקש להעסיקו, היקף המשרה והגדרת התפקיד המנויים בסעיף 8 של טופס 1, או בסעיף 8 או 9 של טופס 6, לפי העניין;

(2) בקשה להוספת עובד נוסף לפי טופס 9, הממולא על כל פרטיו, ובהם פרטי העובד והגדרת תפקידו, היקף המשרה, פרטים על העסקת העובד על ידי עוסק אסבסט אחר, וכן הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה האחרונה שהגיש;

אופן הגשת בקשה לרישיון

7.    (א)  בקשה לרישיון תימסר למנהל כשהיא נושאת את חתימת ידו של המבקש, ואם המבקש הוא תאגיד – גם חותמת.

          (ב)  המנהל רשאי לדרוש כי בקשה לרישיון תוגש לו גם בצורה ממוחשבת באמצעות טופס מקוון או בדרך אחרת שיורה.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), הוגשה למנהל בקשה לחידוש רישיון בצורה ממוחשבת לפי תקנת משנה (ב), רשאי המנהל להורות כי אימות זהותו של המבקש ייעשה באמצעות חתימה אלקטרונית או בדרך מתאימה אחרת.

          (ד)  בבקשה לחידוש רישיון לאותו עיסוק, יהיו מבקש רישיון מפקח אסבסט פריך, דוגם אסבסט, מעבדת אנליזה לעניין עובד מעבדה או סוקר, ומבקש אישור לעובד אחראי פטורים מציון הפרטים לעניין השכלה, ניסיון, הכשרה מעשית והידע המקצועי שברשותו, וכן מצירוף מסמכים לאימות פרטים כאמור.

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 131

(ד) בבקשה לחידוש רישיון לאותו עיסוק, יהיו מבקש רישיון מפקח אסבסט פריך או סוקר דוגם אסבסט, מעבדת אנליזה לעניין עובד מעבדה או סוקר, ומבקש אישור לעובד אחראי פטורים מציון הפרטים לעניין השכלה, ניסיון, הכשרה מעשית והידע המקצועי שברשותו, וכן מצירוף מסמכים לאימות פרטים כאמור.

בדיקת בקשה

8.       (א)  ראה המנהל כי בקשה לרישיון שהוגשה לו אינה כוללת את הפרטים והמסמכים הנדרשים לשם החלטה בבקשה, יודיע למבקש כאמור וידרוש השלמת פרטים ומסמכים החסרים, לדעתו, בבקשה, ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש פרטים ומסמכים נוספים הדרושים, לדעתו, לשם החלטה בבקשה.

          (ב)  לא השלים מגיש הבקשה את הפרטים והמסמכים כאמור בתקנת משנה (א) במועד שהורה המנהל, יראו את המבקש כאילו חזר בו מהבקשה.

בקשת הכרה בקורס הכשרה

9.       (א)  המבקש לקבל הכרה בקורס הכשרה לעניין סעיפים 17(ב)(1)(ג), 18(3) או 21 לחוק, או תקנה 4(ג)(1א), יגיש למנהל בקשה להכרה 60 ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לתחילת קורס ההכשרה.

          (ב)  הבקשה תכלול את תכנית הקורס, חומר הלימוד, שיטות ואמצעי הלימוד, שמות המרצים והשכלתם, האחראים על ניהול הקורס מבחינה מקצועית ומבחינה ארגונית, מיקום הקורס, מועדיו ושעות הלימוד.

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 131

הוספת תקנה 9

תנאים להכרה בקורס

10.    המנהל רשאי להתנות את ההכרה בקורס, בכל עניין הנכלל בבקשה לפי תקנה 9, וכן בכל אלה:

(1)  מספר משתתפי הקורס;

(2)  מספר קורסים שיוכרו לכל מבקש הכרה בשנה;

(3)  קיום הקורס במועדים ובאופן שיאפשרו פיקוח נאות של המנהל או מי מטעמו;

(4)  המרכז המקצועי של הקורס עומד בכל אלה:

(א)   הוא מפקח אסבסט פריך או בעל אישור כעובד אחראי אסבסט פריך שביצע 5 עבודות אסבסט בהיתר לפחות;

(ב)   הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהדרכה או בהוראה.

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 131

הוספת תקנה 10

עריכת בחינות

11.    (א)  המנהל יערוך בחינה לעניין סעיפים 17(ב)(1)(ג), 18(3) ו-21(א) לחוק פעמיים בשנה לפחות, ויפרסם את מועד הבחינה ומיקומה באתר האינטרנט של המשרד 120 ימים מראש לפחות.

          (ב)  המנהל לא יערוך בחינה חוזרת לאדם שנכשל פעמיים בבחינה שערך המנהל, אלא אם כן אותו אדם סיים בהצלחה קורס הכשרה נוסף.

מיום 4.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 132

הוספת תקנה 11

תוספת

טופס 1

(תקנות 2(א) ו-(ג)(2) ו-6(א)(2))

[בקשה לרישיון קבלן אסבסט/מפעיל אתר פסולת אסבסט]

טופס 2

(תקנות 2(ג)(1) ו-6(א)(3))

[בקשה לאישור עובד אחראי של קבלן אסבסט/מפעיל אתר פסולת אסבסט]

טופס 3

(תקנות 1 ו-6(א)(3) ו-(4))

[תצהיר המבקש]

טופס 4

(תקנה 1)

[הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי]

טופס 5

(תקנה 3(א))

[בקשה לרישיון מפקח אסבסט פריך]

טופס 6

(תקנה 4(א) רישה, (3) ו-(4) ו-(ב) רישה ו-(4))

[בקשה לרישיון מעבדת אנליזה/מעבדה דוגמת]

טופס 6א

(תקנה 4(א)(2))

[טופס הסכמה למסירת מידע מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות]

טופס 7

(תקנה 4(ב)(1) ו-(ג) ו-6(א)(4))

[בקשה לרישיון דוגם אסבסט]

טופס 8

(תקנה 5)

[בקשה לרישיון סוקר אסבסט]

טופס 9

(תקנה 6(א))

[בקשה להוספת עובד של קבלן אסבסט/אתר פסולת אסבסט/מעבדת אנליזה/מעבדה דוגמת]

י"ב בחשוון התשע"ג (28 באוקטובר 2012)                         גלעד ארדן

                                                                                                        השר להגנת הסביבה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7181 מיום 14.11.2012 עמ' 174.

תוקנו ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 128 – תק' תשע"ו-2015; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 10 לענין הוראות מעבר.

10. על אף האמור בתקנות אלה, רשאי המנהל לתת רישיון מעבדה אנליזה, רישיון מעבדה דוגמת או רישיון דוגם אסבסט, לפי העניין, למי שהיה בידו ערב יום התחילה רישיון מהרישיונות האמורים, אף אם לא התקיים בו האמור בתקנה 4(א)(3)(א), 4(ג)(1) או 4(ג)(1א) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 4 לתקנות אלה, לפי העניין.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות