תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (הסכום המרבי לתשלום בעד העברת ידע לפי סעיף 19ב(ב)(1) ו-(2)), תשע"ג-2012

משפט פרטי וכלכלה – תעשיה – עידוד התעשיה (מסים)

מסים – עידוד התעשיה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סכום מרבי

Go

2


תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (הסכום המרבי לתשלום בעד העברת ידע לפי סעיף 19ב(ב)(1) ו-(2)), תשע"ג-2012*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 19ב(ב1) ו-52 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד-1984 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "היום הקובע" – מועד התשלום במזומן של הסכום הבסיסי;

          "הסכום הבסיסי" – כמשמעו בסעיף 19ב(ב)(1) ו-(2), לפי העניין;

          "השארת פעילות המחקר והפיתוח של מקבל האישור בישראל לאחר העברת הידע" – העסקה בישראל של 75% לפחות ממשרות הבסיס, בהיקף משרה שלא יפחת מהיקף המשרה אצל מקבל האישור, למשך שלוש שנים מהיום הקובע;

          "ועדת המחקר" – כמשמעה בחוק;

          "משרת בסיס" – מספר עובדי המחקר והפיתוח אצל מקבל האישור, בין אם מועסקים על ידו במישרין או בעקיפין ובין אם לאו, בממוצע חודשי של ששת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה להעברת ידע לפי סעיף 19ב(1) או (2) לחוק, בהתבסס על תצהיר המנהל הכללי של מקבל האישור ולפי אישור רואה החשבון של מקבל האישור על הוצאות המחקר והפיתוח בספרי מבקש האישור ובדוחות הכספיים שלו ביחס למספר עובדי המחקר והפיתוח כאמור ודיווחי מקבל האישור למוסד לביטוח לאומי;

          "ראש המינהל" – כמשמעו בחוק;

          "ריבית שנתית" – כהגדרתה בתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו-1996.

סכום מרבי

2.    (א)  הסכום המרבי שישלם מקבל האישור לאוצר המדינה (להלן – התשלום) לפי סעיף 19ב(ב)(1) ו-(2) לחוק יהיה כמפורט להלן:

(1)   בבקשה למכירת ידע בלבד לפי סעיף 19ב(ב)(1) לחוק, לא יעלה התשלום על סכום של פי 6 מסך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי החוק ובמסלולי תמיכה אחרים של ראש המינהל, בנוגע לאותו ידע, בתוספת ריבית שנתית;

(2)   בבקשה להעברת ידע מחוץ לישראל, במסגרת מכירה של מקבל האישור ושכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות תאגיד המואגד בישראל לפי סעיף 19ב(ב)(2) לחוק –

(א)   לא יעלה התשלום על סכום של פי 6 מסך כל המענקים שקיבל מקבל האישור לפי החוק ובמסלולי תמיכה אחרים של ראש המינהל בתוספת ריבית שנתית;

(ב)   אם הוענק למקבל האישור אישור מכוח סעיף 19ב(ב)(1) לחוק קודם לבקשה להעברת ידע לפי סעיף 19ב(ב)(2) לחוק, רשאית ועדת המחקר, לפי שיקול דעתה, לקזז מהתשלום שישולם לפי פסקת משנה (א), את התשלום ששילם מקבל האישור לפי סעיף 19ב(ב)(1) לחוק, כולו או חלקו.

          (ב)  על אף הוראות תקנת משנה (א), אם הוכח להנחת דעתה של ועדת המחקר כי מקבל הידע או מי מטעמו התחייב בדבר השארת פעילות המחקר והפיתוח של מקבל האישור בישראל לאחר העברת הידע, לא יעלה סכום התשלום על סכום של פי 3 מסך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי החוק ובמסלולי תמיכה אחרים של ראש המינהל, בנוגע לאותו ידע או בכלל, לפי העניין, בתוספת ריבית שנתית; ועדת המחקר רשאית להתנות את האישור להעברת הידע בקבלת ערבות, נאמנות, שעבוד, שטר חוב או כל בטוחה אחרת, על ההפרש שבין הסכום לתשלום לפי סעיף 19ב(ב)(1) או (2) לחוק, לפי העניין, בכפוף להוראות תקנת משנה (א), לבין הסכום של פי 3 מסך המענקים שקיבל מקבל האישור כאמור בתוספת ריבית שנתית.

כ' בחשוון התשע"ג (5 בנובמבר 2012)           שלום שמחון                   יובל שטייניץ

                                                                       שר התעשייה המסחר והתעסוקה                 שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7182 מיום 18.11.2012 עמ' 199.