נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (פיצוי לקטין שניזוק מעבירה), תשע"ג-2012

בתי משפט וסדרי דין – המרכז לגביית קנסות

מסים – גבייה – אמצעי אכיפה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פרטי ניזוק

Go

2

סעיף 3

העברת פרטי תיק הפיצוי למרכז לגביית קנסות

Go

2

סעיף 4

אופן תשלום הפיצוי בידי הנאשם

Go

2

סעיף 5

מועד לתוספת פיגורים בפיצוי לתשלום מיידי

Go

2

סעיף 6

מסירת פרטי בנק

Go

2

סעיף 7

מועד תשלום הפיצוי

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (פיצוי לקטין שניזוק מעבירה), תשע"ג-2012*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א(א) ו-13 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "החלטת בית המשפט" – החלטת בית המשפט בעניין פיצוי לניזוק;

תק' תשע"ה-2015

           "ניזוק" – ניזוק מעבירה שבמועד ביצועה היה קטין;

מיום 16.8.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1820

"ניזוק" – ניזוק מעבירה שביום החלטת בית המשפט שבמועד ביצועה היה קטין;

           "פיצוי" – כמשמעותו בסעיף 3א(א) לחוק;

           "פרטי תיק הפיצוי" – הפרטים המנויים בפסקאות (1) עד (5) בתקנה 3.

פרטי ניזוק

2.    תובע כמשמעותו בסעיף 12(א)(1)(א) או (2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, יעביר לבית המשפט את טופס פרטי הניזוק לפי טופס 1 שבתוספת, לא יאוחר מיום החלטת בית המשפט.

העברת פרטי תיק הפיצוי למרכז לגביית קנסות

3.    הורה בית המשפט לנאשם לשלם פיצוי לניזוק, יעביר בית המשפט למרכז לגביית קנסות, באמצעות ממשק מחשב, את הפרטים שלהלן, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה ימים מיום החלטת בית המשפט ובלבד שהתובע העביר את פרטי הניזוק כאמור בתקנה 2:

(1)  העתק של החלטת בית המשפט;

(2)  פרטי הנאשם;

(3)  פרטי הניזוק ופרטי אפוטרופסו: שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות או מספר דרכון, האם הוא תושב ישראל, מספרי טלפון, כתובת מגורים, ולגבי הקטין גם תאריך לידה לועזי;

(4)  פרטים בדבר סכום הפיצוי שנקבע והסדר התשלום;

תק' תשע"ה-2015

(5)  סימון התיק כתיק שבו הניזוק היה קטין במועד ביצוע העבירה.

מיום 16.8.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1820

(5) סימון התיק כתיק שבו הניזוק היה קטין ביום מתן החלטת בית המשפט במועד ביצוע העבירה.

אופן תשלום הפיצוי בידי הנאשם

4.       הנאשם ישלם את הפיצוי למרכז לגביית קנסות.

מועד לתוספת פיגורים בפיצוי לתשלום מיידי

5.       קבע בית המשפט בהחלטתו כי הנאשם ישלם את הפיצוי באופן מיידי, או אם לא נקב בית המשפט במועד לתשלום הפיצוי, תוספת הפיגורים המיתוספת לחוב הפיצוי תיווסף החל ביום השביעי מיום מתן החלטת בית המשפט.

מסירת פרטי בנק

6.       קיבל המרכז את פרטי תיק הפיצוי, ישלם בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מעשרה ימים מיום קבלת פרטי תיק הפיצוי, לאפוטרופוס של הניזוק, או לאדם אחר שעליו הורה בית המשפט לעניין זה, לרבות אם בית המשפט הורה לשלם את הפיצוי לניזוק עצמו, בקשה למסירת פרטי חשבון בנק לפי טופס 2 שבתוספת.

מועד תשלום הפיצוי

7.       המרכז ישלם את הסכום כאמור בסעיף 3א(א) לחוק לאחר קבלת פרטי תיק הפיצוי ולא יאוחר מ-60 ימים מיום קבלת מלוא הנתונים של פרטי חשבון הבנק לפי הטופס האמור בתקנה 6.

תוספת

תק' תשע"ה-2015

טופס 1

(תקנה 2)

תאריך      

פרטי הניזוק[1]

עובד מזכירות לתשומת לבך:

1.        טופס זה מוגש לא יאוחר ממועד מתן החלטות בית משפט בעניין פיצוי לניזוק.

2.        חיסיון המסמך במערכת – יש לסרוק את המסמך ברמת חיסיון: לעיני השופט וצוותו בלבד.

מס' תיק בית משפט:       (למילוי על ידי מזכירות בית המשפט)

מס' תיק פרקליטות / פל"א משטרה:       (אם הטופס מוגש עם הגשת כתב האישום ובטרם ניתן מספר לתיק בית המשפט)

פרטי הניזוק:

שם פרטי:

     

שם משפחה:

     

מס' זהות:

     

מס' דרכון (אם לא צוין מס' זהות):

     

מס' טלפון בבית:

     

מס' טלפון בעבודה (אם ידוע):

     

מס' נייד:

     

האם הניזוק תושב ישראל?

 כן

 לא

כתובת דואר אלקטרוני (אם ידועה):      

כתובת מגורים:

רחוב:       מס' בית:       עיר:       מיקוד:       ת"ד      

האם הניזוק קטין (במועד ביצוע העבירה)?

 לא

 כן. ציין תאריך לידה לועזי:      /     /     

פרטי האפוטרופוס/המוטב[2]:

שם פרטי:

     

שם משפחה:

     

מס' זהות:

     

מס' דרכון (אם לא צוין מס' זהות):

     

מס' טלפון בבית:

     

מס' טלפון בעבודה (אם ידוע):

     

מס' נייד:

     

האם  תושב ישראל?

 כן  לא

כתובת דואר אלקטרוני (אם ידועה):      

כתובת מגורים:

רחוב:      מס' בית:       עיר:      מיקוד:      ת"ד      

פרטי התובע/הפרקליט המטפל בתיק:

שם פרטי:

     

שם משפחה:

     

מס' טלפון בעבודה:

     

מס' טלפון נייד:

     

הפרטים המנויים לעיל נכונים ליום הגשת טופס זה. אם יוודע לי על שינוי כלשהו בפרטי הניזוק, האפוטרופוס או המוטב, אודיע על כך לבית המשפט במידת הצורך.

                                                                      ______________________

                                                                                               חתימת התובע/פרקליט המטפל בתיק

טופס 2

(תקנה 6)

פרטי חשבון בנק לצורך העברת כספי פיצוי לניזוק

[למילוי על ידי המרכז]

מס' מרכז:      

תיק בית משפט:      

בית משפט      

לכב' גב'/מר      

אדון / גברת נכבד/ה,

בתיק הנ"ל פסק בית המשפט פיצוי לטובת הקטין שניזוק מהעבירה; כדי שנוכל להעביר אליך את הפיצוי בהתאם להוראות החוק, עליך:

(1)      למלא את כל הפרטים בטופס המצורף ולחתום עליו;

(2)      לצרף שיק מבוטל וצילום תעודת הזהות או צילום דרכון של המוטב לביצוע התשלום;

(3)      אם אין באפשרותך לצרף שיק מבוטל, החתם בטופס זה את סניף הבנק שבו מתנהל חשבון המוטב;

(4)      מוטב בחשבון שהוא עורך דין או תאגיד יצרף אישור מס במקור;

(5)      מוטב בחשבון שהוא עורך דין יצרף גם ייפוי כוח של נפגע העבירה או אפוטרופסו ואישור מהבנק שהחשבון מתנהל בנאמנות.

יש לשלוח את הטופס והפרטים המבוקשים בדואר אל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, ת"ד 45177, ירושלים 91451.

לתשומת לבך: המרכז לגביית קנסות ישלם את הסכום כאמור בסעיף 3א(א) לחוק המכרז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, לאחר קבלת פרטי תיק הפיצוי ולא יאוחר מ-60 ימים מיום קבלת מלוא הנתונים המפורטים בטופס זה.

פרטי הזכאי לפיצוי (המוטב לביצוע תשלום):

שם פרטי:       שם משפחה:      

מס' זהות/עוסק מורשה:      

כתובת: רחוב       מס' בית ודירה      

עיר/יישוב       מיקוד       ת"ד      

מס' טלפון:       נייד:       פקס' (אם יש):      

דוא"ל (אם יש):      @     

שם מלא                                              ________________           תאריך

                                                                                               חתימה

פרטי חשבון בנק ואישור הבנק: [ימולא על ידי הבנק רק אם לא מצורף שיק מבוטל לטופס]

מס' חשבון הבנק:      

שם הבנק וכתובתו:       מס' סניף:      

סמל בנק:      

החשבון הוא חשבון נאמנות:  כן  לא

אישור הבנק: [נדרש רק אם לא מצורף שיק לטופס]

אנו הח"מ מאשרים בזה כי פרטיו וחתימתו של החתום לעיל כוללים את פרטי חשבון הבנק הנכונים ותואמים זה לזה.

תאריך שם הבנק והסניף שם מורשה                                          ________________

                                                                                                                               חתימה וחותמת הבנק

יודגש: אם חל שינוי בפרטי חשבונך או בפרטיך האישיים האחרים אתה מחויב להודיע על כך במכתב רשום למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. העדר הודעה יביא לתשלום על בסיס נתונים ראשונים ויפטור את המרכז מכל אחריות ביחס להעברה זו.

אין במילוי טופס זה בבחינת הצהרה או התחייבות כלשהי של המרכז לגביית קנסות לתשלום. התשלום יבוצע על פי דין ובהתאם לנוהלי המרכז לגביית קנסות בלבד.

יש להמציא טופס זה בהקדם למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, ת"ד 45177, ירושלים 91451.

טלפון לבירורים במרכז לגביית קנסות: 03-6104960.

ד' בכסלו התשע"ג (18 בנובמבר 2012)                                  יעקב נאמן

                                                                                                                  שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7191 מיום 13.12.2012 עמ' 298.

תוקנו ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1820 – תק' תשע"ה-2015; תחילתן ביום 16.8.2015.

[1] טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

[2] יובהר – אין לציין שם של מוטב או אפוטרופוס שלפי כתב האישום נאשם בעצמו בפגיעה או בשותפות לה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות