נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטין במעצר או במאסר), תשע"ג-2012

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה וטיפול

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר

עונשין ומשפט פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה וטיפול

רשויות ומשפט מנהלי – בתי סוהר

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת התא שיוחזק בו קטין במאסר

Go

2

סעיף 2

תזונה

Go

2

סעיף 3

הכשרת סוהר

Go

2

סעיף 4

טיפול רפואי בקטינים

Go

2

סעיף 5

ריאיון בידי עובד סוציאלי

Go

2

סעיף 6

מסגרת פעילות

Go

2

סעיף 7

ועדה לשילוב קטין בתכניות העשרה

Go

2

סעיף 8

שילוב קטינים בתכניות חינוך

Go

2

סעיף 9

שילוב קטינים בתכניות פנאי

Go

2

סעיף 10

סייג לשילוב בתכניות חינוך, פנאי ועבודה

Go

3

סעיף 11

דיווח להורי הקטין

Go

3

סעיף 12

ענישת קטינים במאסר

Go

3

סעיף 13

בידוד

Go

3

סעיף 14

אמצעי ריסון

Go

3

סעיף 15

פיקוח סדיר על תנאי החזקת קטינים במעצר ומאסר

Go

3

סעיף 16

תחולת תקנות המעצרים ותקנות בתי סוהר

Go

3

סעיף 17

תחילה

Go

3


תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטין במעצר או במאסר), תשע"ג-2012*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13ב ו-34ג לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, עם שר החינוך ועם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

קביעת התא שיוחזק בו קטין במאסר

1.    החלטה בדבר קביעת התא שיוחזק בו קטין הנתון במאסר תינתן, ככל האפשר, בהתחשב בשלומו של הקטין, וכן בין השאר, בהתחשב בהפרש הגיל בין הקטינים, סוג העבירות שהם חשודים בביצוען או הורשעו בשלהן, עברם הפלילי, מעצרים ומאסרים קודמים שלהם והחשש למעשי אלימות או התעללות ביניהם.

תזונה

2.    תפריט התזונה של קטין המוחזק במעצר או במאסר יותאם בכמותו, באיכותו ובתדירותו, לצרכיו של קטין.

הכשרת סוהר

3.    סוהר בבית סוהר או באגף שמוחזקים בו קטינים במעצר או במאסר יקבל הכשרה לעניין מילוי תפקידו ולהוראות הקבועות בחוק ובתקנות שלפיו.

טיפול רפואי בקטינים

4.       לקטין יינתנו שירותי רפואה, פסיכיאטריה ובריאות הנפש, לפי הצורך.

ריאיון בידי עובד סוציאלי

5.       קטין עצור או קטין אסיר המוחזק במשמורת שירות בתי הסוהר זכאי לריאיון בידי עובד סוציאלי לצורך היכרות עמו ובחינת צרכיו במעצר או במאסר, אם הוא אסיר – סמוך לאחר כניסתו לבית הסוהר ומזמן לזמן לפי הצורך, כפי שייקבע בנוהלי שירות בתי הסוהר, ואם הוא עצור – בתוך 24 שעות ממועד קליטתו בשירות בתי הסוהר; התקבל קטין עצור כאמור למשמורת שירות בתי הסוהר בשבת או בחג, יהיה זכאי לריאיון כאמור בהקדם האפשרי לאחר תום השבת או החג.

מסגרת פעילות

6.       (א)  קטין, המוחזק במאסר או במעצר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום ישולב בתכניות חינוך ובתכניות פנאי, בכפוף להוראות תקנות אלה.

           (ב)  עבודת קטין תהיה מותאמת לגילו ומתוך ראייה, ככל האפשר, של שיקומו.

           (ג)   קטין במאסר אשר ישתתף בתכנית חינוכית, לא יהיה חייב בעבודה.

ועדה לשילוב קטין בתכניות העשרה

7.       (א)  ועדה מורכבת מגורמים פנימיים בשירות בתי הסוהר, וביניהם גורמי חינוך וטיפול (להלן – הוועדה), תמליץ לפני מפקד בית הסוהר או המעצר, לפי העניין, על שיבוצו של קטין, לתכניות כאמור בתקנה 6(א) המותאמות לצרכיו הטיפוליים, נתוניו, כישוריו ויכולותיו ולמידת שיתוף הפעולה מצדו, בהתבסס על חוות הדעת המקצועיות בעניינו ובכפוף למגבלות בית המעצר או בית הסוהר.

           (ב)  הוועדה תבחן מזמן לזמן את יעילות התכניות והתאמתן לקטין בדרך ובפרקי הזמן שייקבעו בנוהלי שירות בתי הסוהר.

שילוב קטינים בתכניות חינוך

8.       שילובם של קטינים בתכנית חינוכית ייעשה כמפורט להלן:

(1)  תוכן תכניות הלימודים, סדריהן ואופן הלימוד, ייקבעו על ידי משרד החינוך, לפי הוראות חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, ובשים לב לכך שמדובר בתכניות שייושמו בבית סוהר, ויהיו נתונים לאחריותו הפדגוגית של משרד החינוך;

(2)  שירות בתי הסוהר יספק תשתית פיזית ראויה וסבירה לביצוע הלימודים, לרבות במבנה, ברהיטים ובציוד עזר; משרד החינוך יספק תשתית פדגוגית ראויה וסבירה לקיום הלימודים, לרבות במורים, בתכניות לימודים, בספרים ובחוברות;

(3)  מפקד בית הסוהר או מפקד האגף שמוחזקים בו קטינים במאסר או במעצר, יקבע את סדר היום בבית הסוהר או באגף בשים לב לתכניות החינוכיות.

שילוב קטינים בתכניות פנאי

9.       תכנית פנאי לקטינים, ייקבעו בידי נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיכו לכך, בהתייעצות עם גורמי חינוך וטיפול בשירות בתי הסוהר; תכניות כאמור יכללו פעילויות ספורט שונות בבית הסוהר או באגף שמוחזקים בו קטינים במאסר או במעצר.

סייג לשילוב בתכניות חינוך, פנאי ועבודה

10.     (א)  מפקד בית המעצר או בית הסוהר, לפי העניין, או סגנו, רשאי להחליט כי קטין לא ישולב בתכנית חינוכית, בתכנית פנאי או בעבודה, משיקולים של חשש לשלומו של אדם, ביטחון בית הסוהר או בית המעצר או בריאות הקטין, ביטחונו ושלומו; החלטה כאמור תיבחן מחדש מזמן לזמן בדרך ובפרקי הזמן שייקבעו בנוהלי שירות בתי הסוהר.

           (ב)  בטרם תתקבל החלטה כאמור בתקנת משנה (א), תינתן לקטין הזדמנות להביע עמדה כאמור בסעיף 1ב לחוק.

           (ג)   הוחלט כאמור בתקנת משנה (א) או נמצא קטין בהפרדה, תיבנה לקטין תכנית אישית אשר יש בה כדי להפיג את החשש האמור, בשים לב למגבלות האמורות.

דיווח להורי הקטין

11.     (א)  צוות בית הסוהר או בית המעצר ידווח להורי הקטין על מצבו של הקטין בבית הסוהר או בבית המעצר, לפי שיקול דעתו וככל הנדרש לטובת הקטין.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ולמעט בנסיבות כמפורט בתקנת משנה (ג), תימסר הודעה להורי הקטין בהתקיים אחת מאלה:

(1)   הקטין ביצע ניסיונות להתאבד;

(2)   הקטין הוצרך לקבל טיפול פסיכיאטרי;

(3)   הקטין אושפז בבית חולים;

(4)   הקטין נשלח לעונש בידוד.

           (ג)   מפקד בית המעצר או מפקד בית הסוהר, לפי העניין, או מי שהסמיך לכך, רשאי להורות כי לא תימסר הודעה להורה כאמור בתקנת משנה (ב), אם סבר כי הודעה כאמור עלולה לגרום לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, או אם לא ניתן לאתר מי מהוריו במאמץ סביר, בנסיבות העניין.

ענישת קטינים במאסר

12.     בבוא קצין שיפוט כמשמעו בסעיף 57 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – הפקודה), לדון אסיר הוא קטין ולהטיל עליו עונשים לפי סימן ח' לפקודה, יתחשב בגילו ובמידת בגרותו של הקטין, תוך מתן משקל ראוי לשיקולים של שיקומו.

בידוד

13.     (א)  תא הבידוד שיוחזק בו קטין במאסר או במעצר יהיה בתוך האגף שבו מוחזקים שאר האסירים או העצורים באופן שיאפשר קשר עין של הקטין שבבידוד עם צוות אגף בית הסוהר.

           (ב)  גורמי הטיפול של בית הסוהר יעקבו אחר מצבו של קטין במאסר או במעצר המוחזק בבידוד, לפי הצורך.

אמצעי ריסון

14.     אמצעי ריסון כלפי קטין במאסר או במעצר לפי תקנה 22 לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח-1978, או לפי תקנה 18 לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997 (להלן – תקנות תנאי החזקה במעצר), יינקטו בהתחשב בכך שהמדובר באסיר קטין.

פיקוח סדיר על תנאי החזקת קטינים במעצר ומאסר

15.     (א)  נציב בתי הסוהר ימנה אדם מטעמו לעריכת ביקורות עתיות, לבדיקת קיום הוראות החוק ותקנות אלה לעניין תנאי החזקתם של קטינים במקום המעצר והמאסר.

           (ב)  ריכוז דוחות הביקורת כאמור, יוגשו לשר לביטחון הפנים אחת לשנה.

תחולת תקנות המעצרים ותקנות בתי סוהר (תנאי מאסר)

16.     תקנות תנאי החזקה במעצר, ותקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר), התש"ע-2010, יחולו על קטינים במעצר או מאסר, לפי העניין ובשינויים כאמור בתקנות אלה.

תחילה

17.     תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

ז' בתשרי התשע"ג (23 בספטמבר 2012)                            יצחק אהרונוביץ'

                                                                                                             השר לביטחון הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7191 מיום 13.12.2012 עמ' 302.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות