תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג-2013

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – הסדרת השמירה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סכום מרבי

Go

2

סעיף 3

עדכון סכומים

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג-2013*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 249(33) לפקודת העיריות, ובהתאם לסעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אגרה או היטל" – אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי כמשמעותם בסעיף 249(33) לפקודת העיריות וסעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות;

          "נכס" – כהגדרת "נכסים" בסעיף 269 לפקודת העיריות או בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, לפי העניין.

סכום מרבי תק' תשע"ו-2016

2.       (א)  רשות מקומית מהסוג הנמנה בטור ב' או ג' בטבלה שבתוספת, רשאית להטיל בחוק עזר אגרה או היטל בסכום שאינו עולה על הסכום המתקבל מהתעריף המרבי הבסיסי שלצד פרט 1 בטור א' לתוספת (להלן – התעריף הבסיסי), בתוספת הסכומים שלצד פרטים 2 עד 8 בטור א', לפי העניין, אם מתקיימים בה אותם פרטים (להלן – הסכום המרבי).

          (ב)  אגרה או היטל יחושבו לפי השטח הבנוי שבנכס וסכומם לא יעלה על הסכום המתקבל ממכפלת השטח הבנוי שבנכס בסכום המרבי.

          (ג)   לעניין חישוב סכום אגרה או היטל יראו את השטח הבנוי שבנכס כשטחו הבנוי של אותו נכס לעניין חישוב ארנונה.

          (ד)  על אף האמור בתקנה (ב), רשאית רשות מקומית להטיל אגרה או היטל לגבי שטח שאינו בנוי בנכס בשיעור שלא יעלה על 10% מהסכום המרבי לשטח בנוי ובלבד שסך כל האגרות או ההיטלים שתטיל הרשות המקומית לגבי שטחים בנויים ושטחים שאינם בנויים בתחומה לא יעלה על סך כל האגרות או ההיטלים שרשאית הרשות המקומית להטיל לגבי השטחים הבנויים בתחומה.

מיום 18.4.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7649 מיום 18.4.2016 עמ' 1066

(א) רשות מקומית מהסוג הנמנה בטור ב' או ג' בטבלה שבתוספת, רשאית להטיל בחוק עזר אגרה או היטל בסכום שאינו עולה על הסכום המתקבל מהתעריף המרבי הבסיסי שלצד פרט 1 בטור א' לתוספת (להלן – התעריף הבסיסי), בתוספת הסכומים שלצד פרטים 2 עד 7 8 בטור א', לפי העניין, אם מתקיימים בה אותם פרטים (להלן – הסכום המרבי).

עדכון סכומים

3.       (א)  הסכומים הקבועים בתוספת יעודכנו ב-1 בנובמבר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון הקודם; ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר פרסומן של תקנות אלה – המדד של חודש אוקטובר 2012.

          (ב)  המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח התוספת כפי שתוקנה לפי תקנת משנה (א).

הודעה תשע"ו-2015 תק' תשע"ו-2016 תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

תוספת

(תקנה 2)

                                                                                                            טור ב'

                                                                                                       לכל הרשויות

                                                                                                    המקומיות למעט                   טור ג'

                                                                                                     מועצת אזוריות,           למועצות אזוריות,

                                     טור א'                                                      למ"ר בנוי, לשנה           למ"ר בנוי, לשנה

                        בשקלים חדשים

1.        התעריף הבסיסי                                                      1.92                      5.94

2.        רשות מקומית שיש לה קו חוף               0.15                                                         0.47

3.        רשות מקומית באזור קו התפר                0.23                                                         0.71

4.        רשות מקומית שאחוז התלמידים באוכלוסייתה גבוה מ-25%                    0.15                                                         0.47

5.        רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 6-4                                                         0.30                                                         0.95

6.        רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 10-7                                                         0.46                                                         1.42

7.        רשות מקומית שהיא עיר מטרופולין       0.07

תק' תשע"ו-2016

8.        רשות מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין אינו עולה על 20 אלף תושבים או רשות מקומית שבתחומה רובע עירוני כמשמעותו בסעיף 12 לפקודת העיריות בתחומי אותו רובע עירוני         1.35

מיום 1.11.2015

הודעה תשע"ו-2015

י"פ תשע"ו מס' 7173 מיום 27.12.2015 עמ' 2230

טור ב'

לכל הרשויות

המקומיות למעט טור ג'

מועצת אזוריות, למועצות אזוריות,

טור א' למ"ר בנוי, לשנה למ"ר בנוי, לשנה

בשקלים חדשים

1. התעריף הבסיסי 1.53 1.54 4.73 4.77

2. רשות מקומית שיש לה קו חוף (10% מהתעריף הבסיסי) 0.15 0.47

3. רשות מקומית באזור קו התפר (15% מהתעריף הבסיסי) 0.23 0.70 0.71

4. רשות מקומית שאחוז התלמידים באוכלוסייתה גבוה מ-25% (10% מהתעריף הבסיסי) 0.15 0.47

5. רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 6-4 (20% מהתעריף הבסיסי) 0.30 0.94 0.95

6. רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 10-7 (30% מהתעריף הבסיסי) 0.46 1.41 1.42

7. רשות מקומית שהיא עיר מטרופולין (5% מהתעריף הבסיסי) 0.07

מיום 18.4.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7649 מיום 18.4.2016 עמ' 1066

טור ב'

לכל הרשויות

המקומיות למעט טור ג'

מועצת אזוריות, למועצות אזוריות,

טור א' למ"ר בנוי, לשנה למ"ר בנוי, לשנה

בשקלים חדשים

1. התעריף הבסיסי 1.54 1.92 4.77

2. רשות מקומית שיש לה קו חוף (10% מהתעריף הבסיסי) 0.15 0.47

3. רשות מקומית באזור קו התפר (15% מהתעריף הבסיסי) 0.23 0.71

4. רשות מקומית שאחוז התלמידים באוכלוסייתה גבוה מ-25% (10% מהתעריף הבסיסי) 0.15 0.47

5. רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 6-4 (20% מהתעריף הבסיסי) 0.30 0.95

6. רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 10-7 (30% מהתעריף הבסיסי) 0.46 1.42

7. רשות מקומית שהיא עיר מטרופולין (5% מהתעריף הבסיסי) 0.07

8. רשות מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין אינו עולה על 20 אלף תושבים או רשות מקומית שבתחומה רובע עירוני כמשמעותו בסעיף 12 לפקודת העיריות בתחומי אותו רובע עירוני 1.35

מיום 9.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7669 מיום 9.6.2016 עמ' 1329

1. התעריף הבסיסי 1.92 4.77 5.94

ה' בטבת התשע"ג (18 בדצמבר 2012)                                   אליהו ישי

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7209 מיום 8.1.2013 עמ' 584.

תוקנו י"פ תשע"ו מס' 7173 מיום 27.12.2015 עמ' 2230 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.11.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7649 מיום 18.4.2016 עמ' 1066 – תק' תשע"ו-2016; ר' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

3. על אף האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקופה שעד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), לגבי רשות מקומית שהיה לה חוק עזר שנקבעו בו אגרה או היטל בעד שירותי שמירה או אבטחה שהיה בתוקף ערב תחילתו של החוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – חוק עזר קודם) ושסכום האגרה או ההיטל שנקבעו בחוק העזר הקודם עולה על הסכום המרבי שנקבע לפי תקנות אלה, יראו כאילו הסכום המרבי הוא הסכום המרבי לפי תקנה 2 לתקנות העיקריות בצירוף סכום של עד 0.5 שקלים חדשים למ"ר בנוי או סכום האגרה או ההיטל שנקבעו בחוק העזר הקודם, לפי הנמוך מביניהם.

ק"ת תשע"ו מס' 7669 מיום 9.6.2016 עמ' 1329 – תק' (מס' 2) תשע"ו-2016.