נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה), תשע"ג-2013

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – אנרגיה – מקורות אנרגיה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל – משק החשמל וצריכה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובה לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית

Go

2

סעיף 3

תחילה

Go

2


תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה), תשע"ג-2013*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "דרישות יעילות אנרגטית מזערית" – דרישות מזעריות לפעילות אנרגטית יעילה של יחידת קירור מים חדשה לפי מדדי ה-COP, ESEER או ה-IPLV ובהתחשב בעומס הפעילות של אותה יחידה כמפורט בתוספת;

          "חוות דעת מקצועית" – אישור של אחד הגורמים האלה:

(1)   מעבדה" כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997;

(2)   מעבדת EUROVENT או ARI;

(3)   מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, שהוא בעל ניסיון של 10 שנים בתכנון, הקמה או תפעול יחידות קירור מים;

          "יחידת קירור מים חדשה" – יחידה לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים בעלת תפוקה של 20 טונות קירור לפחות, שלא הופעלה מעולם בישראל;

          "ARI" – American Refrigeration Institute;

          "COP" – (Coefficient of Performance) מקדם יעילות;

          "ESEER" – (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) מקדם יעילות משולב בעומסים חלקיים של ה-EUROVENT;

          "EUROVENT" – The European Committee of Air Handling and Refrigeration Equipment Manufacturers;

          "IPLV" – (Integrated Part Load Value) מקדם יעילות משולב לעומסים חלקיים.

חובה לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית

2.       (א)  לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בישראל לא ימכור, ולא ישווק יחידת קירור מים חדשה אלא אם כן הוגשה לממונה חוות דעת מקצועית והממונה שוכנע על פיה כי אותה יחידה עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), הממונה רשאי להתיר לאדם לייבא, למכור, לשווק או לייצר לשוק בישראל יחידת קירור מים חדשה שאינה עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית בהתקיים אחד מאלה, ובלבד שפורטו לפני הממונה הנימוקים לכך:

(1)   אם יחידת קירור המים נוצרה במיוחד כדי לעבוד בתנאי סביבה קשים הגורמים ליעילות אנרגטית נמוכה, כגון מידת חום חיצוני העולה על 45 מעלות;

(2)   אם יחידת קירור המים צוידה במערכת השבת חום, שאז יותר COP בקירור קטן ב-5% מהערך הנקוב בטבלה לסוג יחידת הקירור;

(3)   במקרים חריגים מטעמים שינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים שכתובתו www.energy.gov.il.

תחילה

3.       תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

תוספת

(תקנה 1)

דרישות היעילות האנרגטית המזערית ליחידת קירור מים חדשה
עד תאריך י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)

סוג יחידה

תפוקת היחידה

יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP

יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESEER

יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג "שבלול" (scroll)

עד 350 קילו ואט (להלן – קו"ט)

2.6

3.6

שווה או גדול מ-350 קו"ט

2.9

3.7

יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג בורגי (rotary screw)

עד 350 קו"ט

2.7

3.7

שווה או גדול מ-350 קו"ט

2.9

3.7

יחידה עם מעבה מקורר אוויר המופעלת כיחידה אחידה לקירור או חימום מים (משאבת חום)

עד 350 קו"ט

2.4

3.5

שווה או גדול מ-350 קו"ט

2.9

3.7

יחידה מקוררת אוויר בלא מעבה

כל התפוקות

3.1

אין דרישה

יחידה מקוררת מים בוכנתית

כל התפוקות

4.2

אין דרישה

יחידה מקוררת מים מסוג בורגי (rotary screw) ושבלול (scroll)

עד 350 קו"ט

4.45

5.5

שווה או גדול מ-350 קו"ט ועד 1055 קו"ט

4.9

5.5

שווה או גדול מ-1055 קו"ט

5.5

6.2

יחידה מקוררת מים צנטריפוגלית

עד 528 קו"ט

5

6

שווה או גדול מ-528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט

5.55

6.5

שווה או גדול מ-1,055 קו"ט

6.1

7

הערות:

1.        היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מאובזרות עם מערכות להשתקת רעשים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר בלא מערכת השתקת רעשים.

2.        היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מצוידת עם מפוחים צנטריפוגליים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר עם מפוחים ציריים.

3.        יחידת קירור מים חדשה נדרשת לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESSER (העמודה השמאלית ביותר) או בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP (העמודה השנייה משמאל).

דרישות היעילות האנרגטית המזערית ליחידת קירור מים חדשה
מתאריך כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)

סוג יחידה

תפוקת היחידה

יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP

יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESEER

יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג "שבלול" (scroll)

עד 350 קו"ט

3

3.6

שווה או גדול מ-350 קו"ט

3.3

3.7

יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג בורגי (rotary screw)

עד 350 קו"ט

3.1

3.7

שווה או גדול מ-350 קו"ט

3.3

3.7

יחידה עם מעבה מקורר אוויר המופעלת כיחידה אחידה לקירור/חימום מים (משאבת חום)

עד 350 קו"ט

2.7

3.5

שווה או גדול מ-350 קו"ט

3.3

3.7

יחידה מקוררת אוויר בלא מעבה

כל התפוקות

3.6

אין דרישה

יחידה מקוררת מים בוכנתית

כל התפוקות

4.6

אין דרישה

יחידה מקוררת מים מסוג בורגי (rotary screw) ושבלול (scroll)

עד 350 קו"ט

4.9

5.5

שווה או גדול מ-350 קו"ט ועד 1,055 קו"ט

5.4

5.5

שווה או גדול מ-1,055 קו"ט

6

6.2

יחידה מקוררת מים צנטריפוגלית

עד 528 קו"ט

5.5

6

שווה או גדול מ-528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט

6.1

6.5

שווה או גדול מ-1,055 קו"ט

6.7

7

הערות:

1.        היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מאובזרות עם מערכות להשתקת רעשים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר בלא מערכת השתקת רעשים.

2.        היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מצוידת עם מפוחים צנטריפוגליים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר עם מפוחים ציריים.

3.        יחידת קירור מים חדשה נדרשת לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESSER (העמודה השמאלית ביותר) או בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP (העמודה השנייה משמאל).

כ"ה בטבת התשע"ג (7 בינואר 2013)                                    עוזי לנדאו

                                                                                                        שר האנרגיה והמים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7232 מיום 14.3.2013 עמ' 878.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות