נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), תשע"ג-2013

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות – מימון

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות – מימון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

הנחיות כלליות

Go

3

סעיף 3

רמת הניהול

Go

3

סעיף 4

רישום שוטף

Go

3

סעיף 5

הרשאת כניסה

Go

3

סעיף 6

שלמות הרישום

Go

3

סעיף 7

חשבונות בנק

Go

3

סעיף 8

כרטיסי חיוב

Go

3

סעיף 9

הכנסות

Go

3

סעיף 10

הפקדת תרומות

Go

4

סעיף 11

קבלות ואסמכתאות בשל תרומות שהתקבלו

Go

4

סעיף 12

דיווח על הכנסות ועל ערבויות במערכת הממוחשבת

Go

4

סעיף 13

פרסום של הכנסות

Go

4

סעיף 14

תשלום הוצאות

Go

4

סעיף 15

תשלום הוצאות במזומנים

Go

4

סעיף 16

הוצאות שבוצעו בידי אחר

Go

4

סעיף 17

רישום הכנסות והוצאות מיוחדות

Go

4

סעיף 18

רישום בשל קבלת ערבות או עירבון

Go

5

סעיף 19

הזמנות והתקשרויות

Go

5

סעיף 20

העסקת עובדים ופעילים

Go

5

סעיף 21

הלוואות וערבויות

Go

5

סעיף 22

כיסוי גירעון

Go

5

סעיף 23

אסמכתאות

Go

5

סעיף 24

תיעוד פרסומים

Go

5

סעיף 25

תיעוד כנסים

Go

5

סעיף 26

תיעוד סקרים

Go

6

סעיף 27

תיעוד נסיעות

Go

6

סעיף 28

תיעוד בשל שימוש במטרות בחירות

Go

6

סעיף 29

שמירת מסמכים

Go

6

סעיף 30

התאמת בנק

Go

6

סעיף 31

דין וחשבון כספי

Go

6

סעיף 32

ניהול חשבונות ודיווח של סיעות בת ורשימות בת

Go

6

סעיף 33

סגירת חשבונות של מערכת הבחירות של סיעת אם

Go

6

סעיף 34

שמירת דין

Go

6

סעיף 35

תצהיר

Go

7

סעיף 36

תחולה

Go

7

סעיף 37

הודעה למבקר המדינה

Go

7

סעיף 38

ניהול חשבונות

Go

7

סעיף 39

חשבונות בנק

Go

7

סעיף 40

קבלות

Go

7

סעיף 41

אסמכתאות ותיעוד

Go

7

סעיף 42

דין וחשבון כספי

Go

7

סעיף 43

תצהיר

Go

7

סעיף 44

שינויים

Go

7

תוספת

Go

7


הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), תשע"ג-2013*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21(ד) ו-30(א) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 (להלן – חוק מימון בחירות), אני קובע הנחיות אלה:

הגדרות

1.       בהנחיות אלה –

          "דין וחשבון כספי" – דין וחשבון הכולל: פירוט ההכנסות וההוצאות שהוצאו בקשר למערכת הבחירות, פירוט היתרות בחשבונות הנכסים וההתחייבויות ליום הבחירות וכן ביאורים;

          "המערכת הממוחשבת" – מערכת לניהול חשבונות הנמצאת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, המיועדת לרישום כל הפעולות הכספיות של סיעה הנוגעות למערכת בחירות שבה היא משתתפת ולדיווח עליהן; המערכת מופעלת על פי כללי שימוש שקובע משרד מבקר המדינה, והכניסה אליה היא על פי הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד;

          "יחס החלוקה" – כמשמעו בסעיף 8 לחוק מימון בחירות;

          "כנס" – התקהלות בני אדם המאורגנת בקשר למערכת בחירות של סיעה להוציא חוגי בית במתכונת מצומצמת;

          "כרטיס חיוב" – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;

          "מועמד", "רשימת מועמדים", "בחירות" – כמשמעותם בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן – חוק ראש הרשות וסגניו), בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988, ובצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958;

          "סיעה" – לרבות רשימה, סיעת אם, סיעת בת, רשימת בת, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, כמשמעותם בחוק מימון בחירות, וסיעה משתתפת;

          "סיעה משתתפת" – אחת מן הסיעות או המפלגות המרכיבות רשימה משותפת;

          "עירבון" – עירבון בשיק בנקאי הניתן למנהל הבחירות עם הגשת רשימת מועמדים בידי קבוצת בוחרים לפי סעיף 38א לחוק הבחירות וכן עירבון כאמור הניתן עם הגשת הצעת מועמד לראש הרשות לפי סעיף 8 לחוק ראש הרשות וסגניו;

          "ערבות" – כמשמעה בחוק הערבות, התשכ"ז-1967, ולמעט ערבות מתאגיד או ממקור אחר שאסור לקבל ממנו תרומה לפי החוק;

          "פרסום" – חומר הסברה או תעמולה המופץ בכל אמצעי שהוא, לרבות עיתונים, אינטרנט (בכללם משלוח הודעות בדואר אלקטרוני ופרסום ברשתות החברתיות), טלוויזיה, רדיו, טלפון, סרטי קולנוע, תקליטורים, מסרונים, לוחות מודעות, שלטי חוצות, שלטים נישאים, עלונים, דבקיות (סטיקרים) וכיוצא באלה;

          "רשימה משותפת" – רשימת מועמדים אחת לפי סעיף 35(ז) לחוק הבחירות, שהגישו שניים או יותר מן הגופים המפורטים באותו סעיף;

          "תרומה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, במזומנים או בהתחייבות בכתב, לרבות מתן שירותים, טובין ונכסים בלא תמורה וחובות שלא נפרעו, אך למעט פעילות אישית בהתנדבות שאינה בגדר עיסוקו של המתנדב, והכול במסגרת מימון מערכת הבחירות של הסיעה.

הנחיות כלליות

2.       (א)  המערכת הממוחשבת תוקם ותנוהל בידי משרד מבקר המדינה, והוא שיקבע את כללי השימוש בה ואת מתכונת הדין וחשבון הכספי; משרד מבקר המדינה יעדכן, יתקן וישנה את המערכת, את הכללים ואת מתכונת הדיווח מפעם לפעם על פי הדין הנוהג וצורכי עבודת הביקורת שלו.

          (ב)  סיעה תנהל מערכת חשבונות באמצעות המערכת הממוחשבת, ותרשום בה את כל הכנסותיה, לרבות הכנסות שהתקבלו באמצעות אחרים, מקורותיהן ופרטיהן ואת כל הוצאותיה – לרבות הוצאות שנעשו באמצעים אחרים – מטרותיהן ופרטיהן, באופן שיאפשר לזהותן, לאמתן ולסכמן בדרכי ביקורת מקובלות.

          (ג)   סיעת אם לא תרשום במערכת החשבונות הכנסות והוצאות לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.

רמת הניהול

3.       מערכת החשבונות של סיעה תנוהל ברמה מקצועית נאותה ולפי עקרונות חשבונאיים מקובלים, והכול בכפוף להוראות הנחיות אלה.

רישום שוטף

4.       הרישום בחשבונות ייעשה באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות שבוצעו.

הרשאת כניסה

5.       (א)  סיעה המבקשת להשתתף בבחירות תבקש ממבקר המדינה, עוד בטרם החלה באיסוף תרומות ובביצוע הוצאות, הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת ואת כללי השימוש בה.

          (ב)  מיד לאחר קבלת ההרשאה כאמור בסעיף קטן (א), תרשום הסיעה במערכת הממוחשבת את כל הכנסותיה והוצאותיה הקשורות למערכת הבחירות.

          (ג)   לעניין סעיף זה וסעיפים 6 עד 17, "סיעה" – לרבות כל מי שמנהל בעבורה מערכת בחירות אף בטרם הוגשה רשימת מועמדים.

          (ד)  החובות המוטלות על סיעה בחוק ובהנחיות אלה, לרבות שמירת אסמכתאות ותיעוד, יחולו עליה מיום ביצוע הפעולה הכספית הראשונה בקשר למערכת הבחירות.

שלמות הרישום

6.       (א)  כל הוצאה והכנסה יירשמו בשלמותן, לרבות הוצאה שטרם נפרעה והכנסה שטרם התקבלה אך קיימת התחייבות לגביה.

          (ב)  הכנסות שמהן נוכו או קוזזו סכומים המגיעים למעביר ההכנסה יירשמו בשלמותן בסעיפי ההכנסות במערכת החשבונות של הסיעה, והסכומים שנוכו או קוזזו יירשמו בסעיפי ההוצאות במערכת החשבונות של הסיעה.

חשבונות בנק

7.       (א)  סיעה תחזיק את כספיה בחשבון בנק שייוחד למערכת הבחירות; חשבון בנק כאמור ייוחד למערכת בחירות אחת בלבד, לרבות בחירות חוזרות.

          (ב)  סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת פתיחת חשבון בנק שיוחד למערכת הבחירות או מעת סגירת חשבון בנק זה, לפי העניין, את מספר החשבון, את שם הבנק ואת כתובת הסניף שבו נפתח או נסגר החשבון.

כרטיסי חיוב

8.       סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת שקיבלה כרטיס חיוב שבשלו יחויב חשבונה, את שמות האנשים שעל שמם הוצא כרטיס החיוב, מספרי הזהות שלהם ומענם.

הכנסות

9.       כל הכנסה שמקבלת הסיעה מכל מקור שהוא תופקד בחשבון הבנק של הסיעה; הסיעה תשמור את האסמכתאות לכל הכנסה שקיבלה.

הפקדת תרומות

10.    תרומות במזומן ובשיקים יופקדו בחשבון הבנק של הסיעה עם קבלתן ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום קבלתן, ופרטיהן יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה.

קבלות ואסמכתאות בשל תרומות שהתקבלו

11.    (א)  סיעה תפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה, מיד עם קבלתה, בין שהיא תרומה בכסף ובין שהיא תרומה בשווה כסף; הקבלה תופק באחת משתי הדרכים האלה:

(1)   באופן ממוחשב: הסיעה תוכל להפיק קבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת, המאושרת בידי רשות המסים בישראל, שבה ייכללו, בשינויים המחויבים, הפרטים שמצוינים להלן בנוגע לפנקס קבלות;

(2)   מפנקס כרוך של קבלות ממוספרות מראש; אם אין סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח שלה, תופק קבלה עם העתק.

          (ב)  בספח של כל קבלה או בהעתקה יירשמו סכום התרומה ותאריך קבלתה, שמו של התורם, מספר הזהות שלו ומענו ואמצעי מתן התרומה.

          (ג)   ניהול פנקסי הקבלות יתבצע כך:

(1)   סיעה תנהל רישום של פנקסי הקבלות המתוארים בסעיף קטן (א), וברישום יפורטו שמותיהם ומעניהם של מחזיקי הפנקסים;

(2)   פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לסיעה בתוך שבוע; פנקסים שהשתיירו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות יוחזרו לסיעה בתוך שבוע מתום אותה תקופה;

(3)   בוטלה קבלה, יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס;

(4)   אם תופק הקבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת כאמור, יישמר עותק מודפס של הקבלה במערכת הנהלת החשבונות של הסיעה.

          (ד)  התקבלה תרומה בשיק, יצוינו בקבלה שמו ומענו של התורם, סכום התרומה ופרטי השיק; על הסיעה להשאיר בידיה תצלום של השיק לפני הפקדתו בבנק; תצלום זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה.

          (ה)  התקבלה תרומה בדרך של העברה בנקאית, יצוינו בקבלה שמו ומענו של התורם, סכום התרומה והאסמכתה; על הסיעה להשאיר בידיה העתק של כל מסמכי ההעברה הבנקאית מיום ההעברה המפרטים, בין השאר, את שם המעביר, את שם המוטב ואת סכום התרומה, וההעתק ישמש אסמכתה בהנהלת החשבונות של הסיעה.

          (ו)   התקבלה תרומה באמצעות כרטיס חיוב, תערוך הסיעה רישום הכולל את שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, ארבע הספרות האחרונות של מספר כרטיס החיוב שלו, סכום התרומה, תאריך זיכוי חשבון הסיעה בסכום התרומה, וכן השם המלא ומספר הזהות של מקבל התרומה מטעם הסיעה או בעבורה; רישום זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה.

          (ז)   תרומה שהתקבלה באמצעות אתרי סליקה באינטרנט כמוה כתרומה שהתקבלה באמצעות כרטיס חיוב, ועל הסיעה חלה החובה לבדוק ולאמת את זהות התורם ולשמור בידיה אסמכתאות כנדרש בסעיף 23.

          (ח)  התקבלה תרומה במזומן, יצוינו בקבלה שמו ומענו של התורם, סכום התרומה ותאריך קבלת התרומה; לא תתקבל תרומה במזומן ששווייה עולה על 500 שקלים חדשים אלא אם כן בעת מתן התרומה יצהיר התורם, לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – פקודת הראיות), כי התרומה ניתנת מכספו; התצהיר ייערך בדומה לטופס 1 שבתוספת וישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה. לכל תרומה ששווייה 500 שקלים חדשים או פחות תצורף הצהרה בחתימת התורם לפי טופס 2 שבתוספת.

          (ט)  התקבלה תרומה, כולה או חלקה, במטבע חוץ, יירשמו בקבלה, נוסף על הפרטים האמורים, גם סוג המטבע שבו ניתנה התרומה ושווייה בשקלים חדשים במועד קבלתה.

דיווח על הכנסות ועל ערבויות במערכת הממוחשבת

12.    (א)  סיעה תדווח באמצעות המערכת הממוחשבת על כל תרומה שקיבלה מיד עם קבלתה ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מעת קבלתה; פרטי הדיווח הנדרשים לגבי כל תרומה מצויים במערכת הממוחשבת ובהם, בין השאר, שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום; הסיעה תדווח על כל תרומה שניתנה לה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת, מיד עם קבלת ההרשאה.

          (ב)  סיעה המחזירה תרומה לתורם לא תחזירה במזומן אלא רק בשיק או בהעברה בנקאית.

          (ג)   לא יראו תרומה כתרומה שהוחזרה לתורם אלא לאחר שחשבון הבנק של הסיעה חויב בסכום ההחזר.

          (ד)  הסיעה תדווח באמצעות המערכת הממוחשבת על כל תרומה שתוחזר; לגבי כל תרומה שהוחזרה היא תרשום את כל הפרטים כמפורט במערכת הממוחשבת לרבות שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום; על כל תרומה שהחזירה הסיעה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת, תדווח הסיעה במערכת זו מיד עם קבלת ההרשאה; הסיעה תשמור במערכת החשבונות שלה את כל המסמכים המשמשים אסמכתה להחזר התרומה.

          (ה)  סיעה תדווח באמצעות המערכת הממוחשבת, ולפי פרטי הדיווח הנדרש בה, על כל ערבות שקיבלה מיד עם קבלתה ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מעת קבלתה.

פרסום של הכנסות

13.    (א)  תרומות וערבויות שסיעה תדווח עליהן באמצעות המערכת הממוחשבת יפורסמו באופן שוטף במקום שייוחד לכך באתר האינטרנט של מבקר המדינה; הפרסום יכלול את שם התורם או הערב, מקום מגוריו, סכום התרומה או הערבות שהתקבלה ותאריך קבלתה; הסיעה תהיה אחראית לתוכן הפרסום.

          (ב)  לאחר סיום הביקורת של מבקר המדינה על חשבונות הסיעה לתקופת הבחירות, יפרסם מבקר המדינה את רשימת התורמים הסופית ואת רשימת הערבים הסופית במועד ובאמצעי הפרסום שיקבע; הפרסום יחול על כל ערבות או תרומה לסיעה בסכום של 500 שקלים חדשים לפחות או כל סכום אחר שיקבע מבקר המדינה, ויכלול את שם התורם או הערב, את מקום מגוריו, את סכום התרומה או הערבות שניתנה לסיעה ותאריך קבלתה; בגדר הפרסום האמור יכללו גם תרומות לשם כיסוי גירעון הסיעה.

תשלום הוצאות

14.    (א)  סיעה תשלם את כל הוצאותיה בשיקים, בהעברה בנקאית או בכרטיס חיוב לחובת חשבון בנק שיוחד למערכת הבחירות, שעליו הודיעה למבקר המדינה כמפורט בסעיף 7.

          (ב)  סיעה תשמור כחלק מהאסמכתאות שלה העתק של כל שיק שהוציאה ושל כל הודעה של בנק על ביצוע העברה בנקאית.

          (ג)   סיעה תשמור כחלק מן האסמכתאות שלה העתק של כל שובר תשלום בכרטיס חיוב, את דפי חשבונות הבנקים שלה ואת ההודעות החודשיות של מנפיקי כרטיסי החיוב על חיוב חשבונות הבנק שלה בשל תשלומים בכרטיסי חיוב; הסיעה תכין תרשומת על כל הודעה בטלפון שבה נעשה תשלום בכרטיס חיוב.

תשלום הוצאות במזומנים

15.    על אף האמור בסעיף 14(א) רשאית סיעה לשלם הוצאה במזומנים אם סכומה הכולל אינו עולה על 500 שקלים חדשים, וביום הבחירות או ביום הבחירות החוזרות – 1,000 שקלים חדשים; הסיעה תנהל רישום עזר של תשלומים כאמור, ויצוינו בו שמות מקבלי התשלום, שמו של מאשר ההוצאה ופרטי ההוצאה.

הוצאות שבוצעו בידי אחר

16.    (א)  התקשרה סיעה לקבלת שירות הכרוך בהוצאות שונות תמורת סכום כולל, תרשום הסיעה בחשבונותיה את פרטי כל אחת מההוצאות שהוציא אחר בעבורה ואת סכומיהן ותשמור אסמכתאות בשל הוצאות אלה, כך שיהיה ניתן לזהותן ולאמתן.

          (ב)  על הסיעה לציין בחשבונותיה בשל כל אחת מההוצאות האמורות, כי הוצאו בידי אחר.

          (ג)   סיעה תרכז בתיק נפרד את הסכם ההתקשרות עם נותן השירות האמור, את החשבוניות והקבלות בשל התשלום ששולם לו, ואת כל האסמכתאות בשל ההוצאות שהוא הוציא בעבור מערכת הבחירות של הסיעה.

רישום הכנסות והוצאות מיוחדות

17.    (א)  סיעה תרשום כהכנסה וכהוצאה, לפי העניין, בחשבונותיה כל פעילות של התנדבות אם היא בגדר עיסוקו של המתנדב; הסיעה תפרט במסמך מיוחד את היקף הפעילות ושווייה.

          (ב)  סיעה תרשום כל טובין או שירותים שקיבלה בלא תמורה כהכנסה בעד תרומה בשווה כסף וכהוצאה כחשבונותיה; הסיעה תפרט במסמך מיוחד את זהות התורם, סוג הטובין או השירותים ושוויים.

          (ג)   סיעה תרשום בחשבונותיה כהכנסה מתרומה מימון עצמי של מי שמופיע ברשימת המועמדים של הסיעה; ההוראות החלות על תרומה יחולו גם על מימון עצמי של המועמד.

רישום בשל קבלת ערבות או עירבון

18.    (א)  מלבד ערבות בנקאית לפי סעיף 13 לחוק מימון בחירות, לא תקבל סיעה ערבות מתאגיד או ממקור אחר שאסור לקבל ממנו תרומה לפי החוק.

          (ב)  קיבלה סיעה ערבות, מלבד ערבות בנקאית לפי סעיף 13 לחוק מימון בחירות, תשלם הסיעה לנותן הערבות ערך המשקף את שווי ההטבה הגלומה בקבלת הערבות, ושיעורו לא יפחת מ-4% לשנה (להלן – הערך הכלכלי).

          (ג)   סיעה תרשום בחשבונותיה את ההוצאות בשל ערבות שניתנה לטובתה לרבות הערך הכלכלי של הערבות; הוראות סעיף זה יחולו גם על ערבות שניתנה לטובת סיעה על ידי מי שמופיע ברשימת המועמדים של הסיעה.

          (ד)  סיעה תרשום בחשבונותיה את העירבון שניתן למנהל הבחירות ואת ההוצאות הכרוכות בקבלתו במסגרת הוצאות הבחירות של הסיעה.

          (ה)  סיעה תרשום בחשבונותיה את סכום העירבון שהוחזר ממנהל הבחירות כהחזר הוצאות הבחירות לפי סעיף קטן (ד).

הזמנות והתקשרויות

19.    כל הזמנה או התקשרות אחרת שסכומה הכולל עולה על 2,000 שקלים חדשים תיעשה בכתב, ויירשמו בה פרטים שיש בהם להבהיר את מהות ההוצאה, סכומה והגורם בסיעה שאישר בחתימתו את ההזמנה או את ההתקשרות.

העסקת עובדים ופעילים

20.    (א)  התקשרות להעסקת עובדים או פעילים בשכר תיעשה בכתב, ויפורטו בה כל פרטי ההעסקה ופרטיו של העובד או הפעיל, לרבות שמו, מספר זהותו, מענו והתמורה שתשולם לו.

          (ב)  הסיעה תשמור בחשבונותיה אסמכתה בחתימת ידו של העובד או הפעיל המעידה על קבלת התשלום.

          (ג)   הסיעה תרשום בחשבונותיה את ההוצאות בשל ניכוי מס במקור משכר עובדים ופעילים בהתאם להוראות חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996.

הלוואות וערבויות

21.    (א)  סיעה תערוך הסכם בכתב לגבי כל הלוואה שהיא מקבלת ולגבי כל ערבות הניתנת לטובתה.

          (ב)  סיעה תיתן בביאורים לדין וחשבון הכספי מידע מלא כמפורט להלן על הלוואות שקיבלה ועל הערבויות שניתנו לטובתה, לרבות אלה שניתנו לה בידי מי שמופיע ברשימת המועמדים של הסיעה:

(1)   מידע הנוגע להלוואות יכלול נתונים על נותן ההלוואה, סכום ההלוואה, מועד מתן ההלוואה ותנאי ההלוואה, כגון תקופת ההלוואה, שיעור הריבית על ההלוואה, מועדי פירעון ההלוואה קרן וריבית, ההוצאות הכרוכות בקבלת ההלוואה, הביטחונות שהעמידה הסיעה לטובת נותן ההלוואה וכן כל מידע מהותי אחר;

(2)   מידע הנוגע לערבויות יכלול נתונים על נותן הערבות, סכום הערבות, מועד מתן הערבות, לטובת מי ניתנת הערבות, ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות ותנאי הערבות, כגון תקופת הערבות, מועד פקיעת הערבות, תנאי מימושה של הערבות, הערך הכלכלי של הערבות, חובותיה של הסיעה כלפי הערב אם חולטה הערבות וכן כל מידע מהותי אחר.

כיסוי גירעון

22.    (א)  מצא מבקר המדינה כי סיעה שאינה סיעת אם סיימה את מערכת הבחירות בגירעון כספי, יראו בגירעון משום תרומה אסורה בניגוד להוראות סעיף 16 לחוק מימון בחירות, אלא אם כן הסיעה נתנה הסבר ביחס למקורות כיסוי הגירעון אשר הניח את דעתו של מבקר המדינה.

          (ב)  סיעה המקבלת תרומות לכיסוי גירעון תדווח למבקר המדינה באמצעות המערכת הממוחשבת על תרומות אלה ותשייך אותן לסיכוי גירעונה; הסיעה תשמור אסמכתאות בשל התרומות האמורות לפי הוראות סעיף 11 ותמציא אותן למבקר המדינה על פי דרישתו.

אסמכתאות

23.    על כל רישום בחשבונות צריך שתהיה אסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישום, ואשר ניתן ללמוד ממנה על פרטי הפעולה שבשלה נעשה הרישום; על הסיעה לתייק את האסמכתאות באופן שיאפשר את איתורן.

תיעוד פרסומים

24.    (א)  סיעה תרכז את הפרסומים שפרסמה בכל עיתון בתיק נפרד ותתייק בו את הפרסומים בסדר כרונולוגי; פרסומים שלא נעשו בעיתון ירוכזו בתיק נפרד, יסודרו לפי שם ספק הפרסום ויתויקו בסדר כרונולוגי.

          (ב)  לכל פרסום או סדרת פרסומים יצורפו מסמכים אלה:

(1)   עותק הפרסום;

(2)   העתק של הזמנת הפרסום או ההסכם עם ספק הפרסום או המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ או כל הסכם אחר הכרוך בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין; ההזמנות או ההסכמים יכללו, בין השאר, פרטים אלה: שטח הפרסום, מספר העמודים, מספר הפעמים שהמודעה תפורסם או תופץ, מספר יחידות הפרסום, הכול לפי העניין, וכן מחיר הפרסום;

(3)   הפרטים שבפסקה (2) לגבי הפרסום כפי שבוצע בפועל;

(4)   העתק חשבונית/קבלה שנתן המפרסם, מפיק הפרסום, המפיץ או כל מי שקשור בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין;

(5)   העתקי האסמכתאות לגבי אמצעי התשלום של הסיעה בשל הפרסומים;

(6)   העתקי הרישומים בחשבונות הסיעה המתייחסים לחיובים ולזיכויים בקשר לפרסומים אלה.

          (ג)   לגבי פרסום חוצות ולגבי פרסום על כלי רכב ובתוך כלי רכב – נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) יפורטו מקומו של כל פרסום, גודלו ותקופת הצבתו; אם הפרסום מוקרן או משודר יפורט משכו של הפרסום.

          (ד)  לגבי פרסום ברדיו או בטלוויזיה או באינטרנט – נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) יפורטו התחנות או האתרים שבהם נעשה הפרסום, משכו של כל פרסום ותקופת הפרסום.

          (ה)  לגבי פרסום באמצעות הטלפון – נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) יפורטו ההודעה שניתנה, משך הזמן של ההודעה, מספר הנמענים שלהם נמסרה ההודעה ומספר הפעמים שההודעה ניתנה לכל נמען.

תיעוד כנסים

25.    (א)  סיעה תרכז בתיק נפרד את כל המסמכים הקשורים לכנסים שערכה.

          (ב)  המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בקיומו של כל כנס יתויקו בנפרד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתויקו המסמכים הנוגעים להוצאות פרסום מקום הכנס, האבטחה, הציוד, ההגברה, התאורה, ההסעות, המזון, התשלומים למשתתפים בכנס וכל תשלום אחר.

          (ג)   המסמכים יכללו, בין השאר –

(1)   העתק של הזמנת השירות או של ההסכם עם נותן השירות, שצוין בו המחיר שישולם בעבור השירות;

(2)   העתק חשבונית או קבלה מאת נותן השירות;

(3)   העתקי האסמכתאות לגבי אמצעי התשלום של הסיעה בשל כנסים;

(4)   העתק הרישומים בחשבונות הסיעה הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות בקיום הכנס.

          (ד)  לאחר סיום מערכת הבחירות תכין הסיעה רשימה מרוכזת לפי סדר כרונולוגי של כל הכנסים שקיימה; לגבי כל כנס יצוינו פרטים אלה: תאריך הכנס, שעת הכנס, מקום הכנס, שמות המופיעים בכנס מטעם הסיעה, ההוצאות השונות לסוגיהן שהסיעה נשאה בהן בשל הכנס.

תיעוד סקרים

26.    (א)  סיעה תרכז בתיק מיוחד את כל הסקרים שנעשו בעבורה.

          (ב)  לגבי כל סקר יתויקו בנפרד המסמכים הנוגעים לו; המסמכים יכללו, בין השאר את אלה:

(1)   העתק של הזמנת הסקר או ההסכם עם מבצע הסקר, כולל המחיר;

(2)   העתק חשבונית או קבלה מאת מבצע הסקר;

(3)   העתקי האסמכתאות לגבי אמצעי התשלום של הסיעה בשל הסקרים;

(4)   העתק הרישומים בחשבונות הסיעה הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות בביצוע הסקר;

(5)   העתק הסקר.

תיעוד נסיעות

27.    (א)  סיעה תנהל יומן נסיעות ותפרט בו את כל הנסיעות שבוצעו בעבורה או בשמה בקשר למערכת הבחירות; ביומן ייכללו פרטים אלה לגבי כל נסיעה: שם הנוסע, מספר הרישוי של הרכב וזהות בעל הרכב שבוצעה בו הנסיעה, תאריך הנסיעה, מטרת הנסיעה, יעד הנסיעה, מרחק הנסיעה בק"מ ועלות הנסיעה.

          (ב)  הסיעה תרכז בתיק נפרד את התיעוד והאסמכתאות הנוגעים להוצאות בשל נסיעות, לרבות הצהרה בחתימת ידו של כל גורם אשר הסיעה שילמה לו הוצאות בשל נסיעות, באשר לנכונות הפרטים הכלולים בסעיף קטן (א).

          (ג)   רכשה סיעה שוברים לרכישת דלק, היא תערוך רישום ותפרט בו את תאריך הרכישה, מספר השוברים וסכומים וכן את הגורם שניתנו לו השוברים, והיא תשייך אותם לנסיעות המפורטות ביומן הנסיעות.

תיעוד בשל שימוש במטרות בחירות

28.    סיעה תכין רשימה מרוכזת של מטות הבחירות שבהם עשתה שימוש בקשר למערכת הבחירות, ובה ייכללו פרטים אלה: כתובת כל נכס ששימש את מטה הבחירות, זהות בעל הנכס, סוג הנכס, גודלו, תקופת השימוש והעלויות הכרוכות בשימוש בנכס; לרשימה האמורה יצורפו העתקים של הסכמי ההתקשרות של הסיעה עם בעלי הנכסים.

שמירת מסמכים

29.    (א)  ספרי החשבונות והאסמכתרות של סיעה וכן עותק של כל פרסום שלה – לרבות כאלה שנוהלו ונעשו על ידי אחרים שניהלו בחלקה או בשלמותה את מערכת הבחירות של הסיעה – יישמרו בידי הסיעה במשך שבע שנים מתום תקופת הבחירות או זמן ארוך מזה לפי דרישת מבקר המדינה.

          (ב)  אין בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מן החובה לשמור מסמכים על פי חיקוק אחר.

התאמת בנק

30.    בתום מערכת בחירות תערוך הסיעה התאמת בנק ותוודא שכל הרישומים בבנק על פעולותיה בחשבונה משתקפים כיאות בהנהלת החשבונות שלה.

דין וחשבון כספי

31.    (א)  בתום תקופת הבחירות תערוך סיעה דין וחשבון כספי, במתכונת המפורטת בטופס 3 שבתוספת, אשר יופק באמצעות המערכת הממוחשבת; הדין וחשבון הכספי יהיה חתום בידי נציגי הסיעה; הסיעה תגיש את הדין וחשבון הכספי בצירוף חוות דעת של רואה חשבון למבקר המדינה במועד שנקבע בחוק.

          (ב)  בדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) יוצגו ההוצאות וההכנסות לפי חלוקה כמפורט להלן:

(1)   הוצאות בחירות והכנסות עד יום הבחירות;

(2)   הוצאות בחירות חוזרות והכנסות.

          (ג)   לדין וחשבון הכספי של סיעה יצורפו רשימה של החייבים ויתרות החוב של כל אחד מהם ליום הבחירות, ורשימה של הזכאים ויתרת החוב שהסיעה חייבת לכל אחד מהם ליום הבחירות.

          (ד)  לדין וחשבון הכספי תצורף רשימת תורמים וערבים סופית נכונה ליום מסירתו של הדין וחשבון הכספי.

ניהול חשבונות ודיווח של סיעות בת ורשימות בת

32.    (א)  בתום תקופת הבחירות תגיש כל סיעת בת וכל רשימת בת דין וחשבון כספי במתכונת המפורטת בטופס 3 שבתוספת, אשר יופק באמצעות המערכת הממוחשבת; הדין וחשבון הכספי יהיה חתום בידי נציגי סיעת האם ובידי אחד מחברי הסיעה; הדין וחשבון הכספי יוגש בצירוף חוות דעת של רואה חשבון למבקר המדינה במועד שנקבע בחוק, ויחולו עליו בהתאמה הוראות סעיף 31(ג) ו-(ד).

          (ב)  בדין וחשבון הכספי האמור בסעיף קטן (א), יוצגו ההכנסות וההוצאות לפי החלוקה כמפורט להלן:

(1)   ההכנסות וההוצאות של סיעת הבת או של רשימת הבת;

(2)   ההכנסות וההוצאות של סיעת האם המיוחסות לסיעת הבת או לרשימת הבת.

          (ג)   אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מאחריותה של סיעת האם להוצאות ולהכנסות של סיעות הבת ושל רשימות הבת לפי הוראות סעיף 26 לחוק מימון בחירות.

          (ד)  נוסף על האמור בסעיף קטן (א), על סיעת אם להגיש למבקר המדינה דוח כספי אחוד שייכללו בו הכנסות והוצאות סיעות הבת ורשימות הבת שלה וכן הכנסותיה והוצאותיה של סיעת האם עצמה לפי הוראות סעיף 26(ח) לחוק מימון בחירות.

          (ה)  סיעת האם תתכנן תקציב לכל סיעת בת ורשימת בת, ותגיש העתק מתכנית התקציב למבקר המדינה.

סגירת חשבונות של מערכת הבחירות של סיעת אם

33.    (א)  על סיעת אם להעביר את העודף או הגירעון שנוצר בחשבונות במערכת הבחירות למערכת הנהלת החשבונות השוטפת שלה בסעיף מיוחד.

          (ב)  בתוך שנה מיום הבחירות על סיעת אם להעביר את חשבונות הזכאים והחייבים שבחשבונות הבחירות למערכת הנהלת החשבונות השוטפת שלה כקבוצה מיוחדת, וכן לסגור את חשבון הבנק שיוחד למערכת הבחירות ולהעביר את יתרתו לחשבון הבנק שלה.

שמירת דין

34.    אין בהנחיות אלה כדי לגרוע מחובותיה של סיעת אם כסיעה לעניין חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, ומחובותיה לפי הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009, ולפי כל דין.

תצהיר

35.    עם הדין וחשבון הכספי תגיש סיעה תצהיר, לפי סעיף 15 לפקודת הראיות בדבר שלמותם ונכונותם של הרישומים במערכת החשבונות; נוסח התצהיר יהיה כמפורט בטופס 4 שבתוספת, והוא יהיה חתום בידי שניים מנציגי הסיעה שאחד מהם לפחות בקיא במשק הכספים של הסיעה; אם מגישת הדין וחשבון היא סיעת אם, יחתמו על התצהיר שניים מנציגי הסיעה שאחד מהם לפחות הוא חבר הכנסת ואחד מהם בקיא במשק הכספים של הסיעה.

תחולה

36.    הוגשה רשימה משותפת, יחולו הוראות הנחיות אלה לגבי כל אחת מן הסיעות המשתתפות בנפרד, אלא אם כן ניתנה הנחיה שונה לגביהן בפרק זה.

הודעה למבקר המדינה

37.    מיד לאחר מתן ההודעה על הגשת הרשימה המשותפת לשר הפנים כאמור בסעיף 8(א) לחוק מימון בחירות, תגיש הרשימה המשותפת למבקר המדינה הודעה משותפת, הערוכה לפי טופס 5 שבתוספת, והכוללת את כל הפרטים המצוינים בו; ההודעה תיחתם בידי באי הכוח של כל אחת מהסיעות המשתתפות ויצורף אליה העתק מן ההודעה שנשלחה לשר הפנים.

ניהול חשבונות

38.    כל אחת מן הסיעות המשתתפות, לרבות סיעה שהיא סיעת אם, תנהל בנפרד מערכת חשבונות באמצעות המערכת הממוחשבת, ותרשום בה את הוצאותיה למטרותיהן ולפרטיהן, ואת הכנסותיה למקורותיהן ולפרטיהן בצורה שתאפשר לזהותן, לאמתן ולסכמן בדרכי ביקורת מקובלות; הוגשה רשימה משותפת מטעם סיעת בת, תנהל סיעת האם שלה במקומה את מערכת החשבונות הנפרדת באמצעות המערכת הממוחשבת לפי הוראות סעיף זה.

חשבונות בנק

39.    הוגשה רשימה משותפת, כל אחת מהסיעות המשתתפות, לרבות סיעת אם, תחזיק את הכספים שלה הנוגעים לאותה רשימה משותפת בחשבון בנק נפרד על שמה בלבד שייוחד להתנהלות הסיעה המשתתפת בקשר לאותה רשימה משותפת; בחשבון זה תפקיד כל אחת מסיעות אלה את כל הכספים שקיבלה מכל מקור שהוא, ומחשבון זה תשלם כל אחת מסיעות אלה את הוצאותיה והחזר הלוואותיה הקשורות למערכת הבחירות, ויחולו הוראות סעיף 7 בהתאמה.

קבלות

40.    התקבלה תרומה על ידי סיעה משתתפת, תפיק אותה סיעה משתתפת לתורם קבלה הנושאת את שמה של אותה סיעה ויצוין בקבלה כי הסיעה היא חלק מרשימה משותפת, ויחולו הוראות סעיף 11 בהתאמה; הוראה זו תחול בהתאמה גם על סיעת אם ביחס לכל סיעה משתתפת המוגשת מטעמה.

אסמכתאות ותיעוד

41.    על כל אחת מן הסיעות המשתתפות לשמור בידיה את מלוא האסמכתאות לגבי כל רישום שרשמה במערכת הממוחשבת, גם ביחס להכנסות או להוצאות שחולקו בין הסיעות המשתתפות; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של כל סיעה משתתפת לשמירת אסמכתאות כמפורט בסעיף 23.

דין וחשבון כספי

42.    (א)  בתום תקופת הבחירות תערוך כל אחת מן הסיעות המשתתפות, לרבות סיעה שהיא סיעת אם, דין וחשבון כספי נפרד במתכונת המפורטת בטופס 3 שבתוספת, אשר יופק באמצעות המערכת הממוחשבת, ושיהיה חתום בידי נציגי אותה סיעה; כל אחת מן הסיעות המשתתפות תגיש את הדין וחשבון הכספי האמור בצירוף חוות דעת של רואה חשבון למבקר המדינה במועד שנקבע בחוק, במתכונת המפורטת בטופס 6 שבתוספת.

          (ב)  הדוח הכספי של סיעה משתתפת המוגש על ידי סיעת אם או על ידי סיעת בת, יוגש בנפרד מן הדוח הכספי של סיעת האם לתקופת הבחירות.

תצהיר

43.    עם הדין וחשבון הכספי תגיש כל אחת מן הסיעות המשתתפות תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות, בדבר שלמותם ונכונותם של הרישומים במערכת החשבונות; נוסח התצהיר יהיה כמפורט בטופס 7 שבתוספת; התצהיר יהיה חתום בידי שניים מנציגי הסיעה המשתתפת, שאחד מהם לפחות בקיא במשק הכספים של אותה סיעה; תצהיר כאמור שתגיש סיעת אם יהיה חתום בידי שניים מנציגי סיעת האם שאחד מהם הוא חבר הכנסת ואחד מהם בקיא במשק הכספים של הסיעה.

שינויים

44.    סיעה לא תשנה את דרך ניהול חשבונותיה ואת מתכונת הדין וחשבון הכספי שלה כמפורט בהנחיות אלה, אלא אם כן אישר זאת מבקר המדינה מראש בכתב.

תוספת

(סעיף 11(ח))

טופס 1

[תצהיר תורם – טופס 1]

טופס 2

(סעיף 11(ח))

[הצהרת תורם – טופס 2]

טופס 3

(סעיפים 31, 32 ו-42)

[מתכונת דין וחשבון כספי – טופס 3]

טופס 4

(סעיף 35)

[תצהיר – טופס 4]

טופס 5

(סעיף 37)

[הודעה על הגשת רשימת מועמדים משותפת – טופס 5]

טופס 6

(סעיף 42)

[הודעת רואה חשבון – טופס 6]

טופס 7

(סעיף 43)

[תצהיר – טופס 7]

ט"ו בתמוז התשע"ג (23 ביוני 2013)            יוסף חיים שפירא, (שופט בדימ')

                                                                                                מבקר המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7269 מיום 11.7.2013 עמ' 1515.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות