תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה), תשע"ג-2013

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

הודעת אזהרה

Go

2


תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה), תשע"ג-2013*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרה

1.       בתקנות אלה, "עסק" – כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק.

הודעת אזהרה

2.       (א)  אזהרה כאמור בסעיף 2(ג)(3) לחוק תוצג בהודעה במקום בולט לעין ומואר.

           (ב)  נוסח ההודעה, לרבות התמונה, הצבעים ושאר פרטי העיצוב, יהיו כמפורט בתוספת.

           (ג)   בהודעה יתקיימו כל אלה:

(1)   מידות השלט יהיו 40 סנטימטרים (רוחב) x 50 סנטימטרים (אורך);

(2)   השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ-1.90 מטר ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה.

תוספת

(תקנה 2)

ח' באב התשע"ג (15 ביולי 2013)                                           יעל גרמן

                                                                                                                   שרת הבריאות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7276 מיום 6.8.2013 עמ' 1574.