Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (נוסח הודעה לקטין חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו), תשע"ג-2013

עונשין ומשפט פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה וטיפול

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נוער – ש' ענישה ודרכי טיפול

בטחון – משטרה

תוכן ענינים

סעיף 1

נוסח הודעה

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2


תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (נוסח הודעה לקטין חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו), תשע"ג-2013*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט(ג) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, ובהסכמת השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

נוסח הודעה

1.       נוסח הודעת חוקר לקטין חשוד על זכויותיו יהיה כמפורט להלן:

יש לך זכות לשתוק בחקירה, אך עליך לדעת שייתכן שבית משפט יביא בחשבון את שתיקתך; כל מה שתגיד בחקירה מתועד וייתכן שיובא לבית משפט.

יש לך זכות להתייעץ עם עורך דין ולדבר אתו ביחידות לפני תחילת החקירה.

הוחלט לדחות התייעצות עם עורך דין, ימסור החוקר: בדרך כלל קיימת זכות להתייעצות עם עורך דין לפני תחילת החקירה, אך החלטנו, בהתאם לחוק, לדחות במקרה שלך את מתן הזכות, לזמן מוגבל.

היה הקטין עצור או שיש כוונה לעצרו, ימסור החוקר: אם אין לך עורך דין, יש מקרים שבהם יוכל להיפגש אתך, בלא תשלום, עורך דין מטעם הסניגוריה הציבורית. אם אתה מעוניין בכך אעביר את הבקשה שלך לבדיקתם.

לגבי קטין שאינו עצור ושקמה לו זכות להודעה להוריו על חקירתו: יש לך זכות להתייעץ, ככל האפשר, לפני החקירה, עם אחד ההורים או עם קרוב משפחה אחר שמלאו לו שמונה עשרה שנים או עם אדם אחר הקרוב אליך שמלאו לו שמונה עשרה שנים. כמו כן, יש לך זכות שאחד מאלה יהיה אתך בחקירה. אתה יכול לבקש לוותר על זכות זו אם יש לך סיבה לכך.

הוחלט שלא לאפשר את נוכחות ההורה בחקירה, ימסור החוקר: בדרך כלל קיימת זכות שהורה או קרוב משפחה אחר יהיה נוכח בחקירה, אך החלטנו, בהתאם לחוק, שלא לאפשר במקרה שלך את הנוכחות שלהם בחקירה.

תחילה

2.       תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

ז' באב התשע"ג (14 ביולי 2013)                                           ציפי לבני

                                                                                                                  שרת המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7277 מיום 8.8.2013 עמ' 1576.