נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (מס' 2), תשע"ד-2013

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגבלים עסקיים – פטורי סוג

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הסדר טכני

Go

2

סעיף 4

הסדר נוסע מתמיד

Go

3

סעיף 5

הסדר קישוריות

Go

3

סעיף 6

הסדר לשיווק קיבולת טיסה

Go

3

סעיף 7

הסדרים שלגביהם לא יחול פטור הסוג

Go

3

סעיף 7א

פטור להסדר בין מובילים באוויר שעיקרו אינו בהפחתת התחרות ושאינו פוגע פגיעה משמעותית בתחרות

Go

4

סעיף 8

תוקף

Go

4

 


כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (מס' 2), תשע"ד-2013*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה –

          "בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים;

          "המראות ונחיתות בין-לאומיות" – המראות ונחיתות בטיסות בין-לאומיות;

כללים תשע"ט-2018

         "הסדר חכירה יבשה" – (נמחקה);

מיום 25.11.2018

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8111 מיום 25.11.2018 עמ' 1362

מחיקת הגדרת "הסדר חכירה יבשה"

הנוסח הקודם:

"הסדר חכירה יבשה" – הסדר בין מובילים לחכירה, השכרה או החלפה של מטוס לשם הפעלתה של טיסה, שלפיו מופעל המטוס במסגרת רישיון ההפעלה האווירית של החוכר;

כללים תשע"ט-2018

         "הסדר חכירה רטובה" – (נמחקה);

מיום 25.11.2018

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8111 מיום 25.11.2018 עמ' 1362

מחיקת הגדרת "הסדר חכירה רטובה"

הנוסח הקודם:

"הסדר חכירה רטובה" – הסדר בין מובילים לחכירה, השכרה או החלפה של מטוס לשם הפעלתה של טיסה, שלפיו המטוס מופעל במסגרת רישיון ההפעלה האווירית של המחכיר ובכלל זה החכרת מטוס יחד עם עובדים הנחוצים להפעלת הטיסה;

          "הסדר לשיווק קיבולת טיסה" – הסדר בין מובילים שלפיו משווק מוביל קיבולת בטיסה המופעלת על ידי מוביל אחר; הסדר זה יכול שיהיה על דרך של מכירה מראש של קיבולת בטיסה למוביל המשווק;

          "הסדר נוסע מתמיד" – הסדר בין מובילים שלפיו יעניק מוביל הטבות לנוסעים שטסו עם מי מהם, על פי היקף טיסותיהם עמם;

          "הסדר קוד משותף" – הסדר בין מובילים שלפיו יכול מוביל לעשות שימוש בקוד הטיסה הנקוב שלו בטיסה שמפעיל מוביל אחר שבהסדר;

          "טיסה פנים-ארצית" – טיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל;

          "כרטיס טיסה" – אישור שמונפק על ידי מוביל או לפי דרישותיו, בדבר התחייבותו להטיס נוסע או מטען;

          "מוביל" – מוביל באוויר בעל רישיון להפעלה מסחרית לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, או בעל רישיון מקביל לפי דין של מדינה אחרת, וכל אדם קשור בו;

          "מוביל ישראלי" – מוביל שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל, ובהעדר מקום עיסוק עיקרי, מקום מושבו הקבוע הוא בישראל;

          "נמל בית" – נמל תעופה שבו מבצע המוביל למעלה מ-20% מסך כל ההמראות והנחיתות הבין-לאומיות שלו וכן כל נמל תעופה במרחק של 120 ק"מ ממנו; בהעדר נמל תעופה כזה, שלושת נמלי התעופה שבהם מבצע המוביל את המספר הגדול ביותר של ההמראות והנחיתות שלו;

          "ציוד" – למעט מטוס;

          "ציוד מתכלה" – מזון, שתייה, חומרי ניקוי, מוצרי טואלט או ציוד דומה;

          "קיבולת טיסה" – מושבי טיסה או קיבולת מטען;

          "רישיון הפעלה אווירית" – כהגדרתו בחוק הטיס, התשע"א-2011, או רישיון מקביל לפי דין של מדינה אחרת.

הסדר טכני

2.       הסדר בין מובילים שכל עניינו בתפעול טכני של טיסה או מטוס של מי מהם, בתחזוקתו של המטוס ובצוות העובדים של מי מהם יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, אם הוא באחד או יותר מאלה:

(1)  קביעה או שימוש במפרט או בנוהל בטיחות, לרבות דיווח על תאונות וחקירתן;

(2)  תחזוקה של מטוס וכן החלפה, השכרה, שאילה, חכירה או תחזוקה של חלקי חילוף של מטוס, ציוד, התקנים קבועים למטוס או מוסך;

(3)  החלפה, השכרה, שאילה, חכירה או הכשרה של עובדים תפעוליים, טכניים וביטחוניים על הציוד הנדרש לצורך מילוי תפקידם;

(4)  הטסה של עובדים תפעוליים, טכניים וביטחוניים ורכישה וכיבוד כרטיסי טיסה לעובדים ולבני משפחותיהם, לרבות קביעת המחיר שיוצע להם או שייגבה מהם בעד כרטיסי הטיסה;

(5)  אספקה למטוסים של ציוד מתכלה הנדרש לשימוש הנוסעים והעובדים במהלך הטיסה;

(6)  אספקה של שירותי תדלוק שאינם רכישה ומכירה של דלק, ניקוי, שינוע מטוס בשדה תעופה, שירותי בידוק ביטחוני, שירותי שליטה ושיגור, שירותי קרקע, שירותי כרטוס לטיסות במסגרת הסדר לפי סעיפים 5 ו-6, ושירותי פריקה והעמסה של נוסעים ומטען;

(7)  אספקה של הובלה חלופית לנוסעים או למטען שהיו אמורים לטוס בטיסה מסוימת ולא מתאפשרת הטסתם כמתוכנן בטיסה זו, בשל עיכוב בטיסה, עיכוב בהגעת הנוסע לטיסה, ביטול טיסה או סיבה דומה; על אף האמור בסעיף 7(ב)(1), ניתן לקבוע בהסדר כאמור את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען;

(8)  רכישה ואספקה של שירותי הצלה וסיוע במקרה חירום.

כללים תשע"ט-2018

3.       (בוטל).

מיום 25.11.2018

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8111 מיום 25.11.2018 עמ' 1362

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

הסדר חכירה

3. (א) הסדר חכירה יבשה יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, ואולם הפטור לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) שניים או יותר מהצדדים להסדר הם מובילים ישראליים, ובעקבותיו עלול להיפגע היצע המושבים להובלת נוסעים או הקיבולת להובלת מטען בקו טיסה פנים-ארצית שמפעיל המחכיר;

(2) שניים או יותר מהצדדים להסדר הם מובילים ישראליים, למעט הסדר שעניינו בהחכרת מטוס להובלת מטען, אם העקבות ההסדר, לרבות במצטבר עם הסדרים אחרים בין אותם צדדים, למעלה מ-10% מסך המטוסים או מסך המושבים שבמטוסים שברשות המחכיר יעברו לרשות החוכר;

(3) יש בו כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק המושפע מן ההסדר.

(ב) הסדר חכירה רטובה יהיה פטרו מן החובה לקבל את אישור בית הדין, ואולם הפטור לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) שניים או יותר מהצדדים להסדר הם מובילים ישראליים, ובעקבותיו עלול להיפגע היצע המושבים להובלת נוסעים או הקיבולת להובלת מטען בקו טיסה פנים-ארצית שמפעיל המחכיר;

(2) שניים או יותר מהצדדים לו הם מובילים ישראליים, למעט הסדר שעניינו בהחכרת מטוס להובלת מטען, אם כתוצאה מההסדר עלול להיפגע היצע המושבים להובלת נוסעים בקו טיסה, שמפעיל המחכיר או אדם הקשור אליו, ליעד שבו פועלים המחכיר והחוכר, לרבות אדם שקשור למי מהם, במועד חתימת ההסדר;

(3) יש בו כדי לפגוע משמעותית בתחרות בשוק המושפע מן ההסדר.

(ג) כדי שפטור מן הסוג שבכללים אלה יחול על הסדר חכירה רטובה אשר שניים או יותר מהצדדים לו הם מובילים ישראליים, ואשר עניינו אינו בהחכרת מטוס להובלת מטען, על הצדדים להסדר להודיע על קיום ההסדר לממונה על הגבליים עסקיים ולהעביר אליו עותק של המסמך המכונן את ההסדר לא יאוחר מיום כניסתו של ההסדר לתוקף.

(ד) אין באמור בסעיף זה לגרוע מן הפטור האמור בסעיף 2(7).

הסדר נוסע מתמיד

4.       הסדר נוסע מתמיד יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין.

הסדר קישוריות

5.       (א)  הסדר בין מובילים שלפיו יוכל מוביל לשווק כרטיס טיסה או הטסה של מטען אל יעד מסוים דרך תחנת ביניים אחת או יותר, או אל יעד מסוים ובחזרה, תוך שילוב טיסה שלו יחד עם טיסה של מוביל אחר, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין ובלבד שאין בהסדר לחייב את המוביל המפעיל את הטיסה להעביר למוביל המשווק או למי מטעמו, כמות מזערית של קיבולת טיסה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף 7(ב)(1), ניתן לקבוע בהסדר לפי סעיף קטן (א) את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען.

הסדר לשיווק קיבולת טיסה

6.       (א)  הסדר לשיווק קיבולת טיסה בין מובילים פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, ומותר לכלול בו הסדר קוד משותף; ואולם הפטור לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1)   ההסדר נוגע לקו הישיר שבין נמלי בית של שניים או יותר מן הצדדים להסדר;

(2)   ההסדר נוגע לקו הישיר שבין ישראל לנמל בית שהוא משותף לשניים או יותר מן הצדדים להסדר;

(3)   שניים או יותר מן הצדדים להסדר הם מובילים ישראליים.

          (ב)  על אף האמור בסעיף 7(ב)(1), ניתן לקבוע בהסדר לשיווק קיבולת טיסה את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען.

הסדרים שלגביהם לא יחול פטור הסוג כללים תשע"ט-2018

7.       (א)  זולת אם נאמר אחרת בפטור הסוג שבכללים אלה, פטור לפי סעיפים 2, 4, 5 או 6 לא יחול על הסדר בין מובילים שכולל כבילה באחד או יותר מעניינים אלה:

(1)   המחירים שיידרשו, יוצעו או ישולמו, לרבות הנחה שתוצע או תינתן, או הרווח שיופק;

(2)   הגבלת הכמות, האיכות או המגוון של השירותים או הנכסים שמוביל יציע, יספק או ירכוש;

(3)   חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו, לפי מקום העיסוק, לפי מועד העיסוק, לפי סוג הנכס או השירות שיסופקו או שירכשו או לפי איכותם, או למי אמת מידה אחרת;

(4)   הימנעות מאספקת נכס או שירות או מרכישתם, על ידי מוביל, לרבות הימנעות מהגשת הצעה על ידו לאספקה או לרכישה כאמור.

כללים תשע"ט-2018

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), פטור לפי סעיפים 2, 4, 5 או 6 שבכללים אלה לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1)   התמורה שנקבעה בו היא ביחס לשיעור הרווח או ההכנסות של מי מהמובילים שבהסדר;

(2)   ההסדר מונע או מגביל מוביל מלהתקשר עם מוביל אחר בהסדר דומה.

כללים תשע"ט-2018

          (ג)   בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), פטור לפי סעיפים 2, 4, 5 או 6 שבכללים אלה לא יחול על הסדר שעיקרו בהפחתת התחרות או במניעתה או שיש בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

מיום 25.11.2018

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8111 מיום 25.11.2018 עמ' 1362

ת"ט תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1444

7. (א) זולת אם נאמר אחרת בפטור הסוג שבכללים אלה, לא יחול פטור הסוג פטור לפי סעיפים 2, 4, 5 או 6 לא יחול על הסדר בין מובילים שכולל כבילה באחד או יותר מעניינים אלה:

(1) המחירים שיידרשו, יוצעו או ישולמו, לרבות הנחה שתוצע או תינתן, או הרווח שיופק;

(2) הגבלת הכמות, האיכות או המגוון של השירותים או הנכסים שמוביל יציע, יספק או ירכוש;

(3) חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו, לפי מקום העיסוק, לפי מועד העיסוק, לפי סוג הנכס או השירות שיסופקו או שירכשו או לפי איכותם, או למי אמת מידה אחרת;

(4) הימנעות מאספקת נכס או שירות או מרכישתם, על ידי מוביל, לרבות הימנעות מהגשת הצעה על ידו לאספקה או לרכישה כאמור.

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), פטור סוג לפי סעיפים 2, 4, 5 או 6 שבכללים אלה לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1) התמורה שנקבעה בו היא ביחס לשיעור הרווח או ההכנסות של מי מהמובילים שבהסדר;

(2) ההסדר מונע או מגביל מוביל מלהתקשר עם מוביל אחר בהסדר דומה.

(ג) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), פטור לפי סעיפים 2, 4, 5 או 6 שבכללים אלה לא יחול על הסדר שעיקרו בהפחתת התחרות או במניעתה או שיש בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

פטור להסדר בין מובילים באוויר שעיקרו אינו בהפחתת התחרות ושאינו פוגע פגיעה משמעותית בתחרות כללים תשע"ט-2018 ת"ט תשע"ט-2018

7א.     בלי לגרוע מן הפטורים הקבועים בסעיפים 2, 4, 5 או 6, הסדר בין מובילים באוויר פטור מן החובה לקבל אישור של בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו התנאים שלהלן:

(1)  עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו;

(2)  הכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור.

מיום 25.11.2018

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8111 מיום 25.11.2018 עמ' 1362

ת"ט תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1444

הוספת סעיף 7א

תוקף כללים תשע"ט-2018

8.       תוקפם של כללים אלה עד יום י"ח בכסלו התשפ"ד (1 בדצמבר 2023).

מיום 25.11.2018

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8111 מיום 25.11.2018 עמ' 1362

8. תוקפם של כללים אלה עד יום כ"ג בכסלו התשע"ט (1 בדצמבר 2018) עד יום י"ח בכסלו התשפ"ד (1 בדצמבר 2023).

 

 

כ"א בכסלו התשע"ד (24 בנובמבר 2013)                              דיויד גילה

                                                                                                  הממונה על הגבלים עסקיים

                   נתאשר.

                                        נפתלי בנט

                                                  שר הכלכלה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 278.

תוקנו ק"ת תשע"ט מס' 8111 מיום 25.11.2018 עמ' 1362 – כללים תשע"ט-2018. ת"ט ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1444.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות