נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי), תשע"ד-2014

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – פסולת ומיחזור

חקלאות טבע וסביבה – הגנת הסביבה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

יצרן או יבואן בהיקף מוגבל

Go

2

סעיף 3

משווק בגודל מזערי

Go

2

סעיף 4

מסירת מידע ומסמכים

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2


תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי), תשע"ד-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו-67(א) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 (להלן – החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אדם קשור" – כל אחד מאלה:

(1)   אדם השולט ביצרן, ביבואן או במשווק (להלן – השולט);

(2)   תאגיד הנשלט בידי יצרן, יבואן או משווק או בידי השולט;

          "במישרין או בעקיפין" – לרבות בכל אחד מאלה:

(1)   באמצעות שלוח או נאמן;

(2)   יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם;

(3)   באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם;

(4)   באמצעות החזקה או רכישה בידי חברת נאמנות, חברת רישומים או קרוב, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "החזקה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "היקף מכירות שנתי" – כלל המכירות בשנה של ציוד חשמלי ואלקטרוני שעשה יצרן, יבואן או משווק, ואדם הקשור לו, והכול במישרין או בעקיפין;

          "מכירה" – לרבות מכירה סיטונאית;

          "ציוד חשמלי ואלקטרוני" – למעט מנורות;

          "שיעור מזערי" – ציוד חשמלי ואלקטרוני במשקל שאינו עולה על 1,000 קילוגרמים ובלבד שמספר המוצרים אינו עולה על אחד מאלה:

(1)   25 מוצרים מקבוצות סיווג 1 ו-4;

(2)   200 מוצרים מקבוצות סיווג 2, 5 ו-6;

          "שליטה" – היכולת לכוון, במישרין או בעקיפין, פעילותו של תאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה על אדם שהוא בעל שליטה בתאגיד –

(1)   אם הוא מחזיק ביותר ממחצית הזכות להצביע באסיפה הכללית של חברה או באורגן מקביל לאסיפה כללית של תאגיד אחר, או מהזכות למנות דירקטורים בחברה או מהזכות למנות בעלי תפקידים דומים בתאגיד שאינו חברה;

(2)   אם הוא מחזיק בזכות למנות לתאגיד מנהל כללי;

(3)   אם הוא מחזיק ביותר משלושים אחוזים מזכות בתאגיד, ואין אדם אחר המחזיק יותר ממחצית מאותה זכות.

יצרן או יבואן בהיקף מוגבל

2.       (א)  יצרן או יבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני יהיה יצרן או יבואן בהיקף מוגבל, אם היקף המכירותה שנתי שלו אינו עולה על השיעור המזערי.

          (ב)  על יצרן או יבואן בהיקף מוגבל ימשיכו לחול סעיפים 3, 4, 5, 7 ו-8 לחוק לעניין הסוללות, המצברים והמנורות שמכר.

משווק בגודל מזערי

3.       חובת קבלת פסולת ציוד וסוללות כאמור בסעיף 30 לחוק תחול על משווק אם התקיים אחד מאלה:

(1)  היקף המכירות השנתי שלו הוא השיעור המזערי או גבוה ממנו;

(2)  הוא מוכר סוללות ומצברים ניידים או מנורות.

מסירת מידע ומסמכים

4.       המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד להגנת הסביבה, רשאי לדרוש מיצרן, יבואן או משווק להמציא לו כל מידע ומסמכים הנוגעים להיקף המכירות השנתי שלו; נדרש היצרן, היבואן או המשווק להמציא מידע או מסמכים כאמור, ימציאם במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

תחילה

5.       תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014).

י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014)                             עמיר פרץ

                                                                                                        השר להגנת הסביבה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7347 מיום 27.2.2014 עמ' 708.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות