Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי תאגידי מים וביוב (התקשרות חברה עם רשות מקומית לביצוע גבייה), תשע"ד-2014

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תאגידי מים וביוב

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – אספקת מים ברשויות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תנאים מקדמיים להתקשרות חברה בהסכם שירותי גבייה

Go

2

סעיף 3

מתן שירותים בידי רשות מקומית אחת בלבד

Go

2

סעיף 4

תנאים בהסכם הגבייה

Go

2

סעיף 5

היקף התמורה בעד שירותי הגבייה

Go

2

סעיף 6

איסור על תשלום תמורה נוספת

Go

2

סעיף 7

המועד לתשלום העמלה

Go

2

סעיף 8

פיקוח

Go

3

סעיף 9

חובות לפי דין

Go

3

סעיף 10

תקופת ההסכם

Go

3

סעיף 11

הוראת שעה

Go

3


כללי תאגידי מים וביוב (התקשרות חברה עם רשות מקומית לביצוע גבייה), תשע"ד-2014*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 26(ב)(4) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – החוק), קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה –

           "הסכם שירותי גבייה" – הסכם בין חברה לבין רשות מקומית שלפיו הרשות המקומית מספקת שירותי גבייה, כולם או חלקם, לחברה;

           "כללי אמות המידה" – כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011;

           "פקודת המסים" – פקודת המסים (גבייה), 1929;

           "רשות מקומית" – רשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה בחברה;

           "שירותי אכיפה" – הכנת תזכורות לתשלום וחלוקתן, התראות, חשבונות דרישה וניתוקי מים, גביית חובות ואכיפת הגבייה לפי פקודת המסים ולפי כל דין;

           "שירותי גבייה" – לרבות קריאת מדי מים, עריכת בדיקות השוואתיות של נתוני צריכת המים, עריכת בירורי שטח, משלוח הודעות על צריכה חריגה, הכנת חשבונות מים וביוב, הפקת שוברי תשלום בבית הדפוס, משלוח השוברים, שירותי קבלת קבל ומוקד טלפוני לצורך גבייה, לרבות שכירת משרדים לקבלת קהל, שירותי קופה, בירור ומענה לפניות ולתלונות הציבור בנושאי גבייה והפקת דוחות תקופתיים ומסמכים הנוגעים לגבייה, לפי דרישת התאגיד ובכלל זה: דוח מוני מים לא תקינים, דוח קריאת מונים לפי סוגים, דוח מהויות שימוש ודוח חייבים וגיול חובות;

           "שיעור פחת הגבייה המוכר" – שיעור פחת הגבייה שנקבע לאותה חברה בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009.

תנאים מקדמיים להתקשרות חברה בהסכם שירותי גבייה

2.       חברה רשאית להתקשר עם רשות מקומית בהסכם שירותי גבייה, באישור הממונה, לאחר שבחן את התאמתן של הוראות ההסכם לכללים ולאחר שקבע כי התקיימו כל אלה:

(1)  מרבית השירותים הכלולים בשירותי הגבייה ניתנים באמצעות עובדי הרשות המקומית ולא באמצעות קבלן מטעמה; לעניין זה, "מרבית השירותים" – לפי ערכם הכספי במועד ההתקשרות;

(2)  אחוז הגבייה השוטף של הרשות המקומית בגביית ארנונה, לפי הדוחות הכספיים של הרשות המקומית כפי שאישר משרד הפנים, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה נחתמה ההתקשרות, הוא 80% או יותר;

(3)  אין בחברה עובדים שהושאלו מהרשות המקומית לחברה שעיסוקם במתן שירותי גבייה.

מתן שירותים בידי רשות מקומית אחת בלבד

3.       התקשרות בהסכם שירותי גבייה תיעשה עם רשות מקומית אחת בלבד ובתנאי שאותה רשות תספק את שירותי הגבייה הכלולים בהסכם לכלל צרכני החברה.

תנאים בהסכם הגבייה

4.       הסכם שירותי גבייה יכלול את כל ההוראות האלה:

(1)  התחייבות של הרשות המקומית לפעול לביצוע שירותי גבייה לפי כל הוראות הדין, לרבות כללי אמות המידה;

(2)  הוראה ולפיה כל תשלום שייגבה בעד החברה יופקד ישירות לחשבון החברה, וכי אם לא הופקד התשלום ישירות בחשבון החברה, תישא הרשות המקומית בתשלום של ריבית איחורים של החשב הכללי, עד מועד הפקדת התשלום בחשבון החברה;

(3)  הוראה ולפיה סך כל התשלום השנתי המועבר לחברה, לרבות גביית יתרות תשלומים בעד שנים קודמות, לא יפחת מסך כל החיובים השוטפים שהוציאה החברה בניכוי שיעור פחת הגבייה המוכר; פחת התשלום שהועבר מהסכום האמור, תשלים הרשות המקומית לחברה את ההפרש (להלן – סכום ההשלמה); ההתחשבנות לפי הוראות סעיף זה תיעשה עד 31 במרס של כל שנה בעד השנה האחרונה שהסתיימה לפני אותו מועד (להלן – מועד ההתחשבנות);

(4)  הוראה המקנה לחברה זכות לעיין בכל מסמך ולקבל כל נתון או דוח שתבקש, הקשור בגבייה המתבצעת בעדה והתחייבות של הרשות המקומית להעביר לחברה, עם סיום ההסכם, את מסד הנתונים הממוחשב לצורך ביצוע הגבייה, בלא תמורה;

(5)  הוראה הקובעת כי כל תשלום שהצרכן המשלם לא קבע את ייעודו במפורש, יחולק בין חובות הצרכן לרשות המקומית לבין חובותיו לחברה, כפי שהיו במועד התשלום בפועל, לפי חלקם היחסי;

(6)  התחייבות של הרשות המקומית לספק את שירותי הגבייה לכלל צרכני החברה, לפי סעיף 3, לרבות במקרה של שינוי תחום החברה;

(7)  הוראות בדבר התמורה בעד שירותי הגבייה, איסור על תשלום תמורה נוספת והמועדים לתשלום התמורה לפי סעיפים 5 עד 7, וכן הוראה הקובעת כי הרשות המקומית לא תבצע ניכוי או קיזוז של עמלת הגבייה או של כל סכום אחר שחבה החברה לרשות המקומית;

(8)  הוראות בדבר פיקוח על שירותי הגבייה לפי סעיף 8;

(9)  הגבלה על תקופת ההסכם לפי סעיף 10.

היקף התמורה בעד שירותי הגבייה

5.       (א)  תמורת אספקתם של מלוא שירותי הגבייה בעד שירותי מים וביוב שוטפים לצרכנים שאינם הרשות המקומית או תאגיד בשליטתה, תשלם החברה לרשות המקומית סכום שלא יעלה על 3% מסך כל התשלומים שהרשות גבתה בפועל בעד אותם שירותים.

           (ב)  תמורת אספקתם של מלוא שירותי הגבייה בעד שירותי מים וביוב שוטפים לרשות מקומית או לתאגיד בשליטתה תשלם החברה לרשות המקומית סכום שלא יעלה על 0.5% מסך כל התשלומים שהרשות גבתה בפועל בעד אותם שירותים.

           (ג)   תמורת אספקתם של מלוא שירותי הגבייה בעד שירותי מים וביוב שאינם שירותים שוטפים, ובכללם גביית היטלי פיתוח, תשלם החברה לרשות המקומית סכום שלא יעלה על 0.5% מסך כל התשלומים שהרשות גבתה בפועל בעד אותם שירותים.

           (ד)  לא נתנה הרשות המקומית את מלוא שירותי הגבייה, תופחת התמורה המרבית כמפורט בסעיפים קטנים (א) עד (ג) בהיקף העלות בפועל לחברה של שירותי הגבייה שהרשות המקומית לא נתנה.

           (ה)  בסעיף זה, "תשלומים" – סכומים בלא מס ערך מוסף.

איסור על תשלום תמורה נוספת

6.       לא תשולם לרשות המקומית כל תמורה נוספת, ישירה או עקיפה, בעד שירותי הגבייה, לרבות בעד הוצאות ששילמה הרשות המקומית לצדדים שלישיים כגון עלות רכישתם, הנפקתם ומשלוחם של טפסים, הודעות ודרישות תשלום וכן לא ישולם לרשות המקומית כל תשלום נוסף מצד ג' בעד שירותי הגבייה, למעט הכנסות מפעולות אכיפה לפי פקודת המסים.

המועד לתשלום העמלה

7.       תשלום עמלת הגבייה לרשות המקומית יתבצע אחת לתקופה ובלבד שהתדירות לא תעלה על אחת לחודש.

פיקוח

8.       החברה תקבע בהסכם שירותי גבייה הוראות לפיקוח על שירותי הגבייה שמבצעת הרשות המקומית; ההוראות יכללו, לכל הפחות:

(1)  הוראה על מינוי עובד מבין עובדי הרשות המקומית ועובד מבין עובדי החברה שיהיה אחראי שירותי גבייה;

(2)  זכות בלעדית של החברה לכפות את החלפתו של אחראי הגבייה מטעם הרשות המקומית, בתוך 30 ימים ממועד הודעת החברה על רצונה בהחלפתו, ובלבד שניתנה לרשות המקומית הזדמנות להשמיע את טענותיה בעניין;

(3)  הוראות לעניין האופן שבו תגבה החברה את סכום ההשלמה כאמור בסעיף 4(3) וביניהן, בין השאר, הוראות אלה לפחות:

(א)   הוראה המורה על העברת סכום ההשלמה בתוך 30 ימים ממועד ההתחשבנות;

(ב)   הוראה המורה על ביטול ההסכם אם סכום ההשלמה לא הועבר במועד הקבוע בפסקת משנה (א);

(ג)    הוראה המורה על ביטול ההסכם אם בוצע קיזוז סכומים שחבה הרשות המקומית כנגד סכום ההשלמה;

(ד)   הוראה המורה כי סכום ההשלמה יישא ריבית איחורים של החשב הכללי מהמועד הקבוע בפסקת משנה (א) עד מועד התשלום בפועל.

חובות לפי דין

9.       אין באמור בכללים אלה כדי לגרוע מכל חובה החלה על החברה לפי דין לרבות חובת מכרז, החובה לעמוד בכללי אמות המידה וקבלת אישור הממונה לפי סעיף 26(ב)(4) לחוק להתקשרות לקבלת שירותי גבייה לפי כללים אלה.

תקופת ההסכם

10.     תקופת ההסכם לא תעלה על שלוש שנים ויהיה ניתן לחדשו בתום בתקופה, בכפוף לאישור הממונה לפי כללים אלה.

הוראת שעה כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2017

11.     על אף האמור בסעיפים 4(3) ו-5(א) לכללים אלה, בתקופה שמיום ח' באדר ב' התשע"ד (10 במרס 2014) עד יום כ"ט בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), יראו לגבי חברה שחתמה עד יום ז' באדר ב' התשע"ד (9 במרס 2014) על הסכם גבייה עם הרשות המקומית וקיבלה את אישור הממונה בעת חתימתו, כאילו –

(1)  בסעיף 4(3) לכללים העיקריים, נאמר:

"(3)  הוראה ולפיה הסכם הגבייה יתבטל אם סך כל ההכנסות קטן מסך כל החיובים בהפחתת ניכוי שיעור פחת הגבייה המוכר.";

כללים תשע"ז-2017

(2)  בסעיף 5(א) לכללים העיקריים, נאמר:

"(א) תמורת אספקתם של מלוא שירותי הגבייה, כפי שנקבע בהסכם הגבייה בעד שירותי מים וביוב שוטפים לצרכנים שאינם הרשות המקומית או תאגיד בשליטתה, תשלם החברה לרשות המקומית סכום שלא יעלה על הסכום שנקבע בהסכם בעד מתן שירותים אלה ובלבד שהרשות גבתה בפועל בעד אותם שירותים וסיפקה את שירותי הגבייה לפי ההסכם"."

מיום 22.7.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7535 מיום 22.7.2015 עמ' 1389

הוספת סעיף 11

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 695

11. על אף האמור בסעיפים 4(3) ו-5(א) לכללים אלה, בתקופה שמיום ח' באדר ב' התשע"ד (10 במרס 2014) עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) עד יום כ"ט בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), יראו לגבי חברה שחתמה עד יום ז' באדר ב' התשע"ד (9 במרס 2014) על הסכם גבייה עם הרשות המקומית וקיבלה את אישור הממונה בעת חתימתו, כאילו –

(1) בסעיף 4(3) לכללים העיקריים, נאמר:

"(3) הוראה ולפיה הסכם הגבייה יתבטל אם סך כל ההכנסות קטן מסך כל החיובים בהפחתת ניכוי שיעור פחת הגבייה המוכר.";

(2) בסעיף 5(א) לכללים העיקריים, נאמר:

"(א) תמורת אספקתם של מלוא שירותי הגבייה, כפי שנקבע בהסכם הגבייה בעד שירותי מים וביוב שוטפים לצרכנים שאינם הרשות המקומית או תאגיד בשליטתה, תשלם החברה לרשות המקומית סכום שלא יעלה על הסכום שנקבע בהסכם בעד מתן שירותים אלה ובלבד שהרשות גבתה בפועל בעד אותם שירותים וסיפקה את שירותי הגבייה לפי ההסכם"."

י"א באדר א' התשע"ד (11 בפברואר 2014)                        אלכסנדר קושניר

                                                                                                                יושב ראש מועצת

                                                                                                    הרשות הממשלתית למים ולביוב

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7352 מיום 10.3.2014 עמ' 936.

תוקנו ק"ת תשע"ה מס' 7535 מיום 22.7.2015 עמ' 1389 – כללים תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 695 – כללים תשע"ז-2017; תחילתם ביום 1.1.2016.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות