Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים), תשע"ד-2014

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תאגידי מים וביוב

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – אספקת מים ברשויות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תנאים מקדמים לבקשת חברה לחלוקה

Go

3

סעיף 3

מגבלת מלווים

Go

3

סעיף 4

סכום החלוקה

Go

3

סעיף 4א

החזר צרכנים

Go

3

סעיף 5

תחולה

Go

4

 


כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים), תשע"ד-2014*

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 63(א)(5) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – החוק), קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה –

          "היזון חוזר" – ההפרש בין כמות המים שהוקצתה לחברה למטרות המים השונות לבין הכמות שסופקה בפועל לאותה מטרה במכפלת הפרשי התעריף בין התעריף לאספקה למטרת הקצאה לבין התעריף לשימוש אחר שאליו סופקו המים בפועל;

          "הפרשי פחת" – ההפרש בין שיעור פחת המים התקני לבין שיעור פחת המים בתוספת ההפרש בין שיעור פחת הגבייה התקני לבין שיעור פחת הגבייה של החברה;

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "חוק המים" – חוק המים, התשי"ט-1959;

          "חלוקה" – כהגדרתה בחוק החברות;

          "יחס כיסוי חוב" – היחס בין הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון ופחת (EBITDA) בניכוי הוצאות מסים וההשקעות הנדרשות בשיקום ובפיתוח תשתיות לרבות היטלי הפיתוח שנגבו בשנה הנבחנת, בתוספת 'הכנסות אחרות' לרבות מענקי תאגוד, הכנסות בעד טיהור שפכים והכנסות תפעוליות אחרות בעלות אופי מתמשך ובניכוי סכום הרווחיםהמבוקשים לחלוקה לבין הוצאות מימון וחלויות שוטפות של השנה הנבחנת;

          "כללי חישוב עלות" – כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;

          "כללי דוחות תקופתיים ומיידיים" – כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ע-2010;

כללים תשע"ד-2014

          "כללי התעריפים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009;

מיום 4.8.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1575

הוספת הגדרת "כללי התעריפים"

          "עודפים" – כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות;

          "פחת גבייה" ו"פחת מים" – שיעור הפחת המוכר, לפי כללי חישוב עלות, שנקבע לחברה;

          "רווחים מותרים לחלוקה" – עודפים לפי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים האחרונים שערכה החברה לפי כללי דוחות תקופתיים ומיידיים, בניכוי כל אלה:

(1)   מכפלה של הכנסות החברה משירותי מים וביוב מצרכנים בהפרשי הפחת שלה בתקופה שלגביה מחושבים הרווחים;

(2)   מענקי סיוע שקיבלה החברה מהמדינה בשנים שלגביהן מבוקשת החלוקה ושדווחו בדוחות הכספיים של החברה כהכנסות שוטפות;

(3)   סכומי היזון חוזר שבהם חויבה החברה לאחר תאריך הדוחות הכספיים בעד התקופה שקדמה לתאריך הדוחות הכספיים; זוכתה החברה בסכומי היזון חוזר לאחר תאריך הדוחות הכספיים בעד התקופה שקדמה לתאריך הדוחות הכספיים, ייווסף סכום הזיכוי לסכום העודפים;

כללים תשע"ט-2019

(4)   25% מההכנסות הנידחות בשל היטלי פיתוח ודמי הקמה שנכללו בדוח רווח והפסד של החברה;

כללים תשע"ט-2019

(5)   סכומים שהוכרו לפי סעיף 32א לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;

מיום 30.6.2019

כללים תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3418

הוספת פרטים (4), (5) להגדרת "רווחים מותרים לחלוקה"

          "שיעור פחת מים תקני" – שיעור פחת המים המוכר, לפי כללי חישוב עלות, לחברה שאינה מסוג (א) עד (ג);

          "שיעור פחת גבייה תקני" – שיעור פחת הגבייה המוכר לכל מטרת צריכה, לפי כללי חישוב עלות, לחברה שאינה מסוג (א) עד (ג);

          "תכנית השקעות" – תכנית שנתית לשיקום ושדרוג תשתיות מים וביוב שהגישה החברה לממונה ושהממונה אישר לפי סעיף 112 לחוק.

תנאים מקדמים לבקשת חברה לחלוקה

2.       חברה לא תבצע חלוקה אלא לאחר שאישר הממונה כי התקיימו כל התנאים האלה:

(1)  יש לחברה רווחים מותרים לחלוקה;

(2)  החברה עומדת בתנאים הקבועים בחוק החברות לעניין חלוקה והתקבלו כל האישורים הנדרשים לפי דין לביצועה;

(3)  הבקשה הוגשה לאחר התקופה הראשונה;

(4)  סכום היטלי הפקה בדוחות הכספיים של החברה תואם את סכום היטלי ההפקה לפי החיובים שהוציאה הרשות לחברה;

(5)  היחס בין ההון העצמי לבין המאזן של החברה בניכוי ההכנסות הנדחות, לפי דוחותיה הכספיים המבוקרים האחרונים, בהנחה שהחלוקה בוצעה, לא יפחת מ-35%; לעניין זה, "הכנסות נדחות" – לרבות הכנסות נדחות מהיטלי הפיתוח;

(6)  תזרים המזומנים החזוי של החברה בשנת הכספים שבה הגישה החברה בקשה לבצע חלוקה ובכל אחת מארבע שנות הכספים שלאחריה, לפי התכנית העסקית שאישר לה הממונה ובלא התחשבות בעודף היטלי על השקעות בפיתוח, הוא חיובי;

(7)  בחברה שהממונה אישר לה לקיחת הלוואה, החלוקה לא תביא לאי-עמידה באמות המידה הפיננסיות שעליהן הורה הממונה;

(8)  החברה ביצעה בשתי שנות הכספים שקדמו להגשת בקשת החברה לבצע חלוקה, את תכנית ההשקעות בהיקף שאישר לה הממונה, לפחות; לעניין זה, "היקף" – סכום ההשקעה המזערי שאישר הממונה לחברה במסגרת תכנית ההשקעות לאותן השנים או סכום אחר שאישר הממונה מנימוקים מקצועיים מיוחדים; לא בוצעה תכנית ההשקעות בהיקף כאמור, רשאי הממונה לקבוע כי ההפרש שבין היקף ההשקעה המזערי לפי תכנית ההשקעות שאישר לבין סכומי ההשקעה בשיקום שביצעה החברה בפועל באותן שנים, בתוספת 50%, יופחת, לצורך חישוב סכום החלוקה, מיתרת העודפים ויופקד בפיקדון בנק ייעודי לצורך ביצוע ההשקעות שטרם בוצעו;

(9)  אין לבעל מניות בחברה חוב בשל אי-תשלום בעד שירותי מים וביוב, נכון למועד הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, שטרם נפרע עד מועד קבלת ההחלטה על החלוקה בדירקטוריון החברה; לענין זה, "חוב" – לרבות ריבית והפרשי הצמדה על איחור בתשלומים; היה לבעל מניות חוב כאמור שאינו שנוי במחלוקת, יקוזז סכום החוב מתוך הדיבידנד שבעל המניות זכאי לו.

מגבלת מלווים

3.       אין באמור בכללים אלה כדי לגרוע מזכותם של מלווים לקבוע הוראות מחמירות יותר לצורך מתן אשראי לחברה.

סכום החלוקה

4.       חברה לא תחלק יותר מהנמוך מבין –

(1)  הרווחים המותרים לחלוקה;

(2)  הסכום המתקבל מחישוב לפי הנוסחה הזו:

0.75 (B + A) – A

לעניין זה –

A = סכומים שחולקו בחלוקות קודמות לאחר יום התחילה, בין אם הופחתו מהדוחות הכספיים ובין אם לאו;

B = עודפים.

החזר צרכנים כללים תשע"ד-2014

4א.     חברה רשאית להחליט, בהסכמת בעלי מניותיה, לבצע החזר כספי לצרכניה מתוך הרווחים המותרים לחלוקה; החליטה חברה על החזר כאמור יבוצע ההחזר לכלל הצרכנים באופן שווה פרט לצרכן גדול, כהגדרתו בכללי התעריפים, שיהיה זכאי להחזר כאמור במכפלה של 60; לעניין זה, "צרכן" – מי שרשום כצרכן בספרי החברה במועד ביצוע ההחזר.

מיום 4.8.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1575

הוספת סעיף 4א

תחולה

5.       כללים אלה יחולו על כל בקשה לחלוקה שתאושר לאחר תחילתם.

 

 

כ"ח באדר ב' התשע"ד (30 במרס 2014)                           אלכסנדר קושניר

                                                                                           יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

                                                                                                             למים ולביוב

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

  * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7369 מיום 10.4.2014 עמ' 1076.

תוקנו ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1575 – כללים תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3418 – כללים תשע"ט-2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות