Nevo.co.il

תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), תשע"ד-2014

 

 

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – בתים משותפים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

זמני הפעלה לפי דרישת בעל דירה

Go

2

סעיף 3

זמני הפעלה לפי דרישת רוב מיוחס של בעלי הדירות

Go

2

 


תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), תשע"ד-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ז(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בית משותף" – בית משותף שהתקיימו בו תנאי סעיף 59ז(א) לחוק, ושבקשה להיתר בנייה לגביו לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, הוגשה לאחר תחילתו של חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א-2001, כאמור בסעיף 4 לאותו חוק;

          "חג" – מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

זמני הפעלה לפי דרישת בעל דירה תק' תשע"ח-2017

2.    דרש בעל דירה בבית משותף כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כבעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:

(1)  בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג, למשך ארבע שעות;

(2)  ביום שבת וביום חג – משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:30, ובמשך שלוש שעות לפני צאת השבת או החג.

מיום 28.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7877 מיום 29.10.2017 עמ' 150

(1) בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג, למשך שלוש שעות ארבע שעות;

(2) ביום שבת וביום חג – משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:00 12:30, ובמשך שעתיים שלוש שעות לפני צאת השבת או החג.

זמני הפעלה לפי דרישת רוב מיוחס של בעלי הדירות תק' תשע"ח-2017

3.    על אף האמור בתקנה 2, דרשו למעלה מ-50% מבעלי הדירות בבית משותף או למעלה מ-25% מבעלי הדירות בבית משותף שבו שלוש מעליות לפחות כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:

(1)  בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה;

(2)  ביום שבת וביום חג – משעה 6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג.

מיום 28.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7877 מיום 29.10.2017 עמ' 150

3. על אף האמור בתקנה 2, דרשו 75% למעלה מ-50% מבעלי הדירות בבית משותף או למעלה מ-25% מבעלי הדירות בבית משותף שבו שלוש מעליות לפחות כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:

 

 

ז' בניסן התשע"ד (5 ביוני 2014)                                            ציפי לבני

                                                                                                            שרת המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7386 מיום 19.6.2014 עמ' 1320.

תוקנו ק"ת תשע"ח מס' 7877 מיום 29.10.2017 עמ' 150 – תק' תשע"ח-2017; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.