נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין-ארצי), תשע"ד-2014

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נשים

מעמד אישי ומשפחה – אימוץ ילדים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הודעה על היעדרות מעבודה לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין-ארצי), תשע"ד-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9ד(ב)(3)(ג) ו-20 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אימוץ בין-ארצי" – כמשמעותו לפי סעיף 28א לחוק אימוץ ילדים;

          "הורה מאמץ" – כהגדרתו בסעיף 9ד לחוק;

          "חוק אימוץ ילדים" – חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;

          "עמותה מוכרת" – כמשמעותה בסעיף 28ג לחוק אימוץ ילדים.

הודעה על היעדרות מעבודה לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ

2.    (א)  הודעה של הורה מאמץ בדבר היעדרות מעבודתו לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי, לפי הוראות סעיף 9(ב)(3)(ג) לחוק, תימסר לידי מעבידו שבוע ימים לפחות, לפני מועד הנסיעה.

          (ב)  הודעה כאמור בתקנת משנה (א), תוגש בכתב בטופס שבתוספת, בצירוף אישור בכתב מאת עמותה מוכרת, כי אותה נסיעה דרושה למטרת האימוץ הבין-ארצי.

תוספת

(תקנה 2)

הודעה על היעדרות מעבודה לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי
לפי הוראות סעיף 9ד(ב)(3)(ג) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

אני החתום מטה שם פרטי ושם משפחה מס' זהות

מודיע בזה, כי לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי, איעדר מעבודתי, מיום       עד יום      .

מצורף אישור מאת שם וכתובת העמותה המוכרת, כי הנסיעה האמורה דרושה למטרת האימוץ הבין-ארצי, שבעניינו מסרתי הודעה על כוונה לאמץ, ביום      .

תאריך                                                                  __________________

                                                                                                            חתימת העובד

ז' בסיוון התשע"ד (5 ביוני 2014)                                         נפתלי בנט

                                                                                                              שר הכלכלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7394 מיום 7.7.2014 עמ' 1489.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות