חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד-2014

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך

בריאות – בריאות הציבור (מזון)

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': הספקה ומכירה של מזון בתחום מוסד חינוך

Go

2

סעיף 2

הרכב המזון המאושר להספקה או למכירה בתחום מוסד חינוך

Go

2

סעיף 3

פרסום הרכב המזון המסופק או הנמכר בתחום מוסד חינוך

Go

2

סעיף 4

אחריות מנהל מוסד חינוך

Go

2

פרק ג': עיצום כספי

Go

2

סעיף 5

עיצום כספי

Go

2

סעיף 6

הודעה על כוונת חיוב

Go

2

סעיף 7

זכות טיעון

Go

2

סעיף 8

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

2

סעיף 9

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

3

סעיף 10

סכומים מופחתים

Go

3

סעיף 11

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

3

סעיף 12

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

3

סעיף 13

הפרשי הצמדה וריבית

Go

3

סעיף 14

גבייה

Go

3

סעיף 15

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

3

סעיף 16

ערעור

Go

3

סעיף 17

פרסום

Go

3

סעיף 18

שמירת אחריות פלילית

Go

3

פרק ד': פיקוח

Go

4

סעיף 19

מינוי ממונה

Go

4

סעיף 20

מינוי מפקחים

Go

4

סעיף 21

סמכויות מפקחים

Go

4

סעיף 22

זיהוי מפקחים

Go

4

פרק ה': הוראות שונות

Go

4

סעיף 23

ביצוע

Go

4

סעיף 24

תיקון חוק ארוחה יומית לתלמיד   מס' 3

Go

4

סעיף 25

תחילה ותקנות ראשונות

Go

4

תוספת

Go

4


חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד-2014*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "הספקה", של מזון – הספקה של מזון באופן מאורגן ומרוכז;

          "חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

          "מוסד חינוך" – מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, שלומדים בו יותר מעשרה תלמידים;

          "מזון" – כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983;

          "הממונה" – מי שמונה בידי השר לפי סעיף 19;

          "ספק מזון" – מי שעוסק במכירה או בהספקה של מזון, בתמורה או שלא בתמורה;

          "השר" – שר החינוך.

פרק ב': הספקה ומכירה של מזון בתחום מוסד חינוך

הרכב המזון המאושר להספקה או למכירה בתחום מוסד חינוך

2.       (א)  ספק מזון לא יספק ולא ימכור, בתחום מוסד חינוך, מזון שאינו עומד בתנאים ובהוראות שקבע השר לפי סעיף קטן (ב) לעניין הרכב המזון וערכו התזונתי.

          (ב)  השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע תנאים והוראות לעניין הרכב המזון שניתן לספק או למכור בתחום מוסד חינוך ולעניין ערכו התזונתי, בהתחשב בין השאר בסוג מוסד החינוך, בצורכי התלמידים ובגילם.

פרסום הרכב המזון המסופק או הנמכר בתחום מוסד חינוך

3.       ספק מזון המספק או המוכר מזון בתחום מוסד חינוך, יפרסם את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי באופן שיקבע השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

אחריות מנהל מוסד חינוך

4.       (א)  מנהל מוסד חינוך לא יאפשר ביצוע פעולות אלה מטעם ספק מזון בתחום מוסד החינוך:

(1)   הספקה או מכירה של מזון בלי שניתנה הצהרה של ספק המזון כי המזון המסופק או הנמכר עומד בתנאים שנקבעו לפי סעיף 2;

(2)   הספקה או מכירה של מזון בלי שהספק פרסם את הרכב המזון וערכו התזונתי, כפי שנקבע לפי סעיף 3.

          (ב)  מנהל מוסד חינוך יביא לידיעת התלמידים והוריהם בתחילת כל שנת לימודים, באופן שיקבע השר, את ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 2, ואת אופן הפרסום של המידע שפרסם ספק המזון לפי סעיף 3, באותו מוסד חינוך.

          (ג)   מנהל מוסד חינוך ימסור לממונה, לא יאוחר מיום 1 בנובמבר בכל שנה, דיווח בדבר אופן ההספקה והמכירה של מזון בתחום מוסד החינוך, לפי הוראות שיקבע השר.

פרק ג': עיצום כספי

עיצום כספי

5.       (א)  סיפק או מכר ספק מזון, בתחום מוסד חינוך, מזון שאינו עומד בתנאים ובהוראות שנקבעו לפי סעיף 2(ב) המנויים בתוספת, בניגוד להוראות סעיף 2(א), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 6,000 שקלים חדשים.

          (ב)  לא פרסם ספק מזון המספק או מוכר מזון בתחום מוסד חינוך את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי, בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 3 המנויות בתוספת, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 1,500 שקלים חדשים.

          (ג)   השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

הודעה על כוונת חיוב

6.       (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 5 (בפרק זה – המפר) ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

          (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1)   המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 7;

(4)   הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 9, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.

זכות טיעון

7.       מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 6 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הממונה רשאי, לבקשת המפר, להאריך את התקופה האמורה בתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

החלטת הממונה ודרישת תשלום

8.       (א)  טען המפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 7, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, והוא רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 10.

          (ב)  החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

(2)   שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

          (ג)   בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.

          (ד)  לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף 7, בתוך התקופות האמורות באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת החיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

9.       (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 5, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סכומים מופחתים

10.    (א)  הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 5, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 5, ובשיעורים שיקבע.

סכום מעודכן של העיצום הכספי

11.    (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 8(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 16 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

          (ב)  סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 5 יתעדכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

המועד לתשלום העיצום הכספי

12.    המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 8.

הפרשי הצמדה וריבית

13.    לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

גבייה

14.    עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה).

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

15.    על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 5 ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

ערעור

16.    (א)  על דרישת תשלום לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום שבו נמסרה למפר דרישת התשלום.

          (ב)  אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.

          (ג)   החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו, עד יום החזרתו.

פרסום

17.    (א)  הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם בציבור את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1)   דבר הטלת העיצום הכספי;

(2)   מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3)   סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4)   אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;

(5)   פרטים על המפר, הנוגעים לעניין;

(6)   שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.

          (ב)  הוגש ערעור לפי סעיף 16, יפרסם הממונה את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר החוץ לצורך אזהרת הציבור.

          (ד)  על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

שמירת אחריות פלילית

18.    (א)  תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 5, המהווה עבירה.

          (ב)  שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.

          (ג)   הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב אישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום ועד החזרתו.

פרק ד': פיקוח

מינוי ממונה

19.    (א)  השר ימנה, מבין עובדי משרדו, ממונה לעניין חוק זה.

          (ב)  הודעה על המינוי כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

מינוי מפקחים

20.    (א)  השר יסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.

          (ב)  לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, לשמש מפקח;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר, בהתייעצות עם שר הבריאות;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

סמכויות מפקחים

21.    לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 22 –

(1)  לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו, כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3)  להיכנס בכל עת סבירה למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט;

(4)  לערוך מדידות או ליטול דגימות של מזון, לשם בדיקתן, וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת.

זיהוי מפקחים

22.    מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)  הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)  יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

פרק ה': הוראות שונות

ביצוע

23.    השר ממונה על ביצוע חוק זה.

תיקון חוק ארוחה יומית לתלמיד – מס' 3

24.    בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005, בסעיף 3, במקום "שר הבריאות" יבוא "השר, בהתייעצות עם שר הבריאות".

תחילה ותקנות ראשונות

25.    (א)  תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ו.

          (ב)  תקנות ראשונות לפי סעיפים 2(ב) ו-3 יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תוספת

(סעיף 5)

                                      בנימין נתניהו                                         שי פירון

                                                 ראש הממשלה                                                     שר החינוך

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ד מס' 2470 מיום 7.8.2014 עמ' 762 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 717 עמ' 1360).