נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק), תשע"ד-2014

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

התקן מד רעש

Go

2

סעיף 3

כיול וכיוונון התקן מד רעש

Go

2

סעיף 4

מסמכים שיצורפו לבקשת רישוי, עדכונם ושמירתם

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2


תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק), תשע"ד-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו(ב) ו-10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "דיסקוטק" – עסק הטעון רישוי לפי פרט 7.7ו בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013;

          "התקן מד-רעש" – התקן הכולל לפחות את כל אלה:

(1)   מד-רעש, כולל מיקרופון;

(2)   מפסק זרם חשמל המחובר למערכת הגברת הקול;

(3)   נורית התרעה;

          "התרעה" – איתות של נורית מהבהבת, המותקנת במקום גלוי לעין הקהל ומופעלת על ידי מערכת ההגברה;

          "מד-רעש" – מכשיר למדידת רעש כמשמעותו בתקנה 4 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 (להלן – תקנות הרעש);

          "מפלס הרעש" – עוצמת רעש הנקבעת על ידי מדידה "LAeq" ב-"dB(A)", במצב מדידה "איטי" בסקלה "A", כמשמעותם והגדרתם בתקנות הרעש.

התקן מד רעש

2.    (א)  בדיסקוטק יותקן, בכל אחד מאולמות הריקודים, במקום קבוע, הנגיש אך ורק לבעל העסק של הדיסקוטק, או למי שפועל מטעמו, התקן מד-רעש שהמיקרופונים שלו אינם מכוסים, ותלויים על התקרה בשלוש נקודות שונות לפחות בכל אולם ריקודים, ובמרחק של שלושה מטרים לפחות זה מזה, למעט בשטחי שירות ובשטחים אחרים שאינם מיועדים לשהיית מבלים.

          (ב)  התקן מד-הרעש יותקן ויופעל באופן שיגרום –

(1)   לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם ריקודים מסוים בדיסקוטק, כאשר מפלס הרעש הנקלט באחד המיקרופונים לפחות באותו אולם, עולה, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה, על (LAeq=95dB(A בממוצע ל-10 שניות;

(2)   לחידוש, אוטומטי, לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק כאמור בפסקה (1).

          (ג)   בדיסקוטק יוצבו, במקום בולט לעין, לוח תצוגה אלקטרוני וכן שלט שמידות כל אחד מהם לא יפחתו מ-70x70 סנטימטרים, וגודל האותיות בהם לא יפחת מ-3 סנטימטרים.

          (ד)  בלוח התצוגה האלקטרוני האמור בתקנת משנה (ג) יוצגו, בכל עת, בספרות מוארות, תוצאות מדידת הרעש בכל אחד מן המיקרופונים של התקן מד-הרעש.

          (ה)  בשלט האמור בתקנת משנה (ג) ייאמר כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש ל-95 דציבלים, ויצוין כי חשיפה לרעש עלולה לפגוע בשמיעה של חלק מן האוכלוסייה גם בעוצמה המותרת.

כיול וכיוונון התקן מד רעש

3.    (א)  בעל העסק יוודא כי התקן מד-הרעש מכויל, בכל עת, לפי הוראות היצרן.

          (ב)  התקן מד-הרעש יהיה מכוונן, בכל עת, באופן שיגרום להפסקת זרם החשמל במערכת ההגברה וחידושה, כאמור בתקנה 2(ב).

מסמכים שיצורפו לבקשת רישוי, עדכונם ושמירתם

4.    (א)  המבקש מתן רישיון עסק של דיסקוטק יגיש לרשות הרישוי עם הבקשה דוח שיכלול את המסמכים המפורטים להלן; המבקש חידוש רישיון, רשאי להצהיר כי לא חל שינוי בנתונים המפורטים בדוח:

(1)   תשריט של העסק בציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה;

(2)   ציון קיומו בעסק של התקן מד-רעש ומיקומו; ציון נפרד של מיקום המיקרופונים ושל מיקום נורית ההתרעה;

(3)   אישור ביצוע אחרון של כיול מד-הרעש בהתאם להוראות תקנה 3(א);

(4)   אישור ביצוע מדידות רעש לצורך כיוונון התקן מד-הרעש ועמידה בדרישות תקנות 2(ב) ו-3(ב).

          (ב)  בעל העסק יעדכן את הרישום והדוח כאמור בתקנת משנה (א) לאחר כל שינוי בהם.

          (ג)   דוח כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יוצג לרשות הרישוי או לממונה על איכות הסביבה, לפי דרישתם.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014)                                    עמיר פרץ

                                                                                                        השר להגנת הסביבה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1622.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות