נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), תשע"ה-2014

 

מסים – מס הכנסה – זיכויים ונק' זיכוי – תושב חוץ

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

עובד זר חוקי

Go

2

סעיף 3

זיכויים לעובד זר

Go

2

סעיף 4

תחולה

Go

2

 


תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), תשע"ה-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אזור" – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

          "עובד זר" – כהגדרתו בסעיף 48א לפקודה שהוא בעל אשרה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, או ששהייתו או העסקתו בישראל טעונה אשרה כאמור;

          "עובד זר חוקי" – עובד זר חוקי לפי תקנה 2;

          "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" – עובד זר חוקי, שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד, ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

          "היתר" ו"תחום הסיעוד" – כמשמעותם בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991;

          "תקנות ניכוי הוצאות שהייה" – תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט-1979.

עובד זר חוקי

2.       עובד זר חוקי הוא עובד זר שהתקיימו בו כל אלה:

(1)  שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;

(2)  הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה;

(3)  הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל, כאמור בתקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974.

זיכויים לעובד זר

3.       (א)  החישוב המס על הכנסה על עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו-36א לפקודה.

תק' תשע"ז-2017

          (א1) בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה של עובד זר חוקי שאינו עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה.

          (ב)  בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה של עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה[1].

תק' תשע"ח-2018

          (ג)   שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), לפי העניין, כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.

          (ד)  הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודה, למעט האמור בתקנות אלה, לא יחולו בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 472

הוספת סעיף קטן 3(א1)

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8059 מיום 12.8.2018 עמ' 2656

(ג) שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) (א) עד (ב), לפי העניין, כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.

תחולה

4.       תקנות אלה יחולו בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2015 או לאחריה.

 

 

י"א בתשרי התשע"ה (5 באוקטובר 2014)                              יאיר לפיד

                                                                                                               שר האוצר

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ה מס' 7430 מיום 7.10.2014 עמ' 14.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 472 – תק' תשע"ז-2017; ר' תקנות 2, 3 לענין תחילה, תחולה והוראת שעה.

2. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2018), והן יחולו על הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2018 או לאחריה.

3. על אף האמור בתקנות העיקריות, בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר חוקי שאינו עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, שהופקה בשנת המס 2017 תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה נוסף על נקודות הזיכוי שהובאו בחשבון לפי התקנות העיקריות.

ק"ת תשע"ח מס' 8059 מיום 12.8.2018 עמ' 2656 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), והן יחולו על הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2019 או לאחריה.

[1] לענין שנת 2017 ר' הוראת השעה בתקנה 3 לתק' תשע"ז-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות