נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש,
תשע"ה-2014

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגנת הצרכן

בריאות – בריאות הציבור (מזון) – אריזה וסימון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מועד כניסה לתוקף של הוראת סימון

Go

2

סעיף 3

קביעת מועד מוקדם של חובת סימון

Go

2

סעיף 4

סימון לפני מועד כניסה לתוקף של הוראת סימון

Go

2

סעיף 5

סייגים לתחולה

Go

2

סעיף 6

פרסום באינטרנט של הוראת סימון

Go

2

סעיף 7

ועדה מייעצת

Go

2

סעיף 8

תפקידי הוועדה המייעצת

Go

3

סעיף 9

המלצת הוועדה המייעצת

Go

3

סעיף 10

שיקולי הוועדה המייעצת לעניין קביעת מועד מוקדם של חובת סימון

Go

3

סעיף 11

סדרי העבודה של הוועדה המייעצת

Go

3

סעיף 12

ישיבות הוועדה המייעצת

Go

3

סעיף 13

ניגוד עניינים

Go

3

סעיף 14

הפסקת כהנה והשעיה

Go

3

סעיף 15

תוקף פעולות

Go

4

סעיף 16

החלת דינים

Go

4

סעיף 17

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 18

תחילה ותחולה

Go

4


חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש,
תשע"ה-2014*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "הוראת סימון" – הוראה לפי דין שקובעת דרישת סימון חדשה למוצר מזון ארוז מראש, משנה דרישה לסימון קיים למוצר כאמור או אוסרת את סימונו;

          "ועדה מייעצת" – הוועדה שהוקמה לפי סעיף 7;

          "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;

          "מאסדר" – מי שהוסמך לפי דין לקבוע הוראת סימון;

          "מועד חובת סימון" – מועד הכניסה לתוקף של הוראת סימון בהתאם להוראות סעיף 2;

          "מועד מוקדם של חובת סימון" – מועד הכניסה לתוקף של הוראת סימון שקבע מאסדר בהתאם להוראות סעיף 3;

          "מזון" – כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, לרבות מים;

          "מזון ארוז מראש" – מזון שנארז בעטיפת או במכל קיבול טרם מכירתו לצרכן;

          "מכירה" – כהגדרתה בחוק התקנים, התשי"ג-1953;

          "עוסק" – מי שמוכר, מייבא או מייצר מוצר מזון ארוז מראש או משתמש בו בתהליכי עבודה;

          "השר" – שר הכלכלה;

          "השרים" – השר ושר שהתחום שהמאסדר מופקד עליו הוא בסמכותו או באחריותו.

מועד כניסה לתוקף של הוראת סימון

2.    (א)  על אף האמור בכל דין, מועד חובת הסימון של הוראת סימון שפורסמה ברשומות בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר בשנה כלשהי יהיה שנתיים מתום אותה שנה; ואולם –

(1)   אם קבע מאסדר מועד מוקדם של חובת סימון לפי סעיף 3 – יהיה מועד חובת הסימון במועד המוקדם שקבע;

(2)   אם חלה על הוראת הסימון התחייבות של המדינה לפי אמנה בין-לאומית – יהיה מועד חובת הסימון במועד שקבע מאסדר בהתאם להתחייבות זו.

          (ב)  בהוראת סימון יצוין מועד כניסתה לתוקף.

קביעת מועד מוקדם של חובת סימון

3.    מצא מאסדר כי קיים חשש ממשי לפגיעה בשלום הציבור, בבריאותו או בבטיחותו או להטעיית הצרכן כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או היה בכוונתו לקבוע הוראות סימון בענייני כשרות, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לקבוע מועד מוקדם של חובת סימון.

סימון לפני מועד כניסה לתוקף של הוראת סימון

4.    (א)  עוסק רשאי לסמן מוצר מזון ארוז מראש לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף; סימן עוסק מוצר כאמור, יחול על הסימון הדין שלפיו נקבעה הוראת הסימון.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), עוסק אינו רשאי לסמן מוצר מזון ארוז מראש לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף, אם המאסדר מצא כי הדבר עלול לפגוע בתכלית הוראת הסימון ואסר זאת בהוראת הסימון, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת.

סייגים לתחולה

5.       הוראות סעיף 2 לא יחולו על –

(1)  מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון; על אף האמור, רשאי מאסדר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לקבוע בהוראת הסימון כי היא תחול על מוצר כאמור ממועד חובת הסימון או ממועד אחר שיקבע, אם מצא כי הדבר נחוץ לשם הבטחת תכלית הוראת הסימון, והוא רשאי להקל בדרישות הוראת הסימון כאמור ככל האפשר;

(2)  הוראת סימון שניתנה לעוסק מסוים.

פרסום באינטרנט של הוראת סימון

6.    מאסדר יפרסם באתר האינטרנט של משרדו, בסמוך לפרסומה של הוראת הסימון ברשומות, הודעה על הוראת הסימון ומועד כניסתה לתוקף; בהודעה יציין המאסדר אם אסר את הסימון לפני מועד כניסתה לתוקף של הוראת הסימון לפי סעיף 4(ב) או אם הוראת הסימון תחול גם על מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון לפי סעיף 5(1).

ועדה מייעצת

7.    (א)  השר ימנה ועדה מייעצת בת שישה חברים, ואלה הם:

(1)   נציג משרד ראש הממשלה, שהוא עובד המשרד, לפי המלצת המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   שני נציגים של משרד הכלכלה, שהם עובדי המשרד, האחד בעל ידע ומומחיות בתחום התעשייה, והוא יהיה ממלא מקום היושב ראש, והשני בעל ידע ומומחיות בתחום התעשייה, התקינה או העסקים הקטנים והבינוניים;

(3)   נציג משרד הבריאות, שהוא עובד המשרד, בעל ידע ומומחיות בתחום הפיקוח על המזון, לפי המלצת שר הבריאות;

(4)   נציג הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהוא עובד הרשות, לפי המלצת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן;

(5)   נציג מכון התקנים הישראלי, שהוא עובד המכון, לפי המלצת המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי.

          (ב)  לא ימונה לוועדה המייעצת מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר הוועדה;

(2)   הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתן לגביו פסק דין סופי;

(3)   הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה המייעצת לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו; לעניין זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו, או של גוף שכל אחד מאלה או קרובו של כל אחד מאלה, מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה המייעצת.

          (ג)   חבר הוועדה המייעצת ימונה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.

          (ד)  חבר הוועדה המייעצת לא יקבל גמול בעד כהונתו בוועדה.

תפקידי הוועדה המייעצת

8.    תפקידי הוועדה המייעצת הם לדון בהודעת מאסדר ולמסור לו את המלצתה, ולקיים דיון נוסף בהמלצתה לבקשת המאסדר, לפי הוראות סעיף 9, או לבקשת אחד מהשרים.

המלצת הוועדה המייעצת

9.       (א)  מאסדר יודיע לוועדה המייעצת על כוונתו לקבוע מועד מוקדם של חובת סימון, לפי סעיף 3, לאסור סימון לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף, לפי סעיף 4(ב), או להחיל הוראת סימון גם על מוצר ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון, לפי סעיף 5(1); הודעת המאסדר לוועדה תהיה בכתב ותכלול את הנימוקים להצעה.

          (ב)  הוועדה המייעצת תמליץ למאסדר אם לקבוע את ההוראה כאמור בסעיף קטן (א), להימנע מקביעתה או לקבעה בשינויים, ותמסור לו את המלצתה בתוך 30 ימים ממועד פנייתו; מאסדר רשאי להגיש לוועדה המייעצת בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון נוסף בפנייתו, בתוך 30 ימים ממועד קבלת המלצתה; ביקש מאסדר לקיים דיון נוסף, תמסור הוועדה המייעצת את המלצתה בתוך 18 ימים ממועד בקשת המאסדר.

          (ג)   מאסדר רשאי לקבל את המלצת הוועדה המייעצת, לדחותה, כולה או חלקה, או לקבוע הוראה כאמור בסעיף קטן (א) אף בלא המלצתה, אם הוועדה לא מסרה את המלצתה בתוך התקופות האמורות בסעיף קטן (ב); דחה המאסדר את המלצת הוועדה המייעצת, לא יקבע הוראה כאמור אלא לאחר שהודיע לשרים על החלטתו בהודעה מנומקת בכתב בתוך שבעה ימים ממועד קבלת המלצת הוועדה, וחלפו שבעה ימים ממועד הודעתו לשרים.

          (ד)  החלטת מאסדר לקבוע הוראה כאמור בסעיף קטן (א) ונימוקיה יפורסמו בתוך שבעה ימים באתר האינטרנט של משרדו, ואם הודיע לשרים על החלטתו כאמור בסעיף קטן (ג) – בתוך שבעה ימים ממועד הודעתו לשרים; בפרסום לפי סעיף זה לא ייכלל מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

שיקולי הוועדה המייעצת לעניין קביעת מועד מוקדם של חובת סימון

10.    לשם מתן המלצתה למאסדר לקבוע מועד מוקדם של חובת סימון תבחן הוועדה המייעצת אם התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף 3, ותשקול את השפעת חובת הסימון במועד מוקדם על פעולת עוסק במוצר מזון ארוז מראש, על צרכנים ועל מאסדרים אחרים, ובכלל זה תביא בחשבון את מאפייני המזון הארוז מראש, הרכבו, אריזתו, ייעודו ואחזקתו ואת מאפייני צרכניו וגילם.

סדרי העבודה של הוועדה המייעצת

11.    (א)  הודיע מאסדר לוועדה המייעצת כאמור בסעיף 9(א), תפרסם הוועדה הודעה לציבור על כוונתה לדון בהודעת המאסדר, באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, במקום נגיש ובולט, בעברית ובערבית, וכן בשפות אחרות אם מצאה לנכון לעשות כן; בהודעה יצוין בין השאר כי כל אדם רשאי למסור את עמדתו לוועדה המייעצת בדואר ובדואר אלקטרוני, ובדרך אחרת – אם הוועדה המייעצת הודיעה על כך, בתוך שבעה ימים ממועד פרסום ההודעה.

          (ב)  יושב ראש הוועדה ישלח בדואר אלקטרוני את הודעת הוועדה שפורסמה כאמור בסעיף קטן (א) למי שביקש מראש, בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוועדה פרסמה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, בדואר רשום או בדרך אחרת שפורסמה באתר האינטרנט של המשרד, להיכלל ברשימת התפוצה של הוועדה המייעצת.

          (ג)   הוועדה המייעצת תדון בעמדות שנמסרו לה, והיא רשאית להזמין את מגישי העמדות, כולם או חלקם, להופיע לפניה.

          (ד)  הוועדה המייעצת תנהל פרוטוקולים של דיוניה.

          (ה)  הוועדה המייעצת תפרסם את המלצותיה ואת הנימוקים להן באתר האינטרנר של משרד הכלכלה בתוך שבעה ימים ממועד מסירתן למאסדר; בפרסום לפי סעיף זה לא ייכלל מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

          (ו)   הוועדה המייעצת תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה, ולשם מילוי תפקידיה היא רשאית לשמוע כל אדם ולבקש מכל אדם למסור לה מידע או מסמך הנוגע לתפקידיה, למעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות; לעניין זה, "מסמך" – כהגדרתו בסעיף 8ד לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

ישיבות הוועדה המייעצת

12.    (א)  יושב ראש הוועדה המייעצת יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר היום שלהן.

          (ב)  המניין החוקי לישיבות הוועדה המייעצת הוא ארבעה חברים, ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בישיבה.

          (ג)   החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בישיבה, ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בהצבעה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של היושב ראש, ובהיעדרו – של ממלא מקומו.

          (ד)  לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף קטן (ב), תתכנס הוועדה המייעצת פעם נוספת בתוך עשרה ימים; התכנסה הוועדה כאמור, יתקבלו החלטותיה ברוב קולות הנוכחים בישיבה, ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בהצבעה.

          (ה)  הודעה על קיום ישיבת הוועדה המייעצת תומצא למאסדר, והוא או נציגו ישתתפו בה; הודיע המאסדר ליושב ראש הוועדה כי הוא מוותר על זכותו להשתתף בדיון או נעדר מהדיון בלי שמסר הודעה כאמור, תתקיים הישיבה בלעדיו; הודעת המאסדר כאמור, אם נמסרה, תצוין בפרוטוקול.

ניגוד עניינים

13.    (א)  חבר הוועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה; לעניין זה, "עניין אישי" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 7(ב)(3).

          (ב)  התברר לחבר הוועדה המייעצת או ליושב ראש הוועדה כי הנושא הנדון בישיבת הוועדה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך בלא דיחוי ליושב ראש הוועדה או לשר, לפי העניין.

          (ג)   על אף האמור בסעיף זה, חבר הוועדה המייעצת רשאי להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

הפסקת כהנה והשעיה

14.    (א)  חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)   התקיימה אחת הנסיבות הפוסלות אותו מלהתמנות לחבר הוועדה המייעצת, למעט לפי סעיף 7(ב)(2);

(3)   הוא חדל להיות עובד המשרד או הגוף שהוא מייצג;

(4)   נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(5)   השר נוכח כי הוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של הוועדה או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת; יושב ראש הוועדה המייעצת ידווח לשר על חבר הוועדה שנעדר מישיבותיה כאמור; נוכח השר כאמור, יעביר את חבר הוועדה מכהונתו, בהודעה בכתב, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפני השר.

          (ב)  הוגש נגד חבר הוועדה המייעצת כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף 7(ב)(2), רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליכים בעניינו; הושעה חבר ועדה כאמור, רשאי השר למנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 7.

תוקף פעולות

15.    קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף פעולותיה, לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חבריה מכהנים כדין.

החלת דינים

16.    דינו של חבר הוועדה שהוא עובד מכון התקנים כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

(1)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(2)  חוק העונשין, התשל"ז-1977, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי המדינה;

(3)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;

(4)  פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

ביצוע ותקנות

17.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הוראות מינהל למאסדר לשם יישום הוראות חוק זה יינתנו על ידי השר שהתחום שהמאסדר מופקד עליו הוא בסמכותו או באחריותו.

תחילה ותחולה

18.    תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), והוא יחול על הוראת סימון שנקבעה מיום תחילתו ואילך.

                                      בנימין נתניהו                                        נפתלי בנט

                                                 ראש הממשלה                                                    שר הכלכלה

                   ראובן ריבלין                       יולי יואל אדלשטיין

                          נשיא המדינה                                     יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ה מס' 2485 מיום 17.12.2014 עמ' 120 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 572 עמ' 194).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות