Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו שירות לאומי-אזרחי (גופים בשירות אזרחי-ביטחוני), תשע"ה-2014

בטחון – שירות לאומי

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת גופים בשירות אזרחי ביטחוני

Go

2


צו שירות לאומי-אזרחי (גופים בשירות אזרחי-ביטחוני), תשע"ה-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א)(8) לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה, אני מצווה לאמור:

קביעת גופים בשירות אזרחי ביטחוני

1.    גופים בפריסה ארצית שעיקר עיסוקם בהצלת חיי אדם וגופים שעזרתם נדרשת באופן מיידי לזיהוי קורבנות אסון לעניין סעיף 4(א)(8) לחוק –

(1)  עמותת איחוד הצלה ישראל (מס' תאגיד 58-046597-9);

(2)  עמותת זק"א – איתור חילוץ והצלה (מס' תאגיד 58-030737-9);

(3)  עמותת רגע של אמת זק"א – זיהוי קורבנות אסון (מס' תאגיד 58-029579-8).

ג' בכסלו התשע"ה (25 בנובמבר 2014)                              אורי אורבך

                                                                                                       השר לאזרחים ותיקים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ה מס' 7460 מיום 21.12.2014 עמ' 451.