נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות), תשע"ה-2014

 

 

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – מכר – מכר דירות

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מכר דירות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות

Go

2

סעיף 3

הצמדה למדד

Go

2

סעיף 4

סייג לתחולה

Go

2

 


תקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות), תשע"ה-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ג(ב)(1) ו-13 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מע"מ" – מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות

2.    מוכר לא ידרוש מקונה השתתפות בהוצאות משפטיות בסכום העולה על הסכום הנמוך מבין אלה, לפני הוספת מע"מ:

הודעה תש"ף-2020

(1)  5,039 שקלים חדשים;

(2)  סכום השווה למחצית האחוז של תמורת הדירה, כפי שנקבעה בחוזה המכר.

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7969 מיום 22.3.2018 עמ' 1166

(1) 5,000 4,960 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8254 מיום 30.7.2019 עמ' 3540

(1) 4,960 5,019 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8335 מיום 29.1.2020 עמ' 466

(1) 5,019 5,039 שקלים חדשים;

הצמדה למדד

3.    (א)  הסכום האמור בתקנה 2(1) יתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2014.

          (ב)  שר הבינוי יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום המעודכן כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

סייג לתחולה

4.    תקנה 2 לא תחול על מכירה של דירה שסכום תמורתה עולה על 4,642,750 שקלים חדשים.

 

 

כ"ג בכסלו התשע"ה (15 בדצמבר 2014)                              אורי אריאל

                                                                                                               שר הבינוי

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ה מס' 7461 מיום 21.12.2014 עמ' 454.

תוקנו ק"ת תשע"ח מס' 7969 מיום 22.3.2018 עמ' 1166 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8254 מיום 30.7.2019 עמ' 3540 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8335 מיום 29.1.2020 עמ' 466 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות