תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (הצהרת בריאות ותעודה רפואית),
תשע"ו-2015

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – בריאות – מכוני כושר

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הצהרת בריאות

Go

2

סעיף 3

תעודה רפואית

Go

2

סעיף 4

שמירת מסמכים

Go

2

סעיף 5

הסכמת הורה של קטין

Go

2

תוספת ראשונה

Go

2

תוספת שנייה

Go

3


תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (הצהרת בריאות ותעודה רפואית),
תשע"ו-2015
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א) ו-(ו) ו-8 לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות לעניין סעיף 4(א) ו-(ו) לחוק ולאחר התייעצות עם שר הבריאות לעניין סעיף 8 לחוק ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה, "הצהרת בריאות", "תעודה רפואית" – כמשמעותן בסעיף 4 לחוק.

הצהרת בריאות

2.       נוסח הצהרת בריאות יהיה לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

תעודה רפואית

3.       לעניין סעיף 4(ב) לחוק, מכון כושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו שלושה חודשים ממועד הנפקתה.

שמירת מסמכים

4.       מכון כושר ישמור את המסמכים המפורטים בסעיף 4(ה) לחוק לתקופה של שנתיים מיום חתימתם.

הסכמת הורה של קטין

5.       נוסח ההסכמה בכתב של אחד מהוריו של קטין לעניין סעיף 4(ג) לחוק יהיה לפי הטופס שבתוספת השנייה.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

טופס הצהרת בריאות למבקש להתאמן בחדר כושר*

שם ושם משפחה:      

מספר זהות:      

גיל:      

(האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד גם לנקבה).

חלק א': שאלון רפואי

אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי הנחיות אלה:

א.       אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' לטופס זה היא חיובית, אז לצורך קבלתך למכון הכושר עלייך להמציא למכון הכושר גם תעודה רפואית מרופא ולפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון במכון כושר; מכון כושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו שלושה חודשים ממועד הנפקתה.

ב.       אם כל התשובות לשאלות שבחלק א' לטופס זה הן שליליות – מלא את ההצהרה שבחלק ב' לטופס זה וחתום עליה.

ג.        בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות במכון הכושר.

1.    האם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב?

2.    האם אתה חש כאבים בחזה –

(א)   בזמן מנוחה?

(ב)   במהלך פעילויות שגרה ביום-יום?

(ג)    בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית?

3.    האם במהלך השנה החולפת –

(א)   איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת? סמן לא – אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת)

(ב)   איבדת את הכרתך?

4.    האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים –

(א)   נזקקת לטיפול תרופתי?

(ב)   סבלת מקוצר נשימה או צפצופים?

5.    האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר –

(א)   ממחלת לב?

(ב)   ממוות פתאומי בגיל מוקדם? (לפני גיל 55 אם מדובר בגבר, ולפני גיל 65 אם זו אישה)

6.    האם הרופא שלך אמר לך ב-5 השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית?

7.    האם אתה סובל ממחלה קבועה (כרונית), שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית?

8.    לנשים בהיריון: האם ההיריון הזה או כל היריון קודם הוגדר היריון בסיכון?

חלק ב': הצהרה

אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות; אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.

ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו אידרש להמציא הצהרת בריאות חדשה.

שם ושם משפחה:                                                                            תאריך:      

חתימה: ________________

התועלת הבריאותית של פעילות גופנית סדירה ברורה; חשוב שיותר אנשים יהיו פעילים כל ימות השבוע; ביצוע פעילות גופנית בטוחה מאוד לרוב האנשים; השאלון הזה יבהיר לך באילו מקרים עליך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחיל להתאמן במכון כושר.

חשוב להדגיש, מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג, במיוחד אם אתה מעל גיל 45 ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגיל לעשות זאת.

תוספת שנייה

(תקנה 5)

הסכמה בכתב של אחד מהורי הקטין

מתאמן שלא מלאו לו 18 שנה יצרף להצהרת הבריאות או לתעודה הרפואית, לפי העניין, את ההסכמה מטה, חתומה בידי אחד מהוריו.

אני מסכים/ה כי       (יש לציין שם, שם משפחה, מס' זהות) י/תתאמן בחדר כושר בכל סוג אימון / בסוגי האימונים המפורטים להלן:      

שם ההורה

תאריך                                             חתימת הורה _____________________

ל' בתשרי התשע"ו (13 באוקטובר 2015)                             מירי רגב

                                                                                                      שרת התרבות והספורט

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7568 מיום 4.11.2015 עמ' 140.