כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק ב': מספר נפשות ביחידת דיור

Go

3

 

סימן א': כללי

Go

3

סעיף 2

הכרה במספר נפשות ביחידת דיור

Go

3

סעיף 3

סייג להכרה

Go

3

סעיף 4

משלוח הודעות

Go

3

 

סימן ב': ספק ציבורי

Go

3

סעיף 5

קבלת נתוני מרשם האוכלוסין

Go

3

סעיף 6

שיוך נתוני מרשם האוכלוסין

Go

3

סעיף 7

עדכון נתונים ממרשם האוכלוסין

Go

3

סעיף 8

פטור לספק ציבורי

Go

4

 

סימן ג': ספק אחר

Go

4

סעיף 9

עריכת סקר נפשות

Go

4

סעיף 10

חובת עדכון ועדכון בלא דיווח

Go

4

 

סימן ד': עדכון בידי צרכן ביתי

Go

5

סעיף 11

עדכון פרטים בידי צרכן ביתי

Go

5

סעיף 12

צרכן ביתי שאינו מתגורר במען הרשום

Go

5

סעיף 13

צרכן שאינו אזרח ישראלי

Go

5

סעיף 14

עדכון מספר הנפשות בעקבות דיווח צרכן

Go

5

 

פרק ב'1: כמות מוכרת לספק

Go

5

סעיף 14א

דיווח לרשות הממשלתית

Go

5

סעיף 14ב

קבלת מידע וביצוע הערכה

Go

6

סעיף 14ג

קביעת כמות מוכרת לספק

Go

6

סעיף 14ד

התחשבנות שנתית לספק

Go

6

 

פרק ג': הוראות שונות

Go

6

סעיף 15

פטור מרישום פרטים מזהים

Go

6

סעיף 16

הוראת שעה

Go

6

סעיף 17

הוראת מעבר לספק ציבורי

Go

6

 

התוספת הראשונה

Go

7

 

התוספת השנייה

Go

8

 


כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 21 לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – חוק המים), ולפי סעיף 101 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – חוק תאגידי מים וביוב), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124יח(ד) לחוק המים וסעיף 107 לחוק תאגידי מים וביוב, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בכללים אלה –

           "חוק מרשם האוכלוסין" – חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

           "טופס דיווח" – טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מים מוכרת ליחידת דיור, ערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה;

           "יחידת דיור" – נכס או חלק מנכס שהוא לפי טיבו ומהותו, לרבות לעניין חיוב בעד צריכת המים, מדידתם על ידי ספק המים וכיוצא בזה, יחידה נפרדת ועצמאית, המשמשת בפועל יחידה נפרדת למגורים;

הוראת שעה תשפ"א-2020

           "כמות מוכרת" – 3.5 מטרים מעוקבים של מים לחודש לנפש ביחידת דיור;

מיום 1.9.2020 עד יום 31.12.2020 (לאור פיזור הכנסת ה-23 עד יום 6.7.2021)

הוראת שעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8858 מיום 29.10.2020 עמ' 294

"כמות מוכרת" – 3.5 מטרים מעוקבים 4 מטרים מעוקבים של מים לחודש לנפש ביחידת דיור;

כללים תשע"ז-2017 הוראת שעה תשפ"א-2020 כללים תשפ"א-2020

           "כמות מוכרת חזויה", לשנה – מכפלת 42 במספר הנפשות שעליו דיווח הספק לפי סעיף 14א(א)(1) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 14ב(ב), לפי העניין;

מיום 30.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1715

הוספת הגדרת "כמות מוכרת חזויה"

 

מיום 1.9.2020 עד יום 31.12.2020 (לאור פיזור הכנסת ה-23 עד יום 6.7.2021)

הוראת שעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8858 מיום 29.10.2020 עמ' 294

"כמות מוכרת חזויה", לשנה – מכפלת 42 42.5 במספר הנפשות שעליו דיווח הספק לפי סעיף 14א(א)(1) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 14ב(ב), לפי העניין, לשנה שקדמה לה;

 

מיום 1.1.2021

כללים תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9025 מיום 28.12.2020 עמ' 1121

"כמות מוכרת חזויה", לשנה – מכפלת 42 במספר הנפשות שעליו דיווח הספק לפי סעיף 14א(א)(1) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 14ב(ב), לפי העניין, לשנה שקדמה לה;

 

           "כמות מוכרת ליחידת דיור" – מכפלת מספר הנפשות המוכר ליחידת דיור, לפי הוראות כללים אלה בכמות המוכרת;

כללים תשע"ז-2017

           "כמות מוכרת לספק" – כמות המים במטרים מעוקבים המוכרת לספק לפי סעיף 14ג;

מיום 30.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1715

הוספת הגדרת "כמות מוכרת לספק"

           "כללי תעריפי ספקים" – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994;

           "מרשם האוכלוסין" – מרשם האוכלוסין כמשמעותו בסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין;

           "נתונים הנוגעים למספר הנפשות" – לרבות מספר הזהות או תעודה מזהה אחרת של הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור;

           "ספק" – מי שקיבל רישיון או חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, שמספקים מים ליחידות דיור;

           "ספק אחר" – ספק שאינו ספק ציבורי וכן ספק ציבורי שמנהל הרשות הממשלתית פטר אותו מלקבל נתונים ממרשם האוכלוסין לפי סעיף 8;

           "ספק ציבורי" – ספק שהוא גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;

           "צרכן ביתי" – מי שרשום בספרי הספק שהוא צרכן של מים ביחידת דיור;

           "רישיון" – רישיון הפקה שנתן מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 23 לחוק;

כללים תשע"ז-2017

           "שנת הדיווח" – השנה שבה נדרש ספק להגיש דוח לפי סעיף 14א;

מיום 30.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1715

הוספת הגדרת "שנת הדיווח"

           "תושב" – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין;

           "תחום" של ספק – השטח שבו מוסמך הספק לספק מים כדין;

           "תמצית מרשם" – תמצית מפרטים המופיעים במרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין;

כללים תשע"ז-2017

           "תעריף לכמות מוכרת" – התעריף שנקבע בעד כמות מוכרת לפי כללי תעריפי ספקים או לפי כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009, לפי העניין.

מיום 30.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1715

הוספת הגדרת "תעריף לכמות מוכרת"

פרק ב': מספר נפשות ביחידת דיור

סימן א': כללי

הכרה במספר נפשות ביחידת דיור

2.       ספק יכיר במספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן ביתי לפי פרק זה ובלבד שמספר הנפשות המוכר לא יפחת משתי נפשות ליחידת דיור.

סייג להכרה

3.       הכרה בנפש לעניין כמות מוכרת ליחידת דיור, שלא לפי נתונים הרשומים במרשם האוכלוסין, תהיה רק אם המסמכים התומכים בבקשה להכרה כאמור מצביעים על תקופת מגורים העולה על 3 חודשים.

משלוח הודעות

4.       הודעות שיש לשלוח לפי פרק זה, למעט הודעות בחשבון המים, יכול ספק לצרפן אל חשבון המים במסמך נפרד או כחלק נפרד, המחובר אל חשבון המים.

סימן ב': ספק ציבורי

קבלת נתוני מרשם האוכלוסין

5.       ספק ציבורי יפנה למנהל האוכלוסין במשרד הפנים בבקשה לקבל מדי חודשיים לפחות את נתוני מרשם האוכלוסין הנוגעים לתושבים המתגוררים בתחומו, ויבצע את כל הפעולות הדרושות לפי דין לקבלת הנתונים, לרבות תשלום בעד קבלתם.

שיוך נתוני מרשם האוכלוסין

6.       ספק ציבורי ישייך את נתוני מרשם האוכלוסין הנוגעים לתושבים המתגוררים בתחומו, לנתוני הצרכנים הביתיים והנפשות המתגוררות בכל יחידת דיור הרשומים בספריו, לרבות שיוך הנתונים בדבר מספר הנפשות לנתוני הצרכן הרשומים בספריו.

עדכון נתונים ממרשם האוכלוסין

7.       (א)  ספק ציבורי יעדכן את מספר הנפשות ביחידת דיור, לפי נתוני מרשם האוכלוסין, באופן הזה:

(1)   גדל מספר הנפשות ביחידת דיור – יודיע הספק הציבורי לצרכן הרשום באותה יחידת דיור, בחשבון המים הראשון לאחר קבלת העדכון, כי אם לא יוצג לפניו מידע אחר, הוא יגדיל את מספר הנפשות ביחידת הדיור הרשומות בספריו לצורך חישוב הכמות המוכרת לפי נתוני מרשם האוכלוסין; הספק הציבורי יגדיל את מספר הנפשות כאמור מתחילת תקופת החיוב שבה התקבלו הנתונים האמורים;

(2)   קטן מספר הנפשות ביחידת דיור – יודיע הספק הציבורי לצרכן הרשום באותה יחידת דיור כי אם לא יוצג לפניו מידע אחר, הוא יקטין את מספר הנפשות הרשומות ביחידת הדיור לצורך חישוב הכמות המוכרת לפי נתוני מרשם האוכלוסין; הספק הציבורי יקטין את מספר הנפשות כאמור מתחילת תקופת החיוב שלאחר מועד שליחת ההודעה;

(3)   ביחידת דיור שלא קיים לגביה מידע ממרשם האוכלוסין או מידע שהתקבל מהצרכן לפי סימן ד' – שתי נפשות.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ספק ציבורי רשאי שלא לפנות לצרכן ביתי ולבקש מידע נוסף כאמור באותו סעיף, אם בידיו מידע שהתקבל מהצרכן הביתי בשנים עשר החודשים האחרונים, שמבסס את ההבדל בין נתוני מרשם האוכלוסין לבין הנתונים בספריו.

פטור לספק ציבורי

8.       על אף האמור בסימן זה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, לבקשת ספק ציבורי, להתיר לו להחליט מהו מספר הנפשות ביחידות הדיור שבתחומו שלא על בסיס המידע ממרשם האוכלוסין, אם הוכיח הספק הציבורי להנחת דעתו, כי מטעמים שאינם בשליטתו אין הוא יכול לקבל מידע ממרשם האוכלוסין לגבי התושבים שבתחומו או בחלקים ממנו; החליט מנהל הרשות הממשלתית לפטור ספק כאמור – יחול סימן ג', ואולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית, בהחלטה מנומקת בכתב, לדחות את יישום הוראות סימן זה ואת המועדים הנקובים בסעיף 17(א) חלף החלת סימן ג'.

סימן ג': ספק אחר

עריכת סקר נפשות

9.       (א)  כל שנה שלישית, ולא יאוחר מסוף חודש מאי של אותה שנה, ישלח ספק אחר, בדואר, לכל צרכן ביתי לכתובת שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים, הודעה לעניין חובתו לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור (בסעיף זה – ההודעה הראשונה), לפי טופס דיווח שיצורף להודעה האמורה, ולהצהיר על נכונות הפרטים הנכללים בו; ספק אחר ישלח תזכורת על החובה האמורה בהודעה נפרדת, שתצורף לחשבון המים העוקב למועד מסירת ההודעה הראשונה (להלן – ההודעה השנייה) ובה יציין, כי אם לא יימסר המידע האמור יהיה מספר הנפשות לצורך חישוב הכמות המוכרת על שתי נפשות; ספק אחר רשאי שלא לשלוח הודעה שנייה לצרכן ביתי שמסר לו את המידע הנדרש לפי סעיף קטן (ב).

           (ב)  קיבל צרכן ביתי הודעה כאמור בסעיף קטן (א), ישלח לספק, בתוך 60 ימים, בדואר, בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, את טופס הדיווח, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם הוא נדרש למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונותם, בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם, של כל המתגוררים באותה יחידת דיור, המעיד על שמם ומקום מגוריהם, ולגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

           (ג)   קיבל ספק טופס דיווח, יבחן את הנתונים והאסמכתאות שהתקבלו ואת התאמתם לכל נתון אחר שבידיו לגבי אותו צרכן, ויפעל באופן הזה:

(1)   מצא ספק, כי קיימת התאמה כאמור – יעדכן את הנתונים הנוגעים למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, מתחילת תקופת החיוב שלגביה נמסרו לו הנתונים והאסמכתאות, אך לא יותר משש תקופות חיוב שקדמו למועד הגשת הדיווח; על אף האמור לעיל, אם הפחית הספק את מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות ביחידת הדיור – יחול העדכון בתקופת החיוב העוקבת למועד שבו אירע השינוי לפי המסמכים שצירף הצרכן; הספק יעדכן את הצרכן בחשבון המים הקרוב כי דיווחו התקבל ופרטיו עודכנו ויציין את מועד התחולה של העדכון;

(2)   מצא ספק, כי לפי נתוני תמצית המרשם מענו של צרכן ביתי הרשום בספקיו נמצא מחוץ לתחומו – יודיע לצרכן כי עליו לפעול לפי סעיף 12;

(3)   מצא ספק כי קיימת אי-התאמה בין הבקשה לבין המידע שבידיו או שהמסמכים שהוגשו אינם מאמתים כיאות את הבקשה יודיע לצרכן הביתי, כי אין באפשרותו לשנות את מספר הנפשות לפי טופס הדיווח או הבקשה ואת הנימוקים לכך.

           (ד)  לא דיווח הצרכן כאמור או דיווח על מספר של שתי נפשות ומטה, יהיה מספר הנפשות המוכר ליחידת דיור, המשמשת למגורים, החל ב-1 בינואר של השנה העוקבת, שתי נפשות.

חובת עדכון ועדכון בלא דיווח

10.     (א)  צרכן ביתי של ספק אחר יעדכן את הספק בכל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור על גבי טופס דיווח.

           (ב)  נודע לספק אחר על שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור רשאי הוא לעדכן את מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות בה, גם בלי שקיבל על כך דיווח, בתנאי ששלח הודעה לצרכן הביתי הרשום באותה יחידת דיור על הכוונה לערוך שינוי כאמור ונתן לו אפשרות להביע את עמדתו לגביו.

           (ג)   ספק אחר יודיע בכתב, אחת לשנה, במסמך נפרד מחשבון המים, לכל הצרכנים הביתיים בתחומו על מספר הנפשות הרשום כמתגוררות ביחידת הדיור ועל חובתם לעדכן אותו על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור כאמור, ויכלול בהודעה פירוט בדבר אופן הדיווח על שינוי כאמור.

סימן ד': עדכון בידי צרכן ביתי

עדכון פרטים בידי צרכן ביתי

11.     (א)  צרכן ביתי רשאי בכל עת לפנות לספק ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר; בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות דואר, פקסימילה או דואר אלקטרוני והצרכן יצרף לה טופס דיווח ואת כל האסמכתאות התומכות בבקשה.

           (ב)  ספק יכלול בכל הודעה לפי כללים אלה הודעה על האפשרות של הצרכן לעדכן את מספר הנפשות לפי סעיף קטן (א).

צרכן ביתי שאינו מתגורר במען הרשום

12.     (א)  צרכן ביתי המתגורר ביחידת דיור שאינה המען הרשום במרשם האוכלוסין או בספק תעודת הזהות שלו (בסעיף זה – מקום מגוריו הרשום), המבקש שיכירו בו לעניין זכות לכמות מוכרת ביחידת דיור שאינה מקום מגוריו ישלח לספק במקום מגוריו בפועל –

(1)   טופס דיווח;

(2)   מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל, ורשאי הוא להגיש לשם כך, בין השאר, חוזה שכירות או אישור בדבר תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן הביתי;

(3)   אישור מהספק במקום מגוריו הרשום, הממוען לספק במקום מגוריו בפועל, ולפיו הצרכן או מי מהמתגוררים עמו, לא רשום בספריו כמי שמתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

           (ב)  צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת, שאינה מקום מגוריו הרשום, אם יראה, להנחת דעתו של הספק, כי הוא מתגורר באורך קבע בשני המקומות.

           (ג)   הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידית הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל ספק בקשה לפי סעיף קטן זה, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה.

           (ד)  בקשה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) תוגש לפי סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים, ויצורפו לה מסמכים המעידים על כך שהמבקש או הילדים, לפי העניין, מתגוררים בפועל בשתי יחידות דיור; בבקשה שעניינה פיצול הכמות המוכרת בין שני סקים יגיש המבקש במקום אישור לפי סעיף קטן (א)(3) אישור של הספק במקום מגוריו הרשום שלפיו הוא יפחית בהתאמה את הכמות המוכרת לכדי מחצית.

צרכן שאינו אזרח ישראלי

13.     צרכן ביתי שאינו אזרח ישראלי (להלן – תושב זר) או שביחידת הדיור שלו מתגורר תושב זר, יעביר לספק טופס דיווח, צילום דרכון ואישור שהייה כדין של התושב הזר, וכן אחד מאלה, לפי בחירתו:

(1)  תצהיר מאת התושב הזר המאמת את מקום מגוריו;

(2)  ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

עדכון מספר הנפשות בעקבות דיווח צרכן

14.     קיבל ספק טופס דיווח או בקשה מצרכן ביתי לפי הוראות פרק זה יבחן את הנתונים והאסמכתאות שהתקבלו ואת התאמתם לכל נתון אחר שבידיו לגבי אותו צרכן, לרבות נתונים ממרשם האוכלוסין, יודיע לצרכן אם נמצאה התאמה בין הבקשה לבין המסמכים והמידע שבידיו ויפעל כאמור בסעיף 9(ג), בשינויים המחויבים; הספק ימסור הודעה כאמור בהקדם האפשרי בדואר או באמצעי שבו הועבר לו טופס הדיווח.

כללים תשע"ז-2017

פרק ב'1: כמות מוכרת לספק

מיום 30.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1715

הוספת פרק ב'1

דיווח לרשות הממשלתית כללים תשע"ז-2017

14א.   (א)  ספק יגיש לרשות הממשלתית, בכל שנה לא יאוחר מ-15 בנובמבר, דוח חתום ביד מורשה החתימה שלו, שפורטו בו כל אלה:

(1)   סך כל מספר הנפשות שבהן הכיר בספריו לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור לפי כללים אלה, נכון ליום 1 באוקטובר של אותה שנה;

(2)   כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכר בפועל והיה זכאי למכור לצרכניו, בתעריף לכמות מוכרת, בתקופה שמ-1 באוקטובר של השנה הקודמת עד ה-30 בספטמבר של שנת הדיווח.

           (ב)  דוח לפי סעיף קטן (א) יוגש בטופס מקוון שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט שלה, או יישלח, לפי אותו טופס, לכתובת דואר אלקטרוני שעליה יורה מנהל הרשות.

מיום 30.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1715

הוספת סעיף 14א

קבלת מידע וביצוע הערכה כללים תשע"ז-2017

14ב.   (א)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לספק למסור לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה אצל הספק, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי התעריפים והבדיקות שערך לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור.

           (ב)  שוכנע מנהל הרשות הממשלתית כי סך כל מספר הנפשות אשר הספק מספק להן מים או כי כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכר הספק בפועל לצרכניו והיה זכאי למכור להם בתעריף לכמות מוכרת, פחותים ממה שדיווח לפי סעיף 14א, יקבע לספק המקומי מספר נפשות כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור, שיפחתו ממה שדיווח הספק המקומי לפי סעיף 14א.

מיום 30.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1715

הוספת סעיף 14ב

קביעת כמות מוכרת לספק כללים תשע"ז-2017 כללים תשפ"א-2020

14ג.   (א)  הכמות המוכרת לספק לשנה העוקבת לשנת הדיווח, שווה לנמוך מבין אלה:

(1)   הכמות המוכרת החזויה;

כללים תשפ"א-2020 הוראת שעה

(2)   הכמות שסיפק הספק בתעריף לכמות המוכרת, לשנה שהסתיימה, בתוספת 3%; לעניין זה, "השנה שהסתיימה" – השנה האחרונה שלגביה אימתה וביקרה הרשות הממשלתית למים ולביוב את דיווחי הספקים לעניין זה;

(3)   ואולם אם ספק שאינו מוכר סיפק מים בכמות המוכרת בתעריף כמות מוכרת לפי כל דין, תהיה הכמות המוכרת לספק לשנה העוקבת לשנת הדיווח, הכמות המוכרת החזויה במכפלת – 0.87.

           (ב)  לא הגיש ספק דוח במועד כאמור בסעיף 14א, תהיה הכמות המוכרת לספק לשנה העוקבת לשנת הדיווח, על אף האמור בסעיף קטן (א), שמונים אחוזים מכמות המים שהוכרה לו לשנת הדיווח, ואולם לגבי ספק שהגיש דוח במועד מאוחר יותר ולפני 1 ביוני של השנה העוקבת לשנת הדיווח, רשאי מנהל הרשות הממשלתית להעמיד את הכמות המוכרת לספק על תשעים אחוזים מהכמות שיש לקבוע לפי סעיף קטן (א); החלטת מנהל הרשות הממשלתית תיעשה בשים לב לתפקודו של ספק המים ולמילוי חובותיו לפי כל דין.

מיום 30.8.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1716

הוספת סעיף 14ג

 

מיום 1.1.2021

כללים תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9025 מיום 28.12.2020 עמ' 1121

החלפת סעיף קטן 14ג(א)

הנוסח הקודם:

(א) הכמות המוכרת לספק לשנה העוקבת לשנת הדיווח שווה לכמות המוכרת החזויה לאותה שנה עוקבת, בהפחתה של ההפרש בין הכמות המוכרת החזויה לשנת הדיווח לבין כמות המים שעליה דיווח הספק לפי סעיף 14א(א)(2), או כמות המים המוכרת שקבע לו מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 14ב(ב), לפי העניין.

 

מיום 1.1.2021 עד יום 31.12.2021

כללים תשפ"א-2020 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 9025 מיום 28.12.2020 עמ' 1121

החלפת פסקה 14ג(א)(2)

הנוסח:

(2) הכמות המוכרת שנקבעה ברישיון הספק בשנה שקדמה לשנת הרישוי;

התחשבנות שנתית לספק כללים תשפ"א-2020

14ד.   התחשבנות לספק תיערך בכל שנה במסגרת האימות והבקרת שעושה הרשות הממשלתית למים ולביוב לדיווחי האספקה; התברר כי כמות המים המוכרת לשנה מסוימת שונה מכמות המים שסופקה בפועל לאותה שנה בכמות העולה על 1,000 מ"ק, בין לפי דיווח הספק ובין לפי אומדן שערך מנהל הרשות הממשלתית, יודיע מנהל הרשות הממשלתית לספק המים שסיפק את המים לערוך התחשבנות שנתית לספק לפי הכמויות שסופקו בפועל, לפי קביעתו.

מיום 1.1.2021

כללים תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9025 מיום 28.12.2020 עמ' 1122

הוספת סעיף 14ד

פרק ג': הוראות שונות

פטור מרישום פרטים מזהים

15.     (א)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי, לבקשת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, להורות לספק לא לבקש ולא לרשום פרטים מזהים של מי שמתגורר ביחידת דיור מהסוג שבתוספת השנייה; הורה מנהל הרשות הממשלתית כאמור – יחליט מהו מספר הנפשות המתגוררות באותה יחידת דיור לצורך חישוב הכמות המוכרת לאותה יחידת דיור.

           (ב)  ביקש משרד הרווחה והשירותים החברתיים לא לרשום פרטים מזהים לגבי יחידת דיור מהסוג שבתוספת השנייה, יציין בבקשה את מספר הנפשות שמתגוררות בו-זמנית באותה יחידת דיור בממוצע.

הוראת שעה

16.     (א)  ספק ציבורי יפעל לפי סעיף 5 באופן שיבטיח, כי נתוני מרשם האוכוסין יהיה בידיו במלואם עד יום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016).

           (ב)  על אף האמור בסעיף 9(א) פנייה ראשונה לצרכן ביתי לפי הסעיף האמור תהיה לא יאורח מיום כ"ג באייר התשע"ו (31 במאי 2016).

הוראת מעבר לספק ציבורי

17.     (א)  ספק ציבורי ישלח לכל הצרכנים הביתיים הודעה על שינוי אופן איסוף המידע על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור עד יום כ"ח באב התשע"ו (1 בספטמבר 2016); ההודעה תכלול, נוסף על ההסבר על השינוי האמור, גם את מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות ביחידת בדיור בספרי הספק ולפי נתוני מרשם האוכלוסין ואת כל הפרטים האלה, לפי העניין:

(1)   לצרכן ביתי הרשום כמי שמתגורר ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין:

(א)   אם מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות ביחידת הדיור בספרי הספק תואם את מספר הנפשות כאמור לפי נתוני מרשם האוכלוסין – הודעה שאין שינוי ברישום מספר הנפשות לצורך חישוב הכמות המוכרת ביחידת הדיור;

(ב)   אם מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות ביחידת הדיור בספרי הספק שונה ממספר הנפשות כאמור לפי נתוני מרשם האוכלוסין – הודעה כאמור בסעיף 7(א);

(2)   לצרכן ביתי שלא רשום שהוא מתגורר ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין – הודעה כי אם לא יוצג לפניו מידע אחר, יהיה מספר הנפשות לצורך חישוב הכמות המוכרת שתי נפשות; שינוי כאמור יתבצע מתחילת תקופת החיוב השנייה שלאחר מועד שליחת ההודעה.

           (ב)  ספק ציבורי יעדכן את מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות ביחידת דיור באופן הזה:

(1)   אם מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות ביחידת הדיור בספרי הספק קטן ממספר הנפשות כאמור לפי נתוני מרשם האוכלוסין – יגדיל הספק את מספר הנפשות ביחידת הדיור הרשומות בספריו לפי נתוני מרשם האוכלוסין, מתחילת תקופת החיוב שבה התקבלו נתוני מרשם האוכלוסין;

(2)   אם מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות ביחידת הדיור בספרי הספק גדול ממספר הנפשות כאמור לפי נתוני מרשם האוכלוסין ולא הוצג לספק מידע אחר – יקטין הספק את מספר הנפשות ביחידת הדיור הרשומות בספריו לפי נתוני מרשם האוכלוסין, מתחילת תקופת החיוב השנייה שאחרי מועד שליחת ההודעה לפי סעיף קטן (א)(1)(ב);

(3)   אם הצרכן הביתי לא רשום כמי שמתגורר ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין ולא הוצג לספק מידע אחר – יהיה מספר הנפשות ביחידת הדיור הרשומות בספריו של הספק הציבורי שתיים, מתחילת תקופת החיוב השנייה שאחרי מועד שליחת ההודעה לפי סעיף קטן (א)(2).

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ספק ציבורי רשאי שלא לפנות לצרכן ביתי ולבקש מידע נוסף, אם בידיו מידע שהתקבל מהצרכן הביתי בשנים עשר החודשים האחרונים, שמבסס את מספר הנפשות הרשום בספריו.

 

התוספת הראשונה

(הגדרת "טופס דיווח" בסעיף 1, סעיפים 9 עד 14)

טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור

נא למלא את כל הפרטים האלה:

שם הצרכן:      

כתובת יחידת הדיור:      

מספר צרכן / מספר משלם (מחק את המיותר):      

טלפון:      

כתובת דואר אלקטרוני:      

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור:      

•         יש לצרף תצלום ספחי ת"ז של כל המתגוררים ביחידת הדיור שהם מעל גיל 18; לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף ספח של הורה.

•         אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהייה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

•         אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין) ואישור הספק במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

 

הצהרה:

אני       מספר זהות/מספר דרכון       מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים.

 

חתימה __________________                                                             תאריך      

 

ניתן לשלוח טופס זה (בצירוף כל האישורים הנדרשים) באחת מהדרכים האלה:

בדואר לכתובת:      

בפקסימילה מספר:      

בדואר אלקטרוני:      

הודעה על החלטה בבקשה תישלח בהקדם האפשרי.

 

התוספת השנייה

(סעיף 15)

1.        מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים או המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הפנו אליו חוסים.

2.        מקום חסות כמשמעותו בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, וכן מעון ומעון נעול כהגדרתם בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971; שמושמים בהם קטינים לפי החוקים האמורים.

3.        מוסד כהגדרתו בחוק הפיקוח על מוסדות למשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993.

4.        מקלט לנשים מוכות ששוהות בו נשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

 

ו' באדר א' התשע"ו (15 בפברואר 2016))                          אלכסנדר קושניר

                                                                                                יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

                                                                                                                    למים ולביוב

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7625 מיום 3.3.2016 עמ' 784.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7856 מיום 30.8.2017 עמ' 1714 – כללים תשע"ז-2017.

ק"ת תשפ"א מס' 8858 מיום 29.10.2020 עמ' 294 – הוראת שעה תשפ"א-2020; תוקפה מיום 1.9.2020 עד יום 31.12.2020 ור' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

2. ספק, כהגדרתו בכללים העיקריים, רשאי לבצע זיכוי לצרכן הזכאי לכך, בעד כמות מוכרת ליחידת דיור לתקופה שחל עליה סעיף 1 ושקדמה למועד פרסום כללים אלה (להלן – יום הפרסום) ושלגביה שלח לצרכן חשבון מים, או בתיקון חשבון המים ששלח או בחשבון המים הראשון שישלח לצרכן לאחר תום 15 ימים מיום הפרסום.

ק"ת תשפ"א מס' 9025 מיום 28.12.2020 עמ' 1121 – כללים תשפ"א-2020; תחילתם ביום 1.1.2021 ור' סעיפים 5, 6 לענין הוראת שעה והוראת מעבר. תוקנו ק"ת תשפ"ב מס' 9830 מיום 26.12.2021 עמ' 1320 – כללים תשפ"א-2020 (תיקון) תשפ"ב-2021; תחילתם ביום 1.1.2022.

6. התחשבנות ראשונה לפי סעיף 14ד תיערך בשנת 2021 לתקופה שעד ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) באופן הזה:

 (1) מכפלת ההפרש בין הכמות המוכרת לספק לבין לכמות המוכרת שנצרכה העולה על 1,000 מ"ק בהפרש שבין תעריף לכמות המוכרת לתעריף לכמות שמעל הכמות המוכרת הידוע ביום ההתחשבנות ובמכפלת מקדם התחשבנות שלא יעלה על אחד ולא יפחת מאפס, כפי שיורה לעניין ספק מסוים מנהל הרשות הממשלתית, באישור מועצת הרשות הממשלתית;

 (2) אם הספק לפי פסקה (1) הוא ספק מקומי תתווסף לתוצאה בפסקה (1) מכפלה של 0.1 בכמות שמעל הכמות המוכרת לאותו ספק;

 (3) מנהל הרשות הממשלתית יודיע לספק המים שסיפק את המים לבצע החזר או חיוב בחשבון המים העוקב ליום ההתחשבנות, לפי העניין, ובלבד שחיוב כאמור ייעשה בעד 36 תשלומים שווים בלא ריבית, לפי החלטת החייב, ואולם אם הצרכן הוא ספק שהוא חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים או ביוב או מועצה מקומית או עירייה, יהיה החיוב האמור ב-36 תשלומים בלא ריבית, מתוך העלות המוכרת לאותו ספק.