נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (יחידות מידה), תשע"ו-2016

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שימוש ביחידות המידה התקניות

Go

2

סעיף 3

שימוש ביחידות המידה החלופיות

Go

2

סעיף 4

המרה מיחידת מידה לאחרת

Go

2

סעיף 5

מיומנות בהפעלה

Go

2

סעיף 6

הוראות נספח 5

Go

2

סעיף 7

תחילה

Go

2


תקנות הטיס (יחידות מידה), תשע"ו-2016*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן – החוק), באותם עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיפים 46(א) ו-168 לחוק, ובהתאם לסמכות הנתונה בסעיפים כאמור, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "ביצועי אנוש" ("Human performance") – יכולות ומגבלות אנושיות שיש להן השפעה על הבטיחות והיעילות בהפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית;

          "בעל רישיון" – כל אחד מאלה: בעל רישיון עובד טיס, בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס, בעל רישיון הפעלה אווירית, בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א ובעל רישיון להפעלת שדה תעופה או מנחת, וכל אדם מטעמם;

          "הפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית" ("Civil aviation air and ground operations") – מסירת מידע מבעל רישיון לאחר לשם הפעלה של כלי טיס או במהלכה, באוויר או על הקרקע, ומסירת מידע באמצעות מיתקן עזר לטיסה;

          "הטבלה" – הטבלה שעניינה "Standard application of specific units of measurement" שבנספח 5;

          "יחידות המידה החלופיות" – יחידות המידה החלופיות ליחידות המידה התקניות, המפורטות בעמודה שכותרתה "Non-SI alternative unit", בטבלה;

          "יחידות המידה התקניות" – יחידות המידה התקניות, המפורטות בעמודה שכותרתה "Primary unit", בטבלה;

          "נספח 5" – נספח 5 לאמנה, שעניינו "Units of measurement to be used in air and ground operations", ובכלל זה ההגדרות, אמות המידה (Standards), ההמלצות (Recommendations) הקבועים בו וצרופותיו (Attachments), למעט הפרק שעניינו "ישימות" (Applicability);

          "עניינים מדידים" – העניינים המפורטים בעמודה שכותרתה "Quantity" בטבלה.

שימוש ביחידות המידה התקניות

2.       (א)  בהפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית, לגבי עניינים מדידים, ישתמש בעל רישיון ביחידות המידה התקניות, לפי הוראות נספח 5.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי ראות (Visibility) למרחק קטן מ-5 קילומטרים, יכול שייעשה שימוש גם במטרים.

שימוש ביחידות המידה החלופיות

3.       על אף האמור בתקנה 2(א) –

(1)  בהפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית, לגבי העניינים המדידים שיפורטו להלן, ישתמש בעל רישיון ביחידות המידה החלופיות, לפי נספח 5:

(א)   גובה טיסה (altitude);

(ב)   גובה מעל פני הים הממוצעים (elevation);

(ג)    גובה מעל פני השטח (height);

(ד)   מהירות אווירית (airspeed);

(ה)   מהירות קרקעית (ground speed);

(ו)    מהירות הרוח (wind speed);

(ז)    מהירות אנכית (vertical speed);

(ח)   מרחק (ארוך), (distance (long)); לעניין זה, "מרחק (ארוך)" – מרחק העולה על 4,000 מטרים;

(2)  נוסף על האמור בפסקה (1)(ד), לגבי מהירות אווירית יכול שייעשה שימוש גם במספר מאך (MACH Number);

(3)  נוסף על אף האמור בפסקה (1)(ח), לגבי מרחק (ארוך) יכול שייעשה שימוש גם במטרים.

המרה מיחידת מידה לאחרת

4.       בעל רישיון המבקש להמיר מידע שבידיו, לצורך שימוש בהפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית ליחידות המידה התקניות או מיחידות המידה התקניות, יעשה כן לפי הוראות הצרופה השלישית (Attachment C) לנספח 5, שעניינה "Conversion factors", ובכלל זה לעניין גורמי ההמרה (Conversion factors) ולעניין הנוסחאות להמרת טמפרטורה (Temperature conversion formulae), המפורטים שם.

מיומנות בהפעלה

5.       לא יבצע בעל רישיון הפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית בסביבה שבה נעשה שימוש ביחידות המידה התקניות, בסביבה שבה נעשה שימוש ביחידות המידה החלופיות או כאשר נדרש מעבר משימוש ביחידות מידה מסוג אחד לשימוש ביחידות מידה מסוג אחר, אלא אם כן הוא מיומן בשימוש ביחידות המידה כאמור או במעבר בשימוש ביניהן, בשים לב, בין השאר, לביצועי אנוש; מיומנות כאמור יכול שתירכש באמצעות למידה, קביעת נהלים מתאימים או אימון, לפי סוג הרישיון שבידי בעל הרישיון ומאפייני ההפעלה שבה הוא מעורב.

הוראות נספח 5

6.       (א)  שונתה הוראה בנספח 5 –

(1)   יפרסם המנהל, ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות, הודעה לציבור על שינוי אותה הוראה, בציון מספרה ומועד תחילתו של השינוי בישראל;

(2)   מועד התחילה של שינוי כאמור לא יהיה אלא לאחר שחלפו ארבעה עשר ימים לפחות מיום הפרסום האמור בפסקה (1), אלא אם כן הורה המנהל, בהחלטה מנומקת, על תקופה קצרה יותר, ובלבד שזו לא תפחת משלושה ימים מיום הפרסום כאמור; הורה המנהל על תקופה קצרה כאמור, תפורסם הוראתו בפרסום כאמור בפסקה (1).

          (ב)  נספח 5 בנוסחו העדכני יעמוד לעיון הציבור במשרדי הרשות.

תחילה

7.       תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

כ"ב באדר א' התשע"ו (2 במרס 2016)                                 ישראל כ"ץ

                                                                                               שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7635 מיום 28.3.2016 עמ' 871.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות