נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (סוגי פעולות או אירועים שניתן להקצות להם כבאים וציוד בתשלום), תשע"ו-2016

בטחון – כבאות

תוכן ענינים

סעיף 1

סוגי פעולות או אירועים

Go

2


תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (סוגי פעולות או אירועים שניתן להקצות להם כבאים וציוד בתשלום), תשע"ו-2016*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(ב)(1) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

סוגי פעולות או אירועים

1.    סוגי הפעולות או האירועים שניתן להקצות להם כבאים וציוד בתשלום בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק הם אלה:

(1)  אירוע תרבות;

(2)  אירוע בידור;

(3)  אירוע שבו מתקיימת פעילות ספורט, כהגדרתה בחוק הספרט, התשמ"ח-1988;

(4)  יריד, קרקס או פסטיבל;

(5)  טקס, עצרת, אסיפה, תהלוכה, משמרת מחאה או הפגנה;

(6)  ליווי מטען בדרך, לרבות חומרים מסוכנים;

(7)  התקהלות של 50 אנשים ומעלה;

(8)  אירוע שבו נדרשת הקצאת כבאים וציוד בתשלום כמענה להעדר זמני של סידורי כבאות דרושים בנכס, לרבות אמצעי בטיחות אש, בהחלטה בכתב עם נימוקים חריגים ובאישור מפקד מחוז או סגנו;

(9)  אירוע או פעולה שאינם נמנים בפסקאות (1) עד (8) אשר הנציב, באישור השר, סבר כי בשל חשש להתרחשות אירוע כבאות והצלה יש לשקול להקצות להם כבאים וציוד בתשלום.

כ"ד באדר ב' התשע"ו (3 באפריל 2016)                               גלעד ארדן

                                                                                                        השר לביטחון הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7656 מיום 10.5.2016 עמ' 1134.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות