נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שירותים פיננסיים

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

8

סעיף 1

הגדרות

Go

8

 

פרק ב': המפקח על נותני שירותים פיננסיים

Go

10

 

סימן א': מינוי המפקח ותפקידיו

Go

10

סעיף 2

המפקח על נותני שירותים פיננסיים

Go

10

סעיף 3

שיקולי המפקח

Go

10

 

סימן ב': הוראות המפקח

Go

11

סעיף 4

הוראות המפקח

Go

11

סעיף 5

פרסום הוראות המפקח

Go

11

 

סימן ב'1: ניהול מרשמים

Go

11

סעיף 5א

ניהול מרשמים של נותני שירותים פיננסיים

Go

11

 

סימן ג': הוועדה המייעצת

Go

11

סעיף 6

הוועדה המייעצת

Go

11

סעיף 7

ניגוד עניינים

Go

12

סעיף 8

תקופת כהונה

Go

12

סעיף 9

פקיעת כהונה

Go

12

סעיף 10

סדרי עבודת הוועדה

Go

12

סעיף 11

שמירת תוקף

Go

12

 

פרק ג': רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ורישיון למתן אשראי

Go

12

סעיף 11א

הגדרות   פרק ג'

Go

13

סעיף 12

חובת רישוי

Go

14

סעיף 13

סייגים לחובת הרישוי

Go

14

סעיף 14

סוגי הרישיונות

Go

15

סעיף 15

תנאים למתן רישיון בסיסי

Go

15

סעיף 16

תנאים ושיקולים למתן רישיון מורחב

Go

16

סעיף 17

בקשה לרישיון

Go

16

סעיף 18

מתן רישיון

Go

16

סעיף 19

פירוט תחומי העיסוק ברישיון

Go

16

סעיף 20

תקופת הרישיון

Go

16

סעיף 21

הודעה על מתן הרישיון והצגתו לציבור

Go

17

סעיף 22

דיווח למפקח על שינויים

Go

17

סעיף 23

ביטול או התליה של רישיון

Go

17

סעיף 24

פיקוח על מי שרישיונו בוטל

Go

17

 

פרק ג'1: רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

18

סעיף 25א

הגדרות   פרק ג'1

Go

18

סעיף 25ב

חובת רישוי   רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

19

סעיף 25ג

סייגים לחובת הרישוי   רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

19

סעיף 25ד

סוגי הרישיונות

Go

19

סעיף 25ה

תנאים למתן רישיון בסיסי

Go

19

סעיף 25ו

תנאים ושיקולים למתן רישיון מורחב

Go

20

סעיף 25ז

בקשה לרישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

20

סעיף 25ח

החלת הוראות לעניין רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

20

סעיף 25ט

ביטול או התליה של רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

20

 

פרק ג'2: רישיון הנפקה

Go

20

סעיף 25י

הגדרות   פרק ג'2

Go

20

סעיף 25יא

חובת רישוי   רישיון הנפקה

Go

20

סעיף 25יב

סייגים לחובת הרישוי   רישיון הנפקה

Go

20

סעיף 25יג

תנאים למתן רישיון הנפקה

Go

21

סעיף 25יד

בקשה לרישיון הנפקה

Go

21

סעיף 25טו

החלת הוראות לעניין רישיון הנפקה

Go

22

סעיף 25טז

ביטול או התליה של רישיון הנפקה

Go

22

 

פרק ג'3: רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

Go

22

סעיף 25יז

הגדרות   פרק ג'3

Go

22

סעיף 25יח

חובת רישוי

Go

23

סעיף 25יט

סייגים לחובת רישוי

Go

23

סעיף 25כ

סוגי הרישיונות

Go

23

סעיף 25כא

תנאים למתן רישיון בסיסי

Go

23

סעיף 25כב

תנאים ושיקולים למתן רישיון מורחב

Go

24

סעיף 25כג

בקשה לרישיון

Go

24

סעיף 25כד

החלת הוראות לעניין רישיון

Go

24

סעיף 25כה

ביטול או התליה של רישיון

Go

24

 

פרק ד': היתר לשליטה או להחזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים

Go

24

סעיף 26

שליטה או החזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים

Go

24

סעיף 27

העברת אמצעי שליטה

Go

25

סעיף 28

ביטול היתר או שינויו

Go

25

סעיף 29

הוראות המפקח למי שפעל בלא היתר

Go

25

סעיף 30

דיווח על החזקת אמצעי שליטה

Go

26

סעיף 31

כשירות לכהונה כנושא משרה בנותן שירותים פיננסיים

Go

26

סעיף 32

התנגדות למינוי נושא משרה או הפסקת כהונה

Go

26

סעיף 33

הדירקטוריון

Go

26

סעיף 33א

המנהל הכללי

Go

27

סעיף 34

רואה חשבון מבקר

Go

27

סעיף 35

ניגוד עניינים

Go

27

סעיף 36

אחריות מנהל כללי ושותף

Go

27

 

פרק ו': הגבלות על פעילותם של נותני שירותים פיננסיים

Go

28

 

סימן א': הגבלות על ניהול עסקים

Go

28

סעיף 37

הון עצמי מזערי

Go

28

סעיף 38

הוראות בדבר ניהול עסקים

Go

28

 

סימן ב': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

28

סעיף 38א

תחומי פעולה של בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

28

סעיף 38ב

הגבלה על שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

29

 

סימן ג': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון הנפקה

Go

29

סעיף 38ג

הגבלה על ביצוע פעולות הנפקה של כרטיסי אשראי באמצעות אחר

Go

29

 

סימן ד': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

Go

30

סעיף 38ד

הגדרות   סימן ד' לפרק ו'

Go

30

סעיף 38ה

ניהול הכספים בחשבון נאמנות

Go

30

סעיף 38ו

הגבלות לעניין עיסוק במתן אשראי

Go

30

סעיף 38ז

אי גילוי פרטים מזהים של לקוח

Go

30

 

פרק ז': חובות דיווח

Go

31

סעיף 39

דוחות והודעות

Go

31

סעיף 40

מידע לגבי החלטות באסיפה כללית

Go

31

 

פרק ח': שמירה על ענייני לקוחות

Go

31

 

סימן א': שמירת על ענייני לקוחות של נותני שירותים פיננסיים

Go

31

סעיף 41

איסור הטעיה

Go

31

סעיף 42

אחריות להטעיה בפרסומת

Go

32

סעיף 43

איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת

Go

32

סעיף 44

איסור התניית שירות בשירות

Go

32

סעיף 44א

שינוי תכנית הטבות שמפעיל בעל רישיון הנפקה או סיומה

Go

33

סעיף 44ב

מענה אנושי מקצועי

Go

34

סעיף 44ג

דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות

Go

35

סעיף 44ד

דחיית מועדי הפירעון של הלוואה לדיור בשל פטירה

Go

35

סעיף 45

הגבלת עיסוק ברוכלות

Go

35

סעיף 46

הגבלות לעניין קטינים

Go

36

סעיף 47

גילוי נאות

Go

36

סעיף 48

עריכת חוזה בכתב ומסירתו

Go

36

סעיף 49

הוראות בדבר חוזה למתן שירותים פיננסיים

Go

36

סעיף 50

פירעון מוקדם

Go

36

 

סימן ב': הוראות מיוחדות לשמירה על ענייני לקוחות של בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

Go

36

סעיף 50א

הגדרות   סימן ב' לפרק ח'

Go

37

סעיף 50ב

שמירה על ענייני המלווים

Go

37

סעיף 50ג

שמירה על ענייני הלווה

Go

38

סעיף 50ד

חובת בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לעניין פרסום באתר האינטרנט שלו

Go

38

סעיף 50ה

הוראות מיוחדות לעניין מערכת חברתית לתיווך באשראי

Go

38

סעיף 50ו

סייג לחובות החלות על מלווה בקשר למתן הלוואה

Go

38

 

סימן ג': בירור תלונות הציבור

Go

38

סעיף 51

בירור תלונות הציבור

Go

38

סעיף 52

דרכי הבירור

Go

38

סעיף 53

תוצאות הבירור

Go

38

 

פרק ט': שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין

Go

39

סעיף 54

הודעה על פגמים

Go

39

סעיף 55

אמצעים למניעת פגיעה

Go

39

סעיף 56

סמכויות לשמירה על ניהול תקין

Go

39

סעיף 57

שמירת תוקפן של פעולות

Go

39

סעיף 58

מפקח מיוחד

Go

39

סעיף 58א

מנהל מורשה

Go

40

סעיף 59

מסירת מסמכים וידיעות למפקח המיוחד ולמנהל המורשה

Go

40

סעיף 60

סייג להחלטות אסיפה

Go

40

 

פרק י': חיסול עסקיו של נותן שירותים פיננסיים

Go

40

סעיף 61

הודעה על חיסול עסקים

Go

40

סעיף 62

חיסול מרצון

Go

40

סעיף 63

חיסול עקב ביטול רישיון

Go

41

 

פרק י"א: סמכויות פיקוח, אכיפה ובירור מינהלי

Go

41

סעיף 64

הגדרות   פרק י"א

Go

41

סעיף 65

מסירת ידיעות ומסמכים

Go

41

סעיף 66

מוסמכי פיקוח

Go

41

סעיף 67

סמכויות פיקוח ואכיפה

Go

41

סעיף 68

סמכויות בירור מינהלי

Go

41

סעיף 69

חובת הזדהות

Go

42

סעיף 70

צו להפסקה או למניעה של עיסוק בלא רישיון

Go

42

 

פרק י"א1: שירות להשוואת עלויות פיננסיות

Go

42

סעיף 70א

הגדרות

Go

42

סעיף 70ב

צפייה במידע פיננסי שבידי גוף פיננסי, באופן מקוון

Go

42

סעיף 70ג

הגבלת השימוש דרך עיסוק במידע פיננסי מקוון

Go

43

סעיף 70ד

שימושים מותרים במידע פיננסי מקוון

Go

43

סעיף 70ה

תקנות לעניין צפייה ושימוש במידע פיננסי מקוון

Go

43

סעיף 70ו

הוראות המפקח לעניין שימוש במידע פיננסי מקוון

Go

44

סעיף 70ז

מרשם של נותני שירות להשוואת עלויות

Go

44

סעיף 70ח

חובות אמון וזהירות של נותן שירות להשוואת עלויות

Go

44

סעיף 70ט

דוחות והודעות

Go

44

סעיף 70י

החלת הוראות על נותן שירות להשוואת עלויות פיננסיות

Go

44

 

פרק י"ב: עיצום כספי

Go

44

 

סימן א': הטלת עיצום כספי

Go

44

סעיף 71

הגדרות   פרק י"ב

Go

44

סעיף 72

עיצום כספי

Go

45

סעיף 73

דרישה לתיקון הפרה מנושא משרה או בקשר לניגוד עניינים

Go

49

סעיף 74

הודעה על כוונת חיוב

Go

49

סעיף 75

זכות טיעון

Go

50

סעיף 76

החלטת המפקח ודרישת תשלום

Go

50

סעיף 77

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

50

סעיף 78

סכומים מופחתים

Go

50

סעיף 79

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

50

סעיף 80

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

51

סעיף 81

הפרשי הצמדה וריבית

Go

51

סעיף 82

גבייה

Go

51

 

סימן ב': התחייבות להימנע מהפרה

Go

51

סעיף 83

הודעה על האפשרות להגשת התחייבות ועירבון

Go

51

סעיף 84

תנאי ההתחייבות וגובה העירבון

Go

51

סעיף 85

תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי הגשתם

Go

51

סעיף 86

הפרת ההתחייבות

Go

51

סעיף 87

השבת עירבון

Go

52

 

סימן ג': הוראות שונות

Go

52

סעיף 88

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

52

סעיף 89

ערעור

Go

52

סעיף 90

איסור שיפוי וביטוח

Go

52

סעיף 91

הפרת הוראה זהה כלפי כמה לקוחות

Go

52

סעיף 92

פרסום

Go

52

סעיף 93

שמירת אחריות פלילית

Go

53

 

פרק י"ג: עונשין

Go

53

סעיף 94

עונשין

Go

53

סעיף 95

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

54

 

פרק י"ד: הוראות שונות

Go

54

סעיף 96

סודיות

Go

54

סעיף 96א

שמירת מסמכים

Go

54

סעיף 97

פרסום נתוני עמלות וריבית

Go

54

סעיף 98

מסירת מידע לרשות פיקוח בישראל

Go

54

סעיף 99

מסירת מידע לרשות פיקוח במדינת חוץ

Go

54

סעיף 99א

החלת הוראות פקודת האגודות השיתופיות, פקודת החברות וחוק החברות על בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

Go

55

סעיף 99ב

העברת נכס או התחייבות של אגודת פיקדון ואשראי לצד קשור

Go

56

סעיף 99ג

הפעלת סמכות הרשם

Go

56

סעיף 100

אגרות

Go

56

סעיף 101

איסור העברה

Go

56

סעיף 101א

אישור המפקח למיזוג של נותן שירותים פיננסיים

Go

56

סעיף 102

הארכת מועדים

Go

56

סעיף 103

ביצוע ותקנות

Go

56

סעיף 103א

שינוי התוספות

Go

56

סעיף 104

דיווח לכנסת

Go

56

 

פרק ט"ו: תיקונים עקיפים

Go

56

סעיף 105

תיקון פקודת הבנקאות   מס' 30

Go

56

סעיף 106

תיקון פקודת מס הכנסה   מס' 228

Go

56

סעיף 107

תיקון חוק הבנקאות

Go

57

סעיף 108

תיקון חוק הגנת הצרכן   מס' 48

Go

57

סעיף 109

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

Go

57

סעיף 110

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים   מס' 101

Go

57

סעיף 111

תיקון חוק איסור הלבנת הון מס' 17

Go

57

סעיף 112

תיקון חוק תובענות ייצוגיות מס' 11

Go

58

סעיף 113

תיקון חוק בנק ישראל   מס' 2

Go

58

סעיף 113א

תיקון פקודת האגודות השיתופיות

Go

58

סעיף 113ב

תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

Go

58

סעיף 113ג

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

Go

59

סעיף 113ד

תיקון חוק הבנקאות

Go

59

סעיף 113ה

תיקון חוק מערכות תשלומים

Go

59

 

פרק ט"ז: תחילה והוראות מעבר

Go

60

סעיף 114

תחילה

Go

60

סעיף 114א

תקנות והוראות ראשונות לעניין נותן שירות להשוואת עלויות

Go

60

סעיף 115

הוראות מעבר

Go

60

סעיף 116

הוראת מעבר לעניין כהונה ראשונה של חבר ועדה מקרב הציבור

Go

61

 

פרק י"ז: הוראות שעה

Go

61

 

סימן א': סמכויות להגבלת שימוש במקום – הוראת שעה מיום הפרסום עד יום התחילה

Go

61

סעיף 117

הוראת שעה מיום הפרסום עד יום התחילה

Go

61

סעיף 118

צו מינהלי להגבלת שימוש במקום לשם מניעת עבירות מס חמורות

Go

61

סעיף 119

צו שיפוטי להגבלת שימוש במקום לשם מניעת עבירות מס חמורות

Go

62

סעיף 120

צו מינהלי להגבלת שימוש במקום בשל עיסוק בלא רישום

Go

62

סעיף 121

סמכות בית משפט להגבלת שימוש במקום בשל עיסוק בלא רישום

Go

63

סעיף 122

נקיטת אמצעים לביצוע צו ושימוש בכוח

Go

63

סעיף 123

סמכות תפיסה

Go

63

סעיף 124

העברת מידע למנהל

Go

63

 

סימן ב': סמכויות להגבלת שימוש במקום – הוראת שעה מיום התחילה

Go

63

סעיף 125

הוראת שעה מיום התחילה

Go

63

סעיף 126

דיווח לכנסת

Go

63

 

סימן ג': תיקונים עקיפים – הוראות שעה

Go

63

סעיף 127

תיקון חוק איסור הלבנת הון הוראת שעה

Go

63

 

תוספת ראשונה

Go

64

 

תוספת שנייה

Go

64

 


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בחוק זה

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "אגודה" – אגודה רשומה כהגדרתה בפקודת האגודות השיתופיות;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "אגודה"

           "אמצעי שליטה", בתאגיד – זכות שהיא אחת מאלה:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)   הזכות למנות דירקטור בתאגיד, ולעניין זה –

(א)   יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

(ב)   חזקה על תאגיד שנושא משרה בו התמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;

(3)   הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4)   הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו;

           "בעל השפעה", בנותן שירותים פיננסיים שהוא יחיד – מי שביכולתו לכוון את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים, במישרין או בעקיפין, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בנותן השירותים הפיננסיים; לעניין זה יראו מי שמממן למעלה מ-50% מהיקף הפעילות של נותן השירותים הפיננסיים או משיעור נמוך יותר שקבע השר, כבעל השפעה בו;

           "בעל עניין", בנותן שירותים פיננסיים – כל אחד מאלה:

(1)   מי שמחזיק ביותר מ-10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים;

(2)   מי שמחזיק אמצעי שליטה בשלושה נותני שירותים פיננסיים או יותר, ובלבד שההחזקה בכל אחד מנותני השירותים הפיננסיים היא של יותר מ-5% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "דירקטור" או "דירקטוריון" – דירקטור או דירקטוריון בחברה, חבר ועד או ועד באגודה, וכל בעל תפקיד או גוף הממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד האמור, אף אם תוארו שונה;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

"דירקטור" או "דירקטוריון" – דירקטור או דירקטוריון בחברה וכל בעל תפקיד בחברה, חבר ועד או ועד באגודה, וכל בעל תפקיד או גוף הממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד האמור, אף אם תוארו שונה;

           "הון עצמי" –

(1)   לגבי תאגיד – הון עצמי לפי כללי החשבונאות המקובלים;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(2)   לגבי יחיד – פיקדון נזיל או איגרות חוב שהוציאה המדינה והנסחרות בבורסה, המופקדים בתאגיד בנקאי או אצל חבר בורסה בישראל, על שם נותן השירותים הפיננסיים וככל שנתן המפקח הוראות בדבר אופן ההחזקה של פיקדון או איגרות חוב כאמור – מוחזקים גם בהתאם להוראות שנתן כאמור; לעניין זה, "פיקדון נזיל" – פיקדון שניתן לפורעו לכל היותר בתוך שלושה חודשים;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

(2) לגבי יחיד – פיקדון נזיל או איגרות חוב שהוציאה המדינה והנסחרות בבורסה, המופקדים בתאגיד בנקאי או אצל חבר בורסה בישראל, על שם נותן השירותים הפיננסיים וככל שנתן המפקח הוראות בדבר אופן ההחזקה של פיקדון או איגרות חוב כאמור – מוחזקים גם בהתאם להוראות שנתן כאמור; לעניין זה, "פיקדון נזיל" – פיקדון שניתן לפורעו לכל היותר בתוך שלושה חודשים;

           "החזקה" או "רכישה" – בין לבד בין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי שלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט; לעניין הגדרה זו, "יחד עם אחרים" – יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כמשתפים פעולה דרך קבע לעניין יחיד – אותו, את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו, ולעניין תאגיד – אותו, את מי ששולט בו ותאגיד שאחד מהם שולט בו;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "היקף פעילות נרחב" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

מחיקת הגדרת "היקף פעילות נרחב"

הנוסח הקודם:

"היקף פעילות נרחב" –

(1) לעניין רישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מחזור עסקים הכולה על 30 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(2) לעניין רישיון למתן אשראי – צבר אשראי העולה על 25 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

           "הוועדה" – הוועדה המייעצת שמותנה לפי סעיף 6;

           "חבר בורסה" – מי שהוא חבר הבורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי;

           "חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;

           "חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

           "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח על הביטוח"

           "חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

           "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

           "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

           "המפקח" – כמשמעותו לפי סעיף 2;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "המפקח על הבנקים" – מי שהתמנה לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "המפקח על הבנקים"

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "מתן אשראי" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

מחיקת הגדרת "מתן אשראי"

הנוסח הקודם:

"מתן אשראי" – מתן אשראי דרך עיסוק, למעט פעולות שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ולרבות העמדת מסגרת אשראי, בין השאר באחת מאלה:

(1) ניכיון שיקים, שטרי חוב ושטרי חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות;

(2) מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, שלא כאמור בפסקה (1), לרבות שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981;

(3) מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה של נכס או שירות, למעט מתן אשראי כאמור בידי מוכר הנכס או נותן שירות דרך עיסוק או משכירו שהוא אחד מאלה:

(א) מתן אשראי ללקוח בודד בסכום הנמוך מ-30,000 שקלים חדשים, או מסכום אחר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(ב) מתן אשראי בידי מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, גם שלא למטרות רווח, שעיסוקו במכירת נכסים או במתן שירותים שאינם פיננסיים, למי שאינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

(ג) מתן אשראי שהתקיימו לגביו תנאים שקבע השר, לרבות לעניין תקופת האשראי או לעניין שיעור הריבית, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(4) מתן ערבות להתחייבות של אחר;

(5) מתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי-קיום החיוב;

           "נושא משרה", בנותן שירותים פיננסיים –

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(1)   לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בנותן השירותים הפיננסיים, וכן חבר ועדת ביקורת שאינו דירקטור, מנהל סניף או מורשה חתימה של תאגיד, וכל הממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה;

(2)   לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא יחיד – מי שמנהל את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים, לרבות פעילות של סניף של נותן השירותים הפיננסיים, וכן מורשה חתימה בחשבונו העסקי;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

(1) לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בנותן השירותים הפיננסיים, וכן חבר ועדת ביקורת שאינו דירקטור, מנהל סניף או מורשה חתימה של תאגיד, וכל הממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "נותן שירותים פיננסיים" – בעל רישיון למתן שירותים פיננסיים;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

החלפת הגדרת "נותן שירותים פיננסיים"

הנוסח הקודם:

"נותן שירותים פיננסיים" – בעל רישיון לפי חוק זה;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "נכס פיננסי" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

מחיקת הגדרת "נכס פיננסי"

הנוסח הקודם:

"נכס פיננסי" – כל אחד מאלה:

(1) מזומן;

(2) שיק, שטר חוב או שטר חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות;

(3) המחאה בנקאית או המחאת נוסעים;

(4) פיקדון כספי;

(5) נייר ערך למוכ"ז כמשמעותו בחוק החברות;

(6) לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים, שניתן לצבור בהם ערך כספי מעל סכום שקבע השר;

(7) מטבע וירטואלי;

(8) נכס פיננסי אחר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "צבר אשראי" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

מחיקת הגדרת "צבר אשראי"

הנוסח הקודם:

"צבר אשראי" – סך כל החובות כלפי בעל רישיון למתן אשראי, בשל אשראי שנתן בפועל, בתוספת 10% מסך מסגרות האשראי שנתן; לעניין זה, "מסגרת אשראי" – התחייבות להעמדת אשראי בסכום מסוים, בניכוי סך האשראי שניתן בפועל מתוך הסכום האמור;

           "קרוב", של אדם – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים וכן כל אדם הסמוך על שולחנו;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "רישיון" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

מחיקת הגדרת "נכס פיננסי"

הנוסח הקודם:

"רישיון" – רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

           "רישיון בסיסי" ו"רישיון מורחב" – כהגדרתם בסעיפים 11א, 25א או 25יז, לפי העניין;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

החלפת הגדרת "רישיון בסיסי" בהגדרת ""רישיון בסיסי" ו"רישיון מורחב""

הנוסח הקודם:

"רישיון בסיסי" – רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לעיסוק במתן שירות או אשראי כאמור, לפי העניין, בהיקף פעילות שאינו היקף פעילות נרחב;

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1076 (ה"ח 1127)

"רישיון בסיסי" ו"רישיון מורחב" – כהגדרתם בסעיפים 11א או 25א 11א, 25א או 25יז, לפי העניין;

 

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "רישיון מורחב" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

מחיקת הגדרת "רישיון מורחב"

הנוסח הקודם:

"רישיון מורחב" – רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לעיסוק במתן שירות או אשראי כאמור, לפי העניין, בהיקף פעילות נרחב;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "רישיון הנפקה" – כהגדרתו בסעיף 25י;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון הנפקה"

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

           "רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" – כהגדרתו בסעיף 25יז;

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1076 (ה"ח 1127)

הוספת הגדרת "רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי"

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "רישיון למתן אשראי" ו"רישיון למתן שירות בנכס פיננסי" – כהגדרתם בסעיף 11א;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

החלפת הגדרת "רישיון למתן אשראי" בהגדרת ""רישיון למתן אשראי" ו"רישיון למתן שירות בנכס פיננסי""

הנוסח הקודם:

"רישיון למתן אשראי" – רישיון לעסוק במתן אשראי שניתן לפי פרק ג', בין שהוא רישיון בסיסי ובין שהוא רישיון מורחב;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "רישיון למתן שירות בנכס פיננסי" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 128 (ה"ח 1083)

מחיקת הגדרת "רישיון למתן שירות בנכס פיננסי"

הנוסח הקודם:

"רישיון למתן שירות בנכס פיננסי" – רישיון לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי, שניתן לפי פרק ג', בין שהוא רישיון בסיסי ובין שהוא רישיון מורחב;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי" – כהגדרתו בסעיף 25א;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי"

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "רישיון למתן שירותים פיננסיים" – כל אחד מאלה:

(1)   רישיון למתן אשראי;

(2)   רישיון למתן שירות בנכס פיננסי;

(3)   רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי;

(4)   רישיון הנפקה;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(5)   רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון למתן שירותים פיננסיים"

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1076 (ה"ח 1127)

הוספת פסקה (5) להגדרת "רישיון למתן שירותים פיננסיים"

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "הרשם" – רשם האגודות השיתופיות כהגדרתו בפקודת האגודות השיתופיות;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "הרשם"

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "שירות בנכס פיננסי" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

מחיקת הגדרת "שירות בנכס פיננסי"

הנוסח הקודם:

"שירות בנכס פיננסי" – כל פעולה מהפעולות המפורטות להלן, שאין בה מתן אשראי, הנעשית דרך עיסוק:

(1) החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פידיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי;

(2) ניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           "שירות פיננסי" – כל אחד מאלה:

(1)   מתן אשראי כהגדרתו בסעיף 11א;

(2)   שירות בנכס פיננסי, כהגדרתו בסעיף 11א;

(3)   שירותי פיקדון ואשראי, כהגדרתם בסעיף 25א;

(4)   הנפקה של כרטיסי אשראי כהגדרתה בסעיף 25י;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(5)   הפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתה בסעיף 25יז;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

החלפת הגדרת "שירות פיננסי"

הנוסח הקודם:

"שירות פיננסי" – שירות בנכס פיננסי או מתן אשראי;

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1076 (ה"ח 1127)

הוספת פסקה (5) להגדרת "שירות פיננסי"

           "שליטה" – היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

(2)   בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שעניינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;

לעניין הגדרה זו, "יחד עם אחרים" – יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כמשתפים פעולה דרך קבע לעניין יחיד – אותו, את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו, ולעניין תאגיד – אותו, את מי ששולט בו ותאגיד שאחד מהם שולט בו;

           "תאגיד בנקאי" ו"תאגיד עזר" – כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי);

           "השר" – שר האוצר.

פרק ב': המפקח על נותני שירותים פיננסיים

סימן א': מינוי המפקח ותפקידיו

המפקח על נותני שירותים פיננסיים

2.       (א)  הממונה כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל, יהיה המפקח על נותני שירותים פיננסיים, ואולם רשאי שר האוצר למנות במקומו עובד משרד האוצר למפקח על נותני שירותים פיננסיים.

           (ב)  המפקח ייתן רישיונות והיתרים לפי חוק זה ויפקח על פעולתם של נותני שירותים פיננסיים.

שיקולי המפקח

3.       בביצוע תפקידיו ובהפעלת סמכויותיו לפי חוק, ובכלל זה מתן הוראות לפי סעיף 4, זה יביא המפקח בחשבון בין השאר עניינים אלה:

(1)  יצירת סביבה אמינה, בטוחה ויציבה למתן שירותים פיננסיים בידי נותני שירותים פיננסיים, הפועלת בהתאם לכל דין;

(2)  הגנה ושמירה על עניינם של הלקוחות של נותני השירותים הפיננסיים וכן קידום עניינם;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(2א)        הגברת הנגישות לשירותים פיננסיים;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(2ב)        הגברת שקיפות המידע ונגישות המידע ללקוחות של נותני שירותים פיננסיים;

(3)  קידום התחרות בתחום השירותים הפיננסיים;

(4)  עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בתחום השירותים הפיננסיים;

(5)  המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(6)  לעניין מתן שירותי פיקדון ואשראי כאמור בפרק ג'1 – גם קידום מטרות חברתיות ועזרה הדדית.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

הוספת פסקאות 3(2א), 3(2ב), 3(6)

סימן ב': הוראות המפקח

הוראות המפקח (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2018

4.       (א)  המפקח רשאי, לשם ביצוע תפקידו ולאחר התייעצות עם הוועדה, לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של נותני שירותים פיננסיים, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והכול כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על עניינם של לקוחותיהם, כדי למנוע פגיעה ביכולתו של נותן השירותים הפיננסיים לקיים את התחייבויותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל נותני השירותים הפיננסיים או לסוג מסוים מהם.

           (ב)  המפקח רשאי לתת הוראות לעניין אמות המידה, השיקולים והנסיבות שיובאו בחשבון בבחינת יושרו ויושרתו של אדם לפי חוק זה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

(א) המפקח רשאי, לשם ביצוע תפקידו ולאחר התייעצות עם הוועדה, לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של נותני שירותים פיננסיים, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והכול כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על עניינם של לקוחותיהם, ואם הדבר נדרש נוכח הסיכון העלול להיגרם למערכת הפיננסית – גם כדי למנוע פגיעה ביכולתו של נותן השירותים הפיננסיים לקיים את התחייבויותיו וכדי למנוע פגיעה ביכולתו של נותן השירותים הפיננסיים לקיים את התחייבויותיו; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל נותני השירותים הפיננסיים או לסוג מסוים מהם.

 

מיום 28.11.2018

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2759 מיום 28.11.2018 עמ' 64 (ה"ח 1112)

(א) המפקח רשאי, לשם ביצוע תפקידו ולאחר התייעצות עם הוועדה, לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של נותני שירותים פיננסיים, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והכול כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על עניינם של לקוחותיהם, וכדי למנוע כדי למנוע פגיעה ביכולתו של נותן השירותים הפיננסיים לקיים את התחייבויותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל נותני השירותים הפיננסיים או לסוג מסוים מהם.

פרסום הוראות המפקח

5.       (א)  הוראות המפקח לפי סעיף 4 וכל הוראה אחרת של המפקח שהיא בת פועל תחיקתי, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.

           (ב)  הוראות המפקח כאמור בסעיף קטן (א), וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של המפקח, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

סימן ב'1: ניהול מרשמים

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ב'1

ניהול מרשמים של נותני שירותים פיננסיים (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

5א.     (א)  המפקח ינהל מרשמים של נותני שירותים פיננסיים כמפורט להלן:

(1)   מרשם של בעלי רישיונות למתן אשראי;

(2)   מרשם של בעלי רישיונות למתן שירות בנכס פיננסי;

(3)   מרשם של בעלי רישיונות למתן שירותי פיקדון ואשראי;

(4)   מרשם של בעלי רישיונות הנפקה;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(5)   מרשם של בעלי רישיונות להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

           (ב)  במרשמים לפי סעיף קטן (א) יכלול המפקח, בין השאר, פרטים אלה:

(1)   פרטי נותן השירותים הפיננסיים, סוג הרישיון שבידו ותקופת תוקפו אם נקבעה;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(2)   נותני שירותים פיננסיים שרישיונם הותלה, בהתאם להוראות סעיפים 23, 25ט, 25טז או 25כה, לפי העניין;

(3)   פרסום בדבר עיצום כספי שהוטל על נותן השירותים הפיננסיים לפי פרק י"ב, בכפוף להוראות סעיף 92.

           (ג)   המרשמים יהיו פתוחים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המפקח.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 129 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1076 (ה"ח 1127)

(א) המפקח ינהל מרשמים של נותני שירותים פיננסיים כמפורט להלן:

(1) מרשם של בעלי רישיונות למתן אשראי;

(2) מרשם של בעלי רישיונות למתן שירות בנכס פיננסי;

(3) מרשם של בעלי רישיונות למתן שירותי פיקדון ואשראי;

(4) מרשם של בעלי רישיונות הנפקה;

(5) מרשם של בעלי רישיונות להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

(ב) במרשמים לפי סעיף קטן (א) יכלול המפקח, בין השאר, פרטים אלה:

(1) פרטי נותן השירותים הפיננסיים, סוג הרישיון שבידו ותקופת תוקפו אם נקבעה;

(2) נותני שירותים פיננסיים שרישיונם הותלה, בהתאם להוראות סעיפים 23, 25ט או 25טז סעיפים 23, 25ט, 25טז או 25כה, לפי העניין;

(3) פרסום בדבר עיצום כספי שהוטל על נותן השירותים הפיננסיים לפי פרק י"ב, בכפוף להוראות סעיף 92.

סימן ג': הוועדה המייעצת

הוועדה המייעצת

6.       (א)  השר ימנה ועדה שתפקידה לייעץ למפקח בכל עניין כנדרש לפי חוק זה.

           (ב)  הוועדה תהיה בת חמישה חברים שימונו מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה, ויחולו לעניין הרכב הוועדה הוראות אלה:

(1)   מספר חברי הוועדה שימונו מקרב הציבור לא יפחת משניים ולא יעלה על שלושה; חברי הוועדה כאמור לא יעסקו במתן שירותים פיננסיים;

(2)   אחד מחברי הוועדה יהיה משפטן שימונה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ויכול שיהיה עובד המדינה או שימונה מקרב הציבור;

(3)   חברי הוועדה שימונו מקרב הציבור, למעט המשפטן אם מונה מקרב הציבור, יהיו מתחום המשק והכלכלה או הצרכנות או חברי הסגל האקדמי הבכיר במוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1959, או מי שהיו חברי סגל כאמור, שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום השירותים הפיננסיים, אולם לא ימונו כחברים בוועדה יותר משני חברים מתחום המשק והכלכלה או מתחום הצרכנות.

           (ג)   לא ימונה לחבר הוועדה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה או מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי.

           (ד)  השר ימנה אחד מחברי הוועדה ליושב ראש הוועדה ואחד מהם לסגן היושב ראש; היושב ראש וסגנו לא יהיו מקרב עובדי המדינה.

           (ה)  הוועדה תתכנס לבקשת יושב ראש הוועדה או לבקשת המפקח, ותכלול בסדר יומה כל נושא שבסמכותה על פי בקשת היושב ראש או המפקח.

           (ו)   שלושה חברי הוועדה ובהם היושב ראש או סגן היושב ראש, והמשפטן, יהיו מניין חוקי בישיבותיה.

           (ז)   בסעיף זה, "עובד המדינה" – לרבות עובד בתאגיד שהוקם לפי חוק.

ניגוד עניינים

7.       (א)  לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

           (ב)  חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה, אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בוועדה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה.

           (ג)   התברר לחבר הוועדה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה; היה חבר הוועדה כאמור יושב ראש הוועדה – יודיע על כך בהקדם האפשרי לשר.

           (ד)  בסעיף זה, "עניין אישי", של חבר הוועדה – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו הם בעלי עניין או נושאי משרה בו כהגדרתם בחוק ניירות ערך.

תקופת כהונה

8.       (א)  תקופת כהונתו של חבר ועדה תהיה שלוש שנים מיום מינויו.

           (ב)  חבר הוועדה שתמה תקופת כהונתו יכול שיתמנה מחדש לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

פקיעת כהונה

9.       (א)  חבר הוועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)   נבצר ממנו דרך קבע, לדעת השר, למלא את תפקידו;

(3)   הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי.

           (ב)  עובד המדינה שהתמנה להיות חבר הוועדה תפקע כהונתו כאשר יחדל להיות עובד המדינה.

סדרי עבודת הוועדה

10.     (א)  הוועדה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

           (ב)  החלטותיה של הוועדה יתקבלו ברוב דעות החברים הנוכחים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.

שמירת תוקף

11.     קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

פרק ג': רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ורישיון למתן אשראי

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 130 (ה"ח 1083)

החלפת כותרת פרק ג'

הנוסח הקודם:

פרק ג': רישיון למתן שירותים פיננסיים

הגדרות – פרק ג' (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

11א.   בפרק זה –

           "היקף פעילות נרחב" –

(1)   לעניין עיסוק במתן שירות בנכס פיננסי – מחזור עסקים העולה על 30 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(2)   לעניין עיסוק במתן אשראי – צבר אשראי העולה על 25 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

           "מתן אשראי" – מתן אשראי דרך עיסוק, למעט הנפקה של כרטיסי אשראי כהגדרתה בסעיף 25י ופעולות נוספות שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ולרבות העמדת מסגרת אשראי, בין השאר באחת מאלה:

(1)   ניכיון שיקים, שטחי חוב ושטחי חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות;

(2)   מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, שלא כאמור בפסקה (1), לרבות שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981;

(3)   מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה של נכס או שירות, למעט מתן אשראי כאמור בידי מוכר הנכס או נותן השירות דרך עיסוק או משכירו, שהוא אחד מאלה:

(א)   מתן אשראי ללקוח בודד בסכום הנמוך מ-30,000 שקלים חדשים, או מסכום אחר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(ב)   מתן אשראי בידי מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, גם שלא למטרות רווח, שעיסוקו במכירת נכסים או במתן שירותים שאינם פיננסיים, למי שאינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

(ג)    מתן אשראי שהתקיימו לגביו תנאים שקבע השר, לרבות לעניין תקופת האשראי או לעניין שיעור הריבית, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(4)   מתן ערבות להחייבות של אחר;

(5)   מתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי-קיום החיוב;

           "נכס פיננסי" – כל אחד מאלה:

(1)   מזומן;

(2)   שיק, שטר חוב או שטר חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות;

(3)   המחאה בנקאית או המחאת נוסעים;

(4)   פיקדון כספי;

(5)   נייר ערך למוכ"ז כמשמעותו בחוק החברות;

(6)   לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים, שניתן לצבור בהם ערך כספי מעל סכום שקבע השר;

(7)   מטבע וירטואלי;

(8)   נכס פיננסי אחר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

           "צבר אשראי" – סך כל החובות כלפי בעל רישיון למתן אשראי, בשל אשראי שנתן בפועל, בתוספת 10% מסך מסגרות האשראי שנתן; לעניין זה, "מסגרת אשראי" – התחייבות להעמדת אשראי בסכום מסוים, בניכוי סך האשראי שניתן בפועל מתוך הסכום האמור;

           "רישיון" – רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי;

           "רישיון בסיסי" – רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לעיסוק במתן שירות או אשראי כאמור, לפי העניין, בהיקף פעילות שאינו היקף פעילות נרחב;

           "רישיון מורחב" – רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לעיסוק במתן שירות או אשראי כאמור, לפי העניין, בהיקף פעילות נרחב;

           "רישיון למתן אשראי" – רישיון לעסוק במתן אשראי שניתן לפי פרק זה, בין שהוא רישיון בסיסי ובין שהוא רישיון מורחב;

           "רישיון למתן שירות בנכס פיננסי" – רישיון לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי, שניתן לפי פרק זה, בין שהוא רישיון בסיסי ובין שהוא רישיון מורחב;

           "שירות בנכס פיננסי" – כל פעולה מהפעולות המפורטות להלן, שאין בה מתן אשראי, הנעשית דרך עיסוק:

(1)   החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי;

(2)   ניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 130 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 11א

חובת רישוי

12.     (א)  לא יעסוק אדם במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לפי העניין, ובהתאם לתנאי הרישיון.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ב)  מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי בהיקף פעילות נרחב אלא אם כן בידו רישיון מורחב.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, בהיקף פעילות נרחב, גם אם אין בידו רישיון מורחב, אם הגיש בקשה לקבלת רישיון מורחב עד תום 30 ימים מהמועד שבו היקף פעילותו היה להיקף פעילות נרחב וכל עוד מתקיימים בו שניים אלה:

(1)   טרם ניתנה החלטה בבקשתו לקבלת רישיון מורחב;

(2)   היקף פעילותו אינו עולה על פי שניים מהיקף הפעילות הנרחב המזערי הנדרש לקבלת רישיון מורחב.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 132 (ה"ח 1083)

(ב) מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק במתן שירות פיננסי במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי בהיקף פעילות נרחב אלא אם כן בידו רישיון מורחב.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נותן שירותים פיננסיים רשאי לעסוק במתן שירותים פיננסיים בהיקף פעילות נרחב גם אם אין בידו רישיון מורחב בהתקיים כל אלה:

(1) היקף פעילותו אינו עולה על פי שניים מהיקף הפעילות הנרחב המזערי הנדרש לקבלת רישיון מורחב;

(2) הוא הגיש בקשה לקבלת רישיון מורחב בתוך 30 ימים מהמועד שבו היקף פעילותו היה להיקף פעילות נרחב וכל עוד לא ניתנה החלטה בבקשתו.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, בהיקף פעילות נרחב, גם אם אין בידו רישיון מורחב, אם הגיש בקשה לקבלת רישיון מורחב עד תום 30 ימים מהמועד שבו היקף פעילותו היה להיקף פעילות נרחב וכל עוד מתקיימים בו שניים אלה:

(1) טרם ניתנה החלטה בבקשתו לקבלת רישיון מורחב;

(2) היקף פעילותו אינו עולה על פי שניים מהיקף הפעילות הנרחב המזערי הנדרש לקבלת רישיון מורחב.

סייגים לחובת הרישוי

13.     (א)  חובת הרישוי לפי סעיף 12 לא תחול על אלה:

(1)   בורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

(2)   החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק, מטעם החברה הבת כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור, ומהיום הקובע כמשמעותו לפי סעיפים 56 ו-57(ג) לחוק הדואר (תיקון מס' 11), התשע"ב-2012 – החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(3)   מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח, וכן תאגיד הנשלט על ידו או תאגיד שהמבטח מחזיק ביותר מ-20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(4)   חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;

(5)   זירת סוחר כהגדרתה בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך;

(6)   חבר בורסה;

(7)   מנהל תיקי השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

(8)   מסלקה וחבר מסלקה כהגדרתם בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

(9)   מערכת מבוקרת, כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008;

(10)  סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), וכן תאגיד הנשלט על ידו או תאגיד שהסולק מחזיק ביותר מ-20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(11)  תאגיד בנקאי ותאגיד עזר;

(12)  תאגיד שהוקם לפי דין;

(13)  מי שעיסוקו ברכישה של איגרות חוב שהוצעו לציבור על פי תשקיף בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך – לעניין עיסוק כאמור;

(14)  מנהל קרן כהגדרתו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(14א) בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(15)  מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית, ליחיד, או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור – לעניין עיסוק כאמור; לעניין זה, "ריבית" – כהגדרתה בסעיף 25א;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(16)  יחיד שעיסוקו במתן אשראי באמצעות מערכת לתיווך באשראי כהגדרתה בסעיף 25יז – לעניין עיסוק כאמור, ובלבד שאינו בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(17)  אגודה להתיישבות, לעניין מתן אשראי לחבריה או לתאגידים שבשליטתה, וכן אגודה מרכזת, לעניין מתן אשראי לחבריה או לתאגידים שבשליטתם; לענין זה –

"אגודה להתיישבות" – קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי כפי שהוגדרו בתקנות לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות;

"אגודה מרכזת" – אגודה שכל חבריה הם אגודות להתיישבות או תאגידים שבשליטתם המלאה.

           (ב)  השר רשאי, בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור סוגי גופים נוספים מחובת הרישוי לפי סעיף 12, ורשאי הוא, בהתייעצות עם שר המשפטים לתת פטור מחובת הרישוי לגוף מסוים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 132 (ה"ח 1083)

(3) מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 בחוק הפיקוח על הביטוח, וכן תאגיד הנשלט על ידו או תאגיד שהמבטח מחזיק ביותר מ-20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(4) חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 בחוק הפיקוח על קופות גמל;

(5) זירת סוחר כהגדרתה בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך;

(6) חבר בורסה;

(7) מנהל תיקי השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

(8) מסלקה וחבר מסלקה כהגדרתם בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

(9) מערכת מבוקרת, כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008;

(10) סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), וכן תאגיד הנשלט על ידו או תאגיד שהסולק מחזיק ביותר מ-20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(11) תאגיד בנקאי ותאגיד עזר;

(12) תאגיד שהוקם לפי דין;

(13) מי שעיסוקו ברכישה של איגרות חוב שהוצעו לציבור על פי תשקיף בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך – לעניין עיסוק כאמור;

(14) מנהל קרן כהגדרתו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(14א) בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי;

(15) מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית, ליחיד, או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור – לעניין עיסוק כאמור; לעניין זה, "אשראי שאינו נושא ריבית" – אשראי שאינו נושא ריבית או עמלה כלשהי, בין שהוא צמוד למדד או לשערו היציג של מטבע חוץ ובין שאינו צמוד, ולעניין זה יראו כאיבית או כעמלה כל תשלום שמתן האשראי מותנה בו לעניין זה, "ריבית" – כהגדרתה בסעיף 25א;

(16) יחיד שעיסוקו במתן אשראי באמצעות מפעיל אתר אינטרנט המיועד למתן הלוואות ולקבלתן, אם מפעיל האתר אינו נותן ההלוואה או מקבלה – לעניין עיסוק כאמור;

(17) אגודה להתיישבות, לעניין מתן אשראי לחבריה או לתאגידים שבשליטתה, וכן אגודה מרכזת, לעניין מתן אשראי לחבריה או לתאגידים שבשליטתם; לענין זה –

"אגודה להתיישבות" – קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי כפי שהוגדרו בתקנות לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות;

"אגודה מרכזת" – אגודה שכל חבריה הם אגודות להתיישבות או תאגידים שבשליטתם המלאה.

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1076 (ה"ח 1127)

החלפת פסקה 13א(16)

הנוסח הקודם:

(16) יחיד שעיסוקו במתן אשראי באמצעות מפעיל אתר אינטרנט המיועד למתן הלוואות ולקבלתן, אם מפעיל האתר אינו נותן ההלוואה או מקבלה – לעניין עיסוק כאמור;

סוגי הרישיונות (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

14.     (א)  ואלה סוגי הרישיונות לפי פרק זה:

(1)   רישיון למתן שירות בנכס פיננסי;

(2)   רישיון למתן אשראי.

           (ב)  כל אחד מסוגי הרישיונות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיהיה רישיון בסיסי או רישיון מורחב.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

(א) ואלה סוגי הרישיונות לעיסוק במתן שירות פיננסי לפי פרק זה:

תנאים למתן רישיון בסיסי

15.     (א)  המפקח רשאי לתת רישיון בסיסי למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   לעניין מבקש רישיון שהוא יחיד – הוא בגיר, אזרח ישראלי או תושב ישראל, שלא הוכרז פסול דין ולא ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל, ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – הוא התאגד ונרשם בישראל, בית המשפט לא מינה לו כונס נכסים ולא ציווה על פירוקו, ואחד לפחות מנושאי המשרה בו הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

(2)   למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון בסיסי, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה, והכול לפי העניין;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(3)   מבקש הרישיון, ואם הוא יחיד – גם בעל השפעה בו, לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין, וכן לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי, ולא מתקיימות לדעת המפקח נסיבות אחרות המטילות דופי ביושרו וביושרתו לפי אמות המידה שעליהן הורה לפי סעיף 4(ב); לעניין זה ובלי לפגוע מכלליות האמור –

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(א)   יראו כל אחת מהעבירות המפורטות להלן כעבירה שמתקיים בה האמור בפסקה זו אלא אם כן מצא המפקח כי מתקיימים טעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, שבשלהם אין מניעה לעיסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין:

(1)   עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון;

(2)   עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה;

(3)   עבירה לפי סעיף 117(ב) או (ב1) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(4)   עבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

(5)   עבירה לפי סעיף 211(א1) לפקודת המכס;

(6)   עבירה לפי סעיפים 415, 418 עד 420, 422, 423 ו-425 עד 428 לחוק העונשין;

(ב)   "הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(4)   בנושאי המשרה של מבקש הרישיון מתקיימים התנאים למינוי ולכהונה של נושא משרה בבעל רישיון לפי פרק ה';

(5)   לגבי מבקש רישיון שהוא תאגיד – מתקיימים בבעל שליטה ובבעל עניין בו התנאים לקבלת היתר לפי פרק ד'.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ב)  מצא המפקח כי בשל טעמים של שמירה על שלום הציבור או ביטחונו או טעמים אחרים שבטובת הציבור מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין, רשאי הוא שלא לתת רישיון למבקש, אף אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

15. (א) המפקח רשאי לתת רישיון בסיסי למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) לעניין מבקש רישיון שהוא יחיד – הוא בגיר, אזרח ישראלי או תושב ישראל, שלא הוכרז פסול דין ולא ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל, ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – הוא התאגד ונרשם בישראל, בית המשפט לא מינה לו כונס נכסים ולא ציווה על פירוקו, ואחד לפחות מנושאי המשרה בו הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2) למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון בסיסי, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת, והכול לפי העניין;

(3) מבקש הרישיון, ואם הוא יחיד – גם בעל השפעה בו, לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירותים פיננסיים במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין, וכן לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי, ולא מתקיימות לדעת המפקח נסיבות אחרות המטילות דופי ביושרו וביושרתו לפי אמות המידה שעליהן הורה לפי סעיף 4(ב); לעניין זה ובלי לפגוע מכלליות האמור –

(א) יראו כל אחת מהעבירות המפורטות להלן כעבירה שמתקיים בה האמור בפסקה זו אלא אם כן מצא המפקח כי מתקיימים טעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, שבשלהם אין מניעה לעיסוק במתן שירותים פיננסיים במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין:

(1) עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון;

(2) עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה;

(3) עבירה לפי סעיף 117(ב) או (ב1) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(4) עבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

(5) עבירה לפי סעיף 211(א1) לפקודת המכס;

(6) עבירה לפי סעיפים 415, 418 עד 420, 422, 423 ו-425 עד 428 לחוק העונשין;

(ב) "הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

(4) בנושאי המשרה של מבקש הרישיון מתקיימים התנאים למינוי ולכהונה של נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים בבעל רישיון לפי פרק ה';

(5) לגבי מבקש רישיון שהוא תאגיד – מתקיימים בבעל שליטה ובבעל עניין בו התנאים לקבלת היתר לפי פרק ד'.

(ב) מצא המפקח כי בשל טעמים של שמירה על שלום הציבור או ביטחונו או טעמים אחרים שבטובת הציבור מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירותים פיננסיים במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין, רשאי הוא שלא לתת רישיון למבקש, אף אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה.

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 373 (ה"ח 1080)

(2) למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון בסיסי, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה, והכול לפי העניין;

תנאים ושיקולים למתן רישיון מורחב

16.     (א)  המפקח רשאי לתת רישיון מורחב למבקש שמתקיימים לגביו, נוסף על התנאים האמורים בסעיף 15, כל אלה:

(1)   מבקש הרישיון התאגד ונרשם בישראל;

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

(2)   למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון מורחב, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה, והכול לפי העניין;

(3)   מבנה התאגיד עומד בדרישות לפי פרק ה'.

           (ב)  בבואו להחליט בבקשה למתן רישיון מורחב יביא המפקח בחשבון, בין השאר, עניינים אלה:

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(1)   התכנית העסקית של מבקש הרישיון וסיכוייו להגשימה;

(2)   האמצעים הכספיים ומקורות המימון של מבקש הרישיון;

(3)   שיקולים שבטובת הציבור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

(ב) בבואו להחליט בבקשה למתן רישיון מורחב יביא המפקח בחשבון, בין השאר, עניינים אלה:

(1) התכנית העסקית של מבקש הרישיון וסיכוייו להגשימה;

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 373 (ה"ח 1080)

(א) המפקח רשאי לתת רישיון מורחב למבקש שמתקיימים לגביו, נוסף על התנאים האמורים בסעיף 15, כל אלה:

(1) מבקש הרישיון התאגד ונרשם בישראל;

(2) למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון מורחב, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה, והכול לפי העניין;

בקשה לרישיון

17.     (א)  בקשה לרישיון תוגש בטופס שיקבע המפקח ותכלול בין השאר את אלה:

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(1)   תחומי העיסוק במסגרת השירות הפיננסי שבהם מבקש הרישיון מבקש לעסוק;

(2)   פרטי הזיהוי של מבקש הרישיון ושל נושאי המשרה בו;

(3)   לגבי מבקש רישיון שהוא יחיד – פרטי הזיהוי של בעלי ההשפעה בו;

(4)   לגבי מבקש רישיון שהוא תאגיד – פרטי הזיהוי של בעלי העניין ובעלי השליטה בו, ושיעור החזקתם באמצעי השליטה בו;

(5)   מקום פעילותו הראשי של מבקש הרישיון וכן מענם של הסניפים שברצונו להפעיל.

           (ב)  לבקשה לרישיון יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לקבלת רישיון, כאמור בסעיפים 15 או 16, וכן הצהרה ומסמכים כמפורט להלן, לפי העניין, ורשאי המפקח לדרוש ממבקש הרישיון נתונים ומסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה:

(1)   הצהרה בדבר האמצעים הכספיים ומקורות המימון של מבקש הרישיון שתינתן בדרך שיורה המפקח;

(2)   היה המבקש תאגיד – המסמכים שעל פיהם התאגד והמסמכים שעל פיהם הוא פועל.

           (ג)   לבקשה לרישיון מורחב יצרף מבקש הרישיון גם את התכנית העסקית של התאגיד.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

(א) בקשה לרישיון תוגש בטופס שיקבע המפקח ותכלול בין השאר את אלה:

(1) סוגי השירותים הפיננסיים תחומי העיסוק במסגרת השירות הפיננסי שבהם מבקש הרישיון מבקש לעסוק;

מתן רישיון

18.     המפקח ייתן החלטה בבקשה לרישיון שהוגשה לפי סעיף 17, בתוך 70 ימים מיום הגשת הבקשה, ואם דרש המפקח נתונים ומסמכים נוספים לפי סעיף 17(ב) – בתוך 70 ימים מיום שהומצאו לו הנתונים והמסמכים.

פירוט תחומי העיסוק ברישיון (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

19.     ברישיון יפורטו, בין השאר, תחומי העיסוק במסגרת השירות הפיננסי שרשאי בעל הרישיון לעסוק בהם.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

פירוט סוגי השירותים הפיננסיים ברישיון

19. ברישיון יפורטו, בין השאר, סוגי השירותים הפיננסיים שרשאי נותן השירותים הפיננסיים לעסוק בהם.

תקופת הרישיון (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

20.     רישיון יינתן לתקופה בלתי קצובה, ואולם המפקח רשאי להורות כי רישיון יינתן לתקופה קצובה שיורה ולא תפחת משנה; המפקח רשאי להורות כאמור לכלל בעלי הרישיונות או לסוג מסוים מהם, ואם מצא כי מתקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת – גם לבעל רישיון מסוים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

20. רישיון יינתן לתקופה בלתי קצובה, ואולם המפקח רשאי להורות כי רישיון יינתן לתקופה קצובה שיורה ולא תפחת משנה; המפקח רשאי להורות כאמור לכלל נותני השירותים הפיננסיים לכלל בעלי הרישיונות או לסוג מסוים מהם, ואם מצא כי מתקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת – גם לנותן שירותים פיננסיים מסוים לבעל רישיון מסוים.

הודעה על מתן הרישיון והצגתו לציבור (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

21.     (א)  הודעה על מתן רישיון ועל תחומי העיסוק שבהם מורשה בעל רישיון לעסוק תפורסם באתר האינטרנט של המפקח.

           (ב)  בעל רישיון יציג העתק מהרישיון בכל אחד מסניפיו, במקום בולט לעין, ויציין את מספר הרישיון על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוציא.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

21. (א) הודעה על מתן רישיון ועל תחומי העיסוק שבהם מורשה נותן שירותים פיננסיים בעל רישיון לעסוק תפורסם באתר האינטרנט של המפקח.

(ב) נותן שירותים פיננסיים בעל רישיון יציג העתק מהרישיון בכל אחד מסניפיו, במקום בולט לעין, ויציין את מספר הרישיון על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוציא.

דיווח למפקח על שינויים (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

22.     (א)  חל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בעל רישיון למפקח במסגרת בקשתו לקבלת רישיון או במסגרת המסמכים שצורפו לה, או הוגש נגדו כתב אישום בעבירות לפי סעיף 15(א)(3), ידווח על כך למפקח בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים מהיום שנוגע לו על השינוי ויצרף את המסמכים הנוגעים לעניין; הוראות סעיף זה לא יחולו על שינוי בתכנית העסקית, למעט שינוי כאמור מהסוג שעליו יורה המפקח, ככל שיורה.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (א1)        על אף הוראות סעיף קטן (א), לעניין דיווח על הגשת כתב אישום בעבירות לפי סעיף 15(א)(3) לא תחול החובה לצרף מסמכים כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

           (ב)  חל שינוי בצבר האשראי של בעל רישיון למתן אשראי שהוא תאגיד, באופן המחייב אותו לשנות את ההון העצמי הנדרש לפי הוראות סעיפים 37 ו-38 והתוספת הראשונה, ידווח על כך בעל הרישיון למפקח בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים מהיום שנודע לו על השינוי ויצרף את המסמכים הנוגעים לעניין.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

(א) חל שינוי בפרט מהפרטים שמסר נותן שירותים פיננסים בעל רישיון למפקח במסגרת בקשתו לקבלת רישיון או במסגרת המסמכים שצורפו לה, או נפתחה נגדו חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום בעבירות לפי סעיף 15(א)(3), ידווח על כך למפקח בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים מהיום שנוגע לו על השינוי ויצרף את המסמכים הנוגעים לעניין; הוראות סעיף זה לא יחולו על שינוי בתכנית העסקית, למעט שינוי כאמור מהסוג שעליו יורה המפקח, ככל שיורה.

(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), לעניין דיווח על הגשת כתב אישום בעבירות לפי סעיף 15(א)(3) לא תחול החובה לצרף מסמכים כאמור בסעיף קטן (א).

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 373 (ה"ח 1080)

(ב) חל שינוי בצבר האשראי של בעל רישיון למתן אשראי שהוא תאגיד, באופן המחייב אותו לשנות את ההון העצמי הנדרש לפי הוראות סעיפים 37 ו-38 והתוספת הראשונה, ידווח על כך בעל הרישיון למפקח בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים מהיום שנודע לו על השינוי ויצרף את המסמכים הנוגעים לעניין.

ביטול או התליה של רישיון

23.     (א)  המפקח רשאי לבטל רישיון או להתלותו בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2)   חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון המנויים בסעיפים 15(א)(1) עד (3) או 16(א), לפי העניין;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(3)   בעל הרישיון הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או מהוראות המפקח או תנאי מתנאי הרישיון;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(4)   בעל הרישיון לא החל לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין, בתוך שנתיים ממועד מתן הרישיון, או שהפסיק לעסוק בכך במשך תקופה כאמור;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(5)   היה בעל הרישיון תאגיד – הוא החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(6)   היה בעל הרישיון יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוכרז פסול דין או נפטר;

(7)   טעמים של שמירה על שלום הציבור או ביטחונו או טעמים אחרים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול הרישיון או את התלייתו.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ב)  סבר המפקח כי הפגם כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות לבעל הרישיון לתקנו, ורשאי הוא להורות על אופן התיקון והמועד לתיקון; חלפה התקופה שהורה המפקח והפגם לא תוקן להנחת דעתו, רשאי המפקח לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ג)   המפקח לא יבטל ולא יתלה רישיון כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה; ואולם המפקח רשאי להתלות רישיון באופן מיידי, אם קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובלבד שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור, סמוך ככל האפשר לאחר התליית הרישיון.

           (ד)  הודעה על ביטול רישיון או התלייתו תפורסם באתר האינטרנט של המפקח.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 133 (ה"ח 1083)

23. (א) המפקח רשאי לבטל רישיון או להתלותו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון המנויים בסעיפים 15(א)(1) עד (3) או 16(א), לפי העניין;

(3) נותן השירותים הפיננסיים בעל הרישיון הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או מהוראות המפקח או תנאי מתנאי הרישיון;

(4) נותן השירותים הפיננסיים לא החל לעסוק במתן השירותים האמורים בתוך שנתיים ממועד מתן הרישיון או שהפסיק לעסוק במתן השירותים במשך תקופה כאמור;

(4) בעל הרישיון לא החל לעסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין, בתוך שנתיים ממועד מתן הרישיון, או שהפסיק לעסוק בכך במשך תקופה כאמור;

(5) היה נותן השירותים הפיננסיים בעל הרישיון תאגיד – הוא החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;

(6) היה נותן השירותים הפיננסיים בעל הרישיון יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוכרז פסול דין או נפטר;

(7) טעמים של שמירה על שלום הציבור או ביטחונו או טעמים אחרים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול הרישיון או את התלייתו.

(ב) סבר המפקח כי הפגם כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות לנותן השירותים הפיננסיים לבעל הרישיון לתקנו, ורשאי הוא להורות על אופן התיקון והמועד לתיקון; חלפה התקופה שהורה המפקח והפגם לא תוקן להנחת דעתו, רשאי המפקח לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) המפקח לא יבטל ולא יתלה רישיון כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה; ואולם המפקח רשאי להתלות את רישיונו של נותן שירותים פיננסיים להתלות רישיון באופן מיידי, אם קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובלבד שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור, סמוך ככל האפשר לאחר התליית הרישיון.

פיקוח על מי שרישיונו בוטל (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

24.     (א)  מי שרישיונו בוטל חייב למלא אחרי כל ההוראות החלות על בעל רישיון לפי חוק זה, כל עוד קיימות התחייבויות שנתן ללקוחות לפני ביטול הרישיון.

           (ב)  המפקח רשאי לתת למי שרישיונו בוטל הוראות בדבר ניהול עסקיו ככל שהדבר ייראה לו נחוץ כדי להגן על לקוחותיו שהתקשרו עמו לפני ביטול הרישיון; אין בהוראה כאמור כדי לפטור את מי שרישיונו בוטל מאחריותו למילוי התחייבות שנתן לפני ביטול הרישיון.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 134 (ה"ח 1083)

(א) מי שרישיונו בוטל חייב למלא אחרי כל ההוראות החלות על נותן שירותים פיננסיים בעל רישיון לפי חוק זה, כל עוד קיימות התחייבויות שנתן ללקוחות לפני ביטול הרישיון.

(תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25.     (בוטל).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 134 (ה"ח 1083)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

ניהול מרשם של נותני השירותים הפיננסיים

25. (א) המפקח ינהל מרשם של בעלי רישיונות למתן שירותים פיננסיים שיכלול, בין השאר, פרטים אלה:

(1) פרטי בעל הרישיון, סוג הרישיון שבידו ותקופת תוקפו אם נקבעה;

(2) נותני שירותים פיננסיים שרישיונם הותלה בהתאם להוראות סעיף 23;

(3) פרסום בדבר עיצום כספי שהוטל על בעל הרישיון בכפוף להוראות סעיף 92.

(ב) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המפקח.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

פרק ג'1: רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 134 (ה"ח 1083)

הוספת פרק ג'1

הגדרות – פרק ג'1 (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

25א.   בפרק זה –

           "אשראי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);

           "היקף פעילות בנקאי" – צבר פיקדונות או צבר אשראי העולה על מיליארד וחצי שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

           "היקף פעילות נרחב" – צבר פיקדונות העולה על 50 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת, או צבר אשראי העולה על 25 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

           "מתן אשראי" – כהגדרתו בסעיף 21(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), למעט הנפקה של כרטיסי אשראי כהגדרתה בסעיף 25י;

           "פיקדון" – כל תשלום, לרבות הלוואה, מענק או תרומה, שמתקיים לגביו אחד מאלה ולמעט תשלום מסוג שקבע השר:

(1)   יש בצדו זכות לקבלו חזרה, כולו או חלקו, בין שהזכות היא של נותן התשלום ובין שהומחתה או הוקנתה לאדם שלישי; לעניין זה, לא יראו כפיקדון תשלום שניתן בשל רכישת אמצעי שליטה באגודה שיתופית המקנה לרוכש זכות לפדיונו במועד הפסקת החברות באגודה כאמור;

(2)   יש בצדו זכות לקבל מענק או אשראי ממקבל התשלום, בין שהזכות היא של נותן התשלום ובין שהומחתה או הוקנתה לאדם שלישי;

(3)   מתקיימים לגביו תנאים אחרים שקבע;

           "צבר אשראי" – כהגדרתו בסעיף 11א, בשינויים המחויבים;

           "צבר פיקדונות" – סך כל החובות של בעל רישיון, בשל קבלת פיקדונות בפועל;

           "קבלת פיקדונות" – כהגדרת "קבלת פיקדונות כספיים" בסעיף 21(ב) לחוק הבנקאות (רישוי);

           "ריבית" – כל תמורה הניתנת בקשר עם אשראי או פיקדון שיש בה משום תוספת לקרן, יהיה כינויה אשר יהיה, ולעניין פיקדון שבצדו זכות לקבלת אשראי, כאמור בפסקה (2) להגדרה "פיקדון" שבסעיף זה – לרבות הותאת חלק מכספי הפיקדון בידי נותן האשראי, בשל מתן האשראי, והכול למעט –

(1)   עמלות לצורך כיסוי הוצאות תפעול, מסוג, בסכום או בשיעור שקבע השר;

(2)   החזר הוצאות סבירות שהוצאו בשל פיגור בהחזר האשראי, מסוג, בסכום או בשיעור שקבע השר;

(3)   כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה לאחד מאלה:

(א)   שער החליפין למטבע הישראלי או למטבע אחר שאישר המפקח, שמפרסם בנק ישראל;

(ב)   מדד המחירים לצרכן, או מדד אחר שאישר המפקח, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "רישיון" – רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי;

           "רישיון בסיסי" – רישיון לעיסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בהיקף פעילות שאינו היקף פעילות נרחב;

           "רישיון מורחב" – רישיון לעיסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בהיקף פעילות נרחב;

           "רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי" – רישיון לעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי, שניתן לפי פרק זה, בין שהוא רישיון בסיסי ובין שהוא רישיון מורחב;

           "שירותי פיקדון ואשראי" – קבלת פיקדונות ומתן אשראי, כאחת, הנעשים דרך עיסוק, ובלבד שהפיקדונות או האשראי, כולם או חלקם, נושאי ריבית.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 134 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25א

חובת רישוי – רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25ב.   (א)  אגודה שאינה תאגיד בנקאי לא תעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי, בהיקף פעילות הנמוך מהיקף פעילות בנקאי, אלא אם כן בידה רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי ובהתאם לתנאי הרישיון.

           (ב)  מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בהיקף פעילות נרחב אלא אם כן בידו רישיון מורחב.

           (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בהיקף פעילות נרחב, גם אם אין בידו רישיון מורחב, אם הגיש בקשה לקבלת רישיון מורחב עד תום 30 ימים מהמועד שבו היקף פעילותו היה להיקף פעילות נרחב וכל עוד מתקיימים בו שניים אלה:

(1)   טרם ניתנה החלטה בבקשתו לקבלת רישיון מורחב;

(2)   היקף פעילותו אינו עולה על פי שניים מהיקף הפעילות הנרחב המזערי הנדרש לקבלת רישיון מורחב.

           (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות סעיפים 21 ו-22א לחוק הבנקאות (רישוי), אגודה בעלת רישיון כאמור בסעיף קטן (א) שהוא רישיון מורחב, רשאית להמשיך ולעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בהיקף פעילות בנקאי, אף שאינה תאגיד בנקאי, אם הגישה לנגיד בנק ישראל בקשה לקבלת רישיון לפי חוק הבנקאות (רישוי), לפני המועד שבו היקף פעילותה היה להיקף פעילות בנקאי, וכל עוד מתקיימים שניים אלה:

(1)   נגיד בנק ישראל טרם נתן את החלטתו בבקשה לקבלת רישיון לפי חוק הבנקאות (רישוי);

(2)   היקף פעילותה אינו עולה על 110% מהסכום הקבוע בהגדרה "היקף פעילות בנקאי" שבסעיף 25א, או מסכום אחר שנקבע לפיה, ככל שנקבע.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 135 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25ב

סייגים לחובת הרישוי – רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25ג.   (א)  חובת הרישוי לפי סעיף 25ב לא תחול על אלה:

(1)   מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

(2)   חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל.

           (ב)  השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בתקנות, לפטור סוגי גופים נוספים מחובת הרישוי לפי סעיף 25ב; אין בפטור כאמור כדי לגרוע מהוראות לפי חוק הבנקאות (רישוי).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 136 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25ג

סוגי הרישיונות (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

25ד.   רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי יכול שיהיה רישיון בסיסי או רישיון מורחב.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 136 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25ד

 

תנאים למתן רישיון בסיסי (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25ה.   (א)  המפקח רשאי לתת רישיון בסיסי למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   מבקש הרישיון הוא אגודה שלא מונה לה כונס נכסים או שלא ניתן צו לפירוקה וכן שאחד לפחות מנושאי המשרה בה הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

(2)   למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון בסיסי, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה;

(3)   מבקש הרישיון לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי, וכן לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי, ולא מתקיימות לדעת המפקח נסיבות אחרות המטילות דופי ביושרו וביושרתו לפי אמות המידה שעליהן הורה לפי סעיף 4(ב); לעניין זה ובלי לגרוע מכלליות האמור –

(א)   יראו כל אחת מהעבירות המפורטות בסעיף 15(א)(3)(א) כעבירה שמתקיים בה האמור בפסקה זו, אלא אם כן מצא המפקח כי מתקיימים טעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, שבשלהם אין מניעה לעיסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי;

(ב)   "הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

(4)   בנושאי המשרה של מבקש הרישיון מתקיימים התנאים למינוי ולכהונה של נושא משרה בבעל רישיון לפי פרק ה';

(5)   בבעל שליטה ובבעל עניין במבקש הרישיון מתקיימים התנאים לקבלת היתר לפי פרק ד'.

           (ב)  מצא המפקח כי בשל טעמים שבטובת הציבור מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי, רשאי הוא שלא לתת רישיון למבקש, אף אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 136 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25ה

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 373 (ה"ח 1080)

(2) למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון בסיסי, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה;

תנאים ושיקולים למתן רישיון מורחב (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25ו.   (א)  המפקח רשאי לתת רישיון מורחב למבקש שמתקיימים לגביו, נוסף על התנאים האמורים בסעיף 25ה, כל אלה:

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

(1)   למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון מורחב, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה;

(2)   מבנה התאגיד תואם את הדרישות לפי פרק ה'.

           (ב)  בבואו להחליט בבקשה למתן רישיון מורחב יביא המפקח בחשבון, בין השאר, עניינים אלה:

(1)   מטרותיו של מבקש הרישיון על פי מסמכי ההתאגדות שלו;

(2)   התכנית העסקית של מבקש הרישיון וסיכוייו להגשימה;

(3)   האמצעים הכספיים ומקורות המימון של מבקש הרישיון;

(4)   שיקולים שבטובת הציבור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 137 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25ו

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 373 (ה"ח 1080)

(א) המפקח רשאי לתת רישיון מורחב למבקש שמתקיימים לגביו, נוסף על התנאים האמורים בסעיף 25ה, כל אלה:

(1) למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון מורחב, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה;

בקשה לרישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25ז.   על הגשת בקשה לרישיון יחולו הוראות סעיף 17, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 137 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25ז

 

החלת הוראות לעניין רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25ח.  הוראות סעיפים 18 עד 22 ו-24 יחולו לעניין רישיון ובעל רישיון לפי פרק זה, בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: חובת הדיווח לפי סעיף 22(ב) תחול, בשינויים המחויבים, גם לעניין שינוי בצבר הפיקדונות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 137 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25ח

ביטול או התליה של רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25ט.  (א)  המפקח רשאי לבטל רישיון או להתלותו בהתקיים האמור בסעיף 23(א)(1) עד (6), בשינויים המחויבים, וכן בהתקיים אחד מאלה:

(1)   טעמים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול הרישיון או את התלייתו;

(2)   היקף הפעילות של בעל הרישיון הוא היקף פעילות בנקאי ולא מתקיים האמור בסעיף 25ב(ד).

           (ב)  על ביטול או התליה של רישיון לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 23(ב) עד (ד), בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 138 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25ט

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

פרק ג'2: רישיון הנפקה

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 138 (ה"ח 1083)

הוספת פרק ג'2

הגדרות – פרק ג'2 (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

25י.    בפרק זה –

           "כרטיס אשראי" – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק בלא תשלום מיידי של התמורה או למשיכת כסף שמקורו באשראי באמצעות מכשירים ממוכנים;

           "הנפקה", של כרטיס אשראי – התקשרות בחוזה כרטיס אשראי עם לקוח והתחייבות למתן אשראי באמצעות כרטיס האשראי;

           "חוזה כרטיס אשראי" – כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

           "רישיון הנפקה" – רישיון לעסוק בהנפקה של כרטיסי אשראי שניתן לפי פרק זה;

           "מתן אשראי" – כהגדרתו בסעיף 11א או 25א, לפי העניין.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 138 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25י

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 225 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 10 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

"הנפקה", של כרטיס אשראי – התקשרות בחוזה כרטיס אשראי עם לקוח, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, והתחייבות למתן אשראי באמצעות כרטיס האשראי;

"חוזה כרטיס אשראי" – כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

חובת רישוי – רישיון הנפקה (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25יא.  מי שעיסוקו במתן אשראי לא יעסוק גם בהנפקה של כרטיסי אשראי אלא אם כן בידו רישיון הנפקה שקיבל מאת המפקח, ובהתאם לתנאי הרישיון.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 138 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25יא

סייגים לחובת הרישוי – רישיון הנפקה (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25יב.  חובת הרישוי לפי סעיף 25יא לא תחול על מי שפטור מחובת הרישוי לפי סעיפים 13 או 25ג.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 138 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25יב

תנאים למתן רישיון הנפקה (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25יג.  (א)  המפקח רשאי לתת רישיון הנפקה למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   הוא בעל רישיון למתן אשראי שהוא רישיון מורחב, או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שהוא רישיון מורחב (בסעיף זה – בעל רישיון מורחב);

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

(2)   למבקש רישיון ההנפקה הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון מורחב, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה, הכול לפי העניין;

(3)   מבקש רישיון ההנפקה לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק בהנפקה של כרטיסי אשראי, וכן לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי, ולא מתקיימות לדעת המפקח נסיבות אחרות המטילות דופי ביושרו וביושרתו לפי אמות המידה שעליהן הורה לפי סעיף 4(ב); לעניין זה ובלי לגרוע מכלליות האמור –

(א)   יראו כל אחת מהעבירות המפורטות בסעיף 15(א)(3)(א) כעבירה שמתקיים בה האמור בפסקה זו, אלא אם כן מצא המפקח כי מתקיימים טעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, שבשלהם אין מניעה לעיסוק בהנפקה של כרטיסי אשראי;

(ב)   "הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

(4)   בנושאי המשרה של מבקש רישיון ההנפקה מתקיימים התנאים למינוי ולכהונה של נושא משרה בבעל רישיון הנפקה לפי פרק ה';

(5)   בבעל שליטה ובבעל עניין במבקש רישיון ההנפקה מתקיימים התנאים לקבלת היתר לפי פרק ד';

(6)   מבנה התאגיד עומד בדרישות לפי פרק ה'.

           (ב)  מצא המפקח כי בשל טעמים שבטובת הציבור מבקש רישיון ההנפקה אינו ראוי לעסוק בהנפקה של כרטיסי אשראי, רשאי הוא שלא לתת רישיון למבקש, אף אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה.

           (ג)   בבואו להחליט בבקשה למתן רישיון מנפיק יביא המפקח בחשבון, בין השאר את העניינים המנויים בסעיפים 16(ב) או 25ו(ב), לפי העניין, וכן את אלה:

(1)   קיומם של הסדרים המעידים על יכולתו של המבקש לקיים תשתית מתאימה שתבטיח את יציבות פעילותו כבעל רישיון הנפקה;

(2)   קיומו של ממשל תאגידי הכולל מנגנונים נאותים להבטחת ניהול תקין, ובכלל זה חלוקה ברורה של תחומי האחריות בין נושאי המשרה וקיום מנגנוני בקרה ופיקוח נאותים;

(3)   קיומם של מנגנוני אבטחה נאותים, ובכלל זה אמצעים מתאימים להערכת סיכוני אבטחת המידע ולהתמודדות עמם;

(4)   קיומם של מנגנונים נאותים לניהול סיכונים, ובכל זה מנגנונים לזיהוי, לניטור ולמעקב אחר הסיכונים שהמבקש יהיה חשוף להם בפעילותו כבעל רישיון הנפקה, ולדיווח עליהם;

(5)   קיומם של הסדרים להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(6)   זהותם של צדדים קשורים למבקש; לעניין זה, "צד קשור" – מי שנשלט בידי המבקש או בידי מי ששולט במבקש.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 138 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25יג

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 373 (ה"ח 1080)

(א) המפקח רשאי לתת רישיון הנפקה למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא בעל רישיון למתן אשראי שהוא רישיון מורחב, או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שהוא רישיון מורחב (בסעיף זה – בעל רישיון מורחב);

(2) למבקש רישיון ההנפקה הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון מורחב, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה, הכול לפי העניין;

בקשה לרישיון הנפקה (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

25יד.  (א)  בקשה לרישיון הנפקה תוגש בטופס שיקבע המפקח ותכלול בין השאר את אלה:

(1)   פרטים כאמור בסעיף 17(א), בשינויים המחויבים;

(2)   תיאור הממשל התאגידי של המבקש ובכלל זה המבנה הארגוני, חלוקת תחומי האחריות בין נושאי המשרה במבקש ומנגנוני הפיקוח והבקרה;

(3)   מדיניות האבטחה של המבקש לרבות אבטחת מידע;

(4)   מדיניות ניהול הסיכונים של המבקש;

(5)   תכנית המשכיות עסקית;

(6)   תיאור ההסדרים להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(7)   פרטי הזיהוי של צדדים קשורים למבקש כהגדרתם בסעיף 25יג(ג)(6) ותיאור הקשר למבקש.

           (ב)  הוראות סעיף 17(ב) ו-(ג), יחולו על בקשה לרישיון הנפקה, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 140 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25יד

החלת הוראות לעניין רישיון הנפקה (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25טו. הוראות סעיפים 18 עד 22 ו-24 יחולו לעניין רישיון הנפקה, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 140 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25טו

 

ביטול או התליה של רישיון הנפקה (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

25טז. (א)  המפקח רשאי לבטל רישיון הנפקה או להתלותו, בהתקיים האמור בסעיף 23(א)(1) עד (3) או (5), וכן בהתקיים אחד מאלה:

(1)   בעל הרישיון לא החל לעסוק בהנפקה של כרטיס אשראי בתוך שנה ממועד מתן הרישיון או שהפסיק לעסוק בכך, במשך תקופה העולה על שישה חודשים;

(2)   לעניין בעל רישיון שהוא משתתף במערכת תשלומים – פעילותו עלולה לפגוע ביציבות מערכת התשלומים או באמינותה; לעניין זה, "מערכת תשלומים" ו"משתתף במערכת תשלומים" – כהגדרתם בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008;

(3)   טעמים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול הרישיון או את התלייתו.

           (ב)  על ביטול או התליה של רישיון לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 23(ב) עד (ד), בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 140 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 25טז

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

פרק ג'3: רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1076 (ה"ח 1127)

הוספת פרק ג'3

הגדרות – פרק ג'3 (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

25יז.  בפרק זה –

           "היקף פעילות נרחב" – צבר אשראי העולה על 25 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

           "לווה" – כל אחד מאלה:

(1)   יחיד המקבל אשראי ממלווה באמצעות מערכת לתיווך באשראי;

(2)   תאגיד שהתאגד בישראל ואינו תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, שחלות עליו הוראות סעיף 15ב(4ב) לחוק האמור, המקבל אשראי ממלווה באמצעות מערכת לתיווך באשראי, ושסך חוב האשראי שקיים לתאגיד באמצעות מערכות לתיווך באשראי אינו עולה על מיליון שקלים חדשים;

           "לקוח" – מלווה או לווה;

           "מלווה" – מי שנותן אשראי ללווה באמצעות מערכת לתיווך באשראי, וכן מי שמעביר כספים לבעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי במטרה שיינתנו כאשראי ללווה באמצעות המערכת;

           "מערכת חברתית לתיווך באשראי" – מערכת לתיווך באשראי הפועלת רק לעניין עסקאות למתן אשראי שאינן נושאות ריבית, ואשר סכום האשראי הניתן באמצעותה, ללווה מסוים, אינו עולה על 300,000 שקלים חדשים בשנה או על סכום אחר שקבע השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שסכום האשראי שמקורו במלווה בודד אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים או על סכום אחר שעליו הורה המפקח; לעניין זה, "ריבית" – כל תמורה הניתנת בקשר עם האשראי שיש בה משום תוספת לקרן, יהיה כינויה אשר יהיה, למעט –

(1)   עמלות לצורך כיסוי הוצאות תפעול, מסוג, בסכום או בשיעור שקבע השר;

(2)   החזר הוצאות סבירות שהוצאו בשל פיגור בהחזר האשראי, מסוג, בסכום או בשיעור שקבע השר;

(3)   כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה לאחד מאלה:

(א)   שער החליפין למטבע הישראלי או למטבע אחר שאישר המפקח, שמפרסם בנק ישראל;

(ב)   מדד המחירים לצרכן, או מדד אחר שאישר המפקח, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "מערכת לתיווך באשראי" – מערכת מקוונת הפועלת באמצעות רשת האינטרנט או באמצעים טכנולוגיים אחרים שקבע השר, בצו, המשמשת לתיווך בין מלווים ללווים לשם ביצוע עסקאות למתן אשראי ולתפעולן של עסקאות כאמור;

           "עמלה" – כל תמורה המגיעה לבעל רישיון בעד השירותים שנותן בעל הרישיון ללקוחותיו; המפקח רשאי לתת הוראות לעניין סוגי עמלות, שיעורן והיקפן;

           "צבר אשראי" – סך כל חובות הלווים למלווים, במערכת לתיווך באשראי שמפעיל בעל רישיון, בתוספת סך כל כספי המלווים שהועברו לבעל הרישיון וטרם הוקצו כהלוואות ללווים;

           "רישיון בסיסי" – רישיון לעיסוק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי, בהיקף פעילות שאינו היקף פעילות נרחב;

           "רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי", "רישיון" – רישיון לעסוק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי שניתן לפי פרק זה, בין שהוא רישיון בסיסי ובין שהוא רישיון מורחב;

           "רישיון מורחב" – רישיון לעיסוק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי, בהיקף פעילות נרחב.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1076 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25יז

חובת רישוי (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

25יח. (א)  לא יעסוק אדם בהפעלת מערכת לתיווך באשראי אלא אם כן בידו רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, ובהתאם לתנאי הרישיון.

           (ב)  מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי בהיקף פעילות נרחב אלא אם כן בידו רישיון מורחב.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לעסוק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי בהיקף פעילות נרחב, גם אם אין בידו רישיון מורחב, אם הגיש בקשה לקבלת רישיון מורחב עד תום 30 ימים מהמועד שבו היקף פעילותו היה להיקף פעילות נרחב וכל עוד מתקיימים בו שניים אלה:

(1)   טרם ניתנה החלטה בבקשתו לקבלת רישיון מורחב;

(2)   היקף פעילותו אינו עולה על פי שניים מהיקף הפעילות הנרחב המזערי הנדרש לקבלת רישיון מורחב.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1078 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25יח

סייגים לחובת רישוי (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

25יט. (א)  חובת הרישוי לפי סעיף 25יח לא תחול על אלה:

(1)   סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), וכן תאגיד הנשלט על ידו או תאגיד שהסולק מחזיק ביותר מ-20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(2)   תאגיד בנקאי ותאגיד עזר.

           (ב)  השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בתקנות לפטור סוגי גופים נוספים מחובת הרישוי לפי סעיף 25יח.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1078 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25יט

סוגי הרישיונות (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

25כ.   רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי יכול שיהיה רישיון בסיסי או רישיון מורחב.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1078 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25כ

 

תנאים למתן רישיון בסיסי (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

25כא. (א)  המפקח רשאי לתת רישיון בסיסי למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   לעניין מבקש רישיון שהוא יחיד – הוא בגיר, אזרח ישראלי או תושב ישראל, שלא הוכרז פסול דין ולא ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל, ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – הוא התאגד ונרשם בישראל, בית המשפט לא מינה לו כונס נכסים ולא ציווה על פירוקו ואחד לפחות מנושאי המשרה בו הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2)   למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון בסיסי, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה;

(3)   מבקש הרישיון, ואם הוא יחיד – גם בעל השפעה בו, לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי, וכן לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי, ולא מתקיימות לדעת המפקח נסיבות אחרות המטילות דופי ביושרו וביושרתו לפי אמות המידה שעליהן הורה לפי סעיף 4(ב); לעניין זה ובלי לגרוע מכלליות האמור –

(א)   יראו כל אחת מהעבירות המפורטות בסעיף 15(א)(3)(א) כעבירה שמתקיים בה האמור בפסקה זו, אלא אם כן מצא המפקח כי מתקיימים טעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, שבשלהם אין מניעה לעיסוק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי;

(ב)   "הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

(4)   בנושאי המשרה של מבקש הרישיון מתקיימים התנאים למינוי ולכהונה של נושא משרה בבעל רישיון לפי פרק ה';

(5)   לגבי מבקש רישיון שהוא תאגיד – מתקיימים בבעל שליטה ובבעל עניין בו התנאים לקבלת היתר לפי פרק ד'.

           (ב)  מצא המפקח כי בשל טעמים שבטובת הציבור מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי, רשאי הוא שלא לתת רישיון למבקש, אף אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1078 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25כא

תנאים ושיקולים למתן רישיון מורחב (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

25כב. (א)  המפקח רשאי לתת רישיון מורחב למבקש שמתקיימים לגביו, נוסף על התנאים האמורים בסעיף 25כא, כל אלה:

(1)   מבקש הרישיון התאגד ונרשם בישראל;

(2)   למבקש הרישיון הון עצמי מזערי כנדרש מבעל רישיון מורחב, בהתאם להוראות סעיף 37 ולתוספת הראשונה;

(3)   מבנה התאגיד עומד בדרישות לפי פרק ה';

(4)   מבקש הרישיון צירף לבקשתו תכנית עבודה המעידה על יכולתו לעמוד בהוראות חוק זה.

           (ב)  בבואו להחליט בבקשה למתן רישיון מורחב יביא המפקח בחשבון, בין השאר, את תכנית העבודה כאמור בסעיף קטן (א)(4) וכן שיקולים שבטובת הציבור.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1079 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25כב

בקשה לרישיון (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

25כג. על הגשת בקשה לרישיון יחולו הוראות סעיף 17(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1080 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25כג

 

החלת הוראות לעניין רישיון (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

25כד. הוראות סעיפים 18 עד 22 ו-24 יחולו לעניין רישיון ובעל רישיון לפי פרק זה, בשינויים המחויבים.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1080 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25כד

ביטול או התליה של רישיון (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

25כה. (א)  המפקח רשאי לבטל רישיון או להתלותו בהתקיים האמור בסעיף 23(א)(1) עד (6), בשינויים המחויבים, וכן אם מתקיימים טעמים שבטובת הציבור המצדיקים את ביטול הרישיון או את התלייתו.

           (ב)  על ביטול או התליה של רישיון לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 23(ב) עד (ד), בשינויים המחויבים.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1080 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 25כה

פרק ד': היתר לשליטה או להחזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים

שליטה או החזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים

26.     (א)  לא ישלוט אדם בנותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד, אלא על פי היתר שנתן המפקח ועל פי התנאים שנקבעו בו.

           (ב)  לא יהיה אדם בעל עניין בנותן שירותים פיננסים שהוא תאגיד, אלא על פי היתר שנתן המפקח ועל פי התנאים שנקבעו בו.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

           (ג)   במתן היתר לפי סעיף קטן (א) לשליטה בנותן שירותים פיננסיים שהוא בעל רישיון מורחב יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיפים 16(ב), 25ו(ב), 25יג(ג) או 25כב(ב), לפי העניין ובשינויים המחויבים, וכן התאמתו של המבקש לשלוט בנותן שירותים פיננסיים, לרבות ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי ויושרו ויושרתו לרבות העדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד בעבירה כאמור בסעיף 15(א)(3), וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על תחום השירותים הפיננסיים.

           (ד)  במתן היתר לפי סעיף קטן (א) לשליטה בנותן שירותים פיננסיים שהוא בעל רישיון בסיסי, ובמתן היתר לפי סעיף קטן (ב), יובאו בחשבון רק יושרו ויושרתו של מבקש ההיתר, לרבות העדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד בעבירה כאמור בסעיף 15(א)(3).

           (ה)  היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כל תאגיד שבשליטתו של בעל ההיתר.

           (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו על אלה:

(1)   מי שמחזיק אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין;

(2)   תאגיד שרכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו.

           (ז)   הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על 0.001% מאותו סוג של אמצעי השליטה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 141 (ה"ח 1083)

(ג) במתן היתר לפי סעיף קטן (א) לשליטה בנותן שירותים פיננסיים שהוא בעל רישיון מורחב יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 16(ב), בשינויים המחויבים בסעיפים 16(ב), 25ו(ב) או 25יג(ג), לפי העניין ובשינויים המחויבים, וכן התאמתו של המבקש לשלוט בנותן שירותים פיננסיים, לרבות ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי ויושרו ויושרתו לרבות העדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד בעבירה כאמור בסעיף 15(א)(3), וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על תחום השירותים פיננסיים תחום השירותים הפיננסיים.

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1080 (ה"ח 1127)

(ג) במתן היתר לפי סעיף קטן (א) לשליטה בנותן שירותים פיננסיים שהוא בעל רישיון מורחב יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיפים 16(ב), 25ו(ב) או 25יג(ג) 25ו(ב), 25יג(ג) או 25כב(ב), לפי העניין ובשינויים המחויבים, וכן התאמתו של המבקש לשלוט בנותן שירותים פיננסיים, לרבות ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי ויושרו ויושרתו לרבות העדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד בעבירה כאמור בסעיף 15(א)(3), וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על תחום השירותים הפיננסיים.

העברת אמצעי שליטה

27.     מי שמחזיק אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף 26 ואין בידו ההיתר.

ביטול היתר או שינויו

28.     (א)  המפקח רשאי לבטל או לשנות היתר שנתן לפי סעיף 26 אם היה לו יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה:

(1)   בבעל ההיתר חדל להתקיים תנאי מהותי מתנאי ההיתר או שהוא הפר תנאי כאמור;

(2)   בבעל ההיתר חדלו להתקיים התנאים והשיקותים שהצדיקו את מתן ההיתר;

(3)   לעניין בעל היתר שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לנכס מהותי מהם בשל אי-תשלום חוב, ולעניין בעל היתר שהוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין;

(4)   יש חשש ממשי לפגיעה בטובת הציבור אם לא יבוטל או ישונה ההיתר.

           (ב)  המפקח לא יבטל או ישנה היתר כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה, וכן הזדמנות לתקן את ההפרה בתוך תקופה שהורה, הוא או מי שהוא הסמיך כאמור.

הוראות המפקח למי שפעל בלא היתר

29.     (א)  סבר המפקח שאדם פעל בלא היתר לפי סעיף 26, רשאי הוא להורות, לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה –

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(1)   על הפסת החזקת אמצעי השליטה שמחזיק אותו אדם, אולם או חלקם, בדרך שהורה, בתוך תקופה שיורה, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל השיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 26;

(2)   שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכות למנות דירקטורים של אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 26;

(3)   שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 26, לא תבוא במניין הקולות באותה הצבעה;

(4)   על ביטול מינויו של דירקטור שנכרם בידי אותו אדם.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ב)  החזיק אדם אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין, בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 26, רשאי המפקח, לאחר שנתן למחזיק הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, להורות לו להפסיק להחזיק באמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיורה, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי הוראות הסעיף האמור.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ג)   הורה המפקח, לפי הוראות סעיף קטן (ב), על הפסקת החזקת אמצעי שליטה, רשאי הוא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

           (ד)  לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה, בהתאם להוראת המפקח לפי סעיף קטן (א)(1) או (ב), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

           (ה)  נודע לנותן שירותים פיננסיים כי אדם פועל מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף קטן (ב) וסעיף 26, ידווח על כך למפקח.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 141 (ה"ח 1083)

(א) סבר המפקח שאדם פעל בלא היתר לפי סעיף 26, רשאי הוא להורות, לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה –

(1) על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם על הפסת החזקת אמצעי השליטה שמחזיק אותו אדם, אולם או חלקם, בדרך שהורה, בתוך תקופה שיורה, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל השיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 26;

(2) שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכות למנות דירקטורים של אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 26;

(3) שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 26, לא תבוא במניין הקולות באותה הצבעה;

(4) על ביטול מינויו של דירקטור שנכרם בידי אותו אדם.

(ב) החזיק אדם אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין, בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 26, רשאי המפקח, לאחר שנתן למחזיק הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים להורות לו להפסיק להחזיק באמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה ובדרך שיורה, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי הוראות הסעיף האמור.

(ג) הורה המפקח, לפי הוראות סעיף קטן (ב), למכור אמצעי שליטה על הפסקת החזקת אמצעי שליטה, רשאי הוא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

דיווח על החזקת אמצעי שליטה

30.     (א)  המחזיק יותר מ-5% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד, ימסור לנותן השירותים, ב-1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיורה המפקח, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיורה המפקח, לרבות פרטים אלה:

(1)   לעניין מחזיק שהוא תאגיד – השולטים בו, וכן המחזיקים 5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(2)   מי שהמחזיק פועל כשלוח או שנאמן בעבורו.

           (ב)  המפקח רשאי להורות כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה, ימסור את הדיווח גם למפקח ישירות, ורשאי הוא להורות כי פרטים כאמור בסעיף קטן (א) יימסרו למפקח בלבד, במועדים שיורה.

           (ג)   הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים כערובה לחיוב, למעט מחזיק שהוא תאגיד בנקאי.

פרק ה': אורגנים ובעלי תפקידים אחרים שנותן שירותים פיננסיים

כשירות לכהונה כנושא משרה בנותן שירותים פיננסיים

31.     לא ימונה לנושא משרה בנותן שירותים פיננסיים ולא יכהן כנושא משרה כאמור אלא מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)  הוא בגיר;

(2)  הוא לא הוכרז פסול דין ולא ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל;

(3)  הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים, ויראו כל אחת מהעבירות המפורטות בסעיף 15(א)(3)(א) כעבירה שמתקיימות בה הוראות פסקה זו;

(4)  מתקיימים בו תנאי כשירות נוספים שקבע השר; השר רשאי לקבוע תנאי כשירות כאמור דרך כלל או לסוג מסוים של נותני שירותים פיננסיים או נושאי משרה בהם, ובכלל זה השכלה, ניסיון מקצועי ועמידה בבחינות מקצועיות;

(5)  נותן השירותים הפיננסיים מסר למפקח הודעה על הכוונה למנותו, כאמור בסעיף 32(א), והמפקח לא הודיע על התנגדותו למינוי כאמור בסעיף 32(ב) או לא הורה על הפסקת כהונה כאמור בסעיף 32(ג).

התנגדות למינוי נושא משרה או הפסקת כהונה

32.     (א)  נותן שירותים פיננסיים ימסור למפקח הודעה על הכוונה למנות נושא משרה, 60 ימים לפחות לפני תחילת כהונתו של נושא המשרה.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ב)  המפקח רשאי, בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), להתנגד למינוי נושא משרה בנותן השירותים הפיננסיים, ובלבד שנתן למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו; לעניין זה יביא המפקח בחשבון את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, ובכלל זה את ניסיונו, יושרו ויושרתו, וכן קשריו, מכל סוג שהוא, עם נותן שירותים פיננסיים או עם נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים.

           (ג)   מונה נושא משרה ולאחר מינויו התבררו פרטים נוספים או חדשים לעניין השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי המפקח, לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר שניתנה לנושא המשרה הזדמנות לטעון את טענותיו לפני המפקח או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, להורות על הפסקת כהונתו, בשל הפרטים הנוספים או החדשים כאמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 141 (ה"ח 1083)

(ב) המפקח רשאי, בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), להתנגד למינוי נושא משרה בנותן השירותים הפיננסיים, ובלבד שנתן למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו; לעניין זה יביא המפקח בחשבון את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, ובכלל זה את ניסיונו, יושרו ויושרתו, לרבות העדר כתב אישום תלוי ועומד בעבירה כאמור בסעיף 15(א)(3), וכן קשריו, מכל סוג שהוא, עם נותן שירותים פיננסיים או עם נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים.

הדירקטוריון (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

33.     (א)  בדירקטוריון של נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד בעל רישיון מורחב, ולעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – גם בבעל רישיון בסיסי, יכהנו שלושה חברים, לפחות.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ב)  המפקח רשאי לתת הוראות בעניינים כמפורט להלן, דרך כלל או לסוג של נותני שירותים פיננסיים כאמור בסעיף קטן (א):

(1)   הרכב הדירקטוריון, וכן מינוי ועדות דירקטוריון, מספר החברים בהן והרכבן;

(2)   תנאי כשירות של דירקטור ושל חבר בוועדת דירקטוריון, ורשאי השר לקבוע תנאי כשירות נוספים, לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית, הנדרשים מדירקטור חיצוני ומחברים מסוימים בוועדה כאמור; אין בהוראות לפי פסקה זו כדי לגרוע מההוראות לפי סעיף 31(4);

(3)   הגבלות לעניין מינוי דירקטור או חבר ועדת דירקטוריון, לרבות הגבלות בשל עיסוקיהם האחרים;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(4)   דרך המינוי של דירקטור, תקופות כהונה והוראות לעניין הפסקת או פקיעה של כהונתו, ובלבד שבאגודה בעלת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, מינוי הדירקטור יהיה בידי חברי האגודה;

(5)   המניין החוקי בישיבות דירקטוריון ובישיבות ועדת דירקטוריון;

(6)   נושאים שיידונו והחלטות שיתקבלו בדירקטוריון או בוועדה מוועדותיו, והחלטות כאמור שיתקבלו בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ג)   סמכויות המפקח לעניין ועדות דירקטוריון לפי סעיף קטן (ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין ועדת ביקורת שאינה ועדת דירקטוריון.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 141 (ה"ח 1083)

דירקטוריון של נותן שירותים פיננסיים בעל רישיון מורחב הדירקטוריון

33. (א) בדירקטוריון של נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד בעל רישיון מורחב, ולעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – גם בבעל רישיון בסיסי, יכהנו שלושה חברים, לפחות.

(ב) השר רשאי לקבוע דרך כלל או לסוג נותני שירותים פיננסיים כאמור בסעיף קטן (א), הוראות בעניינים אלה המפקח רשאי לתת הוראות בעניינים כמפורט להלן, דרך כלל או לסוג של נותני שירותים פיננסיים כאמור בסעיף קטן (א):

(1) הרכב הדירקטוריון, וכן מינוי ועדות דירקטוריון, מספר החברים בהן והרכבן;

(2) תנאי כשירות של דירקטור ושל חבר בוועדת דירקטוריון, ורשאי השר לקבוע תנאי כשירות נוספים, לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית, הנדרשים מדירקטור חיצוני ומחברים מסוימים בוועדה כאמור; אין בהוראות לפי פסקה זו כדי לגרוע מההוראות לפי סעיף 31(4);

(3) הגבלות לעניין מינוי דירקטור או חבר ועדת דירקטוריון, לרבות הגבלות בשל עיסוקיהם האחרים;

(4) דרך המינוי של דירקטור, תקופות כהונה והוראות לעניין הפסקת או פקיעה של כהונתו, ובלבד שבאגודה בעלת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, מינוי הדירקטור יהיה בידי חברי האגודה;

(5) המניין החוקי בישיבות דירקטוריון ובישיבות ועדת דירקטוריון;

(6) נושאים שיידונו והחלטות שיתקבלו בדירקטוריון או בוועדה מוועדותיו, והחלטות כאמור שיתקבלו בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע.

(ג) המפקח רשאי להורות על דרכי עבודתם של הדירקטוריון ושל ועדת דירקטוריון שלא נקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ב).

(ג) סמכויות המפקח לעניין ועדות דירקטוריון לפי סעיף קטן (ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין ועדת ביקורת שאינה ועדת דירקטוריון.

המנהל הכללי (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

33א.   נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד בעל רישיון מורחב, ולעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – גם בעל רישיון בסיסי, ימנה מנהל כללי שיהיו נתונות לו כל הסמכויות הדרושות לניהול השוטף של ענייני נותן השירותים הפיננסיים במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 141 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 33א

רואה חשבון מבקר (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

34.     (א)  נותן שירותים פיננסיים בעל רישיון מורחב, ולעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – גם בעל רישיון בסיסי, ימנה רואה חשבון מבקר, ויחולו עליו הוראות סעיפים 154 עד 157 ו-159 עד 170 לחוק החברות כאילו היה חברה ציבורית, בכפוף להוראות סעיף זה ובשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (א1)        נותן שירותים פיננסיים החייב במינוי רואה חשבון מבקר לפי סעיף קטן (א), ימסור למפקח הודעה על הכוונה למנות רואה חשבון מבקר, 60 ימים לפחות לפני תחילת כהונתו, ויחולו לעניין מינויו והפסקת כהונתו של רואה החשבון המבקר הוראות סעיף 32(ב) ו-(ג), בשינויים המחויבים.

           (ב)  נודע לרואה החשבון המבקר, במהלך ביצוע תפקידו, על הפרה מהותית של הוראה מההוראות לפי חוק זה או של הוראת מינהל שניתנה לפיו, ימסור על כך הודעה בכתב למנהל הכללי, ויבקש את תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שיקבע בהודעה; לא התקבלה תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שנקבע כאמור, או שרואה החשבון המבקר לא השתכנע, לאחר שעיין בתגובת המנהל הכללי, כי ההפרה אינה הפרה מהותית, ימסור רואה החשבון המבקר למפקח, על אף הוראות כל דין או הסכם, הודעה על ההפרה בצירוף תגובת המנהל הכללי, ככל שהתקבלה; לעניין זה יראו כהפרה מהותית כל הפרה המנויה בסעיף 72(ג) וכל הפרה אחרת שהורה המפקח.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 141 (ה"ח 1083)

(א) נותן שירותים פיננסיים בעל רישיון מורחב, ולעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – גם בעל רישיון בסיסי, ימנה רואה חשבון מבקר, ויחולו עליו הוראות סעיפים 154 עד 170 לחוק החברות סעיפים 154 עד 157 ו-159 עד 170 לחוק החברות כאילו היה חברה ציבורית, בכפוף להוראות סעיף זה ובשינויים המחויבים.

(א1) נותן שירותים פיננסיים החייב במינוי רואה חשבון מבקר לפי סעיף קטן (א), ימסור למפקח הודעה על הכוונה למנות רואה חשבון מבקר, 60 ימים לפחות לפני תחילת כהונתו, ויחולו לעניין מינויו והפסקת כהונתו של רואה החשבון המבקר הוראות סעיף 32(ב) ו-(ג), בשינויים המחויבים.

ניגוד עניינים

35.     (א)  לא ימונה ולא יכהן כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר בנותן שירותים פיננסיים מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו האמור או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן באותו תפקיד.

           (ב)  השר רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע ניגוד עניינים אפשרי של נושא משרה ובעל תפקיד אחר בנותן שירותים פיננסיים, לרבות הוראות לעניין עיסוקים אחרים שלא יהיו רשאים לעסוק בהם או פעולות שלא יהיו רשאים לבצע, וכן הצהרות ודיווחים שיידרשו מהם.

אחריות מנהל כללי ושותף

36.     (א)  המנהל הכללי של נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד וכן שותף בתאגיד שהוא שותפות, למעט שותף מוגבל, חייבים לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה בידי התאגיד או השותפות, לפי העניין, או בידי עובד מעובדיהם, כמפורט להלן:

(1)   לקבוע כללים ונהלים למניעת הפרה של ההוראות לפי חוק זה;

(2)   למנות אחראי להטמעת הכללים והנהלים שקבע כאמור בפסקה (1) ולפיקוח על קיומם.

           (ב)  בסעיף זה, "שותפות" ו"שותף מוגבל" – כהגדרתם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

פרק ו': הגבלות על פעילותם של נותני שירותים פיננסיים

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 142 (ה"ח 1083)

החלפת כותרת פרק ו'

הנוסח הקודם:

פרק ו': הגבלות על ניהול עסקים

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

סימן א': הגבלות על ניהול עסקים

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 142 (ה"ח 1083)

הוספת כותרת סימן א'

הון עצמי מזערי (תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

37.     (א)  לנותן שירותים פיננסיים יהיה הון עצמי מזערי בסכום כמפורט בתוספת הראשונה, לפי העניין, כשהוא חופשי מכל שעבוד או עיקול.

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

           (ב)  (בוטל).

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 373 (ה"ח 1080)

37. (א) לנותן שירותים פיננסיים יהיה הון עצמי מזערי בסכום כמפורט בתוספת הראשונה, לפי העניין, כשהוא חופשי מכל שעבוד או עיקול.

(ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

הוראות בדבר ניהול עסקים

38.     המפקח, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לנותני שירותים פיננסיים, דרך כלל או לסוג מסוים מהם, בעניינים אלה:

(1)  הון עצמי נוסף על ההון הנדרש לפי סעיף 37, הנדרש לשם מתן שירות פיננסי מסוג מסוים או פעילות מסוג מסוים;

(2)  חובת ביטוח אחריות מקצועית;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(3)  דרישות לעניין החזקת נכסים, לרבות דרישות לעניין נזילות, ולעניין החזקה וניהול של כספים בנאמנות;

(4)  דרישות לעניין השקעות בנכסים, ובכלל זה דרכי השקעה, תנאים לביצועה והגבלות על השקעה;

(5)  דרישות נוספות לעניין ניהול עסקיהם של נותני שירותים פיננסיים לשם מניעת סיכון למערכת הפיננסית בשל סוג פעילות מסוים או היקף פעילות של נותני שירותים פיננסיים מסוג מסוים;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(6)  לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי –

(א)   מגבלות לעניין היקף האשראי שרשאי בעל הרישיון לתת ללקוח ולעניין גובה הפיקדון שרשאי בעל הרישיון לקבל מלקוח, וכן רשאי המפקח לתת הוראות כאמור לעניין כלל הלקוחות או לעניין סוג מסוים מהם;

(ב)   הוצאות הנהלה והוצאות כלליות, לרבות שכר נושאי המשרה והעובדים;

(ג)    העסקת יועצים ונותני שירותים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 142 (ה"ח 1083)

(3) דרישות לעניין החזקת נכסים, לרבות דרישות לעניין נזילות, ולעניין החזקה וניהול של כספים בנאמנות;

(4) דרישות לעניין השקעות בנכסים, ובכלל זה דרכי השקעה, תנאים לביצועה והגבלות על השקעה;

(5) דרישות נוספות לעניין ניהול עסקיהם של נותני שירותים פיננסיים לשם מניעת סיכון למערכת הפיננסית בשל סוג פעילות מסוים או היקף פעילות של נותני שירותים פיננסיים מסוג מסוים;

(6) לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי –

(א) מגבלות לעניין היקף האשראי שרשאי בעל הרישיון לתת ללקוח ולעניין גובה הפיקדון שרשאי בעל הרישיון לקבל מלקוח, וכן רשאי המפקח לתת הוראות כאמור לעניין כלל הלקוחות או לעניין סוג מסוים מהם;

(ב) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות, לרבות שכר נושאי המשרה והעובדים;

(ג) העסקת יועצים ונותני שירותים.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

סימן ב': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 142 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ב'

תחומי פעולה של בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

38א.   (א)  אגודה בעלת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (בסעיף זה – אגודת פיקדון ואשראי), תעסוק בעיסוקים אלה בלבד:

(1)   קבלת פיקדונות מחברי האגודה או מקרוביהם בחשבונות עובר ושב, כדי לשלם מהם לפי דרישה;

(2)   קבלת פיקדונות שאינם כאמור בפסקה (1), מחברי האגודה או מקרוביהם, מתאגידים בנקאיים, מאגודות פיקדון ואשראי אחרות או מהמדינה;

(3)   קבלת פיקדונות ממי שאינם חברי האגודה או קרוביהם ואינם מנויים בפסקה (2), אם חלק ניכר מחברי האגודה הם בעלי הכנסה נמוכה ולדעת המפקח קבלת הפיקדונות דרושה לשם המשך פעילותה של האגודה; המפקח ייתן הוראות לעניין קבלת פיקדונות לפי פסקה זו, ובכלל זה לעניין גובה ההכנסה של חברי האגודה ומספר חברי האגודה בעלי הכנסה כאמור המצדיקים קבלת פיקדונות לפי פסקה זו;

(4)   מתן אשראי לחברי האגודה, לקרוביהם, לתאגידים בנקאיים ולאגודות פיקדון ואשראי אחרות;

(5)   ניהול תשלומים בעבור חברי האגודה וקרוביהם, לרבות גביית כספים, העברתם והמרתם;

(6)   קנייה ומכירה של מטבע חוץ;

(7)   השקעה בניירות ערך על פי הוראות שיורה המפקח לעניין זה;

(8)   שמירה וניהול של מסמכים סחירים, ניירות ערך, זכויות ונכסים אחרים למען חברי האגודה וקרוביהם, כשלוח, כשומר, כסוכן או כנאמן, ובלבד שניתן אישור מאת המפקח לעיסוק כאמור ושאגודת פיקדון ואשראי לא תנהל במסגרת עיסוקה כאמור מפעל עסקי, והכול למעט פעולות אלה:

(א)   מתן התחייבות חיתומית כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

(ב)   ניהול קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;

(ג)    ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(ד)    ניהול תיקי השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (בסעיף זה – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות);

(9)   קנייה ומכירה של ניירות ערך כסוחר או כסוכן של חברי האגודה או קרוביהם, ובלבד שניתן אישור מאת המפקח לעיסוק כאמור;

(10)  ייעוץ כספי וכלכלי לחברי האגודה או לקרוביהם בתחום עיסוקי האגודה;

(11)  ייעוץ פנסיוני לחברי האגודה ולקרוביהם, וכן ביצוע עסקה בעבור חבר אגודה או קרובו, כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, והכול בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

(12)  ייעוץ השקעות לחברי האגודה ולקרוביהם, בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

(13)  עיסוק אחר שהותר במפורש לבנק לפי חוק, באישור המפקח ובהסכמת המפקח על הבנקים;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(14)  פעולה אחרת הנלווית לעיסוק שמותר לאגודת פיקדון ואשראי, לרבות הנפקה של אמצעי תשלום, כהגדרתם בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, ובכלל זה הנפקה של כרטיסי אשראי בהתאם להוראות פרק ג'2;

(15)  פעילות למען הקהילה, ובלבד שאין בכך פעילות עסקית שאינה מותרת לאגודת פיקדון ואשראי לפי סעיף זה.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לחבר אגודה כמשמעותו בסעיף 6(5)(א)(3) לפקודת האגודות השיתופיות, יינתנו רק השירותים המנויים בפסקאות (1), (2), (5) ו-(14) לסעיף קטן (א), ובלבד שלעניין השירותים המנויים בפסקאות (1) ו-(2) האמורות – סכומי הפיקדונות שיתקבלו מחבר כאמור לא יעלה על 2.5% מההון העצמי של האגודה.

           (ג)   בסעיף זה –

           "אשראי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);

           "פיקדון" – כהגדרתו בסעיף 25א;

           "קרוב" – כל אחד מאלה:

(1)   בן זוג;

(2)   ילד שטרם מלאו לו 21 שנים;

(3)   ילד שמלאו לו 21 שנים, אח, אחות או הורה, השותפים בחשבון של חבר האגודה, המתנהל אצל האגודה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 142 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 38א

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 225 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 10 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

(14) פעולה אחרת הנלווית לעיסוק שמותר לאגודת פיקדון ואשראי, לרבות הנפקת כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 הנפקה של אמצעי תשלום, כהגדרתם בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, ובכלל זה הנפקה של כרטיסי אשראי בהתאם להוראות פרק ג'2;

הגבלה על שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

38ב.   בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא ישלוט בתאגיד ולא יהיה בעל עניין בו, אלא באישור המפקח.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 144 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 38ב

 

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

סימן ג': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון הנפקה

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 144 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ג'

הגבלה על ביצוע פעולות הנפקה של כרטיסי אשראי באמצעות אחר (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

38ג.   בעל רישיון הנפקה לא יבצע הנפקה של כרטיסי אשראי כהגדרתה בסעיף 25י או פעילות נלווית הקשורה להנפקה, באמצעות אדם אחר, אלא בהתאם להוראות שיורה המפקח לעניין זה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 144 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 38ג

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

סימן ד': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1080 (ה"ח 1127)

הוספת סימן ד'

הגדרות – סימן ד' לפרק ו' (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

38ד.   בסימן זה, "לווה", "לקוח", "מלווה", "מערכת חברתית לתיווך באשראי", "מערכת לתיווך באשראי", "עמלה", "רישיון" ו"רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" – כהגדרתם בסעיף 25יז.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1080 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 38ד

ניהול הכספים בחשבון נאמנות (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

38ה.   (א)  בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי ינהל את כספי המלווים המועברים אליו במטרה שיינתנו כאשראי ללווים, ואת הכספים המועברים אליו כהחזר אשראי מאת הלווים, בחשבון נאמנות נפרד לטובת המלווים, אצל גוף מהגופים המפורטים להלן (בסימן זה – חשבון הנאמנות):

(1)   תאגיד בנקאי;

(2)   בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי;

(3)   החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור, ומהיום הקובע כמשמעותו לפי סעיפים 56 ו-57(ג) לחוק הדואר (תיקון מס' 11), התשע"ב-2012 – החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר;

(4)   גוף אחר שקבע שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שהוא מפוקח על פי דין, לרבות לפי חוק איסור הלבנת הון.

           (ב)  בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי רשאי לגבות את העמלות בעד השירות שהוא נותן מתוך הכספים המנוהלים בחשבון הנאמנות.

           (ג)   המפקח רשאי לתת הוראות לבעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לעניין ניהול חשבון הנאמנות.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1080 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 38ה

הגבלות לעניין עיסוק במתן אשראי (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

38ו.   (א)  בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לא יעסוק במתן אשראי כהגדרתו בסעיף 11א, אלא באישור מאת המפקח ובהתאם לתנאי האישור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת הרישוי לפי סעיף 12.

           (ב)  באישור לפי סעיף קטן (א) יקבע המפקח תנאים שמטרתם להבטיח, בין השאר, העדר ניגודי עניינים כמפורט להלן:

(1)   ניגוד עניינים בין מתן אשראי מכספי בעל הרישיון ובין מתן אשראי מכספי מלווים אחרים;

(2)   ניגוד עניינים בין תפעול עסקאות אשראי שבעל הרישיון הוא צד להן, ובין תפעול עסקאות אשראי אחרות;

(3)   ניגוד עניינים בין גביית חובות כלפי בעל הרישיון ובין גביית חובות כלפי מלווים אחרים.

           (ג)   המפקח רשאי לתת הוראות למניעת ניגודי עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), וכן הוראות למניעת ניגוד עניינים בנסיבות שבהן צד קשור לבעל הרישיון עוסק במתן אשראי; לעניין זה, "צד קשור" – מי ששולט בבעל הרישיון, מי שנשלט על ידי בעל הרישיון או על ידי השולט בו וכן מי שהמפקח הורה עליו.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1081 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 38ו

אי-גילוי פרטים מזהים של לקוח (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

38ז.   (א)  בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לא ימסור פרטים מזהים של לקוח ללקוח אחר אלא בהתאם להוראות שנתן המפקח לעניין זה.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא פרע לווה, במועד, אשראי שנתן לו מלווה באמצעות המערכת לתיווך באשראי, ולא עלה בידי בעל הרישיון לגבות את החוב בהתאם להוראות סעיף 50ב(ז), רשאי בעל הרישיון למסור למלווה, לפי בקשתו של המלווה, פרטים מזהים של הלווה הדרושים לשם נקיטת הליכים לפי דין לגביית החוב, בהתאם להוראות שנתן המפקח לעניין זה.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי בעל רישיון להפעלת מערכת חברתית לתיווך באשראי לפרסם באתר האינטרנט שלו פרטים מזהים של הלווה ושל המלווה, ובלבד שהלווה או המלווה, לפי העניין, הביעו את הסכמתם מראש ובכת לפרסום הפרטים כאמור; המפקח רשאי לתת הוראות לעניין פרסום פרטים מזהים לפי סעיף קטן זה.

           (ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין שמירת סודיות והגנת הפרטיות.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1081 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 38ז

פרק ז': חובות דיווח

דוחות והודעות

39.     (א)  נותן שירותים פיננסיים יגיש למפקח דוחות והודעות כמפורט להלן:

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(1)   דוחות כספיים כפי שיורה המפקח לאחר התייעצות עם הוועדה, במועדים ולתקופות כפי שיורה או בהתרחש אירוע כפי שיורה;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(2)   דוחות מידיים והודעות כפי שיורה המפקח לאחר התייעצות עם הוועדה, בהתרחש אירוע כפי שיורה;

(3)   דוחות והודעות נוספים שעליהם יורה המפקח.

           (ב)  המפקח ייתן הוראות בדבר אופן הגשתם של דוח או הודעה לפי סעיף זה, לרבות פרסומם לציבור, מתכונתם, תוכנם, מידת פירוטם וכללים חשבונאיים לעריכתו של דוח כספי, לרבות ההצהרות והביאורים שיש לצרף אליו; הוראות כאמור ייקבעו בשים לב לצורך בשמירה על סוד מסחרי או סוד מקצועי של נותן השירותים הפיננסיים.

           (ג)   המפקח רשאי, מטעמים שיירשמו, לפטור נותן שירותים פיננסיים מהגשת דוח או הודעה לפי סעיף זה או להאריך את המועד להגשתם.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 144 (ה"ח 1083)

(א) נותן שירותים פיננסיים יגיש למפקח דוחות והודעות כמפורט להלן:

(1) דוחות כספיים שיקבע השר כפי שיורה המפקח לאחר התייעצות עם הוועדה, במועדים ולתקופות שיקבע ולתקופות כפי שיורה או בהתרחש אירוע שיקבע אירוע כפי שיורה;

(2) דוחות מידיים והודעות שיקבע השר כפי שיורה המפקח לאחר התייעצות עם הוועדה, בהתרחש אירוע שיקבע אירוע כפי שיורה;

(3) דוחות והודעות נוספים שעליהם יורה המפקח.

מידע לגבי החלטות באסיפה כללית

40.     (א)  בפרוטוקול האסיפה הכללית של נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד בעל רישיון מורחב, בהחלטותיה בעניינים המנויים להלן, יפורטו שמות הנוכחים באסיפה, שמות המצביעים, שיעור ההחזקות בזכויות ההצבעה שמכוחן הצביעו ואופן הצבעתם, ואם הם פועלים כשלוח או כנאמן בעבור אחר – פרטים בדבר זהותו של מי שהם פועלים בעבורו כאמור, ואם הוא תאגיד – פרטים בדבר השולטים בו:

(1)   שינוי מסמכי היסוד של התאגיד;

(2)   מינוי או הפסקת כהונה של דירקטור;

(3)   אישור פעולות או עסקאות הטעונות את אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;

(4)   סוגים נוספים של החלטות שהורה המפקח.

           (ב)  המפקח רשאי לדרוש ממי שנכח או ממי שהצביע באסיפה כללית מסוימת של נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד, פרטים בדבר זהותו של מי שנכח או מי שהצביע כאמור, פרטים בדבר זהותו של מי שהוא פועל כשלוח או כנאמן בעבורו, ואם הוא תאגיד – פרטים בדבר השולטים בו.

פרק ח': שמירה על ענייני לקוחות

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

סימן א': שמירת על ענייני לקוחות של נותני שירותים פיננסיים

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1082 (ה"ח 1127)

הוספת כותרת סימן א'

איסור הטעיה

41.     (א)  לא יעשה נותן שירותים פיננסיים דבר העלול להטעות לקוח בכל עניין מהותי בעסקה למתן שירותים פיננסיים, והכול במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה:

(1)   זהות נותן השירותים הפיננסיים;

(2)   סוגי השירותים הפיננסיים שבהם נותן השירותים הפיננסיים רשאי לעסוק בהתאם לרישיונו;

(3)   הוותק של נותן השירותים הפיננסיים, הצטיינותו, המוניטין שלו, מצבו הכספי והיקף עסקיו;

(4)   מהותה של העסקה, היקפה, הסייגים לה והתנאים המוקדמים לקיומה;

(5)   תקופת ההתקשרות בעסקה ותנאי ביטול העסקה, לרבות התשלומים שיש לשלם בשל ביטולה;

(6)   כל התשלומים שעל הלקוח לשלם במסגרת העסקה ושיעורם, לרבות שיעור הריבית המרבי המותר על פי דין.

           (ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת.

אחריות להטעיה בפרסומת

42.     (א)  היתה הטעיה בפרסומת, יראו כמפירים את הוראות סעיף 41 –

(1)   את מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו;

(2)   אם היתה הפרסומת מטעה על פניה או שהם ידעו שהיא מטעה – אף את המפיץ או מי שהחליט בפועל על הפרסום.

           (ב)  הובאו בפרסומת עובדות בדבר התכונות של שירות פיננסי או בדבר התוצאות הצפויות מהשימוש בו, יהיה המפקח רשאי לדרוש ממי שמטעמו נעשתה הפרסומת או ממי שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו שיציג ראיות להוכחת אותן עובדות; לא הציג ראיות כאמור להנחת דעתו של המפקח, תהיה בכך ראיה לכאורה שהפרסומת היתה מטעה, ואולם תהיה זו הגנה למי שמטעמו נעשתה הפרסומת ולאדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו כי לא ידעו ולא היה עליהם לדעת שהפרסומת מטעה.

           (ג)   (1)   יראו בפרסומת סמויה פרסומת מטעה אף אם תוכנה אינו מטעה; לעניין זה, "פרסומת סמויה" – פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינה פרסומת;

(2)   המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה;

(3)   לעניין סעיף קטן זה, השתתפות עיתונאי, לרבות מגיש, קריין או מנחה בכל כלי תקשורת, בפרסומת, יראו אותה כפרסומת מטעה, אם אין בה הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לבין הפרסומת;

(4)   השר רשאי לקבוע כללים בדבר הנוסח והדרך שבה על המפרסם לציין או לשדר כי מדובר בפרסומת.

           (ד)  חזקה שפרסומת נעשתה בידי מי שמצוין בה כמציע השירות הפיננסי, אלא אם כן צוין אחרת בפרסומת עצמה.

           (ה)  פרסומת העלולה להטעות לקוח בישראל – אחת היא, לעניין סעיף זה, אם נעשתה בישראל או מחוצה לה.

איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת

43.     (א)  לא יעשה נותן שירותים פיננסיים, במעשה או במחדל (בסעיף זה – מעשה), בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, דבר העלול לפגוע ביכולתו של לקוח לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הלקוח או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו (בסעיף זה – הפעלת השפעה בלתי הוגנת).

           (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), יראו נותן שירותים פיננסיים שביצע מעשה מן המעשים המפורטים להלן כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת:

(1)   הגביל את יכולתו של לקוח לעזוב מקום או יצר לפני לקוח את הרושם שהוא מוגבל ביכולתו לעזוב מקום;

(2)   מנע מלקוח את האפשרות להתייעץ לגבי התקשרות בעסקה או לגבי תנאיה;

(3)   ביצע פניות חוזרות ונשנות ללקוח או לבני משפחתו כדי לקשור עסקה, אף שהביעו, במפורש או במשתמש, את רצונם כי יחדל מכך;

(4)   ניצל מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית של לקוח, כשהוא יודע או היה עליו לדעת על קיומה של מוגבלות כאמור;

(5)   ניצל את העובדה שלקוח אינו יודע את השפה שבה נקשרת העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה;

(6)   איים או נקט אמצעי הפחדה כלשהו כלפי לקוח או כלפי בני משפחתו;

(7)   סיפק שירות בתשלום, בלא בקשה מפורשת של הלקוח.

איסור התניית שירות בשירות

44.     (א)  לא יתנה נותן שירותים פיננסיים מתן שירות פיננסי בקניית נכס או שירות אחר, ממנו או מאדם אחר.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בכל אחד מאלה:

(1)   מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה של נכס, בידי נותן שירותים פיננסיים;

(2)   הפקדת פיקדון אצל בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, כתנאי למתן אשראי מאת בעל הרישיון;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(2א) קיומו של קשר עסקי סביר בין השירות הפיננסי המבוקש ובין התנאי לקניית נכס או שירות אחר, ובלבד שנותן השירותים הפיננסיים מסר על כך הודעה למפקח, והמפקח לא הודיע על התנגדותו בתוך 90 ימים מיום מסירת ההודעה;

(3)   נסיבות נוספות שקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 144 (ה"ח 1083)

החלפת סעיף קטן 44(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה של נכס, ורשאי השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע נסיבות שבהן לא יחולו הוראות סעיף קטן (א).

 

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1082 (ה"ח 1127)

הוספת פסקה 44(ב)(2א)

שינוי תכנית הטבות שמפעיל בעל רישיון הנפקה או סיומה (תיקון מס' 5)  תשע"ז-2017

44א.   (א)  בסעיף זה –

           "עוסק" – מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן;

           "שינוי" – צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות ללקוח במסגרת תכנית הטבות, בערכן, באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן;

           "התכנית", "תכנית הטבות" – התקשרות מתמשכת בין לקוח לבין בעל רישיון הנפקה, שבה הלקוח מוסר את פרטיו לשם הצטרפות לתכנית מסוג מועדון לקוחות שמפעיל בעל הרישיון, ומהותה היא קבלת הטבות שאינן הטבות בנקאיות או צבירת זכויות, מבעל הרישיון או מעוסק, בין שההצטרפות לתכנית כרוכה בתשלום ובין שאינה כרוכה בתשלום; לעניין זה, "הטבות בנקאיות" – הטבות הנוגעות לשיעור של ריבית או של עמלה או לסכום של עמלה;

           "תנאי התכנית" – תנאי תכנית ההטבות שנקבעו במועד ההתקשרות בין בעל רישיון ההנפקה שמפעיל את התכנית ובין הלקוח או במועד מאוחר יותר.

           (ב)  ביקש בעל רישיון הנפקה המפעיל תכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה לערוך שינוי בתכנית או לסיימה –

(1)   ישלח ללקוח הודעה על פרטי השינוי או על מועד סיום התכנית בין שלושה לארבעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד סיום התכנית, לפי העניין;

(2)   יאפשר ללקוח לממש את ההטבות בהתאם לתנאי התכנית, החל במועד משלוח ההודעה כאמור בפסקה (1) ולפחות עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התכנית, לפי העניין.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), ביקש בעל רישיון הנפקה לערוך שינוי בתכנית כאמור באותו סעיף קטן הכוללת צבירת זכויות או לסיים תכנית כאמור –

(1)   ישלח ללקוח הודעה על פרטי השינוי או על מועד סיום התכנית בין שמונה לתשעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד סיום התכנית, לפי העניין; בהודעה כאמור יציין בעל הרישיון גם את זכותו של הלקוח לממש את הזכויות שצבר לפי הוראות פסקה (2);

(2)   יאפשר ללקוח לממש את הזכויות שצבר בהתאם לתנאי התכנית, החל במועד משלוח ההודעה כאמור בפסקה (1) ולפחות עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התכנית, לפי העניין.

           (ד)  בעל רישיון הנפקה המפעיל תכנית הטבות לתקופה קצובה לא יערוך שינוי בתכנית ולא יסיים את התכנית לפני תום התקופה הקצובה; בעל רישיון כאמור ישלח ללקוח הודעה בין שלושה לארבעה חודשים לפני תום התקופה הקצובה, על תום התקופה ועל זכותו לממש את ההטבות או את הזכויות לפי תכנית ההטבות עד תום התקופה.

           (ה)  הודעות כאמור בסעיפים קטנים (ב)(1), (ג)(1) ו-(ד) יישלחו ללקוח באחת הדרכים המפורטות להלן שבה בחר הלקוח לקבל הודעות מהמנפיק, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר הלקוח למנפיק במועד ההתקשרות או במועד מאוחר יותר:

(1)   דואר;

(2)   דואר אלקטרוני;

(3)   מסרון;

(4)   אמצעי תקשורת מקוון אחר.

           (ו)   השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע –

(1)   נסיבות שבהן לא תחול החובה למסור הודעות בהתאם להוראות סעיף זה, כולן או חלקן, או תחול בשינויים כפי שיקבע;

(2)   סוגים של תכניות הטבות או של בעלי רישיונות הנפקה שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביהם או יחולו בשינויים כפי שיקבע.

           (ז)   הוראות סעיף זה לא יחולו על אלה:

(1)   שינוי בתכנית הטבות או סיום התכנית, בשל אחד מאלה:

(א)   ניתן לגבי עוסק המציע הטבות או זכויות לפי התכנית צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין, ואם העוסק הוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל לפי כל דין;

(ב)   העוסק כאמור בפסקת משנה (א) חדל להתקיים או שבית העסק שלו נסגר;

(2)   מכירה מיוחדת שאינה הטבה הניתנת בהתאם לתכנית הטבות; בפסקה זו, "מכירה מיוחדת" – מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת ללקוח הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים על ידי בעל רישיון ההנפקה, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה ללקוח פלוני.

מיום 7.12.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1160 (ה"ח 684)

הוספת סעיף 44א

מענה אנושי מקצועי (תיקון מס' 6) תשע"ח-2018

44ב.   (א)  בעל רישיון הנפקה המספק שירות טלפוני הכולל מערכת אוטומטית לניתוב שיחות ייתן מענה אנושי מקצועי ללקוח לפחות לסוגי שירותים המפורטים להלן, לאחר האפשרות, אם קיימת, לבחור את השפה או את האזור הגאוגרפי שבהם יינתן השירות הטלפוני:

(1)   טיפול בתקלה;

(2)   בירור חשבון;

(3)   סיום התקשרות.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בשירות טלפוני הכולל מענה אנושי מקצועי נפרד לשירותים שבעל רישיון הנפקה מספק, הוא רשאי לאפשר ללקוח לבחור את סוג השירות לפני מתן המענה האנושי המקצועי.

           (ג)   משך ההמתנה לקבלת המענה האנושי המקצועי בסוגי השירותים המפורטים בסעיף קטן (א) לא יעלה על שש דקות מתחילת השיחה, והלקוח לא יופנה לשירות השארת הודעה, אלא אם כן בחר בכך.

           (ד)  (1)   קבע המפקח הוראות לעניין משך המתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי, רשאי הוא להורות כי בעל רישיון ההנפקה רשאי לחרוג ממשך ההמתנה הקבוע בסעיף קטן (ד), בסוגי השירותים המפורטים בסעיף קטן (א), בשיעור מכלל הפניות לתקופה שקבע, או בפרק זמן שקבע, מראש או בדיעבד;

(2)   הורה המפקח כאמור בפסקה (1), ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת על ההוראות שקבע, על עמידתם של בעלי רישיון הנפקה בהוראות אלה, ובכלל זה השיעורים מכלל הפניות שבהם עמדו בעלי רישיון הנפקה בפרק הזמן שנקבע למתן מענה אנושי מקצועי, ובחלוקה לסוגי השירותים שבהם הם מחויבים לתת מענה אנושי מקצועי; דיווח כאמור יימסר בשלוש השנים מיום תחילת תוקפן של ההוראות – אחת לשישה חודשים, ולאחר התקופה האמורה – אחת לשנה, ויפורסם באתר האינטרנט של המפקח.

           (ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של תקלה מערכתית כללית בהספקת השירותים על ידי בעל רישיון הנפקה, שאינה מאפשרת את קיום הוראות סעיף זה, והתקלה כאמור אירעה לפחות בפריסה אזורית, לרבות ביישוב מסוים, ובלבד שבפנייה כאמור לקבלת מענה אנושי, יודיע בעל רישיון ההנפקה ללקוח, בהודעה מוקלטת, מהו האזור שיש בו תקלה ואת המועד המשוער לתיקונה.

           (ו)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות שנקבעו לפי דין או ברישיון המחייבות מתן מענה אנושי מקצועי בזמן קצר מהזמן שנקבע בסעיף זה.

מיום 25.7.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ח מס' 2741 מיום 25.7.2018 עמ' 881 (ה"ח 732)

הוספת סעיף 44ב

דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות (תיקון מס' 8) תשע"ט-2018

44ג.   (א)  בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי הנותן ללקוח הלוואה לדיור או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי שהלוואה לדיור ניתנת באמצעותו (בסעיף זה – המלווה), יודיע ללקוח, טרם כריתת הסכם ההלוואה, כי באפשרותו לכלול בהסכם ההלוואה הוראות שלפיהן יוכל הלקוח לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, אם יבקש, בתנאים שיקבע המלווה ובכפוף להוראות אלה:

(1)   לאחר כריתת הסכם ההלוואה התקיים אחד מאלה, והוצג למלווה מסמך המעיד על כך:

(א)   הלקוח סיים את עבודתו בשנה שקדמה לבקשתו לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, ומאז הוא אינו עובד;

(ב)   הלקוח חלה או נפצע ועקב כך הוא אינו כשיר לעבוד תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים;

(ג)    הלקוחה ילדה, טרם חלפו שישה חודשים מיום הלידה והיא אינה עובדת;

(2)   לקוח רשאי לדחות מועדי פירעון לפי סעיף זה לתקופה שיבקש, שלא תעלה על שלושה חודשים, ולא יותר מפעם אחת ב-12 חודשים רצופים ולא יותר משלוש פעמים במשך תקופת ההלוואה לדיור.

           (ב)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, טרם כריתת הסכם ההלוואה לדיור, ימסור המלווה ללקוח הסבר בכתב בדבר התנאים לדחיית מועד הפירעון החודשי של ההלוואה לפי סעיף זה; בהסבר כאמור יפורטו, בין השאר, העלויות הכרוכות בבחירת הלקוח לכלול בהסכם הוראות בדבר האפשרות לדחות את מועד הפירעון החודשי של ההלוואה כאמור בסעיף קטן (א) וכן העלויות הכרוכות במימוש אותה אפשרות.

           (ג)   דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי סעיף זה לא תפגע בזכויות העומדות ללקוח לפי הסכם ההלוואה או לפי כל דין, ובכלל זה בזכויותיו לדיור חלוף או בזכותו לפנות לוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 5א לחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992.

           (ד)  אין להתנות על הוראות סעיף זה אלא לטובת הלקוח.

           (ה)  בסעיף זה, "הלוואה לדיור" – הלוואה לשם רכישת דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9א1(ד) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ט מס' 2767 מיום 27.12.2018 עמ' 101 (ה"ח 786)

הוספת סעיף 44ג

דחיית מועדי הפירעון של הלוואה לדיור בשל פטירה (תיקון מס' 9) תשע"ט-2019

44ד.   (א)  נפטר לקוח שנטל הלוואה לדיור מבעל רישיון למתן אשראי או מבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי או באמצעות בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי (בסעיף זה – המלווה), ידחה המלווה, לבקשת מי שחייב לפרוע את ההלוואה (בסעיף זה – החייב), את מועדי פירעון ההלוואה לתקופה שביקש החייב, שלא תעלה על 12 חודשים ממועד הפטירה, ובלבד שהציג לפני המלווה תעודת פטירה.

           (ב)  בשל דחיית מועדי פירעון ההלוואה בהתאם לסעיף קטן (א) לא יגבה מלווה תשלום כלשהו שלא היה נדרש לשלמו אלמלא הדחייה, ובכלל זה ריבית פיגורים בעד תקופת הדחייה.

           (ג)   נדחו מועדי פירעון ההלוואה לדיור לפי הוראות סעיף זה, ישולמו התשלומים שמועד פירעונם נדחה באחת מהדרכים האלה, לפי בחירת החייב:

(1)   בתום תקופת פירעון ההלוואה לפי ההסכם, בתשלומים עתיים כמספר המועדים שנדחו;

(2)   בתשלומים שייווספו לתשלומים שעל החייב לשלם עד לתום תקופת הפירעון.

           (ד)  נודע למלווה על פטירת לקוח שנטל ממנו הלוואה לדיור, יציין המלווה במכתב או בהודעה שישלח בקשר לחוב או ליתרת ההלוואה פרטים על זכויות החייב לפי סעיף זה.

           (ה)  אין להתנות על הוראות סעיף זה אלא לטובת החייב.

מיום 7.1.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ט מס' 2775 מיום 7.1.2019 עמ' 160 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 44ד

הגבלת עיסוק ברוכלות

45.     לא יעסוק נותן שירותים פיננסיים במתן שירותים פיננסיים בדרך של רוכלות; לעניין זה, "רוכלות" – הצעת עסקה ללקוח מאת נותן שירותים פיננסיים, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו של הלקוח, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם, והכול למעט הצעת עסקה לעוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.

הגבלות לעניין קטינים (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

46.     (א)  בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לא יתקשר בעסקה עם קטין, בין בעצמו ובין באמצעות הורהו או אפוטרופסו, או עם אדם שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים; ואולם השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע נסיבות או תנאים שבהתקיימם יהיה רשאי בעל רישיון כאמור להתקשר בעסקה עם קטין, בכפוף להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, או עם אדם כאמור.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

           (א1)        בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יתקשר בעסקה עם קטין, בין בעצמו ובין באמצעות הורהו או אפוטרופסו; ואולם רשאי השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע נסיבות או תנאים שבהתקיימם יהיה רשאי בעל רישיון כאמור להתקשר בעסקה עם קטין ובלבד שמלאו לו 14 שנים, בכפוף להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

           (ב)  לא יפרסם אדם פרסומת ולא ינקוט דרך שיווק אחרת אם הפרסומת או דרך השיווק כאמור עלולות להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר ניסיונו או לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 145 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 46(א1)

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1082 (ה"ח 1127)

(א) בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לא יתקשר בעסקה עם קטין, בין בעצמו ובין באמצעות הורהו או אפוטרופסו, או עם אדם שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים; ואולם השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע נסיבות או תנאים שבהתקיימם יהיה רשאי בעל רישיון כאמור להתקשר בעסקה עם קטין, בכפוף להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, או עם אדם כאמור.

גילוי נאות

47.     (א)  נותן שירותים פיננסיים חייב לגלות ללקוח כל פרט מהותי לגבי תוכנו, היקפו, תנאיו ומחירו של שירות שהוא נותן והסיכונים הכרוכים בו ואת דבר האפשרות לבטל עסקה, ככל שישנה, התנאים לביטולה ודרכי ביטולה.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

           (א1)        לא יפרסם נותן שירותים פיננסיים פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת, המעודדות נטילת הלוואה או אשראי על ידי לקוח, אלא אם כן הן כוללות את שם המלווה או נותן האשראי וצורפה להן אזהרה בנוסח זה: "אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל"; בסעיף קטן זה, "נותן שירותים פיננסיים" – למעט בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

           (ב)  השר רשאי לקבוע חובות שיחולו על נותני שירותים פיננסים, כולם או חלקם, לשם הבטחת גילוי נאות ללקוחות, ובין השאר חובות כמפורט להלן:

(1)   חובה לציין פרטים מסוימים בכל פרסום שלהם בדבר שירותיהם;

(2)   חובה לתת ללקוחותיהם, במועדים קבועים ובכל דרך שהיא, דוחות על השירותים הניתנים להם ולציין בהם פרטים מסוימים.

מיום 1.6.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2608 מיום 1.3.2017 עמ' 446 (ה"ח 644)

הוספת סעיף קטן 47(א1)

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1082 (ה"ח 1127)

(א1) לא יפרסם נותן שירותים פיננסיים פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת, המעודדות נטילת הלוואה או אשראי על ידי לקוח, אלא אם כן הן כוללות את שם המלווה או נותן האשראי וצורפה להן אזהרה בנוסח זה: "אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל"; בסעיף קטן זה, "נותן שירותים פיננסיים" – למעט בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

עריכת חוזה בכתב ומסירתו

48.     (א)  היה לשר יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש למניעת הטעיה או ניצול מצוקת הלקוח, רשאי הוא לקבוע בתקנות, לגבי סוגי שירותים, כי נותן שירותים פיננסיים חייב לערוך חוזה בכתב עם הלקוח ולציין בו את הפרטים שנקבעו בתקנות.

           (ב)  נותן שירותים פיננסיים העומד לכרות חוזה עם לקוח חייב לתת לו הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני כריתתו, וכן למסור לו עותק ממנו לאחר החתימה.

הוראות בדבר חוזה למתן שירותים פיננסיים (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

49.     (א)  המפקח רשאי לתת הוראות, דרך כלל או לסוג מסוים של שירותים פיננסיים, לעניין תוכנו של חוזה למתן שירותים פיננסיים או מידע אחר המיועד ללקוח, ובכלל זה תנאים שיש לקבוע בהם, וכן הוראות לעניין צורתו של חוזה כאמור, לרבות לעניין הגודל המזערי של האותיות, ולעניין החובה למסור את החוזה או את המידע ללקוח.

           (ב)  הסדר הסותר תנאי שיש לקבעו בחוזה לפי סעיף קטן (א) לא ינהגו לפיו, ויראו כאילו הותנה במקומו התנאי שיש לקבעו כאמור, זולת אם ההסדר הוא לטובת הלקוח; אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של נותן שירותים פיננסיים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 145 (ה"ח 1083)

(א) השר רשאי לקבוע המפקח רשאי לתת הוראות, דרך כלל או לסוג מסוים של שירותים פיננסיים, הוראות לעניין תוכנו לעניין תוכנו של חוזה למתן שירותים פיננסיים או מידע אחר המיועד ללקוח, ובכלל זה תנאים שיש לקבוע בהם, וכן הוראות לעניין צורתו של חוזה כאמור, לרבות לעניין הגודל המזערי של האותיות, ולעניין החובה למסור את החוזה או את המידע ללקוח.

פירעון מוקדם (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

50.     מי שקיבל הלוואה מבעל רישיון למתן אשראי או מבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי או באמצעות בעל רישיון להפעלת בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, יהיה רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרוע את יתרת ההלוואה לפני המועד שנקבע לפירעונה, בהתאם לתנאים שיקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לרבות תשלום עמלה לבעל הרישיון בידי מי שביקש לפרוע את ההלוואה כאמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 145 (ה"ח 1083)

50. מי שקיבל הלוואה מבעל רישיון למתן אשראי או מבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, יהיה רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרוע את יתרת ההלוואה לפני המועד שנקבע לפירעונה, בהתאם לתנאים שיקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לרבות תשלום עמלה לבעל הרישיון בידי מי שביקש לפרוע את ההלוואה כאמור; תנאים כאמור ייקבעו בשים לב להגנה על הלקוחות ולשמירה על עניינם.

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1082 (ה"ח 1127)

50. מי שקיבל הלוואה מבעל רישיון למתן אשראי או מבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי או באמצעות בעל רישיון להפעלת בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, יהיה רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרוע את יתרת ההלוואה לפני המועד שנקבע לפירעונה, בהתאם לתנאים שיקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לרבות תשלום עמלה לבעל הרישיון בידי מי שביקש לפרוע את ההלוואה כאמור.

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

סימן ב': הוראות מיוחדות לשמירה על ענייני לקוחות של בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1082 (ה"ח 1127)

הוספת סימן ב'

הגדרות – סימן ב' לפרק ח' (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

50א.   בסימן זה –

           "חשבון הנאמנות" – כמשמעותו בסעיף 38ה;

           "לווה", "לקוח", "מלווה", "מערכת חברתית לתיווך באשראי", "מערכת לתיווך באשראי", "עמלה", "רישיון" ו"רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" – כהגדרתם בסעיף 25יז.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1082 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 50א

שמירה על ענייני המלווים (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

50ב.   (א)  בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי (בסימן זה – בעל הרישיון) וכל מי שעוסק מטעמו בניהול כספי המלווים יפעל לטובת המלווים באמונה ובשקידה.

           (ב)  בעל הרישיון יקבע סולם השוואתי, או מודל אחר שאישר המפקח, להערכת הסיכוי שלווים יעמדו בפירעון האשראי שהם מקבלים (בסימן זה – מודל להערכת סיכויי הפירעון).

           (ג)   בעל הרישיון ימסור למלווה, לפני הקצאת כספי המלווה ללווים, מידע בעניינים אלה:

(1)   הסיכונים הכרוכים במתן האשראי בהתאם למודל להערכת סיכויי הפירעון שקבע ובהתאם לרמת פיזור האשראי שביקש המלווה;

(2)   שיעור התשואה על מתן האשראי; המפקח ייתן הוראות בדבר אופן חישוב שיעור התשואה לעניין פסקה זו.

           (ד)  בהקצאת כספי המלווים ללווים, לא יעדיף בעל הרישיון את עניינו של מלווה אחד על פני מלווה אחר בהלוואות דומות; לעניין זה רשאי המפקח לקבוע, בהוראות שייתן, נסיבות שבהתקיימן לא יראו את בעל הרישיון כמי שהקצה את כספי המלווה תוך העדפת מלווים; בסעיף קטן זה, "הלוואות דומות" – הלוואות הדומות זו לזו במאפיינים מסוג שיורה המפקח, ובכלל זה במטרת הלוואה ובסיכויי פירעונה בהתאם למודל להערכת סיכויי הפירעון שקבע בעל הרישיון.

           (ה)  כל עוד לא הקצה בעל הרישיון את כל הכספים שהעביר אליו המלווה, ללווים, זכאי המלווה לדרוש מבעל הרישיון להשיב לידיו את הכספים שטרם הוקצו; המפקח רשאי לתת הוראות לעניין השבת הכספים כאמור.

           (ו)   לא הקצה בעל הרישיון את כל הכספים שהעביר לו המלווה, ללווים, בתוך 15 ימים ממועד העברתם לידיו, ידווח על כך למלווה; המפקח רשאי לתת הוראות לעניין דיווח לפי סעיף קטן זה.

           (ז)   בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי יפעל לגביית החזר האשראי מאת הלווה במועד שנקבע לפירעונו; לא נפרע האשראי במועד, ינקוט בעל הרישיון אמצעי דרישה וגבייה סבירים, לפי דין, לצורך גביית החוב מאת הלווה; המפקח רשאי לתת הוראות לעניין אמצעי דרישה וגבייה סבירים שעל בעל הרישיון לנקוט לפי סעיף קטן זה.

           (ח)  המפקח רשאי לתת הוראות לשם שמירה על ענייני המלווים, בין השאר בעניינים המפורטים להלן:

(1)   רישום שינהל בעל הרישיון בכל הנוגע לכספים שהועברו אליו בידי מלווה במטרה שיינתנו כאשראי ללווים ולכספים שהועברו אליו בידי הלווים כהחזרי אשראי לאותו מלווה;

(2)   האופן שבו יקצה בעל הרישיון את כספי המלווים, ללווים;

(3)   אופן העברת החזרי האשראי שהתקבלו מהלווים, למלווים;

(4)   רישום שעבודים להבטחת החזר האשראי שקיבלו לווים, בפנקסים המתנהלים לפי דין;

(5)   הבטחת המשך יכולת הגבייה של חובות הלווים כלפי המלווים, בנסיבות שבהן בוטל או הותלה רישיונו של בעל הרישיון או שהפך לחדל פירעון;

(6)   רמה מזערית לפיזור האשראי שנותן מלווה מסוים בין לווים שונים;

(7)   חובות דיווח שיחולו על בעל הרישיון כלפי המלווים;

(8)   הגבלת יכולתו של בעל הרישיון לקבל כספים מאת מלווים בנסיבות שבהן קיים עודף בהיצע האשראי על פני הביקוש לאשראי;

(9)   מגבלות לעניין היקף הכספים שבעל רישיון רשאי לקבל ממלווה שהוא גוף פיננסי, לשם הבטחת עניינם של מלווים שאינם גוף כאמור; לעניין פסקה זו, "גוף פיננסי" – כל אחד מאלה:

(א)   תאגיד בנקאי או תאגיד עזר;

(ב)   גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1082 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 50ב

שמירה על ענייני הלווה (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

50ג.   (א)  בעל רישיון ימסור ללווה, לפני מתן האשראי, מידע בעניינים אלה:

(1)   סך כל העלויות שבהן יישא הלווה בקשר עם קבלת האשראי, ובכלל זה שיעורי הריבית והעמלות שהוא יידרש לשלם;

(2)   האפשרות למסור את הפרטים המזהים של הלווה למלווה, בנסיבות שבהן הלווה אינו עומד בפירעון האשראי, כאמור בסעיף 38ז(ב).

           (ב)  המפקח רשאי לתת הוראות לשם שמירה על ענייני הלווים, ובין השאר לקבוע חובות דיווח שיחולו על בעל הרישיון בכל הנוגע להחזרי האשראי בידי הלווים.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1084 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 50ג

חובת בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לעניין פרסום באתר האינטרנט שלו (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

50ד.   בעל הרישיון יפרסם באתר האינטרנט שלו, בין השאר, פרטים בעניינים אלה:

(1)  דרכי פעולת המערכת לתיווך באשראי; המפקח רשאי לתת הוראות לעניין הפרטים שייכללו בפרסום לפי פסקה זו;

(2)  העמלות שגובה בעל הרישיון מהלווים ומהמלווים;

(3)  שיעור האשראי של כלל הלווים באמצעות המערכת לתיווך באשראי, שלא נפרע, וכן שיעור האשראי שלא נפרע כאמור ביחס ללווים בכל אחת מרמות הדירוג במודל להערכת סיכויי הפירעון, ככל שנקבעו רמות דירוג כאמור;

(4)  שיעור התשואה על מתן האשראי באמצעות המערכת לתיווך באשראי; המפקח ייתן הוראות בדבר אופן חישוב שיעור התשואה לפי פסקה זו.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1084 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 50ד

הוראות מיוחדות לעניין מערכת חברתית לתיווך באשראי (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

50ה.   (א)  על אף האמור בסעיף 50ב(ב) בעל רישיון המפעיל מערכת חברתית לתיווך באשראי, אינו חייב לקבוע מודל להערכת סיכויי הפירעון כאמור באותו סעיף.

           (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את בעל הרישיון האמור בסעיף קטן (א) מהחובה למסור למלווה מידע בדבר הסיכונים הכרוכים במתן האשראי לפי סעיף 50ב(ג) ומהחובה לפרסם באתר האינטרנט שלו את שיעור האשראי של כלל הלווים, שלא נפרע, לפי סעיף 50ד(3).

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1084 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 50ה

סייג לחובות החלות על מלווה בקשר למתן הלוואה (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

50ו.   לא יראו בלווה שקיבל הלוואה מידי מלווה באמצעות מערכת לתיווך באשראי, כלקוחו של אותו מלווה לעניין חובות החלות על המלווה לפי כל דין בקשר למתן הלוואה, כל עוד השירותים הניתנים ללווה בקשר לחובות כאמור, ניתנים באמצעות המערכת.

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1085 (ה"ח 1127)

הוספת סעיף 50ו

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

סימן ג': בירור תלונות הציבור

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1085 (ה"ח 1127)

הוספת כותרת סימן ג'

בירור תלונות הציבור

51.     (א)  המפקח יברר תלונות הציבור שראה בהן ממש בדבר פעולה של נותן שירותים פיננסיים.

           (ב)  המפקח לא יברר תלונה בעניין שהחל בו דיון לפני בית משפט או בורר, או שבית משפט או בורר הכריע בו, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, ואולם הוא רשאי לברר תלונה בעניין שבו הוגשה תובענה לפני בית משפט או בורר אך טרם החל הדיון בה.

דרכי הבירור

52.     (א)  בירור תלונה יהיה בדרך שתיראה למפקח, והוא לא יהיה קשור להוראות שבסדרי הדין או בדיני ראיות; לשם בירור תלונה כאמור, רשאי המפקח לדרוש כל ידיעה או מסמך כאמור בסעיף 67(א)(2).

           (ב)  המפקח יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו וייתן לו הזדמנות סבירה להשיב עליה.

תוצאות הבירור

53.     (א)  מצא המפקח שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן ולמי שהתלונה עליו; המפקח רשאי לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להורות למי שהתלונה עליו לתקן ליקוי שהעלה הבירור, בין למקרה שעליו התלונה ובין בדרך כלל, בדרך ובמועד שהורה.

           (ב)  מצא המפקח שהתלונה אינה מוצדקת, או שאינה ראויה לבירורו, יודיע על כך למתלונן ולמי שהתלונה עליו, ורשאי הוא לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו.

           (ג)   העלה הבירור חשד שנעברה עבירה פלילית, יביא המפקח את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה.

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

פרק ט': שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 145 (ה"ח 1083)

החלפת כותרת פרק ט'

הנוסח הקודם:

פרק ט': שמירה על ניהול תקין

הודעה על פגמים (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

54.     (א)  סבר המפקח כי נותן שירותים פיננסיים עשה בעסקיו בדרך הפוגעת או העלולה לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו או בניהולם התקין של עסקיו, ישלח לנותן השירותים הפיננסיים הודעה בכתב ובה יפרט את הפגמים, ידרוש את תיקונם או מניעת פגיעתם בתוך תקופה שיקבע בהודעה, וייתן לו הזדמנות להגיש בתוך אותה תקופה, או בתוך תקופה קצרה מזו, כפי שיקבע בהודעה, את הערותיו והשגותיו לגבי הפגמים או הדרישות לתיקונם.

           (ב)  הגיש נותן שירותים פיננסיים הערות והשגות כאמור בסעיף קטן (א), יחליט בהן המפקח סמוך ככל האפשר לאחר שקיבל אותן ויודיע על החלטתו לנותן השירותים הפיננסיים, ואם דרש את תיקונם של הפגמים או מניעת פגיעתם – יקבע בהחלטתו את התקופה שבה על נותן השירותים הפיננסיים לעשות כאמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 145 (ה"ח 1083)

(א) סבר המפקח כי נותן שירותים פיננסיים עשה בעסקיו בדרך הפוגעת או העלולה לפגוע בניהולם התקין העלולה לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו או בניהולם התקין של עסקיו, ישלח לנותן השירותים הפיננסיים הודעה בכתב ובה יפרט את הפגמים, ידרוש את תיקונם או מניעת פגיעתם בתוך תקופה שיקבע בהודעה, וייתן לו הזדמנות להגיש בתוך אותה תקופה, או בתוך תקופה קצרה מזו, כפי שיקבע בהודעה, את הערותיו והשגותיו לגבי הפגמים או הדרישות לתיקונם.

אמצעים למניעת פגיעה (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

55.     סבר המפקח, לאחר תום התקופה שקבע בהודעתו לפי סעיף 54, כי נותן השירותים הפיננסיים לא תיקן את הפגמים שעליהם הודיע לו לפי הסעיף האמור, או לא מנע את פגיעתם, או היה סבור, לאחר שנתן לנותן השירותים הפיננסיים הזדמנות להשמיע או להגיש את הערותיו והשגותיו, שיש צורך לנקוט אמצעים כדי למנוע מנותן השירותים הפיננסיים שלא לקיים את התחייבויותיו או לפגוע בלקוחותיו או במחזיקים באמצעי שליטה בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה –

(1)  להורות לנותן השירותים הפיננסיים שיימנע מסוגי פעולות שפורשו באותה הוראה;

(2)  לאסור על חלוקת דיבידנד או רווחים או על מתן הטבות לדירקטורים, לנושאי משרה, או לעובדים אחרים של נותן השירותים הפיננסיים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 145 (ה"ח 1083)

55. סבר המפקח, לאחר תום התקופה שקבע בהודעתו לפי סעיף 54, כי נותן השירותים הפיננסיים לא תיקן את הפגמים שעליהם הודיע לו לפי הסעיף האמור, או לא מנע את פגיעתם, או היה סבור, לאחר שנתן לנותן השירותים הפיננסיים הזדמנות להשמיע או להגיש את הערותיו והשגותיו, שיש צורך לנקוט אמצעים כדי למנוע מנותן השירותים הפיננסיים שלא לקיים את התחייבויותיו או לפגוע בלקוחותיו או במחזיקים באמצעי שליטה בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה –

סמכויות לשמירה על ניהול תקין (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

56.     (א)  סבר המפקח, לאחר התייעצות עם הוועדה, כי נותן שירותים פיננסיים או נושא משרה בו נוהג בדרך הפוגעת או העלולה לפגוע, פגיעה משמעותית בניהול התקין של עסקיו, או לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו, התקין של עסקיו, רשאי הוא, לאחר שניתנה לנותן השירותים הפיננסיים הזדמנות סבירה להשמיע או להגיש את טענותיו לפני המפקח או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, לתת לנותן השירותים הפיננסיים כל הוראה מן ההוראות המפורטות בסעיף 55, ורשאי הוא, באישור השר –

(1)   להתלות או להגביל את סמכותו של נושא משרה או עובד אחר של נותן השירותים הפיננסיים;

(2)   להשעות נושא משרה בנותן השירותים הפיננסיים לתקופה שיורה, או להעבירו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפני המפקח או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו;

(3)   למנות מפקח מיוחד לנותן השירותים הפיננסיים שיפקח על הנהלתו כאמור בסעיף 58;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(4)   לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – למנות מנהל מורשה שינהל את עסקי בעל הרישיון כאמור בסעיף 58א; מינוי כאמור ייעשה לאחר התייעצות עם הרשם.

           (ב)  סבר המפקח כי בנסיבות העניין טובת הציבור מחייבת עשיית פעולה לפי סעיף קטן (א) בלא דיחוי, רשאי הוא, באישור השר, לפעול מיד, ובלבד שיביא את העניין לפני הוועדה סמוך ככל האפשר לאחר הפעולה, וייתן לנותן השירותים הפיננסיים הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 145 (ה"ח 1083)

(א) סבר המפקח, לאחר התייעצות עם הוועדה, כי נותן שירותים פיננסיים או נושא משרה בו נוהג בדרך הפוגעת או העלולה לפגוע, פגיעה משמעותית, בניהול פגיעה משמעותית בניהול התקין של עסקיו, או לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו, התקין של עסקיו, רשאי הוא, לאחר שניתנה לנותן השירותים הפיננסיים הזדמנות סבירה להשמיע או להגיש את טענותיו לפני המפקח או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, לתת לנותן השירותים הפיננסיים כל הוראה מן ההוראות המפורטות בסעיף 55, ורשאי הוא, באישור השר –

(1) להתלות או להגביל את סמכותו של נושא משרה או עובד אחר של נותן השירותים הפיננסיים;

(2) להשעות נושא משרה בנותן השירותים הפיננסיים לתקופה שיורה, או להעבירו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפני המפקח או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו;

(3) למנות מפקח מיוחד לנותן השירותים הפיננסיים שיפקח על הנהלתו כאמור בסעיף 58;

(4) לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – למנות מנהל מורשה שינהל את עסקי בעל הרישיון כאמור בסעיף 58א; מינוי כאמור ייעשה לאחר התייעצות עם הרשם.

שמירת תוקפן של פעולות

57.     פעולה כלפי צד אחר בניגוד להוראות שניתנה לפי סעיף 55 או 56, שעשה נותן שירותים פיננסיים או מי שסמכותו לעשות את הפעולה הותלתה או הוגבלה או מי שהושעה או שהועבר מתפקידו על פי הוראה כאמור – לא תהיה בטלה מטעם זה בלבד.

מפקח מיוחד

58.     (א)  מפקח מיוחד שהתמנה לפי סעיף 56 יפקח על פעולות הדירקטוריון של נותן השירותים הפיננסיים ועל הנהלת עסקיו לפי הוראות שיקבל מאת המפקח.

           (ב)  המפקח רשאי להתיר למפקח המיוחד להעסיק בני אדם אחרים לשם מילוי תפקידיו.

           (ג)   על מינוי מפקח מיוחד יחולו הוראות סעיף 345כד3(א), (ד), (ה) ו-(ז) לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

           (ד)  המפקח רשאי להורות לנותן השירותים הפיננסיים לשלם למפקח המיוחד ולבני אדם שיעסיק שכר והוצאות סבירים כפי שיורה המפקח, ואם היו המפקח המיוחד או בני האדם שהעסיק עובדי המדינה, רשאי המפקח להורות כי השכר ישולם לאוצר המדינה.

מנהל מורשה (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

58א.   (א)  מנהל מורשה שהתמנה לפי סעיף 56(א)(4) ינהל את עסקי בעל הרישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי (בסעיף זה – בעל הרישיון) לפי הוראות שיקבל מאת המפקח.

           (ב)  בלי לפגוע בהוראות סעיף קטן (א), למנהל המורשה יהיו כל הסמכויות והתפקידים שיש לנושא משרה בבעל הרישיון, לדירקטוריון שלו, לוועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים שלו, על פי מסמכי ההתאגדות של בעל הרישיון וההחלטות שהתקבלו בו כדין; כל עוד ממלא מנהל מורשה את תפקידו לא ימלאו הדירקטוריון, ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם.

           (ג)   המנהל המורשה מוסמך, באישור המפקח שיינתן לאחר התייעצות עם הרשם, להעביר את נכסיו והתחייבויותיו של בעל הרישיון, כולם או חלקם, לבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, אחר, שהסכים לכך.

           (ד)  (1)   המנהל המורשה רשאי, באישור המפקח, להורות כי בתוך תקופה שלא תעלה על עשרה ימים מיום מינויו לפי סעיף 56(א)(4) לא יקיים בעל הרישיון התחייבויות שמועד קיומן חל באותה תקופה או קודם לכן;

(2)   המפקח רשאי להאריך את התקופה האמורה בפסקה (1) בעשרה ימים נוספים אם הודיע כאמור בסעיף קטן (ה) על עוונתו לבטל את רישיונו של בעל הרישיון, ועדיין לא חלפה התקופה שבה רשאי הדירקטוריון להגיש את טענותיו, או לא נתן בית המשפט צו לפירוק בעל הרישיון או לכינוס נכסיו;

(3)   המנהל המורשה יביא לידיעת הציבור כל הוראה שניתנה לפי פסקאות (1) או (2) סמוך ככל האפשר לאחר נתינתה;

(4)   בעל הרישיון, המנהל הרמושה או המפקח לא יישאו בכל אחריות בשל מתן הוראה לפי סעיף קטן זה או בשל אי-מילוי התחייבות לפיה.

           (ה)  ביקש המפקח לבטל את רישיונו של בעל רישיון שמונה לו מנהל מורשה, ייתן לדירקטוריון של בעל הרישיון הזדמנות סבירה להגיש או להשמיע את טענותיו לפניו.

           (ו)   המפקח רשאי להורות לבעל הרישיון ל