נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, תשע"ז-2016

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

בריאות – בריאות הציבור (מזון)

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': הספקה של מזון בצהרונים

Go

2

סעיף 2

התקשרות מפעיל עם ספק מזון

Go

2

סעיף 3

חובות ספק מזון

Go

2

סעיף 4

הרכב המזון המאושר למכירה ולהספקה לצהרונים

Go

2

סעיף 5

פרסום הרכב המזון המסופק בצהרון ופרטי ספק וחובת יידוע

Go

2

סעיף 6

חובת רשות מקומית

Go

2

סעיף 7

חובת דיווח לממונה

Go

2

פרק ג': עיצום כספי

Go

2

סעיף 8

עיצום כספי

Go

2

סעיף 9

הודעה על כוונת חיוב

Go

2

סעיף 10

זכות טיעון

Go

3

סעיף 11

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

3

סעיף 12

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

3

סעיף 13

סכומים מופחתים

Go

3

סעיף 14

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

3

סעיף 15

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

3

סעיף 16

הפרשי הצמדה וריבית

Go

3

סעיף 17

גבייה

Go

3

סעיף 18

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

3

סעיף 19

ערעור

Go

3

סעיף 20

פרסום

Go

3

סעיף 21

שמירת אחריות פלילית

Go

4

פרק ד': הוראות שונות

Go

4

סעיף 22

מינוי ממונה

Go

4

סעיף 23

סמכויות מפקחים לפי חוק המזון

Go

4

סעיף 24

הגבלת רישיון ייצור, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו

Go

4

סעיף 25

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 26

תחילה ותקנות ראשונות

Go

4


חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, תשע"ז-2016*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "חוק המזון" – חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015;

          "ילד" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

          "מזון", "רישיון ייצור", "רישיון הובלה", "רישיון עסק" – כהגדרתם בחוק המזון;

          "הממונה" – מי שמונה בידי השר לפי סעיף 22;

          "מפעיל", של צהרון – בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו;

          "ספק מזון" – מי שעוסק במכירה או בהספקה של מזון, בתמורה או שלא בתמורה;

          "ספק מזון מורשה" – ספק מזון שהוא בעל רישיון ייצור, רישיון הובלה או רישיון עסק תקפים, לפי העניין;

          "צהרון" – מסגרת חינוכית בלתי פורמלית לילדים, המשמשת לשהות יומית של חמישה ילדים או יותר ופועלת לאחר שעות הלימודים או בתקופות של חופשות בבית ספר או גן ילדים, ומתקיים בה אחד מאלה:

(1)   מפעיל המסגרת התקשר בחוזה עם רשות מקומית להפעלתה או למתן רשות שימוש במבנה שהקצתה הרשות המקומית לשם כך;

(2)   היא מוכרת על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ופועלת בפיקוחו;

          "רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;

          "השר" – שר הבריאות.

פרק ב': הספקה של מזון בצהרונים

התקשרות מפעיל עם ספק מזון

2.       לא יתקשר מפעיל בקשר למכירה ולהספקה של מזון לצהרון שהוא מפעיל אלא עם ספק מזון מורשה שהציג לפניו את הרישיון שבידו והצהיר בכתב כי המזון הנמכר או המסופק על ידו לצהרון עומד בתנאים לפי סעיף 4.

חובות ספק מזון

3.       ספק מזון לא ימכור ולא יספק מזון לצהרון, אלא אם כן הוא ספק מזון מורשה והמזון עומד בתנאים לפי סעיף 4.

הרכב המזון המאושר למכירה ולהספקה לצהרונים

4.       השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע תנאים והוראות לעניין הרכב המזון שאפשר למכור ולספק לצהרונים ולעניין ערכו התזונתי וכמותו, בהתחשב, בין השאר, בסוג הצהרון, בצורכי הילדים ובגילם, והכול באופן שיאפשר את זמינות המזון וגיוונו בעלויות סבירות תוך שמירה על בריאות הילדים.

פרסום הרכב המזון המסופק בצהרון ופרטי ספק וחובת יידוע

5.       (א)  מפעיל יפרסם בצהרון, באופן גלוי וזמין לכול, בתחילת כל חודש, פירוט תפריט יומי של המזון המסופק בצהרון; מפעיל יתעד פרסום כאמור וישמור העתק צילומי מכל פרסום; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרסום כאמור.

          (ב)  מפעיל יביא לידיעת הילדים והוריהם בתחילת כל שנת לימודים ויפרסם בצהרון באופן גלוי וזמין לכול את העניינים האלה:

(1)   ההוראות והתנאים שנקבעו בחוק זה; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חובת יידוע כאמור;

(2)   פרטי ספק המזון המורשה שעמו התקשר למכירה או להספקה של מזון לצהרון שהוא מפעיל; הוחלף ספק המזון המורשה במהלך שנת הלימודים, יפרסם המפעיל את פרטי הספק המורשה החדש באופן האמור בסעיף קטן זה בלא דיחוי.

חובת רשות מקומית

6.       התקשרה רשות מקומית עם מפעיל או הקצתה מבנה בעבור צהרון, תותנה ההתקשרות או הקצאת המבנה בקיום הוראות חוק זה.

חובת דיווח לממונה

7.       (א)  מפעיל ימסור לממונה עד 1 בנובמבר של כל שנת לימודים, בדרך שיורה הממונה, דיווח על מכירה או הספקה של מזון בצהרון, לרבות פרטי ספק המזון המורשה שעמו התקשר.

          (ב)  רשות מקומית שהתקשרה עם מפעיל בחוזה להפעלת צהרון או למתן רשות שימוש במבנה שהקצתה לשם כך תעביר לממונה, באמצעות מרכז השלטון המקומי, אחת לשנה, סמוך לתחילת שנת הלימודים, דיווח ובו תפרט את מספר הצהרונים שעמם התקשרה ופרטיהם, לרבות כתובתם ודרכי ההתקשרות עמם; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין דיווח כאמור.

פרק ג': עיצום כספי

עיצום כספי

8.       (א)  מי שהפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 6,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – כפל הסכום:

(1)   התקשר בקשר למכירה או להספקה של מזון לצהרון שהוא מפעיל עם ספק מזון שאינו ספק מזון מורשה או בלא שהתקיימו בספק המזון התנאים כאמור בסעיף 2, בניגוד להוראות אותו סעיף;

(2)   מכר או סיפק מזון לצהרון בלא שהוא ספק מזון מורשה או בלא שהתקיימו במזון התנאים לפי סעיף 4, בניגוד להוראות סעיף 3.

          (ב)  מי שהפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 1,500 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – כפל הסכום:

(1)   מפעיל שלא פרסם בצהרון פירוט תפריט יומי, באופן גלוי וזמין לכול, בתחילת כל חודש, בניגוד להוראות סעיף 5(א);

(2)   מפעיל שלא הביא לידיעת הילדים והוריהם בתחילת כל שנת לימודים את ההוראות והתנאים שנקבעו בחוק זה ולא פרסם בצהרון את ההוראות והתנאים כאמור באופן גלוי וזמין לכול, בניגוד להוראות סעיף 5(ב)(1);

(3)   מפעיל שלא הביא לידיעת הילדים והוריהם בתחילת כל שנת לימודים את פרטי ספק המזון המורשה שעמו התקשר ולא פרסם בצהרון את פרטי הספק כאמור באופן גלוי וזמין לכול, בניגוד להוראות סעיף 5(ב)(2).

הודעה על כוונת חיוב

9.       (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 8 (בפרק זה – המפר) ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

          (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1)   המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 10;

(4)   הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 12, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.

זכות טיעון

10.    מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 9 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הממונה רשאי, לבקשת המפר, להאריך את התקופה האמורה בתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

החלטת הממונה ודרישת תשלום

11.    (א)  טען המפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 10, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, והוא רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 13.

          (ב)  החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

(2)   שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

          (ג)   בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.

          (ד)  לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף 10, בתוך התקופות האמורות באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת החיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

12.    (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 8, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סכומים מופחתים

13.    (א)  הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 8, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 8, ובשיעורים שיקבע.

סכום מעודכן של העיצום הכספי

14.    (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 11(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 19 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בית המשפט, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

          (ב)  סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 8 יתעדכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

המועד לתשלום העיצום הכספי

15.    המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 11.

הפרשי הצמדה וריבית

16.    לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

גבייה

17.    עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

18.    על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 8 ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

ערעור

19.    (א)  על דרישת תשלום לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום שבו נמסרה למפר דרישת התשלום.

          (ב)  אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.

          (ג)   החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

פרסום

20.    (א)  הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם בציבור את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1)   דבר הטלת העיצום הכספי;

(2)   מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3)   סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4)   אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;

(5)   פרטים על המפר, הנוגעים לעניין;

(6)   שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.

          (ב)  הוגש ערעור לפי סעיף 19, יפרסם הממונה את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), הממונה רשאי לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר החוץ לצורך אזהרת הציבור.

          (ד)  על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

שמירת אחריות פלילית

21.    (א)  תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 8, המהווה עבירה.

          (ב)  שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.

          (ג)   הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב אישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.

פרק ד': הוראות שונות

מינוי ממונה

22.    (א)  השר ימנה, מבין עובדי משרדו, ממונה לעניין חוק זה.

          (ב)  הודעה על המינוי כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

סמכויות מפקחים לפי חוק המזון

23.    מפקח שהוסמך לפי הוראות סעיף 244 לחוק המזון יפקח גם על ביצוע הוראות חוק זה ולשם כך יהיו נתונות לו כל סמכויות הפיקוח מכוח אותו חוק.

הגבלת רישיון ייצור, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו

24.    (א)  בלי לגרוע מסמכות נותן רישיון ייצור לפי הוראות סעיף 34(א) לחוק המזון, סיפק ספק מזון מורשה שהוא בעל רישיון ייצור מזון לצהרון בניגוד לתנאים לפי סעיף 4, רשאי נותן רישיון הייצור להגביל את רישיון הייצור של הספק, להתלותו, לבטלו או לסרב לחדשו, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 34(ב) ו-(ג) ו-35 עד 40 לחוק המזון, בשינויים המחויבים.

          (ב)  בוטל רישיון הייצור של ספק מזון מורשה או הוגבל רישיונו באופן שנאסר עליו לספק מזון לצהרונים, כאמור בסעיף קטן (א), יפרסם הממונה את ההחלטה באתר האינטרנט.

          (ג)   בסעיף זה, "אתר אינטרנט" ו"נותן רישיון ייצור" – כהגדרתם בחוק המזון.

ביצוע ותקנות

25.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תחילה ותקנות ראשונות

26.    (א)  תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ח.

          (ב)  תקנות ראשונות לפי סעיף 4 יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

                                      בנימין נתניהו                                       יעקב ליצמן

                                                 ראש הממשלה                                                    שר הבריאות

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ז מס' 2585 מיום 27.11.2016 עמ' 20 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 657 עמ' 186).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות