נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עובדים זרים (דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן),
תשע"ז-2017

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות  – עובדים זרים

תוכן ענינים

סעיף 1

תשלום הפיקדון באופן מקוון לחשבון בנק

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2


תקנות עובדים זרים (דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן),
תשע"ז-2017
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 1יא1(ג) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, אני מתקין תקנות אלה:

תשלום הפיקדון באופן מקוון לחשבון בנק

1.       פיקדון לגבי עובד זר שהוא מסתנן ישולם לחשבון הבנק שנפתח ומנוהל לפי תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), התשס"ח-2008, באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה.

תחילה

2.       תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת תוקפו של סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014.

ט' בניסן התשע"ז (5 באפריל 2017)                                 אריה מכלוף דרעי

                                                                                                                שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ז מס' 7811 מיום 11.5.2017 עמ' 1043.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות