נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל) (הוראת שעה), תשע"ז-2017

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגנת הצרכן

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – סימון ואריזה

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הוועדה והדין וחשבון

Go

2

סעיף 3

המלצת הוועדה והחלטת השר

Go

3

סעיף 4

עדכון ופרסום רשימת הטובין

Go

3

סעיף 5

חובת סימון טובין של מחירי טובין מחוץ לישראל

Go

3

סעיף 6

תחילה

Go

3

סעיף 7

תוקף

Go

3

סעיף 8

הוראת מעבר

Go

4

 

תוספת

Go

4

 


צו הגנת הצרכן (סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל) (הוראת שעה), תשע"ז-2017*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ב) ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי סעיף 37(א1) לחוק, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "הוועדה" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 2(א);

          "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976;

          "המשרד" – משרד הכלכלה והתעשייה;

          "טובין" – הטובין המנויים בתוספת;

          "עוסק" – קמעונאי גדול כהגדרתו בסעיף 2 או 29, לפי העניין, לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014;

          "הרשות" – הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

הוועדה והדין וחשבון

2.    (א)  השר ימנה ועדה לבדיקת פערי מחירים שחבריה הם כמפורט להלן ובלבד ששניים מתוכם לפחות הם בעלי השכלה בכלכלה או במינהל עסקים:

(1)   המנהל הכללי של המשרד;

(2)   שני עובדי המשרד;

(3)   הממונה;

(4)   עובד הרשות.

          (ב)  הוועדה תערוך רשימה של טובין הנמכרים בישראל ובמדינות מסוימות מחוץ לישראל ואת מחיריהם הממוצע במדינות אלה שהתקיימו בהם כל אלה:

(1)   הם בעלי נתח ייבוא משמעותי, בנסיבות העניין, בקטגוריית הטובין שאליה הם משתייכים;

(2)   קיימת לגביהם ריכוזיות גבוהה בשוק בישראל.

          (ג)   נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) רשאית הוועדה לשקול את השיקולים האלה:

(1)   נתח הטובין בסל הצריכה, לרבות התפלגות הצריכה לפי סוגי אוכלוסיות;

(2)   מחירי הטובין והתנודתיות שלהם לאורך זמן;

(3)   פער מחירים ממוצע בין מחיר הטובין בישראל למחיר הטובין במדינות מחוץ לישראל;

(4)   מאפיינים שעשויים להשפיע על פערי המחיר בין מחיר הטובין בישראל למחיר הטובין במדינות מחוץ לישראל ובכלל זה תעסוקה, כשרות, מסים, עלויות רגולציה, תחרות ומדיניות ייבוא.

          (ד)  בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), הוועדה רשאית, אם מצאה שהדבר נחוץ, להתייעץ עם הממונה על הגבלים עסקיים, שמונה לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, בנוגע להתקיימות המאפיין האמור בסעיף קטן (ב)(2); נוסף על כך רשאית הוועדה להתייעץ בנוגע להתקיימות השיקולים כאמור עם כל גורם שתמצא לנכון.

המלצת הוועדה והחלטת השר

3.    (א)  הוועדה תמליץ לשר, מתוך הרשימה שערכה לפי סעיף 2 על טובין שמתקיים לגביהם פער מחירים לא הוגן לצרכן בישראל, לפי אמות מידה שגיבשה הרשות לעניין זה ושפורסמו באתר האינטרנט של הרשות; ההמלצה תכלול את מחיריהם הממוצע של הטובין במדינות מחוץ לישראל, בשקלים חדשים.

          (ב)  השר יקבע בתוספת, על סמך המלצת הוועדה או מיוזמתו, טובין שעליהן יחול צו זה (להלן – רשימת הטובין) בציון מחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל בשקלים חדשים, שער החליפין במדינות מחוץ לישראל וכן התקופה שנבדקה לצורך חישוב שער החליפין; לעניין זה, "שער חליפין" – ממוצע שערי החליפין היומיים על פני תקופה מוגדרת של המדינות שנבחרו.

מיום 20.2.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7954 מיום 20.2.2018 עמ' 1023

(ב) השר יקבע בתוספת, על סמך המלצת הוועדה או מיוזמתו, טובין שעליהן יחול צו זה (להלן – רשימת הטובין) בציון מחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל בשקלים חדשים, השער היציג שלפיו הומר המחיר הממוצע לשקלים חדשים וכן מועד פרסום השער היציג שער החליפין במדינות מחוץ לישראל וכן התקופה שנבדקה לצורך חישוב שער החליפין; לעניין זה, "שער חליפין" – ממוצע שערי החליפין היומיים על פני תקופה מוגדרת של המדינות שנבחרו.

עדכון ופרסום רשימת הטובין

4.    (א)  השר יעדכן את רשימת הטובין שבתוספת אם קיים צורך בכך, ובכל מקרה לא יותר מפעם ברבעון; תחילתו של עדכון התוספת תהיה עשרה ימי עסקים מיום פרסומו ברשומות.

          (ב)  נוסף על העדכון ברשומות תפורסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה על רשימת הטובין המעודכנת.

מיום 12.12.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8122 מיום 12.12.2018 עמ' 1495

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

עדכון ופרסום רשימת הטובין

4. (א) אחת לרבעון יעדכן השר את רשימת הטובין שבתוספת אם קיים צורך בכך; תחילת העדכון תהיה לפי האמור בסעיף קטן (ב).

(ב) נוסף על העדכון ברשומות תפורסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה על רשימת הטובין המעודכנת (להלן – הודעה באתר) ביום העסקים הראשון של הרבעון; לא פורסם העדכון ברשומות ביום העסקים הראשון של הרבעון, יצוין בהודעה באתר, כי העדכון טרם פורסם ברשומות וכי הוא צפוי להתפרסם; בכל אחד מן המקרים האמורים, תחילתו של העדכון ברשומות תהיה חמישה ימי עסקים מיום פרסומו ברשומות.

חובת סימון טובין של מחירי טובין מחוץ לישראל

5.    (א)  עוסק המוכר טובין המנויים בתוספת יסמן את מחיריהם הממוצע בשקלים חדשים במדינה או במדינות שנבדקו מחוץ לישראל, באמצעות שלט שיוצמד למדף שעליו מוצעים הטובין למכירה (בתקנה זו – השלט).

          (ב)  נוסח כותרת השלט יהיה "מחיר ממוצע במדינות נבחרות"; היה המחיר מחיר ממוצע לפי מדינה נבדקת אחת, יהיה נוסח הכותרת "מחיר ממוצע ב.... (שם המדינה)".

          (ג)   תוכן השלט יכלול את כל אלה:

(1)   שם הטובין והברקוד שלו בישראל;

(2)   מחירו הממוצע בשקלים חדשים במדינות מחוץ לישראל; היה המחיר מחיר ממוצע שנקבע לפי מדינה נבדקת אחת בלבד, תצוין עובדה זו בשלט;

(3)   הערה שנוסחה יהיה "המחיר הממוצע במדינות נבחרות מוצג בתוספת שיעור המע"מ הנגבה בישראל";

(4)   הערה שנוסחה יהיה "המחיר הממוצע מקבוצה של מדינות חושב על ידי משרד הכלכלה כדי לספק אינדיקציה על מחירי מדף דומים של אותם מוצרים במדינות שונות. מחירי המדף בפועל עשויים להיות שונים מהמחירים הממוצעים"; היה המחיר מחיר ממוצע שנקבע לפי מדינה נבדקת אחת, נוסח ההערה יהיה "המחיר הממוצע של המוצר ב.... (שם המדינה) חושב על ידי משרד הכלכלה כדי לספק אינדיקציה על מחירי מדף דומים של אותם מוצרים באותה מדינה. מחירי המדף בפועל ב.... (שם המדינה) עשויים להיות שונים מהמחירים הממוצעים".

          (ד)  גודל השלט יהיה בגודל של חצי עמוד A4 והאותיות והספרות על גבי השלט יהיו ברורות וקריאות ובצבע שונה מצבע הרקע שעליו הן מופיעות, באופן שהצרכן שונה מצבע הרקע שעליו הן מופיעות, באופן שהצרכן יוכל להבין את האמור בו.

          (ה)  הרשות תפרסם שלטים לדוגמה באתר הרשות.

          (ו)   בלי לגרוע מסעיף קטן (א), עוסק המציע למכירה את הטובין בשיווק מרחוק, כהגדרתו בסעיף 14ג(ו) לחוק, יסמן בסמוך להצגת הטובין, באופן בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות, את מחיריהם הממוצע במדינה או במדינות שנבדקו מחוץ לישראל; כותרת ותוכן הסימון לגבי כל פריט טובין יהיו כמפורט בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג); כמו כן, סימון זה יהיה מובחן ממחיר הטובין בישראל, כפי שמציגו העוסק.

          (ז)   עודכנה רשימת הטובין שבתוספת, יעדכן העוסק את השלט לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מיום פרסום העדכון ברשומות.

מיום 20.2.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7954 מיום 20.2.2018 עמ' 1023

(א) עוסק המוכר טובין המנויים בתוספת יסמן את מחיריהם הממוצע בשקלים חדשים במדינות מחוץ לישראל, באמצעות שלט שיוצמד למדף שעליו מוצעים הטובין למכירה ומתקיימים בו כל אלה:

(1) כותרת השלט תהיה "מחיר ממוצע של ............. בשקלים חדשים במדינות שנבדקו מחוץ לישראל", תוך ציון מפורש של שם הטובין והברקוד שלו בישראל;

(1) כותרת השלט תהיה "מחיר ממוצע במדינות נבחרות"; תוכן השלט יכלול את שם הטובין, הברקוד שלו בישראל ומחירו הממוצע בשקלים חדשים במדינות מחוץ לישראל;

(2) האותיות והספרות על גבי השלט יהיו ברורות וקריאות ובצבע שונה מהצבע הרקע שעליו הן מופיעות, באופן שהצרכן יוכל להבין את האמור בו.

 

מיום 12.12.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8122 מיום 12.12.2018 עמ' 1495

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

חובת סימון של מחירי טובין מחוץ לישראל

5. (א) עוסק המוכר טובין המנויים בתוספת יסמן את מחיריהם הממוצע בשקלים חדשים במדינות מחוץ לישראל, באמצעות שלט שיוצמד למדף שעליו מוצעים הטובין למכירה ומתקיימים בו כל אלה:

(1) כותרת השלט תהיה "מחיר ממוצע במדינות נבחרות"; תוכן השלט יכלול את שם הטובין, הברקוד שלו בישראל ומחירו הממוצע בשקלים חדשים במדינות מחוץ לישראל;

(2) האותיות והספרות על גבי השלט יהיו ברורות וקריאות ובצבע שונה מהצבע הרקע שעליו הן מופיעות, באופן שהצרכן יוכל להבין את האמור בו.

(ב) בלי לגרוע מסעיף קטן (א), עוסק המציע למכירה את הטובין בשיווק מרחוק, כהגדרתו בסעיף 14ג(ו) לחוק, יסמן בסמוך להצגת הטובין, באופן בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות, את מחיריהם הממוצע במדינות שנבדקו מחוץ לישראל; סימון זה יהיה מובחן ממחיר הטובין בישראל, כפי שמציגו העוסק.

(ג) עודכנה רשימת הטובין שבתוספת, יעדכן העוסק את השלט לא יאוחר מחמישה ימי עסקים מיום פרסום עדכון התוספת ברשומות.

תחילה

6.    תחילתו של סעיף 5 חמישה ימי עסקים מיום פרסום רשימת הטובין הראשונה בתוספת לצו.

תוקף

7.    תוקפו של צו זה לשלוש שנים.

הוראת מעבר

8.    על אף האמור בסעיף 4(א), רשימת הטובין הראשונה שלאחר פרסומו של צו זה יכול שתפורסם במהלך הרבעון שבו פורסם הצו.

 

תוספת

(סעיפים 1, 3(ב), 4, 5(א) ו-(ג) ו-6)

רשימת טובין

שם המוצר

ברקוד בישראל

מחיר ממוצע בשקלים חדשים במדינות שנבדקו מחוץ לישראל

1. (נמחק)

 

 

2. משחת שיניים קולגייט משפחתי 100 מ"ל

7290002730675

4.45

3. (נמחק)

 

 

4. (נמחק)

 

 

5. (נמחק)

 

 

6. ג'ילט דאודורנט AI קליר ג'ל 70 מ"ל

7702018978106

9.74

7. דאב דאודורנט ספריי אורגינל 150 מ"ל

7290003806577

8.70

8. קולגייט מקס וויט משחת שיניים 100 מ"ל

6001067025122

7.96

9. טמפוני או בה סופר 32 יחידות

3574660115154

16.75

10. אמפוני או בה נורמל 32 יחידות

3574660089547

15.60

11. תחתוניות אולוויז דייליז פרש & פרוטקט נורמל 80 יחידות

4015400746812

12.86

12. ג'ילט פרו אנטי פרספירנט קליר ג'ל קול וייב 70 מ"ל

7702018978120

9.78

התקופה שנבדקה – מאי 2017 עד אפריל 2018

מטבע

מדינה

שער החליפין בשקלים חדשים

דולר אמריקאי

ארה"ב

3.52

פאונד

בריטניה

4.71

כתר דני

דנמרק

0.56

אירו

גוש האירו

4.17

דולר ניוזילנדי

ניו זילנד

2.52

כתר צ'כי

צ'כיה

0.16

לב בולגרי

בולגריה

2.14

לאו רומניה

רומניה

0.91

וון קרום קוראני

דרום קוריאה

0.00

דולר קנדי

קנדה

2.76

 

מיום 20.2.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7954 מיום 20.2.2018 עמ' 1023

הוספת פרטים 7-1 ותקופה

 

מיום 12.12.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8122 מיום 12.12.2018 עמ' 1496

 

התקופה שנבדקה – יולי 2016 עד יוני 2017

התקופה שנבדקה – מאי 2017 עד אפריל 2018

 

 

 

י"ז באב התשע"ז (9 באוגוסט 2017)                                       אלי כהן

                                                                                                      שר הכלכלה והתעשייה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ז מס' 7855 מיום 27.8.2017 עמ' 1703.

תוקן ק"ת תשע"ח מס' 7954 מיום 20.2.2018 עמ' 1023 – צו תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8122 מיום 12.12.2018 עמ' 1495 – צו תשע"ט-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות