נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017

עבודה – עובדים – זכויות  – גיל פרישה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

גיל פרישה לעובד שילדו נפטר

Go

2

סעיף 3

סמכות שיפוט ותרופות

Go

2

סעיף 4

שמירת זכויות

Go

2

סעיף 5

אי תחולה

Go

2

סעיף 6

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 7

תחילה ותוקף

Go

2


חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017*

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "גיל פרישת חובה" – כמשמעותו בחוק גיל פרישה;

          "חוק גיל פרישה" – חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

          "מעסיק" – מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים;

          "עובד" – מי שהועסק במקום עבודתו שבע שנים לפחות בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישת חובה.

גיל פרישה לעובד שילדו נפטר

2.       על אף האמור בחוק גיל פרישה ובחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, מעסיק לא יחייב עובד שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל פרישת חובה לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.

סמכות שיפוט ותרופות

3.       לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2, והוא רשאי –

(1)  לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;

(2)  לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת; בבואו להוציא צו כאמור יביא בית הדין בחשבון, בין השאר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה ואת האפשרות שעובד אחר ייפגע; הוראות פסקה זו כוחן יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

שמירת זכויות

4.       אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות עובד לפי כל דין או הסכם, ובכלל זה לפי סעיף 33א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכת (תגמולים ושיקום), התש"י-1950.

אי תחולה

5.       הוראות חוק זה לא יחולו על אלה:

(1)  טייס שהועסק בתפקיד שנקבע לגבי ביצועו גיל מרבי, בתכוף לפני הגיעו לגיל זה; בסעיף זה, "גיל מרבי" – גיל מרבי לביצוע תפקיד טייס שנקבע לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, הנמוך מגיל פרישת חובה;

(2)  כבאי כמשמעותו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

(3)  שוטר;

(4)  סוהר;

(5)  עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

ביצוע ותקנות

6.       השר לשוויון חברתי ממונה על יבצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

תחילה ותוקף

7.       (א)  תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018), והוא יעמוד בתוקפו ארבע שנים מיום תחילתו.

          (ב)  המשרד לשוויון חברתי יערוך מחקר לבחינת יישומו והשפעתו של חוק זה על סוגיות הנובעות מהעסקת הורים שילדם נפטר; השר לשוויון חברתי יגיש את ממצאי המחקר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר משנה לפני תום תקופת תוקפו של חוק זה, בצירוף המלצותיו לעניין תוקפו של חוק זה.

                                      בנימין נתניהו                                       גילה גמליאל

                                                 ראש הממשלה                                             השרה לשוויון חברתי

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ח מס' 2674 מיום 14.12.2017 עמ' 64 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 654 עמ' 168).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות