נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללי עבודתה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין), תשע"ח-2017

בטחון – צה"ל – חיילים – משפחות חיילים שנספו

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת הוועדה והרכבה

Go

2

סעיף 3

ניגוד עניינים

Go

2

סעיף 4

סמכויות הוועדה

Go

2

סעיף 5

שיקולי הוועדה

Go

2

סעיף 6

ועדה מייעצת

Go

3

סעיף 7

הסדרת הטיפול בבקשה

Go

3

סעיף 8

נתונים ומסמכים נדרשים לצורך בחינת הבקשה

Go

3

סעיף 9

הסדרת כפל בקשות לאותו סיוע

Go

3

סעיף 10

בקשות חוזרות או נוספות

Go

3

סעיף 11

דיוני הוועדה והחלטותיה

Go

3

סעיף 12

היקף כספי

Go

4

סעיף 13

הוראות מעבר

Go

4


תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללי עבודתה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין), תשע"ח-2017*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35א ו-37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בקשה" – בקשה לקבלת סיוע לפנים משורת הדין;

          "השר" – שר הביטחון;

          "ועדה מייעצת" – ועדה שהוקמה לפי תקנה 6;

          "זכויות לפי החוק" – תגמולים, הטבות, וכל זכות אחרת, כספית או שאינה כספית, הניתנת לפי החוק;

          "לשכה מחוזית" – לשכה מחוזית של האגף שבה מטופל המבקש;

          "מבקש" – בן משפחה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, לרבות יתום שמלאו לו 21 שנים.

הקמת הוועדה והרכבה

2.    מוקמת בזה ועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין (להלן – הוועדה) ואלה חבריה:

(1)  שופט בדימוס שימונה כאמור בסעיף 35א לחוק והוא יהיה היושב ראש;

(2)  ראש האגף או נציגו;

(3)  ראש אגף הכספים במשרד הביטחון או נציגו;

(4)  ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון או נציגו;

(5)  היועץ המשפטי למערכת הביטחון או נציגו;

(6)  נציג הזכאים כמשמעותו בסעיף 35א לחוק, שימנה השר;

(7)  נציג ציבור שימנה השר.

ניגוד עניינים

3.    (א)  לא ימונה חבר ועדה ולא יכהן בתפקיד כאמור מי שעלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

          (ב)  התברר לחבר ועדה כי פנייה מסוימת או נושא מסוים הנדונים בוועדה עלולים לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, יודיע על כך ליושב ראש הוועדה ובמקרה שמדובר ביושב ראש הוועדה, יודיע על כך ליועץ המשפטי למערכת הביטחון או לנציגו המכהן כחבר הוועדה, ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות באותו עניין; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה.

          (ג)   לעניין תקנה זו, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

          (ד)  בתקנה זו –

          "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרוב של חבר הוועדה או עניין של גוף שחבר הוועדה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

          "קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה.

סמכויות הוועדה

4.    (א)  הוועדה מוסמכת לאשר מתן סיוע לפנים משורת הדין למבקש, במקרים חריגים ובהתקיים מצב סוציו-אקונומי קשה, וכאשר אין בזכויות לפי החוק כדי לפתור מצוקה קשה ספציפית שאליה נקלע המבקש (להלן – סיוע לפנים משורת הדין); הוועדה רשאית לשקול שיקולים הומניטריים ושיקומיים.

          (ב)  סיוע לפנים משורת הדין יינתן ככלל בדרך של הטבה כספית, ואולם רשאית הוועדה להחליט כי הסיוע יינתן בדרך אחרת.

          (ג)   סיוע לפנים משורת הדין יכול שיהיה –

(1)   בהגדרלה של סכום ההטבה הניתנת למבקש לפי הפרק השלישי 1 לחוק;

(2)   במתן זכות לפי החוק למבקש, אף שהוא אינו עומד בתנאים לקבלתה לפי החוק;

(3)   בסיוע למבקש במקרה חריג בדרך שאינה קבועה בחוק.

          (ד)  הוועדה רשאית לדחות את הבקשה על הסף במקרים שבהם סברה –

(1)   כי הבקשה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים או בחוסר תום לב הניכרים על פניהם;

(2)   כי המבקש אינו פועל כפי שנדרש ממנו לצורך בחינת בקשתו לרבות לעניין המצאת נתונים או מסמכים כנדרש לפי תקנות אלה.

שיקולי הוועדה

5.    (א)  הוועדה תדון בכל פנייה באופן פרטני, הגם שתשקול שיקולים שוויוניים ואחידים, כנדרש בנסיבות העניין.

          (ב)  הוועדה, בין שאר שיקוליה ולפי העניין, תיתן משקל –

(1)   לזכויות שקיבל המבקש מן האגף ולהיקפן, לרבות סיוע לפני משורת הדין שאושר לו בעבר;

(2)   לנסיבות הפגיעה של הנספה;

(3)   לסוג השירות של הנספה, לתנאי השירות שלו ולמשכו;

(4)   למצבו הבריאותי של המבקש;

(5)   למידת שיקומו האפשרית של המבקש כתוצאה מן הסיוע.

          (ג)   החלטת הוועדה תביא בחשבון את ההשלכות התקציביות הכרוכות במתן הסיוע למבקש.

ועדה מייעצת

6.    (א)  במשרד הביטחון תפעל ועדה מייעצת לוועדה לפנים משורת הדין (להלן – הוועדה המייעצת), שתפקידה לבחון את הפניות המועברות מהלשכה המחוזית, לדרוש השלמת נתונים במקרים הנוגעים לעניין ולהמליץ לפני הוועדה אם להיענות לבקשה, כולה או חלקה, להיענות לה בתנאים או לדחותה.

          (ב)  ואלה חברי הוועדה המייעצת:

(1)   ראש היחידה לתגמולים והטבות באגף שישמש מרכז הוועדה (להלן – מרכז הוועדה המייעצת);

(2)   העובד הסוציאלי הראשי שמונה לפי החוק או נציגו;

(3)   נציג ראש אגף הכספים במשרד הביטחון;

(4)   נציג ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון;

(5)   נציג היועץ המשפטי למערכת הביטחון.

הסדרת הטיפול בבקשה

7.    (א)  מבקש יגיש ללשכה המחוזית בקשה בכתב, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה, ומסמכים המעידים על מצבו הסוציו-אקונומי של המבקש כמפורט בתקנה 8(א)(7) וכן על מצבו הבריאותי ככל שיש לכך קשר לבקשה; במקרים שבהם המבקש אינו מתגורר בישראל תועבר הבקשה למרכז הוועדה המייעצת.

          (ב)  הוגשה הבקשה לגורם אחר במשרד הביטחון, תועבר הבקשה אל הלשכה המחוזית.

          (ג)   הלשכה המחוזית או מרכז הוועדה, לפי העניין, יבחנו את הבקשה, ישלימו את הנתונים והמסמכים הנדרשים כמפורט בתקנה 8 ויעבירו את הבקשה לוועדה המייעצת.

          (ד)  הבקשה תועבר לוועדה המייעצת לא יאוחר משבועיים מהמועד שהוגשה, ללשכה המחוזית או אל מרכז הוועדה, לפי העניין, בצירוף כל הנתונים והמסמכים שנדרשו מן המבקש.

          (ה)  הוועדה המייעצת תדון בבקשה ותעביר את המלצתה לוועדה, באמצעות מרכז הוועדה המייעצת, בתוך חודש מיום קבלת הבקשה מהלשכה המחוזית.

          (ו)   מרכז הוועדה המייעצת ימציא לחברי הוועדה את המלצת הוועדה המייעצת לבקשה בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בתקנה 8, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לישיבה הקרובה של הוועדה וכל מסמך אחר שמצא לנכון להעבירו אליהם.

נתונים ומסמכים נדרשים לצורך בחינת הבקשה

8.    (א)  אלה הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך בחינת הבקשה:

(1)   מעמדו של המבקש לפי החוק (הורה שכול, אלמנה, יתום);

(2)   הזכויות שמקבל המבקש באופן שוטף ממשרד הביטחון, וההטבות והסיוע לפנים משורת הדין שאושרו למבקש בעבר ממשרד הביטחון; יוצג סיכום שווין הכספי של כלל הזכויות;

(3)   החלטות הוועדה שניתנו בעבר בעניינו של המבקש;

(4)   שוויו הכספי של הסיוע שמבקש המבקש, ואם המלצת עובד הרווחה בלשכה המחוזית היא להעניק רק חלק מהסיוע המבוקש – גם את שווי הסיוע לפי המלצתם;

(5)   עמדת עובד הרווחה בלשכה המחוזית לגבי לבקשה;

(6)   דוח סוציאלי בדבר המבקש שערך עובד סוציאלי מטעם האגף;

(7)   חוות דעת רפואיות ופסיכולוגיות בדבר המבקש, שיש להן קשר והשלכה על פנייתו או שניתנו בעקבות הגשת הפנייה;

(8)   דוח על אודות המצב הכלכלי של המבקש, בן זוגו ובמקרים מתאימים גם של בני משפחה נוספים, לרבות פירוט הכנסות מכל מקור שהוא, פירוט הוצאות חודשיות בצירוף פירוט חשבונות הבנק לתקופה של שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה ומידע בדבר פיקדונות וחסכונות; מידע כאמור יתייחס לכל חשבון בנק שקיים; הלשכה המחוזית רשאית לבקש, על פי שיקול דעתה ובמקרים המתאימים, כי ייערך דוח על ידי רואה חשבון.

          (ב)  הוועדה המייעצת והוועדה רשאיות, בכל שלב, לבקש מהמבקש באמצעות הלשכה המחוזית, כל מידע נוסף הדרוש לה לשם גיבוש עמדתה.

הסדרת כפל בקשות לאותו סיוע

9.    בקשה באותו עניין לא תידון בו-זמנית בוועדה ובוועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט לחוק; הפנייה תידון בוועדה רק לאחר החלטת ועדת החריגים.

בקשות חוזרות או נוספות

10.  (א)  הוגשה לוועדה בקשה והיא נדחתה, לא תדון הוועדה בבקשה נוספת של אותו מבקש באותו עניין, אלא אם כן הצביע המבקש על נתון חדש שלא הובא לפני הוועדה ואשר עשויה להיות לו השפעה על ההחלטה.

          (ב)  הוגשה לוועדה בקשה והיא אושרה, לא תדון הוועדה בבקשה נוספת של אותו מבקש באותו עניין, אלא תעבירה ליושב ראש הוועדה כדי לבחון אם הובא לפניו נתון חדש כאמור בתקנת משנה (א); החליט יושב ראש הוועדה כי לא הובא נתון חדש, תידחה הבקשה על הסף; החליט היושב ראש כי הובא נתון חדש, תובא הבקשה להכרעת הוועדה לאחר קבלת המלצת הוועדה המייעצת.

דיוני הוועדה והחלטותיה

11.  (א)  מועדי ישיבותיה של הוועדה יתואמו עם יושב ראש הוועדה וחבריה.

          (ב)  הוועדה תקיים את ישיבותיה אחת לחודש; במקרים דחופים, באישור יושב ראש הוועדה, תתקיים ישיבה נוספת.

          (ג)   הוועדה לא תקיים את ישיבותיה בלא נוכחות יושב ראש הוועדה ושלושה מחבריה ובהם שני עובדים לפחות של משרד הביטחון.

          (ד)  בדיוני הוועדה שבהם המבקש הוא אלמנה או יתום ישתתף נציג הזכאים שמונה לחבר הנמנה על אוכלוסייה זו, ואם המבקש הוא הורה שכול ישתתף נציג הזכאים שמונה לחבר הנמנה עם אוכלוסייה זו.

          (ה)  בכל ישיבת ועדה ייערך פרוטוקול שישקף את מהלך הדיון ויירשמו בו ההחלטות שהתקבלו.

          (ו)   הוועדה תדון בכל פנייה על יסוד המסמכים שהוגשו לה כאמור.

          (ז)   הוועדה מוסמכת להיענות לבקשה, כולה או חלקה, להיענות לה בתנאים או לדחותה; כמו כן מוסמכת הוועדה לדרוש השלמה של פרטים מן האגף או מן המבקש באמצעות האגף, לשם קיום דיון חוזר בבקשה.

          (ח)  החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות החברים, היו הדעות שקולות – תהיה ליושב ראש הוועדה דעה מכרעת; היה היושב ראש מנוע מלהשתתף בדיון ולהצביע בישיבות בשל ניגוד עניינים לפי הוראות תקנה 3(א) תהיה ליועץ המשפטי למערכת הביטחון או לנציגו המכהן כחבר הוועדה דעה מכרעת.

          (ט)  החלטות הוועדה יהיו מנומקות ויקבעו את היקף הסיוע ושיעורו; התקבלה ההחלטה על דעת רוב חברי הוועדה, תירשם בפרוטוקול דעת המיעוט המנומקת; החלטות הוועדה ייחתמו בידי יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה שנכחו בישיבה.

          (י)   הסיוע שאישרה הוועדה יהיה ניתן למימוש למשך שנה מהמועד שבו נשלחה ההחלטה למבקש; ואולם הוועדה מוסמכת לאשר סיוע מתמשך לתקופה שלא תעלה על 3 שנים והוא יהיה ניתן למימוש ובלבד שמועד התשלום הראשון יהיה בתוך שנה ממועד שליחת ההחלטה למבקש.

          (יא) במקרים חריגים ובאישור יושב ראש הוועדה, יתקבלו החלטות הוועדה באישור טלפוני; אישור כאמור יינתן רק במקרים של צורך דחוף שאינו מאפשר להמתין לישיבת הוועדה; במקרים אלה ייערך פרוטוקול ובו יצוינו עמדות חברי הוועדה לגבי הפנייה והחלטתם.

          (יב) החלטת הוועדה תישלח בדואר רשום למבקש בתוך 7 ימים ממועד החתימה של כל חברי הוועדה על פרוטוקול הוועדה.

          (יג)  החלטות הוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של האגף, בלא פרטים מזהים.

היקף כספי

12.  (א)  ההיקף הכספי של החלטות הוועדה על מתן סיוע בכל שנה לא יעלה על סכום של 3.2 מיליון שקלים חדשים.

          (ב)  הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) יעודכן בהתאם לקבוע בסעיף 15א(ג)(1) לחוק.

          (ג)   קיבלה הוועדה החלטות בסכום האמור בסעיף קטן (א), לא תדון הוועדה באותה שנה בבקשות נוספות; הבקשות יובאו לדיון בשנה העוקבת.

הוראות מעבר

13.  (א)  חברי הוועדה שמונו לפי כללי ועדת למ"ד ימשיכו לכהן עד תום תקופת שלוש שנים לכהונתם, ויראו אותם כאילו מונו לפי תקנות אלה.

          (ב)  בקשה שהיתה תלויה ועומדת ערב תחילתן של תקנות אלה וטרם ניתנה בה החלטה, תמשיך להידון לפי תקנות אלה.

ד' בכסלו התשע"ח (22 בנובמבר 2017)                             אביגדור ליברמן

                                                                                                              שר הביטחון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ח מס' 7906 מיום 26.12.2017 עמ' 428.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות