נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (סל שירותים ומחיר מרבי),
תשע"ח-2018

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח ויציבות מחירים

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סל שירותים

Go

2

סעיף 3

סל שירותים לעניין ילדים שטרם עלו לכיתה א'

Go

2

סעיף 4

סל שירותים החל מהשעה 13.00

Go

2

סעיף 5

סל שירותים לעניין ילדים שטרם עלו לכיתה א' החל מהשעה 13.00

Go

3

סעיף 6

מחיר מרבי

Go

3

סעיף 7

עדכון סכומים

Go

4

 

(תיקון מס' 5) תשע"ה-2014


צו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (סל שירותים ומחיר מרבי),
תשע"ח-2018*

מיום 10.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8016 מיום 10.6.2018 עמ' 2146

צו פיקוח הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (סל שירותים ומחיר מרבי), תשע"ח-2018

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א) ו-5(ב) לחוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, התשע"ז-2017 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976;

          "מדריך מקצועי" – אדם שעבר הכשרה בנושא מסוים, כגון: מוזיקה, אמנות, מחול, דרמה וספורט והוא בעל תעודה המעידה על כך ומדריך באותו נושא;

          "מס ערך מוסף" – כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף;

          "מס שכר" – כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף;

          "פעילות פנים" – פעילות שמעביר מדריך מקצועי שאינו נמנה עם צוות הקייטנה הציבורית;

          "פעילות חוץ" – פעילות המתקיימת מחוץ לאתר הקייטנה, במרחק העולה על 500 מטר מאתר הקייטנה, הכוללת כניסה לאתר שגורם חיצוני מפעיל אותו;

          "תקנות הקייטנות" – תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994.

סל שירותים צו תשע"ח-2018

2.    מפעיל קייטנה יכלול במסגרת קייטנה ציבורית ובה 66 ילדים לפחות את כל השירותים האלה לפחות:

(1)  משך פעילות – שלושה שבועות רצופים שלא במסגרת שנת הלימודים, בימים א' עד ה' ובין השעות 8:00 עד 13:00;

(2)  הזנה – ארוחת בוקר הכוללת 2 פרוסות לחם או לחנייה אחת או פיתה אחת, ממרח ומנת ירק;

(3)  שמירה – בהתאם לנדרש לפי סעיף 69 לתקנות הקייטנות;

(4)  9 פעילויות פנים או חוץ, מתוכן פעילות חוץ אחת לפחות.

מיום 10.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8016 מיום 10.6.2018 עמ' 2146

2. מפעיל קייטנה יכלול במסגרת קייטנה ציבורית ובה 66 ילדים לפחות את כל השירותים האלה לפחות:

סל שירותים לעניין ילדים שטרם עלו לכיתה א' צו תשע"ח-2018

3.    על אף האמור בסעיף 2, מפעיל קייטנה יכלול במסגרת קייטנה ציבורית ולילדים שטרם החלו את לימודיהם בכיתה א', לגבי כל קבוצת גן ילדים ובה 28 ילדים לפחות, את כל השירותים האלה לפחות:

(1)  השירותים המנויים בסעיף 2(1) עד (3);

(2)  9 פעילויות פנים או חוץ.

מיום 10.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8016 מיום 10.6.2018 עמ' 2146

3. על אף האמור בסעיף 2, מפעיל קייטנה יכלול במסגרת קייטנה ציבורית ולילדים שטרם החלו את לימודיהם בכיתה א', לגבי כל קבוצת גן ילדים ובה 28 ילדים לפחות, את כל השירותים האלה לפחות:

סל שירותים החל מהשעה 13.00 צו תשע"ח-2018

4.    בלי לגרוע מהאמור בסעיף 2, מפעיל קייטנה המפעיל קייטנה ציבורית ובה 66 ילדים לפחות שפעילותה נמשכת מעבר לשעה 13:00, יוכל לגבות תשלום נוסף מעבר לתשלום שניתן לגבות בעד סל שירותים כאמור בסעיף 2, ובתנאי שרשימת השירותים שיינתנו על ידו לאחר השעה 13:00 תכלול את השירותים האלה לפחות:

(1)  משך פעילות – שלושה שבועות רצופים שלא במסגרת שנת הלימודים, בימים א' עד ה', בין השעות 13:00 עד 16:00;

(2)  הזנה – ארוחת צהריים – מפעיל קייטנה יפעל לפי האמור בתקנות 2(א), 3(2) ו-(3) ו-5 לתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-2017;

(3)  שמירה – בהתאם לנדרש לפי סעיף 69 לתקנות הקייטנות;

(4)  9 פעילויות פנים או חוץ.

מיום 10.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8016 מיום 10.6.2018 עמ' 2146

4. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 2, מפעיל קייטנה המפעיל קייטנה ציבורית ובה 66 ילדים לפחות שפעילותה נמשכת מעבר לשעה 13:00, יוכל לגבות תשלום נוסף מעבר לתשלום שניתן לגבות בעד סל שירותים כאמור בסעיף 2, ובתנאי שרשימת השירותים שיינתנו על ידו לאחר השעה 13:00 תכלול את השירותים האלה לפחות:

סל שירותים לעניין ילדים שטרם עלו לכיתה א' החל מהשעה 13.00 צו תשע"ח-2018

5.    בלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 ועל אף האמור בסעיף 4, מפעיל קייטנה המפעיל קייטנה ציבורית לילדים שטרם החלו את הלימודים בכיתה א', לגבי כל קבוצת גן ילדים ובה 28 ילדים לפחות, שפעילותה נמשכת מעבר לשעה 13:00, יוכל לגבות תשלום נוסף מעבר לתשלום שניתן לגבות בעד סל שירותים כאמור בסעיף 3, ובתנאי שרשימת השירותים שייתן המפעיל לאחר השעה 13:00 תכלול את השירותים המנויים בסעיף 4(1) עד (3) לפחות.

מיום 10.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8016 מיום 10.6.2018 עמ' 2146

5. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 ועל אף האמור בסעיף 4, מפעיל קייטנה המפעיל קייטנה ציבורית לילדים שטרם החלו את הלימודים בכיתה א', לגבי כל קבוצת גן ילדים ובה 28 ילדים לפחות, שפעילותה נמשכת מעבר לשעה 13:00, יוכל לגבות תשלום נוסף מעבר לתשלום שניתן לגבות בעד סל שירותים כאמור בסעיף 3, ובתנאי שרשימת השירותים שייתן המפעיל לאחר השעה 13:00 תכלול את השירותים המנויים בסעיף 4(1) עד (3) לפחות.

מחיר מרבי צו תשע"ח-2018 הודעה תשפ"א-2021

6.    (א)  המחיר המרבי לילד לא יעלה על המחיר הקבוע לפי העניין בהתאם לסל השירותים שהוא מקבל ולפי מספר הילדים המזערי כקבוע בטבלה שלהלן:

הרכיב

מספר מזערי של ילדים

טור א'

מחיר מרבי לעניין קייטנה ציבורית שמפעיל מפעיל קייטנה שהוא רשות מקומית או תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה והוא מוסד ללא כוונת רווח או שהוא מוסד פטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות במסים), התשמ"ה-1985

טור ב'

מחיר מרבי לעניין קייטנה ציבורית שמפעיל מפעיל קייטנה שהוא תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו והוא אינו מוסד ללא כוונת רווח או שהוא אינו מוסד פטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות במסים), התשמ"ה-1985

טור ג'

מחיר מרבי לעניין קייטנה ציבורית שמפעיל מפעיל קייטנה שאינו מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מס ערך מוסף או שאינו פטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות במסים), התשמ"ה-1985

טור ד'

מחיר מרבי לעניין קייטנה ציבורית שמפעיל מפעיל קייטנה שהוא מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מס ערך מוסף או שהוא מוסד פטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות במסים), התשמ"ה-1985

(1) סל שירותים לפי סעיף 2

קייטנה ציבורית ובה 100 ילדים לפחות

609.6 שקלים

659.2 שקלים

721.8 שקלים

667.3 שקלים

(2) סל שירותים לפי סעיף 3

קבוצת גן ילדים ובה 35 ילדים לפחות

696.6 שקלים

738.0 שקלים

808.8 שקלים

762.3 שקלים

(3) סל שירותים לפי סעיף 4

קייטנה ציבורית ובה 100 ילדים לפחות

378.1 שקלים

417.5 שקלים

457.0 שקלים

413.4 שקלים

(4) סל שירותים לפי סעיף 5

קבוצת גן ילדים ובה 35 ילדים לפחות

350.8 שקלים

385.2 שקלים

422.6 שקלים

383.2 שקלים

 

צו תשע"ח-2018

          (א1) פחת מספר הילדים ממספר הילדים המזערי הקבוע בטבלה שבסעיף קטן (א), לא יעלה המחיר המרבי לילד על הערך המתקבל לפי הנוסחה שלהלן:

בנוסחה זו –

A – המחיר המרבי הקבוע בטבלה שבסעיף קטן (א) לפי העניין.

B

(1)      לגבי סל שירותים לפי סעיף 2 או 4 – 25 ילדים;

(2)      לגבי סל שירותים לפי סעיף 3 או 5 – 35 ילדים.

C

(1)      לגבי סל שירותים לפי סעיף 2 או 4 – מספר הילדים הממוצע לקבוצה בקייטנה הציבורית;

(2)      לגבי סל שירותים לפי סעיף 3 או 5 – מספר הילדים בקבוצת גן הילדים שאליה הילד שייך.

צו תשע"ח-2018

          (ב)  המחירים המנויים בסעיף זה כוללים מס שכר ומס ערך מוסף, לפי העניין.

מיום 10.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8016 מיום 10.6.2018 עמ' 2146

6.                                                                                                                                                                    (א)                                                                                                                                                                    המחיר המרבי לילד לא יעלה על המחיר הקבוע לפי העניין בהתאם לסל השירותים שהוא מקבל ולפי מספר הילדים המזערי כקבוע בטבלה שלהלן:

 

                                                                                                                                                                    (א1)                                                                                                                                                                    פחת מספר הילדים ממספר הילדים המזערי הקבוע בטבלה שבסעיף קטן (א), לא יעלה המחיר המרבי לילד על הערך המתקבל לפי הנוסחה שלהלן:

בנוסחה זו –

A – המחיר המרבי הקבוע בטבלה שבסעיף קטן (א) לפי העניין.

B

(1)                                                                                                                                                                    לגבי סל שירותים לפי סעיף 2 או 4 – 25 ילדים;

(2)                                                                                                                                                                    לגבי סל שירותים לפי סעיף 3 או 5 – 35 ילדים.

C

(1)                                                                                                                                                                    לגבי סל שירותים לפי סעיף 2 או 4 – מספר הילדים הממוצע לקבוצה בקייטנה הציבורית;

(2)                                                                                                                                                                    לגבי סל שירותים לפי סעיף 3 או 5 – מספר הילדים בקבוצת גן הילדים שאליה הילד שייך.

                                                                                                                                                                    (ב)                                                                                                                                                                    המחירים המנויים בסעיף קטן (א) בסעיף זה כוללים מס שכר ומס ערך מוסף, לפי העניין.

 

מיום 1.11.2018

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3189

                                                                                                                                                                    (א)                                                                                                                                                                    המחיר המרבי לילד לא יעלה על המחיר הקבוע לפי העניין בהתאם לסל השירותים שהוא מקבל ולפי מספר הילדים המזערי כקבוע בטבלה שלהלן:

 

מיום 1.11.2019

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8297 מיום 8.12.2019 עמ' 143

                                                                                                                                                                    (א)                                                                                                                                                                    המחיר המרבי לילד לא יעלה על המחיר הקבוע לפי העניין בהתאם לסל השירותים שהוא מקבל ולפי מספר הילדים המזערי כקבוע בטבלה שלהלן:

 

מיום 1.11.2020

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9464 מיום 27.6.2021 עמ' 3505

                                                                                                                                                                    (א)                                                                                                                                                                    המחיר המרבי לילד לא יעלה על המחיר הקבוע לפי העניין בהתאם לסל השירותים שהוא מקבל ולפי מספר הילדים המזערי כקבוע בטבלה שלהלן:

 

.

עדכון סכומים צו תשע"ח-2018

7.       (א)  הסכומים הקבועים בסעיף 6 יעודכנו ב-1 בנובמבר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי בסעיף זה –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד של חודש פברואר 2018.

          (ב)  הסכומים שעודכנו כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות, וסכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מטה.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח סעיף 6 כפי שעודכן לפי סעיף זה.

מיום 10.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8016 מיום 10.6.2018 עמ' 2147

(א) הסכומים הקבועים בסעיף 5 בסעיף 6 יעודכנו ב-1 בנובמבר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי בסעיף זה –

 

 

ט"ז בשבט התשע"ח (1 בפברואר 2018)                          אריה מכלוף דרעי

                                                                                                               שר הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ח מס' 7944 מיום 1.2.2018 עמ' 934.

תוקן ק"ת תשע"ח מס' 8016 מיום 10.6.2018 עמ' 2146 – צו תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3189 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.11.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8297 מיום 8.12.2019 עמ' 143 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.11.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9464 מיום 27.6.2021 עמ' 3505 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.11.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות