נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, תשע"ח-2018

תוכן ענינים

פרק א': מטרה ופרשנות

Go

2

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

פרק ב': אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

Go

2

סעיף 3

אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

Go

2

פרק ג': הכרזת שר האוצר בשל הכרזת גורם מוסמך זר

Go

2

סעיף 4

הכרזת שר האוצר בשל הכרזת גורם מוסמך זר

Go

2

פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכרז וגורם קשור

Go

3

סעיף 5

איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז וגורם קשור והפסקת פעילות כלכלית קיימת

Go

3

סעיף 6

חובת דיווח למשטרת ישראל על קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור

Go

3

סעיף 7

פטור מאחריות והגבלות על גילוי דיווח

Go

3

סעיף 8

תחולת הוראות חוק איסור הלבנת הון

Go

3

פרק ה': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו-4

Go

3

סעיף 9

הודעה על כוונה להכריז

Go

3

סעיף 10

בקשה שלא להכריז

Go

3

סעיף 11

בקשה לביטול הכרזה

Go

4

סעיף 12

זכות עיון לשם הגשת בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה

Go

4

פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה

Go

4

סעיף 13

סיוע בפיתוח, בייצור, בהפצה או במימון של נשק להשמדה המונית או קידום פעילות כאמור

Go

4

סעיף 14

קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור

Go

4

סעיף 15

הפרת חובת דיווח

Go

4

סעיף 16

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

4

פרק ז': תפיסה וחילוט

Go

4

סעיף 17

הגדרות   פרק ז'

Go

4

סעיף 18

חילוט רכוש לאחר הרשעה

Go

4

סעיף 19

חילוט רכוש שלא בעקבות הרשעה

Go

4

סעיף 20

ניהול רכוש ומימושו

Go

4

סעיף 21

תקנות לעניין תפיסה וחילוט

Go

5

פרק ח': הוראות שונות

Go

5

סעיף 22

סמכות לקבלת מידע ושמירתו

Go

5

סעיף 23

החלת הוראות על המדינה

Go

5

סעיף 24

שמירת דינים

Go

5

סעיף 25

ביצוע ותקנות ושינוי התוספת

Go

5

פרק ט': תיקונים עקיפים

Go

5

סעיף 26

תיקון חוק איסור הלבנת הון   מס' 27

Go

5

סעיף 27

תיקון חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן

Go

5

פרק י': הוראת מעבר

Go

6

סעיף 28

הוראת מעבר

Go

6

תוספת

Go

6


חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, תשע"ח-2018*

פרק א': מטרה ופרשנות

מטרה

1.       מטרתו של חוק זה למנוע הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, לרבות באמצעות יישום הסנקציות של מועצת הביטחון על גורמים המפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית, וכן על גורמים המסייעים בהפצה ובמימון של נשק כאמור, והכול כחלק מהמאבק הבין-לאומי בהפצה ובמימון של נשק כאמור.

הגדרות

2.       בחוק זה –

          "בעל עניין" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "גורם זר" – מי שמתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   לגבי יחיד – הוא אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2)   לגבי חבר בני אדם – מרכז פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד – מתקיימים בו גם כל אלה:

(א)   הוא אינו רשום בישראל;

(ב)   השליטה בו אינה בידי תושב ישראל;

          "גורם מוכרז" – גורם זר שחלה לגביו הכרזה לפי סעיפים 3(א)(1) או (ב) או 4(א);

          "גורם קשור" – אחד מאלה:

(1)   בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד שהוא גורם מוכרז;

(2)   תאגיד שבעל השליטה או בעל עניין בו הוא גורם מוכרז;

          "חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;

          "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

          "מדינת חוץ" – מדינה המנויה בתוספת;

          "מטה הסנקציות" – כהגדרתו בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

          "נשק להשמדה המונית" – נשק כימי, ביולוגי, גרעיני או רדיולוגי, העלול לפי סוגו או טיבו לגרום למוות של ציבור גדול או לפגיעה חמורה בו, ולרבות אמצעי לנשיאת נשק כאמור;

          "פעילות כלכלית" – כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית בלא תמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלה של הלוואה, מתן או קבלה של שירות לרבות שירות פיננסי, הקניה או קבלה של שעלות או של זכות אחרת ברכוש או מתן זכות כלכלית לפי דין;

          "מועצת הביטחון" – מועצת הביטחון של האומות המאוחדות;

          "רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו;

          "תושב ישראל" – לרבות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן מעת לעת, והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, ושאילו מקום מגוריו היה בישראל היה בגדר תושב ישראל;

          "השר" – שר האוצר.

פרק ב': אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

3.       (א)  הכריזה מועצת הביטחון או מי שהיא הסמיכה לכך כי גורם זר הוא גורם המסייע למדינת חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל במדינת חוץ בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית (להלן – הכרזת מועצת הביטחון), יחולו הוראות אלה:

(1)   יראו את אותו גורם זר, בתקופה האמורה בפסקה (3), כמי שהוכרז עליו בישראל שהוא גורם המסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית (להלן – אימוץ זמני של ההכרזה);

(2)   מטה הסנקציות יפרסם את הכרזת מועצת הביטחון בשפה האנגלית, וכן הודעה על אימוץ זמני של ההכרזה באתר האינטרנט שלו, בתוך 24 שעות ממועד ההכרזה או סמוך ככל האפשר לאחר מכן; הכרזת מועצת הביטחון והודעה על אימוץ זמני של ההכרזה יפורסמו ברשומות בתוך 14 ימים ממועד פרסומן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות[1];

(3)   אימוץ זמני של ההכרזה ייכנס לתוקף במועד פרסום ההכרזה וההודעה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות לפי הוראות פסקה (2) (להלן – מועד האימוץ הזמני של ההכרזה), ויעמוד בתוקף עד תום ארבעה חודשים מהמועד האמור, ואם קיבל השר, לפני תום התקופה האמורה, החלטה לפי סעיף קטן (ב) להכריז על הגורם הזר או שלא להכריז עליו – עד למועד החלטתו כאמור; בוטלה הכרזת מועצת הביטחון לפני המועד האמור, יפקע תוקפו של האימוץ הזמני.

          (ב)  השר, בהתייעצות עם שר החוץ ולאחר שהובאה לפניו עמדת מטה הסנקציות, רשאי להכריז בצו כי גורם זר שניתנה לגביו הכרזת מועצת הביטחון הוא גורם המסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית, והכול בכפוף להוראות פרק ה'.

          (ג)   (1)   הכריז השר כאמור בסעיף קטן (ב), ובוטלה הכרזת מועצת הביטחון, יבטל השר בצו את הכרזתו; צו כאמור ייכנס לתוקף במועד ביטולה של הכרזת מועצת הביטחון;

(2)   השר, בהתייעצות עם שר החוץ, רשאי לבטל בצו את הכרזתו גם אם הכרזת מועצת הביטחון לא בוטלה, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לכך.

          (ד)  רשימת הגורמים שחלה לגביהם הכרזה לפי סעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו וכן מועד האימוץ הזמני של ההכרזה או המועד שבו ניתנה לגביו הכרזת השר, לפי העניין; הרשימה תעודכן בסמוך לאחר כל אימוץ זמני של הכרזה, הכרזה או שינוי של אחד מאלה.

          (ה)  מטה הסנקציות ימסור הודעה על הגורמים המוכרזים בהתאם לסעיף זה, למי שיקבע השר ובדרך שיקבע.

פרק ג': הכרזת שר האוצר בשל הכרזת גורם מוסמך זר

הכרזת שר האוצר בשל הכרזת גורם מוסמך זר

4.       (א)  הכריז גורם מוסמך מחוץ לישראל, מכוח סמכותו לפי הדין החל עליו, כי גורם זר הוא גורם המסייע למדינת חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל במדינת חוץ בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית (להלן – הכרזת גורם מוסמך זר) והיה לשר, לאחר שהובאה לפני עמדת מטה הסנקציות, יסוד סביר להניח כי הגורם הזר מסייע כאמור, רשאי השר, בהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, להכריז בצו כי אותו גורם הוא גורם המסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית (בסעיף זה – הכרזת השר), והכול בכפוף להוראות פרק ה'.

          (ב)  (1)   הכריז השר כאמור בסעיף קטן (א), ובוטלה הכרזת הגורם המוסמך הזר, יבטל השר בצו את הכרזת השר; צו כאמור ייכנס לתוקף במועד ביטולה של הכרזת הגורם המוסמך הזר;

(2)   השר, בהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, רשאי לבטל את הכרזת השר, גם אם הכרזת הגורם המוסמך הזר לא בוטלה, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לכך.

          (ג)   הוראות סעיף 3(ד) ו-(ה) יחולו לעניין גורם שהוכרז לפי סעיף זה.

פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכרז וגורם קשור

איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז וגורם קשור והפסקת פעילות כלכלית קיימת

5.       (א)  לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, אלא אם כן התיר זאת השר לפי הוראות סעיף קטן (ב), ובהתאם לתנאי ההיתר.

          (ב)  השר רשאי להתיר קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, אם מצא, לאחר שהובאה לפניו עמדת מטה הסנקציות, כי יש צורך בכך לפי הנחיות מועצת הביטחון או מי שהיא הסמיכה לכך, כפי שהן מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של מועצת הביטחון, או כי יש טעם אחר לכך.

          (ג)   היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שיהיה לסוגים של פעילות כלכלית או לפעילות כלכלית מסוימת, ויכול שיותנה בתנאים; ההיתר יפורסם ברשומות, וכן יפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בדרך שקבע השר.

          (ד)  נכנס לתוקף אימוץ זמני של הכרזת מועצת הביטחון לפי הוראות סעיף 3(א)(3) או הכריז השר כי גורם זר הוא גורם המסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית לפי הוראות סעיפים 3(ב) או 4, וקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, במועד כניסתו לתוקף של האימוץ הזמני או במועד ההכרזה, לפי העניין, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילות הכלכלית עם הגורם המוכרז או הגורם הקשור, באופן מיידי.

חובת דיווח למשטרת ישראל על קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור

6.       (א)  התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והיה לאותו אדם חשד סביר כי הפעילות הכלכלית היא עם גורם מוכרז או גורם קשור, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילות הכלכלית או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל.

          (ב)  דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע למדווח והנוגע לעניין, ויימסר בסמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח כאמור באותו סעיף קטן.

          (ג)   דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמועדים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב), 7(ה) ו-8א(ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים באותם סעיפים, לאחר התייעצות כאמור בהם.

          (ד)  דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי הוראות כל דין, ובכלל זה סעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון.

פטור מאחריות והגבלות על גילוי דיווח

7.       (א)  אי-עשיית פעילות כלכלית, מחדל אחר או מעשה שנעשו בתום לב כדי להימנע מעבירה לפי סעיפים 13 ו-14, וכן דיווח או גילוי שנעשו בתום לב לשם קיום הוראות פרק זה ופעולה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשייה כאמור לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל; הוראות סעיף 24(ב) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה או מחדל לפי סעיף קטן זה.

          (ב)  סעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח לפי הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים.

תחולת הוראות חוק איסור הלבנת הון

8.       (א)  הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צווים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לאותו חוק, יהיו נתונות להם גם לשם אכיפת הוראות פרק זה, וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ולעניין צו כאמור בסעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון – גם בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לחוק האמור, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעילות כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורם מוכרז זר.

          (ב)  (1)   דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור יישמרו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לשם אכיפת הוראות פרק זה, ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון;

(2)   אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה (1), תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו של בית משפט; מי שגילה מידע שהגיע אליו או עשה בו שימוש, בניגוד להוראות פסקה (1), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות פסקה (1), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי הוראות כאמור, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

          (ג)   אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמור, או אחראי למילוי חובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, שמונה לפי סעיף 8א(ו) לאותו חוק, יפעל גם לקיום החוובת שיוטלו בצווים לפי סעיף קטן (א) על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין.

          (ד)  המפקחים שמונו לפי סעיף 11יד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א) שעניינן חובות תאגיד בנקאי, גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, סוחר באבנים יקרות ונותן שירות עסקי, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי אותו חוק ויחולו הוראות פרק ד'2 לחוק האמור.

          (ה)  הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות לפי אותו חוק, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים, ולעניין עיצום כספי יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור.

          (ו)   הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 15 בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי.

          (ז)   על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון.

פרק ה': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו-4

הודעה על כוונה להכריז

9.       (א)  מצא השר כי מתקיימים התנאים להכרזה על גורם זר כגורם המסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3(ב) או 4(א), לאחר שהובאה לפניו עמדת מטה הסנקציות, ולעניין הכרזה לפי סעיף 4(א) – גם לאחר התייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, והיה בכוונתו של השר להכריז כאמור, תפורסם הודעה על כך באתר האינטרנט של מטה הסנקציות (להלן – הודעה על כוונה להכריז, במועד ובדרך שיקבע השר, ורשאי הוא לקבוע דרכים נוספות להבאת דבר הכוונה להכריז כאמור לידיעת הציבור).

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הכריז השר על גורם זר לפי הוראות סעיף 3(ב), לפני תום תקופת תוקפו של האימוץ הזמני כאמור בסעיף 3(א)(3), יראו את פרסום הכרזת מועצת הביטחון וההודעה על אימוץ זמני של ההכרזה באתר מטה הסנקציות, לפי הוראות סעיף 3(א)(2), כפרסום הודעה על כוונה להכריז.

בקשה שלא להכריז

10.    (א)  הרואה את עצמו נפגע מכוונה להכריז כאמור בסעיף 9(א) או (ב), רשאי להגיש לשר, באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור (בחוק זה – בקשה שלא להכריז), בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה להכריז; בבקשה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר להאריך את התקופה להגשת בקשה שלא להכריז, ובלבד שהוגשה לו בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה:

(1)   העיכוב בהגשת הבקשה נבע מכך שהמבקש לא ידע על האימוץ הזמני של ההכרזה כאמור בסעיף 3(א)(1) או על הכוונה להכריז לפי סעיף 3(ב), מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך 30 ימים מיום שהדבר נודע לו;

(2)   ההארכה מוצדקת מטעמים אחרים שיירשמו.

          (ג)   (1)   השר ייתן את החלטתו בבקשה שלא להכריז בתוך 45 ימים מיום הגשתה, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההחלטה בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, ובלבד שאם הוגשה הבקשה בארבעת החודשים כאמור בסעיף 3(א)(3), תינתן ההחלטה לא יאוחר מתום אותה תקופה;

(2)   החלטת השר לפי סעיף זה תינתן בכתב ותהיה מנומקת; העתק מהחלטת השר יומצא למבקש, ואולם לא יומצאו למבקש חלקים מהחלטת השר הכוללים מידע חסוי כאמור בסעיף 12(א).

בקשה לביטול הכרזה

11.    הרואה את עצמו נפגע מהכרזה לפי סעיפים 3(ב) או 4(א) רשאי להגיש לשר, בכתב, בקשה לביטול ההכרזה (להלן – בקשה לביטול הכרזה); בבקשה לביטול הכרזה יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין; השר ייתן החלטה בבקשה לביטול הכרזה בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה, ואם נדרש לשר מידע נוסף, מהמבקש או ממקורות אחרים, לשם קבלת ההחלטה – בתוך 60 ימים ממועד קבלת מלוא המידע.

זכות עיון לשם הגשת בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה

12.    (א)  מי שזכאי להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה (בסעיף זה – בקשה) רשאי, לשם הגשת הבקשה, לעיין במידע הנוגע להכרזה שמטה הסנקציות העביר לשר, למעט מידע שנקבע לגביו שהוא מידע חסוי; החלטה בבקשה שיש לגביה מידע חסוי תינתן 30 ימים לפחות לאחר שנמסר למבקש שיש מידע חסוי בנוגע לבקשתו.

          (ב)  מטה הסנקציות רשאי, מיוזמתו או לפי בקשת הגורם שהוא מקור המידע (בסעיף זה – מקור המידע), לקבוע כי מידע הנוגע להכרזה הוא מידע חסוי, אם גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בשלום הציבור או בביטחונו, או לפגוע בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באי-גילויו עדיף מהצורך לגלותו לשם בירור האמת ועשיית צדק (בפרק זה – מידע חסוי); החלטת מטה הסנקציות לעניין זה תינתן לאחר התייעצות עם שר החוץ ועם שר הביטחון, וכן עם השר הממונה על מקור המידע, או מי מטעמם, ותימסר למבקש בכתב.

          (ג)   החליט מטה הסנקציות לקבוע, בניגוד לבקשת מקור המידע, כי מידע אינו מידע חסוי, רשאי מקור המידע לבקש מהשר כי לא יביא בחשבון את המידע האמור בקבלת החלטתו בבקשה; ביקש מקור המידע כאמור, לא יתחשב השר במידע, והמידע לא יועבר למבקש.

פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה

סיוע בפיתוח, בייצור, בהפצה או במימון של נשק להשמדה המונית או קידום פעילות כאמור

13.    (א)  לא יבצע אדם פעולה שיש בה כדי לסייע למדינת חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל בשטחה של מדינת חוץ, בפיתוח, בייצור, בהפצה או במימון של נשק להשמדה המונית, ובכלל זה בדרך של מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים, או שיש בה כדי לקדם פיתוח, ייצור, הפצה או מימון כאמור; המבצע פעולה כאמור, דינו – מאסר תשע שנים או קנס פי ארבעה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור

14.    המקיים פעילות כלכלית שלא ניתן היתר לגביה או שלא בהתאם לתנאי ההיתר עם גורם מוכרז או גורם קשור, בניגוד להוראות סעיף 5, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

הפרת חובת דיווח

15.    מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף 6, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

אחריות נושא משרה בתאגיד

16.    (א)  נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירת לפי סעיפים 13 עד 15 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיפים 13 עד 15 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

פרק ז': תפיסה וחילוט

הגדרות – פרק ז'

17.    בפרק זה –

          "עבירה" – עבירה לפי סעיפים 13 עד 15;

          "רכוש הקשור לעבירה" – רכוש שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   נעברה בו עבירה או שהוא שימש לביצוע עבירה, קידם ביצוע עבירה או סייע או יועד לביצוע עבירה;

(2)   הוא הושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע עבירה, יועד להיות שכר או תגמול בעד ביצועה או הושג כתוצאה מביצועה, והכול במישרין או בעקיפין.

חילוט רכוש לאחר הרשעה

18.    לעניין חילוט רכוש של אדם שהורשע בעבירה, יחולו הוראות סעיפים 21, 23 ו-26(א) לחוק איסור הלבנת הון, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)  הוראות סעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (בסעיף זה – פקודת הסמים), לא יחולו לגבי ניהול הרכוש המחולט ושימוש בו;

(2)  הוראות סעיף 36ג(א) לפקודת הסמים יחולו רק על טוען לזכות ברכוש שאינו גורם מוכרז;

(3)  על אף האמור בסעיף 36ג(ג) לפקודת הסמים, בית המשפט רשאי לצוות על חילוטם של מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22(א)(4) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

חילוט רכוש שלא בעקבות הרשעה

19.    בית משפט מחוזי רשאי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, לצוות על חילוט רכוש הקשור לעבירה, בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הואשם בעבירה ובין אם לאו; על חילוט לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 22, 23 ו-26(א) לחוק איסור הלבנת הון, בשינויים המחויבים ובשינויים האמורים בסעיף 18.

ניהול רכוש ומימושו

20.    (א)  צווים והחלטות שניתנו לפי הוראות פרק זה לעניין תפיסת רכוש או חילוטו, יהיו אסמכתה בידי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים (בפרק זה – האפוטרופוס הכללי) לנהל את הרכוש ולממשו, לרבות באמצעות פנייה לבית המשפט המוסמך בבקשה למתן הוראות לעניין ניהול הרכוש או מימושו.

          (ב)  בקשה למתן הוראות לאפוטרופוס הכללי בדבר ניהול זמני של הרכוש במסגרת צו לתפיסת רכוש בהליך פלילי או אזרחי, תוגש לבית המשפט המוסמך לאחר התייעצות עם האפוטרופוס הכללי.

          (ג)   הוצאות תפיסת הרכוש וניהולו לפי פרק זה, לרבות תשלום הוצאות הליכי התפיסה, החילוט, ניהול הרכוש ומימושו, ולרבות שכרו של האפוטרופוס הכללי בעד הניהול, ייגבו מכלל הרכוש שהאפוטרופוס הכללי מנהל ושחולט לפי הוראות פרק זה.

תקנות לעניין תפיסה וחילוט

21.    שר המשפטים ממונה על ביצוע הוראות פרק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בעניינים אלה:

(1)  סדרי דין בבקשה לחילוט בהליך פלילי או אזרחי, לרבות לעניין מסירת הודעה לטוענים לזכות ברכוש והגשת טענותיהם בעניין החילוט;

(2)  ניהול הרכוש שנתפס וחולט לפי הוראות פרק זה, ובכלל זה אופן תשלום הוצאות ניהול הרכוש כאמור; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר האוצר.

פרק ח': הוראות שונות

סמכות לקבלת מידע ושמירתו

22.    הסמכות לפי סעיף 28 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תהיה נתונה לעובד מטה הסנ'ציות שהשר הסמיך לכך גם לשם מילוי תפקידי מטה הסנקציות לפי חוק זה לגבי מידע שיש בו כדי לסייע למטה הסנקציות במילוי תפקידיו כאמור, והוראות אותו סעיף יחולו לעניין מסירה, קבלת ושמירה של המידע.

החלת הוראות על המדינה

23.    הוראות סעיף 5 יחולו גם על המדינה.

שמירת דינים

24.    אין בהוראות חוק זה לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן.

ביצוע ותקנות ושינוי התוספת

25.    (א)  השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

          (ב)  השר, בהסכמת שר החוץ ושר הביטחון ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקון חוק איסור הלבנת הון – מס' 27

26.    בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 –

(1)  בסעיף 30 –

(א)   בסעיף קטן (ב)(1), במקום "פקודת המסחר עם האויב" יבוא "פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית";

(ב)   בסעיף קטן (ב2)(1), במקום "לפי פקודת המסחר עם האויב" יבוא "לפי פקודת המסחר עם האויב, לפי חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית";

(ג)    בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1)(1), בכל מקום, אחרי "מניעת סחר עם האויב," יבוא "מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור,";

(ד)   בסעיפים קטנים (ו), (ז) ו-(ח), בכל מקום, במקום "פקודת המסחר עם האויב" יבוא "פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית";

(ה)   בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" יבוא:

""גורם מוכרז" ו"גורם קשור" – כהגדרתם בחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית;

"חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית" – חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018;";

(2)  בתוספת הראשונה, אחרי פרט (18ז) יבוא:

"(18ח) עבירות לפי סעיפים 13 ו-14 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018;".

תיקון חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן

27.    בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012 –

(1)  בסעיף 2 –

(א)   ההגדרה "חוק איסור מימון טרור" – תימחק;

(ב)   בהגדרה "פעילות כלכלית", במקום "או הקניה" יבוא "הקניה" ובסופה יבוא "או מתן זכות כלכלית לפי דין";

(2)  בסעיף 3 –

(א)   בסעיף קטן (א) –

(1)   ברישה, במקום "בהתקיים כל אחד מאלה" יבוא "אם נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי הגורם הזר נותן סיוע כאמור";

(2)   פסקאות (1) עד (3) – יימחקו;

(ב)   בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "תנאי מהתנאים" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)";

(ג)    בסעיף קטן (ג), במקום "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן" יבוא "האמור באותו סעיף קטן";

(3)  בסעיף 9 –

(א)   בסעיף קטן (א) –

(1)   ברישה, במקום "בהתקיים כל אחד מאלה" יבוא "אם נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי הגורם הזר מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן";

(2)   פסקאות (1) עד (3) – יימחקו;

(ב)   סעיף קטן (ב) – בטל;

(ג)    בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "תנאי מהתנאים" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)";

(ד)   בסעיף קטן (ד), במקום "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א)" יבוא "האמור באותו סעיף קטן";

(4)  בסעיף 18(א), הקטע החל במילים "ובכלל זה" עד המילים "הכריזה ועדת השרים" – יימחק;

(5)  סעיף 36 – בטל;

(6)  התוספת – תימחק.

פרק י': הוראת מעבר

הוראת מעבר

28.    הכריזה מועצת הביטחון או מי שהיא הסמיכה לכך, לפני יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה), כי גורם זר הוא גורם המסייע למדינת חוץ או לארגון הפועל במדינת חוץ בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית, יראו את אותו גורם, מטעמים הנוגעים ליחסי החוץ של מדינת ישראל, כאילו הוכרז עליו, ביום התחילה, כאמור בסעיף 3(א)(1), והמועדים האמורים בסעיף 3 יימנו החל מיום התחילה.

תוספת

(ההגדרה "מדינת חוץ")

(1)      הרפובליקה האיסלאמית של איראן;

(2)      הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה.

                                      בנימין נתניהו                                       משה כחלון

                                                 ראש הממשלה                                                     שר האוצר

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ח מס' 2699 מיום 11.3.2018 עמ' 232 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1186 עמ' 214).

[1] ר' י"פ תשע"ח מס' 7741 מיום 26.3.2018 עמ' 6453. י"פ תשע"ח מס' 7766 מיום 17.4.2018 עמ' 7017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות