Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו), תשע"ח-2018

דיני חוקה  – כניסה ויציאה מישראל – כניסה לישראל – אשרות, פטור ורשיונות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

נסיבות מיוחדות וחריגות של עובד זר

Go

2

סעיף 3

פטור

Go

2


צו הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו), תשע"ח-2018*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרה

1.       בצו זה –

          "יהלומן" – עובד זר שהוא מנהל פעיל ובעל 25% לפחות מהמניות בחברה הרשומה בישראל אשר לה:

(1)   רישיון בתוקף לפי סעיף 2 לצו הפיקוח על יהלומים יבואם ויצואם, התשל"ט-1979 (להלן – צו הפיקוח);

(2)   היתר שניתן לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, בהמלצת המפקח כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח, להעסקת העובד הזר כאמור.

נסיבות מיוחדות וחריגות של עובד זר

2.       יהלומן שהוא אזרח הרפובליקה של הודו ייחשב לעניין סעיף 3א(ג1) לחוק כמי שקיימות בעניינו נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר, כאמור באותו סעיף.

פטור

3.       (א)  יהלומן שהוא אזרח הרפובליקה של הודו פטור מהוראות סעיף 3א(ג1) לחוק לעניין התקופה המרבית להארכת רישיונו לישיבת ביקור, ובלבד שהארכת הרישיון כאמור תהיה לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

          (ב)  בן זוגו וילדו הקטין של יהלומן שהוא אזרח הרפובליקה של הודו שקיבל פטור לפי סעיף קטן (א), הנלווים לו, פטורים מהוראות סעיף 3(2) לחוק לעניין התקופה המרבית להארכת רישיונם לישיבת ביקור ובלבד שהארכת הרישיון כאמור תהיה לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

י"א בניסן התשע"ח (27 במרס 2018)                               אריה מכלוף דרעי

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ח מס' 7999 מיום 15.5.2018 עמ' 1945.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות