נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – סטודנטים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

נקודות זכות בעבור פעילות חברתית וקהילתית

Go

2

סעיף 3

מינוי אחראי

Go

2

סעיף 4

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2


חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018*

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "חוק זכויות הסטודנט" – חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007;

          "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

          "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)   מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

          "נקודות זכות" – נקודות זכות לקראת תואר אקדמי;

          "סטודנט" – מי שלומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה.

נקודות זכות בעבור פעילות חברתית וקהילתית

2.       (א)  סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:

(1)   פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים; המוסד להשכלה גבוהה יקבע תכנית להכרה בפעילות כאמור המזכה בנקודות זכות לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד; התכנית תכלול, בין השאר, הוראות בדבר הכרה בגופים ובארגונים שאינם פוליטיים או מפלגתיים, שבהם אפשר יהיה להשתתף בפעילות כאמור; לעניין זה, "אגודת הסטודנטים" – כהגדרתה בחוק זכויות הסטודנט, ואם אין במוסד אגודה כאמור – ארגון הסטודנטים היציג כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט;

(2)   שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים, לפי תנאים שקבע המוסד להשכלה גבוהה בדבר רצף ימי המילואים בשנת הלימודים; בפסקה זו, "שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

          (ב)  למוסד להשכלה גבוהה יהיה חופש פעולה לקבוע את התכנית כאמור בסעיף קטן (א) בהתאם לסוגי התואר הראשון הנלמדים בו ולתכניות ההתנדבות הנהוגות בו.

מינוי אחראי

3.       מוסד להשכלה גבוהה ימנה אחראי מטעמו לקשר בין המוסד ובין הגופים והארגונים שהוכרו לפי התכנית לפעילות חברתית וקהילתית כאמור בסעיף 2.

ביצוע ותקנות

4.       שר החינוך ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תחילה

5.       תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים התשע"ט.

                                      בנימין נתניהו                                         נפתלי בנק

                                                 ראש הממשלה                                                      שר החינוך

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

               נשיא המדינה                                                  יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ח מס' 2733 מיום 18.7.2018 עמ' 756 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 778 עמ' 164).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות