נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), תשע"ח-2018

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות  – עובדים זרים

תוכן ענינים

סעיף 1

זכאות לקבלת חלק מכספי הפיקדון

Go

2

סעיף 2

שיעור הפיקדון החלקי שהעובד זכאי לקבל לפני המועד

Go

2

סעיף 3

דרך לתשלום הפיקדון החלקי

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2


תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), תשע"ח-2018*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1יא4(ה) ו-1יא5(ב) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

זכאות לקבלת חלק מכספי הפיקדון

1.       עובד זר שהוא מסתנן ורשות האוכלוסין וההגירה אישרה לגביו בכתב שהוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5) להלן ונכנס לישראל לפני יום תחילתן של תקנות אלה, או שמתקיימת לגביו פסקה (6), זכאי לקבל חלק מכספי הפיקדון כאמור בתקנה 2 אף לפני המועד האמור בסעיף 1יא4(א) לחוק, בדרך האמורה בתקנה 3:

(1)  קטין;

(2)  מי שגילו עולה על 60;

(3)  אישה;

(4)  אב לקטין הנמצא בטיפולו הבלעדי בשל מצבה הרפואי של אם הקטין, או בשל כך שהאם נפטרה או שאינה שוהה בישראל, והוא אינו נשוי לאחר ואין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;

(5)  מי שממונה ביקורת הגבולות שוכנע לגביו כי בשל גילו או מצב בריאותו, לרבות בריאותו הנפשית, אי-קבלת כספי הפיקדון לפני המועד האמור בסעיף 1יא4(א) לחוק עלולה לגרום נזק לבריאותו כאמור, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור;

(6)  מי שמטרת ישראל הודיעה לגביו כי יש ראיות לכאורה לכך שנעברה לגביו עבירה לפי סעיפים 375א או 377א(א) או (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

שיעור הפיקדון החלקי שהעובד זכאי לקבל לפני המועד

2.       החלק מכספי הפיקדון שעובד זר כאמור בתקנה 1 זכאי לקבל לפי התקנה האמורה, הוא חלק השווה ל-70% מהחלק העובד כמשמעותו בסעיף 1יא1(א) לחוק (להלן – פיקדון חלקי).

דרך לתשלום הפיקדון החלקי

3.       (א)  הפיקדון החלקי ישולם לעובד הזר המסתנן בדרך של אי-ניכויו בידי מעסיקו משכר עבודתו.

           (ב)  רשות האוכלוסין וההגירה תדווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום 31 בינואר בכל שנה על מספר העובדים הזרים שלגביהם הופקד בשנה הקודמת הפיקדון בניכוי פיקדון חלקי לפי עילות הזכאות כאמור בתקנה 1.

תחילה

4.       תחילתן של תקנות אלה ב-1 לחודש שבתום שלושה חודשים מיום פרסומן.

כ"א בתמוז התשע"ח (4 ביולי 2018)                                 אריה מכלוף דרעי

                                                                                                                      שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ח מס' 8042 מיום 19.7.2018 עמ' 2486.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות