תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), תשע"ט-2018

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – אנרגיה – מקורות אנרגיה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תכנית לביצוע סקר

Go

2

סעיף 3

הגשת סקר, תיקונו ואישורו

Go

2

סעיף 4

הגשת תכנית סקר חדשה

Go

2

סעיף 5

המלצות בעלות כדאיות כלכלית

Go

3

סעיף 6

יישום המלצה בעלת כדאיות כלכלית

Go

3

סעיף 7

צוות בן משרדי

Go

3

סעיף 8

ביטול

Go

3

סעיף 9

תחילה והוראות מעבר

Go

3

 


תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה),
תשע"ט-2018
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "גוף התעדה" – גוף שה-IAF הסמיך לאשר עמידה בתקן;

          "המפרט" – המפרט לביצוע סקר במפעלים ובמוסדות שעותק שלו מפורסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה שכתובתו: www.energy.gov.il;

          "כדאיות כלכלית" – יחס בין עלות ההשקעה המשוערת בשקלים חדשים ליישום המלצה לשימור אנרגיה לבין הערכת שווי החיסכון השנתי הצפוי ממנה, מתורגם לשקלים חדשים, המצביע על כך שתקופת החזר עלות ההשקעה, בהיוון של ריבית הפריים במשק במועד ביצוע הסקר, אינה עולה על שלוש שנים;

          "צרכן אנרגיה" – צרכן אנרגיה שסך כל צריכת האנרגיה השנתית הכוללת בכל חצריו עולה על 1,250 טון שווה ערך נפט בדלקים או בחשמל, בחישוב צריכת החשמל לפי 210 גרם שווה ערך נפט לקילוואט שעה;

          "סקר" – סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה הכולל המלצות לשימור אנרגיה;

          "צוות בין-משרדי" – כמשמעותו בתקנה 7;

          "שווה ערך נפט" – האנרגיה המתקבלת משריפת קילוגרם אחד של נפט והיא שוות ערך ל-10,000 קילו-קלוריות;

          "תכנית סקר" – תכנית לביצוע סקר לפי תקנה 2;

          "תקן" – ISO 50001, תקן בין-לאומי למערכות ניהול אנרגיה שקבע ארגון התקינה הבין-לאומי International Organization for Standardization המופקד לעיון הציבור במכון התקנים בישראלי, רח' חיים לבנון 42, תל אביב;

          "IAF" – (International Accreditation Forum), גוף בין-לאומי המסמיך גוף התעדה לאשר עמידה בתקן.

תכנית לביצוע סקר

2.    (א)  צרכן אנרגיה יגיש לאישור הממונה תכנית לביצוע סקר, על בסיס המפרט, בתדירות לפי תקנה 4.

          (ב)  הממונה רשאי לדרוש מצרכן אנרגיה לתקן את תכנית הסקר, כפי שיורה לו, בתוך 30 ימי עבודה מיום הגשתה, ותכנית הסקר תתוקן בתוך 30 ימי עבודה, מיום קבלת דרישה לתיקון כאמור.

          (ג)   הממונה יאשר תכנית סקר בתוך 30 ימי עבודה מיום שהוגשה לו, ואם נדרשו תיקונים בתוך 15 ימים מיום שהוגשה לו תכנית סקר מתוקנת.

הגשת סקר, תיקונו ואישורו

3.    (א)  צרכן אנרגיה יגיש לממונה סקר, לפי תכנית הסקר שאושרה, בתוך שנה מיום מתן האישור לתכנית הסקר.

          (ב)  הממונה רשאי לדרוש מצרכן אנרגיה לתקן את הסקר, בתוך 60 ימי עבודה מיום שהוגש לו הסקר, והסקר יתוקן בתוך 60 ימי עבודה מיום קבלת דרישה לתיקון כאמור.

          (ג)   הממונה יחליט בדבר אישור הסקר או דרישה לביצוע תיקונים בו בתוך 90 ימי עבודה מיום שהוגש לו, ואם נדרשו תיקונים, בתוך 30 ימי עבודה מיום שהוגש לו הסקר המתוקן.

הגשת תכנית סקר חדשה

4.    (א)  צרכן אנרגיה יגיש לאישור הממונה תכנית סקר חדשה בתום 4.5 שנים מיום אישור הסקר הקודם לפי תקנה 3.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), צרכן אנרגיה שיגיש לממונה בתום 4.5 שנים מיום אישור הסקר הקודם אישור בר-תוקף בדבר עמידה בתקן מגוף התעדה, בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד שבו חלה החובה להגיש תכנית סקר חדשה, יגיש לאישור הממונה תכנית סקר חדשה בתום שש שנים מיום אישור הסקר הקודם.

המלצות בעלות כדאיות כלכלית

5.    צרכן אנרגיה המפורט להלן יכלול בסקר המלצות לשימור אנרגיה בעלות כדאיות כלכלית:

(1)  צרכן אנרגיה שהוא גוף מבוקר לפי סעיפים 9(1), (2), (4) ו-(5) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958;

(2)  צרכן אנרגיה שהוא גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ש-80% לפחות מהכנסותיו הם מתקציב המדינה.

יישום המלצה בעלת כדאיות כלכלית

6.    (א)  צרכן אנרגיה המנוי בתקנה 5 חייב ביישום המלצה לשימור אנרגיה בעלת כדאיות כלכלית הכלולה בסקר שאושר לו בתוך שלוש שנים מיום אישור הסקר.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ראה צרכן אנרגיה בבואו ליישם המלצה בעלת כדאיות כלכלית הכלולה בסקר שאושר לו כי השתנו הנסיבות בתקופה שחלפה מאז אישור הסקר, מבחינה כלכלית או טכנולוגית, רשאי הוא להגיש בקשה לממונה לביטול ההמלצה או לדחיית המועד ליישומה; בקשה כאמור תכלול אחד מאלה:

(1)   תחשיב המראה כי יישום ההמלצה חסר כדאיות כלכלית, או אינו בר-ביצוע עקב שינויים או קשיים כלכליים או טכנולוגיים;

(2)   המלצה חליפית להתייעלות אנרגטית הנתמכת בתחשיב המקרה כי יישום ההמלצה הוא בר-ביצוע בהתחשב בשינויים כלכליים או טכנולוגיים.

          (ג)   הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (ב), היא תועבר לצוות הבין-משרדי שיבחן את הבקשה ויחליט אם לאשרה, לדחותה או לאשרה בתנאים; ההחלטה תימסר למבקש בתוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה; לא נתן הצוות הבין-משרדי את החלטתו עד תום התקופה האמורה, צרכן האנרגיה פטור מחובת יישום ההמלצה לשימור אנרגיה שלגביה הוגשה הבקשה.

          (ד)  צרכן אנרגיה המנוי בתקנה 5 יגיש לממונה נתונים בדבר היקף החיסכון באנרגיה שהושג בעקבות יישום ההמלצה שבסקר בתום שלוש שנים מיום קבלת האישור לסקר או בתום שנה מיום תחילת יישום ההמלצה, לפי המאוחר.

צוות בין-משרדי

7.    בצוות בין-משרדי יהיו 5 חברים, כמפורט להלן:

(1)  הממונה והוא יהיה יושב ראש הצוות;

(2)  שני נציגים, עובדי משרד האנרגיה שימנה השר;

(3)  נציג אחד, עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר;

(4)  נציג אחד, עובד המשרד להגנת הסביבה שימנה השר להגנת הסביבה.

ביטול

8.    תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות הקודמות) – בטלות.

תחילה והוראות מעבר

9.    (א)  תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

          (ב)  תקנה 2(ב) לתקנות הקודמות תמשיך לחול על צרכן אנרגיה לגבי תכנית שאישר הממונה לפי תקנה 2(א) לתקנות הקודמות ערב תחילתן של תקנות אלה.

          (ג)   תקנה 4 תחול על צרכן אנרגיה שביצע סקר לפי התקנות הקודמות, בתום תקופת הסקר שביצע.

 

 

י"ג בכסלו התשע"ט (21 בנובמבר 2018)                             יובל שטייניץ

                                                                                                              שר האנרגיה

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ט מס' 8119 מיום 10.12.2018 עמ' 1474.