נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות,
תשע"ט-2018

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – גני ילדים

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

חובת התקנת מצלמות

Go

2

סעיף 4

חובת יידוע בדבר הפעלת מצלמות

Go

2

סעיף 5

אופן התקנת המצלמות והפעלתן

Go

2

סעיף 6

שמירת הצילומים

Go

2

סעיף 7

צפייה ושימוש בצילומים

Go

2

סעיף 8

שמירת דינים ושימוש מותר במצלמות

Go

2

סעיף 9

עונשין

Go

3

סעיף 10

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 11

סייגים לתחולה

Go

3

סעיף 12

תיקון חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

Go

3

סעיף 13

תיקון חוק מעונות יום שיקומיים   מס' 7

Go

3

סעיף 14

תחילה ותחולה

Go

3

סעיף 15

סיוע כספי להתקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות

Go

3


חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות,
תשע"ט-2018
*

מטרה

1.    מטרתו של חוק זה להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של העובדים במעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון.

הגדרות

2.    בחוק זה –

           "הוועדה" – ועדה מוועדות הכנסת שחוק זה הוא בתחום ענייניה שקבעה ועדת הכנסת והודיעה על כך לכנסת;

           "הורה" – לרבות אפוטרופוס של הפעוט, ולמעט אפוטרופוס לענייני רכוש בלבד;

           "חוק מעונות יום שיקומיים" – חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000;

           "חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות" – חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018;

           "חינוך וטיפול", "הממונה" ו"פעוט" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות;

           "מעון יום לפעוטות" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, וכן מעון יום שיקומי;

           "מעון יום שיקומי" – כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים;

           "מפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים" – מפקח שמונה לפי סעיף 8 לחוק מעונות יום שיקומיים;

           "מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות" – מפקח שהוסמך לפי סעיף 28(ב)(1) ו-(2) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות;

           "השר" – שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

חובת התקנת מצלמות

3.    (א)  מפעיל מעון יום לפעוטות אחראי להתקנת מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון יום לפעוטות, בכל השעות שבהן פעוטות שוהים במעון, בהקלטת וידיאו בלא קול.

           (ב)  המצלמות יתעדו את כל הנעשה בכיתות המעון, בחצר ובכל שאר המקומות שבהם ניתן חינוך וטיפול לפעוטות במעון היום לפעוטות, למעט חדרי רחצה ושירותים.

חובת יידוע בדבר הפעלת מצלמות

4.    (א)  בכניסה למעון יום לפעוטות ובכל אזור במעון שמופעלות בו מצלמות, יוצב במקום בולט שלט ברור וקריא, המודיע על הפעלת המצלמות במעון.

           (ב)  השלט כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בסמל ובמילים, בשפה העברית, ובמידת הצורך – בשפה נוספת המובנת לרוב הורי הפעוטות והעובדים במעון היום לפעוטות.

           (ג)   מנהל מעון יום לפעוטות יידע את כל עובדי המעון וכל מועמד לעבודה במעון, לפני תחילת עבודתו, בכתב ובעל פה, בשפה המובנת לו, על הפעלת מצלמות במעון, מטרת הפעלתן, מיקומן, אזורי הצילום וכן לגבי הוראות סעיף 7 בעניין צפייה ושימוש בצילומים.

           (ד)  מנהל מעון יום לפעוטות יביא לידיעתם של הורי הפעוטות במעון, בהודעה בכתב שתימסר לכל הורה ותוצג במקום בולט במעון, את דבר הפעלת המצלמות במעון ואת זכותם להתנגד להפעלת מצלמות כאמור בסעיף 11(3).

אופן התקנת המצלמות והפעלתן

5.    (א)  המצלמות יותקנו ויופעלו במעון יום לפעוטות באופן שמספרן, מיקומן, זוויות הצילום שלהן, בחירת האמצעים הטכנולוגיים לצילום, זמני הצילום וטיב הצילום ואיכותו, יאפשרו תיעוד כאמור בסעיף 3 ואת השימוש בצילומים כאמור בסעיף 7, תוך שמירה ככל האפשר על כבודם ועל פרטיותם של הפעוטות, של עובדי המעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון.

           (ב)  המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו.

שמירת הצילומים

6.    (א)  מפעיל מעון יום לפעוטות ישמור את הצילומים לפי חוק זה ל-30 ימים ממועד הצילום, אלא אם כן נקבעה בתקנות לפי סעיף 10(ב)(4) תקופה ארוכה יותר, ובתום התקופה האמורה יימחקו הצילומים אוטומטית.

           (ב)  מפעיל מעון יום לפעוטות ינקוט אמצעים סבירים כדי למנוע גישה שאינה מותרת לצילומים, ובכלל זה מניעת חיבור של המצלמות וכל מחשב או התקן שעל גביו נשמרים הצילומים לרשת תקשורת.

צפייה ושימוש בצילומים

7.    (א)  לא יצפה אדם בצילומים לפי חוק זה, לא יעתיקם, לא יעבירם לאחר ולא יעשה בהם או במידע שהתגלה לו מהם כל שימוש, אלא לפי צו של בית משפט.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   משטרת ישראל ורשויות התביעה רשאיות להשתמש בצילומים לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או לשם ניהול הליך פלילי בלבד, בכפוף להוראות כל דין;

(2)   משטרת ישראל תדווח על מידע שהתגלה לה מהצילומים לממונה או למפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים, לפי העניין, כדי למנוע פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות, וכן לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, לשם מילוי תפקידו לפי החוק האמור, והכול אם אין בכל כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט; קיבל ממונה או מפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים מידע כאמור, יודיע על כך למנהל המעון;

(3)   הממונה, מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ומפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים רשאים להשתמש בצילומים, במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות, לשם מניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון בלבד;

(4)   משטרת ישראל תאפשר להורה של פעוט לצפות בצילומים שבהם מתועדת פגיעה באותו פעוט, ככל שאין בכך כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט.

שמירת דינים ושימוש מותר במצלמות

8.    (א)  אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מחובת דיווח לפי סעיף 368ד לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

           (ב)  אין בהוראות חוק זה כדי למנוע צילום במעון יום לפעוטות ושימוש בצילומים –

(1)   למטרות שונות לרבות חינוך והדרכה, ובלבד שלא ייעשה שימוש במצלמות שמותקנות במעון;

(2)   בשעות שבהם פעוטות אינם שוהים במעון.

עונשין

9.    אדם המעתיק צילומים, מעביר אותם לאחר או עושה בהם או במידע שהתגלה לו מהם שימוש, בניגוד להוראות סעיף 7, דינו – מאסר שישה חודשים.

ביצוע ותקנות

10.   (א)  השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

           (ב)  שר המשפטים, בהסכמת השר ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור הוועדה, רשאי להתקין תקנות בעניינים אלה:

(1)   אופן התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות והפעלתן;

(2)   סוג המצלמות שיותקנו, וכן שימוש בטכנולוגיות המצמצמות פגיעה בפרטיות, לרבות הוראות מעבר לגבי מצלמות שהיו מותקנות במעון יום לפעוטות במועד שבו חלה חובת התקנתן;

(3)   הוראות לעניין שמירת הצילומים ואבטחתם;

(4)   התקופה שבה יישמרו הצילומים, שלא תעלה על 90 ימים ולא תפחת מ-30 ימים.

סייגים לתחולה

11.   הוראות חוק זה לא יחולו על אלה:

(1)  מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים;

(2)  מעון יום לפעוטות שחוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות לא חל עליו בשל הוראות סעיף 61 לחוק האמור, למעט מעון יום שיקומי;

(3)  מעון יום לפעוטות ש-70% מהורי הפעוטות השוהים בו התנגדו בכתב להפעלת מצלמות במעון בהתאם להוראות חוק זה.

תיקון חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

12.   בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 –

(1)  בסעיף 6(א), אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9)  מבקש רישיון ההפעלה הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא ממלא אחר הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018.";

(2)  בסעיף 21 –

(א)   בסעיף קטן (א), ברישה, המילים "או מי שהוסמך מטעמו" – יימחקו;

(ב)   בכל מקום, במקום "הממונה" יבוא "השר" ובמקום "לממונה" יבוא "לשר";

(3)  בסעיף 24, בכל מקום, במקום "הממונה" יבוא "השר";

(4)  בסעיף 74, במקום "התש"ף" יבוא "התשע"ט".

תיקון חוק מעונות יום שיקומיים   מס' 7

13.   בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000, בסעיף 7(ב), אחרי "שלפי חוק זה" יבוא "לפי חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018".

תחילה ותחולה

14.   (א)  תחילתו של חוק זה ביום א' באלול התשע"ט (1 בספטמבר 2019) (להלן – יום התחילה), ואולם תחילתם של סעיפים 9, 12(1) ו-13 ביום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020) (להלן – תום תקופת הביניים).

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   בתקופה שמיום התחילה עד תום תקופת הביניים, לעניין מעונות יום לפעוטות שביום פרסומו של חוק זה לא היו מותקנות בהם מצלמות, יחולו הוראות חוק זה החל במועד שבו יותקנו מצלמות בתוך מעון היום לפעוטות, ואולם לא תחול גביהם חובה להתקין מצלמות או להפעילן;

(2)   לעניין מעונות יום לפעוטות שביום פרסומו של חוק זה היום מותקנות בהם מצלמות – יחולו הוראות חוק זה מתום תקופת הביניים ואילך;

(3)   בתקופה שמיום התחילה עד תום תקופת הביניים יהיו משטרת ישראל ורשויות התביעה רשאיות לעשות שימוש בצילומים לפי חוק זה או במידע שהתגלה מהם, בהתאם לסמכויותיהן על פי כל דין, על אף האמור בסעיף 7.

סיוע כספי להתקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות

15.   עד יום התחילה ייתן המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הוראות לעניין סיוע כספי למעונות יום לפעוטות לשם התקנת מצלמות לפי הוראות חוק זה; ההוראות יינתנו בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

                                      בנימין נתניהו                                          חיים כץ

                                                   ראש הממשלה                                                שר העבודה הרווחה

                                                                                                                         והשירותים החברתיים

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ט מס' 2767 מיום 27.12.2018 עמ' 94 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 815 עמ' 26).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות