נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון), תשע"ט-2019

בריאות – שרותי רווחה – נוער

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נוער

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת בקשה

Go

2

סעיף 3

המסמכים המצורפים לבקשה

Go

2

סעיף 4

העברת המסמכים מהגוף המפעיל לממונה על רישוי אומנה

Go

2

סעיף 5

חידוש רישיון

Go

2

תוספת ראשונה

Go

3

תוספת שנייה

Go

4


תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון), תשע"ט-2019*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23(ב) ו-68 לחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בקשה" – בקשה לקבלת רישיון אומנה;

          "מבקש" – כמשמעותו בסעיף 23 לחוק;

          "שירות אומנה" – הגורמים הפועלים מטעם המשרד בתחום האומנה ובכלל זה הממונה על רישוי האומנה, המפקח הארצי על האומנה והמפקחים.

הגשת בקשה

2.       (א)  מבקש יגיש בקשה באמצעות גוף מפעיל, בכתובת שתתפרסם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.molsa.gov.il, ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה.

          (ב)  היה למבקש בן זוג המתגורר עמו, ימלא כל אחד מבני הזוג את הבקשה.

המסמכים המצורפים לבקשה

3.       לבקשה יצורפו מסמכים אלה:

(1)  כתב ויתור סודיות רפואית לשירות האומנה ערוך לפי טופס 1 שבתוספת השנייה, שישמש למטרת בדיקת התקיימות התנאי שבסעיף 24(א)(4) לחוק במועמד לשמש אומן או באומן;

(2)  גיליון סיכום מידע רפואי מקופת חולים לגבי מועמד לשמש אומן ולגבי כל אדם המתגורר עמו, ואולם לגבי מועמד לשמש אומן שאינו תושב ישראל לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, או לגבי מי שאינו תושב ישראל לעניין אותו חוק ומתגורר עם מועמד כאמור – יימסר גיליון סיכום מידע רפואי מהגורם העורך בעבורו ביטוח רפואי; בתקנות אלה, "גיליון סיכום מידע רפואי" – סיכום מידע רפואי עדכני של המטופל לעניינים אלה: אבחנות לגבי מחלות או הפרעות, כרוניות פעילות, טיפול תרופתי כרוני ובדיקות מעבדה עדכניות ככל שבוצעו;

(3)  גיליון מידע ראשוני על אודות מועמד לשמש אומן, ערוך לפי טופס 2 שבתופסת השנייה;

(4)  שאלון למועמד לשמש אומן לצורך החלטה על כשירות לאומנה ערוך לפי טופס 3 שבתוספת השנייה, ולגבי מועמד לשמש אומן באומנת קרובים – לפי טופס 3א שבתוספת השנייה; היו במשפחתו של המועמד לשמש אומן קטינים שמלאו להם 10 שנים יצורף גם שאלון לנוער ולילדים שימולא בידי ילדים מגיל 10, ערוך לפי טופס 4 שבתוספת השנייה;

(5)  טופס התחייבות לעבור קורס הכשרה ערוך לפי טופס 5 שבתוספת השנייה;

(6)  טופס התחייבות לחיסונים לילד המושם באומנה ערוך לפי טופס 6 שבתוספת השנייה;

(7)  טופס פרטי ממליצים ערוך לפי טופס 7 שבתוספת השנייה.

העברת המסמכים מהגוף המפעיל לממונה על רישוי אומנה

4.       לאחר קבלת הבקשה בצירוף על המסמכים הנדרשים, יעריך מנחה אומנה בגוף המפעיל את כשירותו של המבקש לשמש אומן, ויעביר את הבקשה בצירוף המסמכים ואת חוות הדעת שהכין בדבר הערכת הכשירות למפקח שיעבירם לאחר בדיקתו ובצירוף המלצתו, לממונה על רישוי אומנה לצורך החלטה בבקשה לרישיון אומנה.

חידוש רישיון

5.       חידוש רישיון אומנה ייעשה לפי סעיפים 28 ו-29 לחוק; בקשה לחידוש רישיון תהיה ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה.

תוספת ראשונה

טופס 1

(תקנה 2)

בקשה לרישיון אומנה

לכבוד

הגוף המפעיל

לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016

אני החתום מטה מגיש בזה באמצעותכם בקשה לקבלת רישיון אומנה כדלהלן:

(1)      אני מתחייב לעמוד בהוראות החוק ובהוראות שירות האומנה ומתחייב כאומן ליישם את זכויותיו של ילד אומנה לפי החוק, לספק לו את מכלול צרכיו, לפעול לשמירת טובתו ורווחתו ולקידום התפתחותו, מיצוי זכויותיו בתחומי חייו השונים, וכן להעניק לו יחס ותנאים דומים, עד כמה שאפשר, לאלה הניתנים לשאר בני המשפחה.

(2)      ידוע לי כי בהיותי מועמד לשמש אומן, תיערך לגבי הערכת כשירות לשמש אומן וכי הממונה על רישוי אומנה יבדוק לגבי ולגבי בני משפחתי המתגוררים עמי את הרישומים במרשם הפלילי.

(3)      אני מתחייב ליידע את שירות האומנה על כל שינוי שחל בפרטים שנמסרים על ידי בבקשה זו וכן שיימסרו על ידי למנחה האומנה טרם קבלת הרישיון ובתקופת תוקפו.

תאריך       שם                                            _________________

                                                                                                                 חתימה

מצורפים:

(1)      כתב ויתור סודיות רפואית לשירות האומנה;

(2)      גיליון סיכום מידע רפואי;

(3)      גיליון מידע ראשוני אודות מועמד לשמש אומן;

(4)      שאלון למועמד לשמש אומן / למועמד לשמש אומן באומנת קרובים;

(5)      שאלון לנוער ולילדים;

(6)      טופס התחייבות לעבור קורס הכשרה;

(7)      טופס התחייבות לעניין חיסונים לילד המושם באומנה;

(8)      טופס פרטי ממליצים;

(9)      צילום של תעודת הזהות, או של דרכון ואשרה ממשרד הפנים.

טופס 2

בקשה לחידוש רישיון

(תקנה 5)

לכבוד הממונה על רישוי אומנה:

1.        אני הח"מ מבקש לחדש את רישיון האומנה שניתן לי.

2.        אני מצהיר כי לא חלו שינויים בפרטים שמסרתי בעת הבקשה לרישיון / חלו שינויים כמפורט להלן בפרטים שמסרתי בבקשה לרישיון:       [מחק את המיותר]

3.        אני מסכים להמשיך לשמש אומן לילד ומתחייב להמשיך ולהבטיח את שלום הילד שהושם אצלי, את רווחתו ואת התפתחותו, לעמוד בהוראות החוק ובהוראות שירות האומנה ומתחייב כאומן ליישם את זכויותיו של ילד אומנה לפי החוק, לספק לו את מכלול צרכיו, לפעול לשמירת טובתו ורווחתו ולקידום התפתחותו ומיצוי זכויותיו בתחומי חייו השונים, ובכלל זה מתחייב להעניק לו יחס ותנאים דומים עד כמה שהדבר ניתן לאלה הניתנים לשאר בני המשפחה / לא הושם אצלי ילד באומנה [מחק את המיותר]

4.        ידוע לי כי במסגרת בקשתי לחידוש רישיון אומנה, יכול שתיערך לגביי הערכת כשירות לשמש אומן והשממונה על רישוי אומנה יבדוק לגביי ולגבי בני משפחתי המתגוררים עמי את הרישומים במרשם הפלילי.

תאריך       שם                                            _________________

                                                                                                                 חתימה

תוספת שנייה

טופס 1

(תקנה 3(1))

כתב ויתור סודיות רפואית ושירות האומנה

          אני החתום מטה נותן/ת בזה רשות לקופת חולים ולעובדיה הרפואיים ולכל מוסד רפואי אחר וכן למוסדות המדינה והרשויות המקומיות ו/או לכל מי שפועל מטעמם או בשליחותם למסור לשירות האומנה ולרופא מטעם גוף מפעיל הפועל בפיקוחו, כהגדרתם לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 (להלן – המבקשים), את כל הפרטים בלא יוצא מהכלל, בצורה שתידרש על ידם, על מצב בריאותי ובריאות בני ביתי הקטינים המתגוררים עמי שפרטיהם כלהלן, ועל כל מחלה שאני או מי מבני ביתי הקטינים חלינו בה בעבר או שאני או מי מבני ביתי חולה בה כעת, ואני משחרר אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותי כנזכר למעלה ומוותר/ת על סודיות רפואית כלפי המבקש ביחס לפרטים כמפורט לעיל ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת פרטים אלה.

שם משפחה:       שם פרטי:       מספר זהות:      

          פרטי בני ביתי הקטינים המתגוררים עמי שכתב ויתור סודיות רפואית זה מתייחס גם אליהם (לעניין זה נדרשת הסכמת שני הורי הקטין):

שם משפחה:       שם פרטי:       מספר זהות:      

שם משפחה:       שם פרטי:       מספר זהות:      

שם משפחה:       שם פרטי:       מספר זהות:      

שם משפחה:       שם פרטי:       מספר זהות:      

כתובת:      

תאריך:                                                       _____________________

                                                                                                                 חתימה

פרטי העד לחתימה (עו"ד, רופא, עו"ס, אחות, פסיכולוג)

שם משפחה       שם פרטי       מספר זהות      

הכתובת:       מס' רישיון      

חותמת ___________________ חתימה: _____________________

טופס 2

(תקנה 3(3))

גיליון מידע ראשוני על מועמד לשמש אומן

שם המשפחה:

שם פרטי:

כתובת:

רחוב

בית ודירה

יישוב

מיקוד

מספר הטלפון:

טלפון נייד:

כתובת דואר אלקטרוני

מספר זיהוי (ת.ז. / דרכון ואשרה ממשרד הפנים):

מצב משפחתי (לרבות מספר ילדים):

תאריך לידה:

ארץ לידה:

תאריך עלייה:

תאריך נישואים:

השכלה ומס' שנות לימוד

מקצוע:

משרה מלאה / חלקית:

מספר שעות עבודה ביום:

אם יש ילד מסוים שאתה מבקש לשמש לו אומן, מהי הזיקה או הקרבה לאותו ילד:

הכנסה חודשית קבועה:

כן / לא

מקורות ההכנסה:

רמת הכנסה חודשית של המשפחה (נטו):

 עד 7,000 שקלים חדשים

 מעל 7,000 שקלים חדשים

מבנה המשפחה – בני משפחה, וכן כל אדם אחר הגר עם המבקש בבית

שם

מספר זהות

שנת לידה

יחס קרבה למבקש

מצב משפחתי

עיסוק

מקום העיסוק (בית ספר, מקום עבודה וכו')

הערה: במקרה של הגשת בקשות למועמד לשמש אומן בידי בני זוג המתגוררים יחד ניתן למלא טבלה זו פעם אחת, באחד השאלונים.

בן זוגו או ילדיו של המועמד לשמש אומן שמתגוררים מחוץ לבית

שם

מספר זהות

שנת לידה

יחס קרבה למבקש

מצב משפחתי

עיסוק

מקום העיסוק (בית ספר, מקום עבודה וכו')

תנאי מגורים:

מספר החדרים בבית:

האם קיימת גינה?

האם הבית בודד או משותף?

האם הבית בבעלות של המבקש או שכור?

האם קיים מקלט בבניין או ממ"ד?

מקום לינה של ילדי המשפחה (האם בחדר נפרד או משותף):

מקום לינה מיועד לילד באומנה בתוך בית המגורים של המשפחה ובאותה כניסה (האם בחדר נפרד או משותף, ועם מי):

דת (יהודי / מוסלמי / נוצרי / דרוזי / אחר):

אורח החיים של המשפחה (חרדי / דתי / מסורתי / חילוני / לא מוגדר):

מטבח (כשר / לא כשר):

כללי:

האם פנית בעבר לקבלת ילד לאומנה או לאימוץ? כן / לא, אם כן, פרט.

     

הסיבות שהניעו אותך בשלב זה של חייך להתעניין באומנה:

1.        מדוע פנית בבקשה לקבלת רישיון אומנה כיום, בשלב זה של חייך?

     

נא מלא/י את הטבלה שלהלן לפי הסיבות שהניעו אותך להגיש בקשה לקבלת רישיון אומנה ולבקש לשמש אומן. דרג/י מ-0 עד 5 כל סיבה לאומנה על ידי כתיבת X במקום המתאים. מועמד לאומנת קרובים אינו נדרש למלא הטבלה.

הסיבה

0

לא רלוונטי

1

בכלל לא

2

במידה מועטה

3

באופן חלקי

4

במידה רבה

5

במידה רבה מאוד

רצון להיות בעל משפחה גדולה

רצון לספק לילד בית טוב

היכרות עם ילד מסוים הזקוק לאומנה ורצון לעזור לו

רצון להיות נאהב על ידי ילד

רצון לחברה עבור הילדים שלי

רצון לטפל בילד אך בלי מחויבות תמידית

רצון לאמץ ילד אך לא ניתן לי

רצון לילד ממין מסוים (זכר / נקבה)

אמונה דתית

רצון לתת לילד אהבה

חוסר יכולת להביא ילדים משלי או נוספים

ילדיי גדלו ורציתי ילדים בבית

רצון לספק בית לילד שאחרת יהיה במוסד

רצון לעזור לילד עם בעיות מיוחדות

חברה בעבור עצמי

רצון לעשות משהו למען הקהילה

רצון למלא זמן

חוויתי התעללות או הזנחה בעצמי

חשבתי על אימוץ, ודרך האומנה היא דרך טובה להתנסות

רצון להגדיל את הכנסת המשפחה

רצון לילד נוסף אך לא רוצה לטפל בתינוק

רווק/ה ורוצה ילד

היה לי ילד ביולוגי שנפטר

הייתי בעצמי ילד/ה באומנה / אימוץ

חשבתי שילד עשוי לעזור לנישואיי

רצון בילד שיעזור במטלות בבית / עסק משפחתי

אוהב/ת ילדים

הוריי או בן משפחתי היו באומנה

בילדותי משפחתי היתה משפחה אומנת

רצון לחוות הצלחה בהורות

2.        האם מישהו מבני המשפחה היה פעם באומנה או בסידור חוץ ביתי אחר? אם כן, כיצד הניסיון האישי משפיע על ההחלטה לשמש אומן?

     

3.        האם אתה מכיר משפחות אומנה או ילדים המטופלים באומנה?

     

4.        פרטים נוספים רלוונטיים:

     

הצהרה:

אני מצהיר/ה שכל הנתונים שמסרתי בגיליון מידע זה נכונים, מדויקים ושלמים. לא הסתרתי מידע ומסרתי כל מידע הנראה רלוונטי לשאלות שהועלו או לנושא.

שם       תאריך                                       _____________________

                                                                                                                 חתימה

טופס 3

(תקנה 3(4))

שאלון למועמד לשמש אומן

(למילוי בידי מבקש רישיון אומנה)

מועמד יקר, אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה במילוי השאלון.

נודה על מילוי הטופס בפירוט נרחב.

לתשומת לבך, המידע הנדרש בשאלון זה הוא לצורך שקילת המועמדות לשמש אומן. השימוש במידע מהשאלון ייעשה רק לתכלית הזו ולא יימסר לגורמים אחרים.

בהצלחה!

מהלך חיי מינקות ועד היום:      

מידע כללי על המשפחה:

1.        האם אתה, מישהו מבני המשפחה או אדם אחר המתגורר עמך, חלה בעבר או חולה בהווה ממחלה מדבקת / מחלה ממארת / מחלה כרונית, לרבות הפרעה נפשית או כל מחלה אחרת שעלולה להשפיע על הטיפול בילד? כן / לא, מי? פרט/י.

     

2.        האם אתה, מישהו מבני המשפחה או אדם אחר המתגורר עימך נוטל טיפול תרופתי קבוע? מי? האם יש מעקב רפואי אחר המחלה שבשלה ניתן הטיפול התרופתי או אחר טיפול בה והיכן?

     

3.        כיצד מחלתך או מחלת אחד מבני המשפחה השפיעה או משפיעה על חיי המשפחה?

     

4.        האם לך, למי מבני המשפחה או לאדם אחר המתגורר עמך יש רישום פלילי? כן / לא, מי? פרט/י. לידיעתך, הממונה על רישוי אומנה יפנה לקבל את פרטי המרשם הפלילי אודותיך ואודות בני המשפחה המתגוררים עמך.

     

5.        האם היית בקשר עם המחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי באזור מגוריך, או שאתה עדיין בקשר עם הגורמים האמורים? אם כן, מדוע פנית?

     

6.        האם אחד מבני הזוג היה נשוי בעבר? כן / לא, פרט/י

     

7.        אם התשובה לשאלה 6 חיובית, האם יש ילדים מנישואים קודמים?

     

8.        אם התשובה לשאלה 7 חיובית, האם יש קשר עם הילדים מנישואים קודמים?

     

9.        מה תכניותיכם, אם בכלל, לגבי הרחבת המשפחה בעתיד?

     

מידע על המצב הכלכלי:

1.        תאר/י את הניהול התקציבי בבית ואופן קבלת ההחלטות בנושא:

     

2.        האם היית בעבר בקשיים כלכליים? האם את/ה נמצא/ת כיום בקשיים כלכליים? אם כן, אילו קשיים? כיצד התמודדת עם קשיים אלה? כיצד בכוונתך להתמודד עם קשיים אלה?

     

3.        בהתחשב בכך שהתשלום הראשון בעד אחזקה של ילד באומנה מגיע לאחר כ-3 חודשים ממועד קליטת הילד במשפחה, האם תוכל/י לממן את העלויות הראשונות של קליטתו בעצמך עד אז?

     

חינוך וגידול ילדים:

1.        האם יש לך ניסיון קודם בטיפול וגידול של ילדים אחרים פרט לילדך? פרט/י.

     

2.        לכל משפחה יש חוקים וכללים (למשל לא לקלל, שעות שינה). בהתייחס לכללים בביתך:

א.    אילו כללים אפשר לפעמים להפר?      

ב.    על אילו כללים לעולם אסור לעבור?      

ג.    מה קורה אם מישהו מבני הבית עובר על הכללים?      

3.        איך מתייחסים בביתך לפרטיות ולעירום?

     

4.        אילו עונשים מקובלים בביתך כאמצעי להטלת משמעת על ילדך?

     

5.        מהי התייחסותך כהורה להישגים ולציונים בבית הספר?

     

6.        באיזה שלב התפתחות של ילדיך נהנית ביותר להיות הורה? /מניסיונך בגידול ילדך – איזה שלב התפתחותי איתגר אותך יותר מהשלבים ההתפתחותיים האחרים?/

     

נושאים רגישים:

1.        האם מישהו מבני המשפחה או אדם אחר המתגורר עימך היה בעבר או נמצא כעת בטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, ייעוץ נישואין או טיפול אחר? כן / לא, אם כן –

א.    באיזה מסגרת?      

ב.    מהי סיבת הפנייה לטיפול?      

ג.    אנא תאר/י את חווייתך מהטיפול:      

2.        האם את/ה או מישהו מבני המשפחה או אדם אחר המתגורר עמך סבל או סובל מהתמכרות כלשהי (סמים, אלכוהול, הימורים וכדומה)? כן / לא, אם כן פרט.

     

3.        האם את/ה או מישהו מבני המשפחה סבל מהתעללות פיזית או מינית?

     

4.        אילו אובדנים או משברים חווית בחייך וכיצד זה השפיע עליך (מות אדם קרוב, פיטורים, פרידות וכו')?

     

5.        כיצד את/ה מגיב/ה במצבי לחץ ומשבר? תן/י דוגמאות.

     

משפחת המוצא:

1.        תיאור משפחת המוצא (ספר/י על ילדותך, על הוריך, אחיך, אורח החיים בבית וכדומה):

     

אילו דברים לקחת מבית ההורים?      

אילו דברים החלטת שלא לקחת מבית ההורים?      

2.        תאר/י את הקשרים שלך כיום עם משפחת המוצא:

     

3.        האם יש בני משפחה שעמם אינך שומר/ת על קשר כיום? פרט/י.

     

4.        כיצד הוטלה עליך משמעת כילד/ה? איך זה משפיע עליך היום כהורה?

     

5.        תאר/י את עצמך כילד/ה:

     

יחסים וקשרים במשפחה הגרעינית:

1.        כיצד את/ה מבטא/ה את הרגשות הבאים:

אושר ושמחה      

אהבה וחיבה      

כעס ותסכול      

עצב      

לחץ      

פחד ודאגה      

2.        תאר/י את חלוקת התפקידים במשפחה:

     

3.        אילו במשפחתך היתה בעיה כלשהי (רגשית, כספית, רפואית וכדומה), למי היית יכול/ה לפנות לקבלת סיוע? (תאר/י את מערכות התמיכה של משפחתך):

     

4.        תאר/י את הקשרים ומערכות היחסים בין בני המשפחה הגרעינית

     

5.        האם אחד מילדיך הוכרז קטין נזקק? אם כן, מתי?

     

6.        האם מונה לך אי פעם אפוטרופוס? אם כן, מתי?

     

7.        מהם יחסיך עם שכניך?

     

8.        איך חברים או קרובים היו מתארים את משפחתך?

     

9.        מי הם המבקרים בביתך בתדירות גבוהה או שאת/ה מבקר/ת בביתם? האם ילד באומנה יוכל להצטרף אליך לביקורים מחוץ לבית?

     

זוגיות:

1.        כיצד נפגשתם?

     

2.        מה לדעתך הטעם העיקרי לנישואיכם והטעם העיקרי להישארותכם יחד?

     

3.        מה הדבר שאת/ה הכי אוהב/ת בבן/ת זוגך?

     

4.        מה לדעתך בן זוגך היה שמח, אם היית משנה בעצמך?

     

סוגיות באומנה:

1.        כיצד להערכתך הימצאות ילד חדש בביתכם תשנה את סגנון חייכם?

     

2.        להערכתך, אילו חלקים מהאומנה עלולים להיות לכם קשים?

     

3.        כיצד לדעתך תתמודד עם נוכחותם של ההורים הביולוגיים בחייו של הילד שיגיע אליך לאומנה?

     

4.        ילדים הזקוקים מסגרת חוץ-ביתית לעתים נושאים עמם משקעים רבים, טראומות וחוויות קשות, כל אלה מובילים להתנהגויות חריגות (כמו גניבות, התפרצויות זעם, אוננות, היפראקטיביות ועוד). כיצד לדעתך תוכל/י לעזור לילד במצב כזה לשקם ולארגן את חייו?

     

5.        משפחות אומנה מלוות באופן אינטנסיבי על ידי מנחה אומנה שהוא עובד סוציאלי המגיע למשפחה כדי לתת מענה, הנחיה וייעוץ למשפחה ולילד ומלווה את הילד. נוסף על כך, על המשפחה להיות בקשר הדוק עם הגורמים המטפלים בילד לפי העניין (פסיכולוג, פסיכיאטר, מאבחן, עובד סוציאלי ועוד). מהי עמדתך לגבי היעזרות בגורמים טיפוליים?

     

6.        ילדים באומנה חווים בחייהם פרידות רבות, מעברים ואובדנים בשל נסיבות חייהם הקשות. כיצד לדעתך תוכל/י לתמוך ולעזור לילד שנפרד מסביבתו המוכרת, חווה אובדן קשה מנשוא של שלמות משפחתו ונאלץ לעבור לגור עמכם?

     

7.        אם יש לילד צרכים מיוחדים, עד כמה אתם יכולים להיענות לצרכיו המיוחדים?

     

8.        בתוך משימות חייכם / סדר יומכם – כיצד אתם מתארגנים לקבלת הילד לאומנה?

     

9.        אילו שאיפות יש לכם ביחס לעתידו של הילד באומנה?

     

10.      שילוב ילדים במשפחת האומנה נועד להקנות להם תחושת שייכות. באילו עניינים תוכלו להעניק לילד האומנה תנאים ויחס הדומים לתנאים וליחס שמקבלים שאר הילדים או בני המשפחה האחרים ובאילו עניינים תתקשו להעניק תנאים דומים? אנא פרטו:

תנאי מגורים:      

חוגים:      

יחס למשפחה מורחבת:      

חופשות:      

תפקידם של הורים אומנים כרוך בעבודה בשיתוף פעולה עם ההורים הביולוגיים, עם מנחה האומנה, עם המחלקה לשירותים חברתיים ועם שאר הגורמים המטפלים בילד. לפניך שאלות הנוגעות למצבים אפשריים, להם ייתכן שתידרשו. דרג/י מ-0 עד 5 את רמת הקושי בהתמודדות עם המצב הרשום על ידי כתיבת X במקום המתאים לך:

הסיבה

0

לא רלוונטי

1

אין קושי

2

קושי מועט

3

קושי חלקי

4

קושי רב

5

קושי רב מאוד

השתתפות במפגשים מקצועיים אחת לכמה חודשים במחלקה לשירותים חברתיים, במשרדי הגוף המפעיל או בבית הספר של הילד

הגעת שני בני הזוג לשיחת הדרכה במשרדי הגוף המפעיל, תוך התאמה ללוח הזמנים של המשרד

הבאת הילד למפגשים עם הוריו הביולוגיים במקום שנקבע ובתדירות שנקבעה

גמישות לשינויים בזמן המפגשים

מעורבות ההורים הביולוגיים באירועים כגון אסיפות הורים, טיולים, מסיבות, או מקרים של אשפוז הילד

שיתוף ההורים הביולוגיים בנוגע להחלטות כגון תספורת של הילד, שינוי בית ספר, שינוי כיתה

יידוע מיידי של מנחה האומנה בדבר אירוע חריג כגון פציעה, בריחה, אלימות, אשפוז או חולי משמעותי

שיתוף מנחה האומנה בנעשה במשפחתך שעשוי להשפיע על האומנה (קשיים עם ילדכם, מעבר דירה, חתונה במשפחה, בעיה בזוגיות, חופשה מחוץ לישראל, הריון, קושי עם משפחה מורחבת, בעיות תעסוקה, חולי וכדומה)

קיום שיחות הדרכה של מנחה האומנה בהשתתפות כל בני המשפחה

קשר עקבי ורציף עם מסגרת החינוך כדי לסייע לילד להשתלב ולהיענות לצרכיו

שיתוף פעולה ביישום של תוכנית הטיפול שהוגדרה לילד, כגון טיפול רגשי, שיעורי עזר, מתן תרופות, טיפול רפואי ופרא-רפואי, מעבר לחינוך מיוחד ועוד

מתן חיסונים לילד גם אם הילדים הביולוגיים של משפחת האומנה לא מקבלים חיסונים מסיבות שונות

מתן אפשרות להורים הביולוגיים לקחת את הילד מביתך

מידע רלוונטי נוסף:

     

הצהרה:

אני מצהיר/ה שכל הנתונים שמסרתי בשאלון זה נכונים, מדויקים ושלמים. לא הסתרתי מידע ומסרתי כל מידע הנראה רלוונטי לשאלות שהועלו ולנושא.

שם       תאריך                                      ______________________

                                                                                                                 חתימה

טופס 3א

(תקנה 3(4))

שאלון למועמד לשמש אומן באומנת קרובים

(למילוי בידי מבקש רישיון אומנה באומנת קרובים בלבד)

מועמד יקר, אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה במילוי השאלון.

נודה על מילוי הטופס בפירוט נרחב.

לתשומת לבך, המידע הנדרש בשאלון זה הוא לצורך שקילת המועמדות לשמש אומן. השימוש במידע מהשאלון ייעשה רק לתכלית הזו ולא יימסר לגורמים אחרים.

בהצלחה!

מידע כללי על אודות המשפחה:

1.        האם יש אנשים המבקרים בביתך באופן קבוע? כן / לא. אם כן – פרט/י

     

2.        האם אתה, מישהו מבני המשפחה או אדם אחר המתגורר עמך, חלה בעבר או חולה בהווה במחלה מידבקת / מחלה ממארת / מחלה כרונית, לרבות הפרעה נפשית או כל מחלה אחרת שעלולה להשפיע על הטיפול בילד? כן / לא, מי? פרט/י.

     

3.        האם אתה, מישהו מבני המשפחה או אדם אחר המתגורר עמך נוטל טיפול תרופתי קבוע? מי? האם יש מעקב רפואי אחר המחלה שבשלה ניתן הטיפול התרופתי או אחר טיפול בה והיכן?

     

4.        האם לך או למישהו מבני המשפחה או לאדם אחר המתגורר עמך יש רישום פלילי? כן / לא, מי? פרט/י. לידיעתך, הממונה על רישוי אומנה יפנה לקבל את פרטי המרשם הפלילי אודותיך ועל אודות בני המשפחה המתגוררים עמך.

     

5.        האם היית בקשר עם המחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי באזור מגוריך, או שאתה עדיין בקשר עם הגורמים האמורים? אם כן, מדוע פנית?

     

6.        האם אחד מבני הזוג היה נשוי בעבר? כן / לא, פרט/י

     

7.        אם התשובה לשאלה 6 חיובית, האם יש ילדים מנישואים קודמים?

     

8.        אם התשובה לשאלה 7 חיובית, האם יש קשר עם הילדים מנישואים קודמים?

     

9.        מה תכניותיכם, אם בכלל, לגבי הרחבת המשפחה בעתיד?

     

מידע על מצב כלכלי:

1.        האם היית בעבר בקשיים כלכליים? האם את/ה נמצא/ת כיום בקשיים כלכליים? אם כן, אילו קשיים? כיצד התמודדת עם קשיים אלה? כיצד בכוונתך להתמודד עם קשיים אלה?

     

2.        בהתחשב בכך שהתשלום הראשון בעד דמי אחזקה לילד באומנה מגיע לאחר כ-3 חודשים ממועד קליטת הילד, האם תוכל/י לממן את העלויות הראשונות של הקליטה בעצמך עד אז?

     

חינוך וגידול ילדים:

1.        לכל משפחה יש חוקים וכללים (למשל לא לקלל, שעות שינה). בהתייחס לכללים בביתך:

א.    אילו כללים אפשר לפעמים להפר?      

ב.    על אילו כללים לעולם אסור לעבור?      

ג.    מה קורה אם מישהו מבני הבית עובר על הכללים?      

2.        איך מתייחסים בביתך לפרטיות ולעירום?

     

3.        אילו עונשים מקובלים בביתך כאמצעי להטלת משמעת על ילדך?

     

4.        מהי התייחסותך כהורה להישגים ולציונים בבית הספר?

     

5.        מניסיונך בגידול ילדך – איזה שלב התפתחותי איתגר אותך יותר מהשלבים ההתפתחותיים האחרים? / באיזה שלב התפתחות של ילדיך נהנית ביותר להיות הורה?

     

6.        האם אתם או מי מבני המשפחה המתגורר עמך היה בעבר או נמצא כרגע בטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, יעוץ נישואין או מטפל אחר? כן / לא, אם כן –

א.    באיזו מסגרת?      

ב.    מהי סיבת הפנייה לטיפול?      

ג.    אנא תאר את חווייתך מהטיפול:      

7.        האם את/ה או מישהו מבני המשפחה או אדם אחר, הסמוכים על שולחנך, סבל או סובל מהתמכרות כלשהי? (סמים, אלכוהול, הימורים וכדומה) כן / לא, אם כן פרט:

     

8.        האם את/ה או מישהו מבני המשפחה סבל/ת מהתעללות פיזית או מינית?

     

9.        אילו אובדנים או משברים חווית בחייך וכיצד זה השפיע עליך (מות אדם קרוב, פיטורים, פרידות וכו')?

     

10.      כיצד את/ה מגיב/ה במצבי לחץ ומשבר? תן/י דוגמאות.

     

משפחת המוצא:

1.        תיאור משפחת המוצא (ספר/י על ילדותך, על הוריך, אחיך, אורח החיים בבית וכדומה):

     

2.        אילו דברים לקחת מבית ההורים?

     

3.        אילו דברים החלטת שלא לקחת מבית ההורים?

     

4.        תאר/י את הקשרים שלך כיום עם משפחת המוצא:

     

5.        האם יש בני משפחה שעמם אינך שומר/ת על קשר כיום? פרט/י.

     

6.        תאר את דרך החינוך של הוריך? כיצד זה משפיע עליך היום כהורה?

     

יחסים וקשרים במשפחה המורחבת (המשפחה המורחבת כוללת, מעבר למשפחה הגרעינית (בן זוג וילדים), גם את ההורים, וכן את האחים ובני משפחותיהם):

1.        תאר/י את הקשרים ומערכות היחסים בין בני המשפחה המורחבת:

     

2.        תאר/י את חלוקת התפקידים במשפחה:

     

3.        אילו במשפחתך היתה בעיה כלשהי (רגשית, כספית, רפואית וכדומה), למי היית יכול לפנות לקבלת סיוע במשפחה או מחוצה לה?

     

4.        האם אחד מילדיך הוכרז קטין נזקק? אם כן, מתי?

     

5.        האם מונה לך אי פעם אפוטרופוס? אם כן, מתי?

     

6.        מהם יחסיך עם שכניך?

     

7.        איך חברים או קרובים היו מתארים את משפחתך?

     

8.        כיצד את/ה רואה את השתלבות הילד באומנה באירועים המשפחתיים בבילויים המשותפים, בביקורים ובמפגשים בקרב המשפחה המורחבת?

     

זוגיות:

1.        כיצד נפגשתם?

     

2.        מה לדעתך הטעם העיקרי לנישואיכם והטעם העיקרי להישארותכם יחד?

     

3.        מה הדבר שאת/ה הכי אוהב/ת בבן/ת זוגך?

     

4.        מה לדעתך בן זוגך היה שמח, אם היית משנה בעצמך?

     

סוגיות באומנה:

1.        כיצד להערכתך הימצאות ילד חדש בביתכם תשנה את סגנון חייכם?

     

2.        להערכתך, אילו חלקים מהאומנה עלולים להיות לכם קשים?

     

3.        מה עמדתך בנוגע לקשר בין הילד באומנה לבין הוריו הביולוגיים (אחיך, גיסך או ילדיך)?

     

4.        כיצד לדעתך תתמודד עם נוכחותם של ההורים הביולוגיים (אחיך, גיסך או ילדיך) בחייו של הילד שיגיע אליך לאומנה?

     

5.        כיצד תתמודד אם גורם מוסמך כהגדרתו בחוק יגביל קשר בין הילד שבאומנה לבין הוריו הביולוגיים (אחיך, גיסך או ילדיך)?

     

6.        ילדים שחוו פרידות מהוריהם לפעמים מציבים אתגרים בפני מי שמטפל בהם. אילו קשיים אתם צופים שעלולים להיות לכם? כיצד אתם מעריכים שתתמודדו?

     

7.        ילדים באומנה חווים בחייהם פרידות רבות, מעברים ואובדנים לאור נסיבות חייהם הקשות. כיצד לדעתך תוכל/י לתמוך ולעזור לילד שנפרד מסביבתו המוכרת, חווה אובדן קשה מנשוא של שלמות משפחתו ונאלץ לעבור לגור עימכם?

     

8.        ילדים באומנה לעיתים נושאים עימם משקעים רבים, טראומות וחוויות קשות, כל אלה מובילים להתנהגויות חריגות (כמו גניבות, התפרצויות זעם, אוננות, היפראקטיביות ועוד). כיצד לדעתך תוכל/י לעזור לילד במצב כזה להתמודד עם קשיים אלו?

     

9.        אם יש לילד צרכים מיוחדים, עד כמה אתם יכולים להיענות לצרכיו המיוחדים?

     

10.      משפחות אומנה מלוות באופן אינטנסיבי על ידי מנחה אומנה שהוא עובד סוציאלי המגיע למשפחה כדי לתת מענה, הנחיה וייעוץ למשפחה ולילד ומלווה את הילד. נוסף על כך, על המשפחה להיות בקשר הדוק עם הגורמים המטפלים בילד לפי העניין (פסיכולוג, פסיכיאטר, מאבחן, עובד סוציאלי ועוד). מהי עמדתך לגבי היעזרות בגורמים טיפוליים?

     

11.      בתוך משימות חייכם / סדר יומכם – כיצד אתם מתארגנים לקבלת הילד לאומנה?

     

12.      אילו שאיפות יש לכם ביחס לעתידו של הילד באומנה?

     

תפקידם של אומנים כרוך בעבודה בשיתוף פעולה עם ההורים הביולוגיים, עם מנחה האומנה, עם המחלקה לשירותים חברתיים ועם שאר הגורמים המטפלים בילד. לפניך שאלות הנוגעות למצבים אפשריים, להם ייתכן שתידרשו. דרג/י מ-0 עד 5 את רמת הקושי בהתמודדות עם המצב הרשום על ידי כתיבת X במקום המתאים לך:

הסיבה

0

לא רלוונטי

1

אין קושי

2

קושי מועט

3

קושי חלקי

4

קושי רב

5

קושי רב מאוד

השתתפות במפגשים מקצועיים אחת לכמה חודשים במחלקה לשירותים חברתיים, במשרדי הגוף המפעיל או בבית הספר של הילד

הגעת שני בני הזוג לשיחת הדרכה במשרדי הגוף המפעיל, תוך התאמה ללוח הזמנים של המשרד

הבאת הילד למפגשים עם הוריו הביולוגיים במקום שנקבע ובתדירות שנקבעה

גמישות לשינויים בזמן המפגשים

מעורבות ההורים הביולוגיים באירועים כגון אסיפות הורים, טיולים, מסיבות, מקרים של אשפוז הילד

שיתוף ההורים הביולוגיים בנוגע להחלטות כגון תספורת של הילד, שינוי בית ספר, שינוי כיתה ועוד

יידוע מיידי של מנחה האומנה בדבר אירוע חריג כגון פציעה, בריחה, אלימות, אשפוז או חולי משמעותי

שיתוף מנחה האומנה בנעשה במשפחתך שעשוי להשפיע על האומנה (קשיים עם ילדכם, מעבר דירה, חתונה במשפחה, בעיה בזוגיות, חופשה מחוץ לישראל, היריון, קושי עם משפחה מורחבת, בעיות תעסוקה, חולי וכדומה)

קיום שיחות הדרכה של מנחה האומנה בהשתתפות כל בני המשפחה

קשר עקבי ורציף עם מסגרת החינוך כדי לסייע לילד להשתלב ולהיענות לצרכיו

שיתוף פעולה בהוצאה לפועל של התוכנית הטיפולית שהוגדרה לילד, כגון טיפול רגשי, שיעורי עזר, מתן תרופות, טיפול רפואי ופארא-רפואי, מעבר לחינוך מיוחד ועוד

מתן חיסונים לילד גם אם הילדים הביולוגיים של משפחת האומנה לא מקבלים חיסונים מסיבות שונות

מתן אפשרות להורים הביולוגיים לקחת את הילד מביתך

מידע רלוונטי נוסף:      

הצהרה:

אני מצהיר/ה שכל הנתונים שמסרתי בשאלון זה נכונים, מדויקים ושלמים. לא הסתרתי מידע ומסרתי כל מידע הנראה רלוונטי לשאלות שהועלו ולנושא.

שם       תאריך                                      ______________________

                                                                                                                 חתימה

טופס 4

(תקנה 3(4))

שאלון לנוער ולילדים

(את השאלון ימלא כל ילד מגיל 10 ומעלה במשפחה, המתגורר עם המבקש)

(במקרה של מבקשי רישיון אומנה שהם בני זוג המתגוררים יחד ימולא שאלון זה פעם אחת)

שם       גיל       כיתה      

ספר/י על עצמך (תחביבים, תכונות ותחומי עניין)

     

מה הכי מוצא חן בעיניך בבית הספר?

     

מה הכי פחות מוצא חן בעיניך בבית הספר?

     

האם את/ה אוהב/ת לבלות את זמנך עם הרבה חברים/ות, עם מעט חברים/ות, או בעיקר לבד?

     

אם ילד/ה חדש/ה יבוא/תבוא לחיות עם המשפחה שלך, מה תספר/י לחבריך על הילד/ה החדש/ה?

     

תאר/י לעצמך שהיום אני מביא את הילד/ה החדש/ה לחיות בביתך, מה את/ה מצפה שיהיה/תהיה?

בן או בת

גיל

אוהב/ת לעשות

מראה

תאר/י לעצמך שהיום אני מביא את הילד/ה החדש/ה לחיות בביתך. מה היית רוצה שאספר לילד/ה בזמן הנסיעה עליך ועל משפחתך?

     

מה היית רוצה לדעת על הילד/ה?

     

מה עוד את/ה מעוניין לספר לנו?

     

תודה על שיתוף הפעולה!

טופס 5

(תקנה 3(5))

טופס התחייבות לעבור קורס הכשרה

          אני החתום/מה מטה מתחייב/ת שכחלק מההכנה לשמש אומן אעבור קורס בחירה, מיון והכנה למשפחות אומנה. אני מודע/ת לכך שהקורס דורש התארגנות מקדימה (2 ימי חופש מהעבודה, סידור לילדים).

          לעניין אומנה שאינה אומנת קרובים: אני מודע לכך שעלי לעבור את הקורס האמור כתנאי מקדים לקבלת ילד לאומנה.

שם משפחה:       שם פרטי:       תעודת זהות:      

תאריך:       חתימה: ______________________

טופס 6

(תקנה 3(6))

טופס התחייבות לעניין חיסונים במשפחה אומנה

          אני החתום/מה מטה מתחייב/ת שכל ילד אומנה שאקלוט למשפחתי יקבל את החיסונים הדרושים, לפי הגדרת משרד הבריאות והנחיית הגורם המקצועי בשירות האומנה.

שם משפחה:       שם פרטי:       תעודת זהות:      

תאריך:       חתימה: ______________________

טופס 7

(תקנה 3(7))

פרטי ממליצים

          הנחיה: יש למלא שמות ממליצים מתחומים מגוונים, כמפורט בטבלה. יש להשתדל ולבחור ממליצים בעלי היכרות מעמיקה עם המשפחה; אין מניעה שממליץ מסוים יצוין בידי שני בני הזוג.

הקשר

שם

טלפון

טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

משפחה / שכנים / חברים*

מערכת החינוך**

גורם טיפולי***

עבודה****

* יש לסמן מה הקרבה של הממליץ.

** גורם במערכת החינוך של הילדים הביולוגיים במשפחה, אם יש.

*** גורם טיפולי, אם המשפחה עברה טיפול מקצועי.

**** אם המבקש אינו עובד, יש להשתדל לתת שם של ממליץ ממסגרות עבודה קודמות, אם היו.

          אני הח"מ מאשר כי ידוע לי שמנחה אמנה רשאי לדבר עם אנשים נוספים שהוא חושב שהם משמעותיים בחיי, גם אם לא הוצגו כממליצים על ידי, ואני מסכים כי מנחה האומנה יפנה לגורמים נוספים לבירור פרטים נדרשים, שעלו בתהליך הערכת הכשירות, לצורך שקילת המועמדות לשמש אומן, ובלבד שמסר לי הודעה על כוונתו לפנות אליהם ונתן לי הזדמנות לסרב לכך.

          ידוע לי כי אם אסרב לא יפנה מנחה האומנה אל אותו גורם אך יהיה רשאי להביא בחשבון סירוב בלתי מוצדק בשקילת מועמדותי לשמש אומן.

שם משפחה:       שם פרטי:       תעודת זהות:      

תאריך:       חתימה: ______________________

י"ז בכסלו התשע"ט (25 בנובמבר 2018)                                 חיים כץ

                                                                                       שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ט מס' 8142 מיום 2.1.2019 עמ' 1728.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות