נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע"ט-2019

 

 

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרת החוק

Go

2

סעיף 2

איסור צריכת מעשה זנות

Go

2

סעיף 3

עבירה מינהלית

Go

2

סעיף 4

קנס מינהלי

Go

2

סעיף 5

אמצעי חלופי לקנס מינהלי

Go

2

סעיף 6

תיקון חוק העונשין   מס' 138

Go

2

סעיף 7

תחילה

Go

2

סעיף 8

תוקף

Go

2

סעיף 9

דיווח לכנסת

Go

2

 


חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע"ט-2019*

מטרת החוק

1.    מטרתו של חוק זה להביא לצמצום הזנות באמצעות קביעת איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות (בחוק זה – המהלך המשולב לצמצום הזנות), מתוך הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה.

איסור צריכת מעשה זנות

2.    העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)  צורך מעשה זנות;

(2)  נמצא במקום המשמש, באופן מלא או חלקי, למעשי זנות, במטרה לצרוך מעשה זנות; לעניין זה יראו אדם הנמצא במקום שעיקר השימוש בו הוא למעשי זנות כמי שמטרתו לצרוך מעשה זנות, אלא אם כן הוכח אחרת.

עבירה מינהלית

3.       עבירה כאמור בסעיף 2 היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), והוראות החוק האמור יחולו עליה בשינויים המחויבים.

קנס מינהלי

4.       לעבירה מינהלית לפי סעיף 2(1), לרבות ניסיון לעבור עבירה כאמור, וכן לעבירה מינהלית לפי סעיף 2(2), יהיה קנס מינהלי קצוב של 2,000 שקלים חדשים, ובעבירה מינהלית חוזרת – כפל הקנס האמור; בסעיף זה, "עבירה מינהלית חוזרת" – כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות.

אמצעי חלופי לקנס מינהלי

5.    (א)  שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (בחוק זה – ועדת החוקה), רשאי לקבוע בתקנות אמצעי חלופי לתשלום הקנס המינהלי, כולו או חלקו, שיוטל על מי שעבר עבירה כאמור בסעיף 2 (בסעיף זה – אמצעי חלופי); מטרת האמצעי החלופי היא, בין השאר, להקנות ידע ולהגביר את המודעות בכל הנוגע לנזקים הנגרמים לאוכלוסיות בזנות, והכול כדי למנוע את הישנות ביצוע העבירה.

          (ב)  בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו, בין השאר, הנסיבות והאופן שבהם יוטל האמצעי החלופי ושבהתקיימותן יהיה ניתן לדחות את מועד תשלום הקנס המינהלי לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום המצאת הודעת תשלום הקנס (בסעיף זה – מועד מאוחר); כמו כן, יהיה ניתן לקבוע נסיבות מיוחדות לדחיית המועד המאוחר לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.

תיקון חוק העונשין   מס' 138

6.    בחוק העונשין, התשל"ז-1977, במקום סעיף 203ג יבוא:

"איסור צריכת מעשה זנות מקטין

203ג. הצורך מעשה זנות מקטין, דינו – מאסר חמש שנים."

תחילה

7.    תחילתו של חוק זה 18 חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

תוקף

8.    (א)  חוק זה, למעט סעיף 6, יעמוד בתוקפו עד תום חמש שנים מיום התחילה.

          (ב)  לשם בחינת יישומו והשפעתו של חוק זה על השגת מטרתו ייערך מחקר, שממצאיו יוגשו לוועדת החוקה, בצירוף המלצות לעניין הארכת תוקפו של חוק זה, לא יאוחר משנה לפני תום תקופת תוקפו כאמור בסעיף קטן (א).

דיווח לכנסת

9.    השרים המנויים להלן ימסרו לוועדת החוקה, אחת לשנה, החל ביום פרסומו של חוק זה, דין וחשבון על קידום המהלך המשולב לצמצום הזנות ועל יישום הוראות חוק זה, לרבות הקשיים ביישומו; בדין וחשבון יכלול, בין השאר, פירוט של הפעולות שנעשו בשנה שקדמה למועד הדיווח, בסוגיות אלה:

(1)  השר לביטחון הפנים בעניין אכיפת האיסור של צריכת זנות, ובכלל זה –

(א)   מספר הקנסות שהוטלו, הבקשות להישפט שהוגשו, כתבי אישום שהוגשו בשל עבירה לפי חוק זה, לרבות בשל עבירות נוספות הקשורות לאותה פרשה, ושיעור ההרשעות והזיכויים באותם מקרים, והכול תוך הבחנה בין עבירה ראשונה לעבירה חוזרת וציון סוג המקומות שבהם נאכף האיסור;

(ב)   מספר המקרים שבהם הוצע לאדם אמצעי חלופי והמקרים שבהם בוצעה עבירה חוזרת לאחר הטלת אמצעי חלופי, בכפוף להתקנת תקנות לפי סעיף 5;

(ג)    מספר המקרים שבהם החשוד נחקר בתחנת המשטרה והמקרים שבהם נדרשה חקירה של אוכלוסיות בזנות;

(2)  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בעניין –

(א)   מספר המשתתפים שנטלו חלק בפעילות שהיא אמצעי חלופי, תוך פירוט סוגי האמצעים החלופיים, בכפוף להתקנת תקנות לפי סעיף 5;

(ב)   מסגרות השיקום הקיימות והחסרות לאוכלוסיות בזנות, תוך פירוט גיל, מין, מגדר ומספר המשתתפים המרבי ומספר המשתתפים בפועל בכל מסגרת.

 

 

                                                         בנימין נתניהו

                                                                         ראש הממשלה

                   ראובן ריבלין                                                     יולי יואל אדלשטיין

                          נשיא המדינה                                                                        יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 235 (ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1258 עמ' 58).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות