נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים), תשע"ט-2019

 

 

דיני חוקה  – שוויון – אנשים עם מוגבלויות

רשויות ומשפט מנהלי – שוויון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הארכת המועד הקובע

Go

2

סעיף 3

החלה הדרגתית בבתי חולים קיימים

Go

2

סעיף 4

החלה הדרגתית על מרפאות קיימות

Go

3

סעיף 5

דיווח תקופתי בדבר התקדמות ההנגשה בבתי חולים קיימים

Go

3

סעיף 6

דיווח תקופתי בדבר התקדמות ההנגשה במרפאות קיימות

Go

4

סעיף 7

פרסום

Go

4

סעיף 8

הקדמת המועד להשלמת חובת הנגישות במלואה

Go

4

סעיף 9

התאמות נגישות חלופיות

Go

4

סעיף 10

תחילה

Go

5

 

תוספת

Go

5

 


צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים), תשע"ט-2019*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 19כ(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), בהתייעצות לפי סעיף 19כא(א) לחוק עם ספקי שירותים גדולים, עם ארגונים המייצגים בעלי מקצועות רפואה, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "בית חולים קיים", "חייב בביצוע נגישות", "מרפאה", "ספק שירותי בריאות גדול" – כהגדרתם בתקנות;

          "גרעין בניין" – חלק בניין בבית חולים קיים, למעט מחלקות ומרפאות חוץ באותו בניין, שדרכו הציבור נכנס לבניין ומתנייד לחלקיו ומפלסיו השונים לרבות, כניסות לבניין, חדרי מדרגות, מעליות והדרכים המחברות אותם לפתחי המחלקות או מרפאות החוץ שבאותו בניין, וכן שטחי חוץ שמשרתים את הציבור שמגיע לבניין, לרבות מדרכות ושבילים, למעט חניונים;

          "חניון" – לרבות מקומות חניה במקבץ לאורך דרך בבית חולים קיים;

          "מחלקה" – שפרט 28 לתוספת הראשונה לתקנות חל עליה, לרבות חדר בדיקה או טיפול, שנמצא בסמוך לחדרי אשפוז במחלקה שמשמש דרך קבע לבדיקה או לטיפול במאושפזים במחלקה ואינו חלק ממרפאת חוץ, וכן שירותים נוספים שנמצאים בסמוך לחדרי האשפוז ומשרתים אדם שמתאשפז בהם והדרכים המובילות אליהם מחדרי האשפוז;

          "תקנות" – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו-2016.

הארכת המועד הקובע

2.    בכפוף לאמור בצו זה, מוארך בזה המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה לגבי הגופים המפורטים בטור א' בטבלה שבתוספת, לעניין הבניינים המנויים בטור ב' לצדו, עד המועד הנקוב בטור ג' לצדם.

החלה הדרגתית בבתי חולים קיימים

3.    (א)  חייב בביצוע נגישות בבית חולים קיים ישלים את ביצוע התקנות במלואן, בפרקי הזמן שמיום פרסומו של צו זה, כמפורט בטור א' ובטורים ב1 עד ב4 שלצדו בטבלה שלהלן, ובכפוף לאמור בסעיף קטן (ב):

טור א'

אחוז המקומות בבית חולים קיים, המפורטים בטורים ב1 עד ב4, שבכל אחד מהם יתקיימו התקנות שחלות על מקומות אלה

טור ב'

המועד להשלמת ביצוע הוראות התקנות בכל אחד מהמקומות האלה שבבית חולים

ב1

מחלקות

ב2

מרפאות חוץ

ב3

גרעיני בניינים

ב4

חניונים

20%

(ולא פחות ממקום אחד)

ג' בחשוון התש"ף (1 בנובמבר 2019)

ג' בחשוון התש"ף (1 בנובמבר 2019)

ג' בחשוון התש"ף (1 בנובמבר 2019)

ג' בחשוון התש"ף (1 בנובמבר 2019)

50%

י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020)

י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020)

י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020)

י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020)

100%

כ"ו בחשוון התשפ"ב (1 בנובמבר 2021)

כ"ו בחשוון התשפ"ב (1 בנובמבר 2021)

כ"ו בחשוון התשפ"ב (1 בנובמבר 2021)

כ"ו בחשוון התשפ"ב (1 בנובמבר 2021)

          (ב)  חייב בביצוע נגישות ביבת חולים –

(1)   לא יאוחר מתום חצי שנה מיום פרסומו של צו זה יכין רשימות של גרעיני בניינים, מחלקות, מרפאות חוץ, וחניונים, לפי טורים ב1 עד ב4 בטבלה שבסעיף קטן (א), שחובת הנגישות תחול עליהם במלואה בסיום פרק הזמן הראשון המנוי בטבלה האמורה;

(2)   לא יאוחר מיום ח' בסיוון התשפ"א (31 במאי 2020), יכין רשימות של גרעיני בניינים, מחלקות, מרפאות חוץ, וחניונים, שחובת הנגישות תחול עליהם במלואה, בסיום פרקי הזמן השני והשלישי המנויים בטבלה האמורה;

(3)   הרשימות שלפי פסקאות (1) ו-(2), יוצגו לעומת רשימת כל הבניינים שבבית חולים קיים, גרעיני בניינים אלה, המפלסים השונים של כל בניין, המחלקות ומרפאות החוץ שנמצאות במפלסים כאמור, והחניונים שבבית החולים.

          (ג)   בהכנת הרשימות כאמור בסעיף קטן (ב), יתחשב החייב בנגישות בהוראות אלה –

(1)   התאמות נגישות המחייבות התארגנות ארוכת טווח, כגון הוצאת היתר בנייה למעלית, ונקיטת צעדים מתבקשים כדי שישלים את חובת ההנגשה במועדים שלפי צו זה;

(2)   מתן עדיפות להכללה במנה שלפי טור א' בטבלה שבסעיף קטן (א), חלקי בניין לפי טורים ב1 עד ב4, שעם השלמת ביצוע הנגשתם, תושלם חובת הנגישות במלואה באותו בניין בסיומה של אותה המנה כאמור;

(3)   מתן עדיפות לביצוע הנגשה במתחמי שטחי חוץ שבהם יונגשו מדרכות וחיבורן של דרכים נגישות לבניין שהם משרתים ולחניות נגישות, כדי להשיג רציפות נגישות במתחמים כאמור;

(4)   חובת הנגישות במלואה, לגבי פרט 13(ב) בתוספת הראשונה לתקנות, תחול לא יאוחר מיום ג' בחשוון התש"ף (1 בנובמבר 2019);

(5)   על חישובים לפי סעיף זה תחול תקנה 12 לתקנות.

החלה הדרגתית על מרפאות קיימות

4.       (א)  חייב בביצוע נגישות במרפאה קיימת ישלים את ביצוע התקנות ובכלל זה ביצוע חלופות והעברת שירות ציבורי למקום אחר, בשיעורים כמפורט בטור א' להלן, בפרקי זמן מיום פרסומו של צו זה, המפורטים בטור ב' שלצדו, ובכפוף לאמור בסעיף קטן (ב):

טור א'

אחוז המרפאות הקיימות שלגביהן יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות

טור ב'

פרק הזמן להשלמת ביצוע התאמות הנגישות מיום התחילה

20% ולא פחות מ-4

ג' בחשוון התש"ף (1 בנובמבר 2019)

50%

י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020)

100%

כ"ו בחשוון התשפ"ב (1 בנובמבר 2021)

          (ב)  המנות המפורטות בטור א' יחושבו בנפרד לגבי כל מחוז שבו החייב בנגישות מספק שירותי בריאות; לעניין זה, "מחוז" – לפי החלוקה הנוהגת של החייב בביצוע נגישות; בהעדר חלוקה כאמור – חלוקת המחוזות הנוהגת במשרד הבריאות.

          (ג)   חייב בביצוע נגישות שהוא ספק שירותי בריאות גדול –

(1)   לא יאוחר מתום חצי שנה מיום פרסומו של צו זה, יכין רשימות של מרפאות קיימות שחובת הנגישות תחול עליהן במלואה בסיום פרק הזמן הראשון המנוי בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (א), בחלוקה לפי מחוזות כאמור בסעיף קטן (ב);

(2)   לא יאוחר מיום ח' בסיוון התשפ"א (31 במאי 2020), יכין רשימות של מרפאות קיימות שחובת הנגישות תחול עליהן במלואה, בסיום פרטי הזמן השני והשלישי המנויים בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (א), בחלוקה לפי מחוזות כאמור בסעיף קטן (ב);

(3)   רשימות לפי פסקאות (1) ו-(2), יוצגו לעומת רשימת כל המרפאות הקיימות שהוא חייב בהנגשתן מחולקות לפי מחוזות.

          (ד)  על חישובים לפי סעיף זה תחול תקנה 12 לתקנות.

דיווח תקופתי בדבר התקדמות ההנגשה בבתי חולים קיימים

5.       חייב בביצוע נגישות לגבי בית חולים יגיש למשרד הבריאות, לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת –

(1)  לא יאוחר מהמועדים המנויים בסעיף 3(ב) את הרשימות שעליו להכין לפי אותו סעיף;

(2)  לא יאוחר מסיום כל אחד מפרקי הזמן המנוי בטבלה שבסעיף 3(א), דיווח בדבר ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות של כל המקומות הקיימים באותו בית חולים קיים שהיה עליו להשלים את הנגשתם לא יאוחר מסיום פרק זמן זה ולפי הרשימות שהכין לפי סעיף 3(ב); בדיווח לגבי פרק הזמן השני והשלישי, יפורטו גם בניינים שלגביהם הושלמה במלואה חובת ההנגשה.

דיווח תקופתי בדבר התקדמות ההנגשה במרפאות קיימות

6.       ספק שירותי בריאות גדול יגיש למשרד הבריאות, לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת –

(1)  לא יאוחר מהמועדים המנויים בסעיף 4(ג) את הרשימות שעליו להכין לפי הסעיף האמור;

(2)  לא יאוחר מסיום כל אחד מפרקי הזמן המנויים בטבלה שבסעיף 4(א), דיווח בדבר ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות של כל המרפאות הקיימות שחובת הנגישות תחול עליהן במלואה בסיום פרק זמן כאמור לפי רשימות שהכין לפי סעיף 4(ג).

פרסום

7.       (א)  הרשימות והדיווחים לפי סעיף זה יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של החייב בביצוע נגישות.

          (ב)  החייב בביצוע נגישות יפרסם, ככל האפשר, באתר האינטרנט שלו ובאמצעים אחרים שבהם נמסר מידע לציבור על המקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, את התאמות הנגישות הקיימות בכל מקום שבו ניתן שירות לציבור.

הקדמת המועד להשלמת חובת הנגישות במלואה

8.       (א)  חייב בביצוע נגישות ביבת חולים קיים שלא הכין רשימה לפי סעיף 3(ב)(1) ו-(3) לפרק הזמן הראשון לפי סעיף 3(א), ולא דיווח על רשימה כאמור ועל ביצוע המנה הראשונה, לפי סעיף 5 – יראו אותו כאילו חלה לגבי בית החולים הקיים חובת הנגישות במלואה בסיום פרק הזמן הראשון לפי סעיף 3(א).

          (ב)  חייב בביצוע נגישות בבית חולים קיים שלא הכין רשימה לפי סעיף 3(ב)(2) ו-(3) לפרק הזמן השני והשלישי לפי סעיף 3(א), ולא דיווח על רשימה כאמור ועל ביצוע המנה השנייה, לפי סעיף 5 – יראו אותו כאילו חלה לגבי בית החולים הקיים חובת הנגישות במלואה בסיום פרק הזמן השני.

          (ג)   ספק שירותי בריאות גדול שלא הכין רשימה לפי סעיף 4(ג)(1) ו-(3) לפרק הזמן הראשון לפי סעיף 4(א), ולא דיווח על רשימה כאמור ועל ביצוע המנה הראשונה, לפי סעיף 6 יראו אותו כאילו חלה לגבי המרפאות הקיימות חובת הנגישות במלואה בסיום פרק הזמן הראשון לפי סעיף 4(א).

          (ד)  ספק שירותי בריאות גדול שלא הכין רשימה לפי סעיף 4(ג)(2) ו-(3) לפרק הזמן השני והשלישי לפי סעיף 4(א), ולא דיווח על רשימה כאמור ועל ביצוע המנה השנייה לפי סעיף 6 – יראו אותו כאילו חלה לגבי המרפאות הקיימות חובת הנגישות במלואה בסיום פרק הזמן השני.

התאמות נגישות חלופיות

9.       (א)  בלי לגרוע מהאמור בסעיף 19כ(ב) לחוק, בתקופת הביניים, חייב בביצוע נגישות, במקום שלא הושלמה בו במלואה חובת ההנגשה לפי התקנות, יספק לאדם עם מוגבלות, שירות בריאות חלופי באופן בטיחותי, מכבד ומכובד, וככל האפשר באופן עצמאי, באחד מאלה:

(1)   באותו מקום במוסד הבריאות שבו ניתן שירות לציבור;

(2)   במקום אחר באותו מוסד הבריאות;

(3)   במקום אחר שמפעיל החייב בנגישות, ובלבד שמדובר במרחק סביר.

          (ב)  חייב בביצוע נגישות כאמור בסעיף קטן (א), למעט קופת חולים, שלא הצליח במאמץ סביר לבצע את אחת החלופות שבסעיף (א), יודיע לאדם עם המוגבלות ולקופת החולים שבה הוא מבוטח, שאינו יכול לספק את השירות באמצעות חלופה סבירה וזאת בתוך 5 ימים מיום שפנה אליו אותו אדם.

          (ג)   חייב בביצוע נגישות יתאים את נהליו כדי שיבטיחו את יישום האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

          (ד)  קופת חולים שקיבלה הודעה מחייב בביצוע נגישות לפי סעיף קטן (ב), או שאדם עם מוגבלות פנה אליה, או במקרה שהקופה היא זו שלא הצליחה לספק את השירות לפי סעיף קטן (א), תפעל לפי סעיף 19כ(ב) לחוק כדי לספק לאותו אדם עם מוגבלות שירות בריאות נגיש.

תחילה

10.    תחילתו של סעיף 7(ב) שלושה חודשים מיום פרסומו של צו זה.

 

תוספת

(סעיף 2)

(הושמטה)

 

 

כ"א בשבט התשע"ט (27 בינואר 2019)                               בנימין נתניהו

                                                                                                             שר הבריאות

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ט מס' 8176 מיום 19.2.2019 עמ' 2310.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות